Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Educational Administration Coursebooks in terms of Content and Physical Features

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 4, 295 - 307, 31.10.2018

Öz

In this study, it is aimed to examine educational administration coursebooks in terms of content and physical features which were published after 2010. Within this scope, 7 coursebooks which were published after 2010 under the name of Educational Administration are the subjects of the study. Document review which is one of the qualitative research methods is the research method. The data have been analyzed using document analysis method. Content and physical features and copyright pages of the books were examined during data gathering. Within the scope of coptright pages of the books, author and editors, publishers, publishing date, place of publication and printed number of the books are included. Number of pages, size, binding, paper type, cover and cover image are included in the physical features. Covered topics and how they are approached are included in the content features. Certain defects in terms of physical features of the examined books have been determined. It is observed that chapters and units are structured meaningfully. It is also determined that a book which includes all of the subject headings specified within the scope of Educational Administration is not available and distribution of units differs. Furthermore, it is observed that most of the subjects headings specified within the scope of Educational Administration are not available in more than half of the books.  “Educational Administration” and “Leadership and Management Theories” are determined to be the most seen headings in Educational administration coursebooks.

Kaynakça

 • Ataman, A., Erol, M. Ş., Gevrekçi, M., Çakmak, M., Ercan, L., Yüksel, S. ve Çetin, Ş. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi. (4. Baskı)., Ankara: Hatipoğlu.
 • Başaran İ. E. (1996). Eğitim yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Yargıcı.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi (2. Baskı). Ankara: Anı.
 • Coşkun, R. (2011). Yönetim‐organizasyon ders kitaplarında biçim ve ideoloji. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (1), 239-258.
 • Duman, T., Karakaya, N., Çakmak, M., Eray, M. ve Özkan, M. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Gök, E., İpek, C., Yaylacı, A. F. ve Beldağ, A. (2016). Yükseköğretim ders kitaplarında nitelik: eğitim bilimleri alanındaki kitaplara ilişkin bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1245-1262.
 • Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 2 (1), 8-26.
 • Hayta, N., Şahin, M., Cemaloğlu, N., Karabağ, G., Oğuzoğlu, D. T. ve Köksal, H. (2003). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Kaya, Y. K. (1993). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Set Ofset.
 • Kılıç, A. ve Seven S. (2002). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem A.
 • Küçükahmet, L. (Ed.) (2011). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap. (s. Akbaba ve A. A. Ersoy, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Özgen, B. (1993). Türkiye’de ders kitapları sorunu ve çözüm önerileri http://egitimvebilim.ted. org.tr/index.php /EB/ article/view/5855/1989 (Erişim 17. 08 2017)
 • Searle, B. W., Mertaugh, M., Real, A. & Cohen, P. (1988). Improving the quality of textbooks in China. World Bank Discussion Papers, 30.
 • Seguin, R. (1989). The elaboration of school textbooks methodological guide. Paris: UNESCO.
 • Şahin, C, Yavuz, N., Karabağ, S., Tertemiz, N., Ercan, L., Kayabaşı, Y., Şen, H.Ş. ve Oğuzoğlu, D. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Wright, R.A. (1995). Was There A “Golden Past” For the introductory sociology textbook? A citation analysis of leading journals. The American Sociologist, 26(4), 41-48.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • http://abp.anadolu.edu.tr/tr/ders/icerik/111713/48 (Erişim Tarihi: 06.04.2017)
 • http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/tr_1568_1568_2.html (Erişim Tarihi: 06.04.2017)
 • https://ects.ogu.edu.tr/YuksekLisans/Program/57(Erişim Tarihi: 06.04.2017)
 • http://eyp.education.ankara.edu.tr/bilimsel-hazirlik-ders-programi/ders-secme-rehberi/ (Erişim Tarihi: 06.04.2017)

Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 4, 295 - 307, 31.10.2018

Öz

Bu araştırmada, 2010 yılından sonra yayınlanan Eğitim Yönetimi ders kitaplarının içerik ve fiziksel özellikleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 2010 yılından sonra Eğitim Yönetimi adı altında basılmış 7 kitap araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Veriler doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde kitapların künye bilgileri, fiziksel özellikleri ve içerik özellikleri incelenmiştir. Kitapların künye bilgileri kapsamında; kitapların yazar ve editörlerine, yayın evlerine, basım yıllarına, basım yerlerine ve baskı sayılarına yer verilmiştir. Kitapların fiziksel özellikleri kapsamında; sayfa sayısı, kitap ölçüleri (ebat), ciltleme, kâğıt türü, kapak yapısı ve dış kapak resmi yer almaktadır. Kitapların içerik özellikleri kapsamında ise; kitaplarda bölümlerin işlenişi ve işlenen konular alt başlıklarına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen kitaplarda fiziksel özellikler açısından eksiklikler olduğu saptanmıştır. Kitaplarda bölümlerin/ünitelerin anlamlı bir şekilde yapılandırıldığı görülmüştür. Araştırma kapsamında seçilen üniversitelerin Eğitim Yönetimi dersi kapsamında belirledikleri konu başlıklarının tamamını içeren bir kitap bulunmadığı ve kitaplarda ünitelerin dağılımının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Eğitim Yönetimi dersi kapsamında belirlenen konu başlıklarının birçoğunun, kitapların yarısından fazlasında yer almadığı saptanmıştır. “Eğitim Yönetimi” ve “Liderlik ile Yönetim Kuramları” konusu, Eğitim Yönetimi ders kitaplarında en fazla yer alan konular olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ataman, A., Erol, M. Ş., Gevrekçi, M., Çakmak, M., Ercan, L., Yüksel, S. ve Çetin, Ş. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi. (4. Baskı)., Ankara: Hatipoğlu.
 • Başaran İ. E. (1996). Eğitim yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Yargıcı.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi (2. Baskı). Ankara: Anı.
 • Coşkun, R. (2011). Yönetim‐organizasyon ders kitaplarında biçim ve ideoloji. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (1), 239-258.
 • Duman, T., Karakaya, N., Çakmak, M., Eray, M. ve Özkan, M. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Gök, E., İpek, C., Yaylacı, A. F. ve Beldağ, A. (2016). Yükseköğretim ders kitaplarında nitelik: eğitim bilimleri alanındaki kitaplara ilişkin bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1245-1262.
 • Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 2 (1), 8-26.
 • Hayta, N., Şahin, M., Cemaloğlu, N., Karabağ, G., Oğuzoğlu, D. T. ve Köksal, H. (2003). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Kaya, Y. K. (1993). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Set Ofset.
 • Kılıç, A. ve Seven S. (2002). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Pegem A.
 • Küçükahmet, L. (Ed.) (2011). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap. (s. Akbaba ve A. A. Ersoy, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Özgen, B. (1993). Türkiye’de ders kitapları sorunu ve çözüm önerileri http://egitimvebilim.ted. org.tr/index.php /EB/ article/view/5855/1989 (Erişim 17. 08 2017)
 • Searle, B. W., Mertaugh, M., Real, A. & Cohen, P. (1988). Improving the quality of textbooks in China. World Bank Discussion Papers, 30.
 • Seguin, R. (1989). The elaboration of school textbooks methodological guide. Paris: UNESCO.
 • Şahin, C, Yavuz, N., Karabağ, S., Tertemiz, N., Ercan, L., Kayabaşı, Y., Şen, H.Ş. ve Oğuzoğlu, D. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • Wright, R.A. (1995). Was There A “Golden Past” For the introductory sociology textbook? A citation analysis of leading journals. The American Sociologist, 26(4), 41-48.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • http://abp.anadolu.edu.tr/tr/ders/icerik/111713/48 (Erişim Tarihi: 06.04.2017)
 • http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/tr_1568_1568_2.html (Erişim Tarihi: 06.04.2017)
 • https://ects.ogu.edu.tr/YuksekLisans/Program/57(Erişim Tarihi: 06.04.2017)
 • http://eyp.education.ankara.edu.tr/bilimsel-hazirlik-ders-programi/ders-secme-rehberi/ (Erişim Tarihi: 06.04.2017)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turan Akman ERKILIÇ> (Sorumlu Yazar)
Anadolu Üniversitesi
Türkiye


Sevcan CAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aujef454750, journal = {Anadolu University Journal of Education Faculty}, issn = {2602-2249}, eissn = {2602-2249}, address = {Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yunusemre Kampüsü 26470 Eskişehir}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, number = {4}, pages = {295 - 307}, title = {Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Erkılıç, Turan Akman and Can, Sevcan} }
APA Erkılıç, T. A. & Can, S. (2018). Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi . Anadolu University Journal of Education Faculty , 2 (4) , 295-307 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aujef/issue/41929/454750
MLA Erkılıç, T. A. , Can, S. "Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi" . Anadolu University Journal of Education Faculty 2 (2018 ): 295-307 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aujef/issue/41929/454750>
Chicago Erkılıç, T. A. , Can, S. "Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 (2018 ): 295-307
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi AU - Turan AkmanErkılıç, SevcanCan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Education Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 307 VL - 2 IS - 4 SN - 2602-2249-2602-2249 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi %A Turan Akman Erkılıç , Sevcan Can %T Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Anadolu University Journal of Education Faculty %P 2602-2249-2602-2249 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Erkılıç, Turan Akman , Can, Sevcan . "Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 2 / 4 (Ekim 2018): 295-307 .
AMA Erkılıç T. A. , Can S. Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2018; 2(4): 295-307.
Vancouver Erkılıç T. A. , Can S. Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2018; 2(4): 295-307.
IEEE T. A. Erkılıç ve S. Can , "Eğitim Yönetimi Ders Kitaplarının İçerik ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi", Anadolu University Journal of Education Faculty, c. 2, sayı. 4, ss. 295-307, Eki. 2018

Eğitim Fakültesi Dergisi - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tel: +90 222 335 05 79          Faks: +90 222 335 05 73          E-posta: aujef@anadolu.edu.tr

İnternet Adresi: dergipark.org.tr/tr/pub/aujef

ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w300-rw  32GbAQWrubLZX4mVPClpLN0fRbAd3ru5BefccDAj7nKD8vz-_NzJ1ph_4WMYNefp3A=w300-rw  aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300-rw


by-nc-sa.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.