Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 10 - 22 2018-03-01

Comparison of aptitude test scores of the students who win and who cannot win sports high school
Spor Lisesini Kazanan ve Kazanamayan Öğrencilerin Yetenek Test Puanlarının Karşılaştırılması

Fatma ÇELİK KAYAPINAR [1] , İlknur ÖZDEMİR [2] , Kamil DİKİCİ [3]


The purpose of the study was comparing the differences between the scores of the students who passed and who could not pass Aptitude Tests for sports high schools. The study was conducted with 101 students male: n=67; female: n=34 who took and succeeded the Aptitude Test in 2017-2018 academic year among 206 students male: 152; female: 54 , and with 105 students male: n=85; female: n=20 students who could not pass the test. The students participated in the coordination track, 30-m speed, standing long jump, rhythm tests, and received scores according to their performances. The Sports Player Background Scores if any were added to their scores and the Sportive Success Scores SSS were determined. The Sports Player Background Scores if any were added to their scores and the Sportive Success Scores SSS were determined. Mann-Whitney U test was used in comparisons to identify the difference between academic success and ability test points of male and female participants who passed or failed the test, and Kruskal Wallis H test was used to identify the difference among the groups. At the end of the study, the difference in sports ability test points of the female and male participants who passed the test and the ones who failed the test were statistically significant. Male and female partıcipants in third category had the highest point in sports ability tests and school placement.
Çalışmanın amacı 2017-2018 öğretim yılında spor lisesi yetenek sınavına girerek başarılı olup kayıt yaptırma hakkı kazanan ve başarısız olup elenen öğrencilerin yetenek testlerindeki başarı puan farklılıklarını karşılaştırmaktır. Çalışma 2017-2018 öğretim yılında spor lisesi yetenek sınavına giren 206 erkek:152; kadın:54 kişi arasından sınavı kazanan n=101 erkek:67 kadın:34 ve kazanamayan n=105 n=85 erkek; n= 20 kadın aday ile gerçekleştirilmiştir. Yetenek sınavına giren öğrenciler; koordinasyon parkuru, 30 m sürat, durarak uzun atlama, ritim testlerine katılarak derecelerine göre puan almışlardır. Bu testler tamamlandıktan sonra aldıkları puanlara ek olarak varsa sportif özgeçmiş puanları eklenmiş ve Sportif Başarı Puanları SBP belirlenmiştir. Sınavı kazanan ve kazanamayan kadın ve erkek adayların akademik başarıları ve yetenek test puanları arasındaki farklılığı belirlemek için ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; sınavı kazanan erkek ve kadın adayların kazanamayanlara göre sportif yetenek test puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Üçüncü kategoride yer alan erkek ve kadın adaylar okula yerleştirme ve sportif başarı testlerinde en yüksek puanları almışlardır
 • Alvurdu, S., & Şenel, Ö. (2010). Lise Eğitimi Sürecindeki Futbolcu Öğrencilerin Sorunları (Ankara İli Örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VIII(1), 17-28.
 • Bayraktar, C. (1999). Spor Yapan Öğrenciler İle Spor Tapmayan Öğrencilerin Uyum ve Derslerindeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Cicioğlu , İ., Gökdemir , K., & Erol, E. (1996). Pliometrik Antrenmanların 14-15 Yaş Grubu Basketbolcuların Dikey Sıçrama Performansı ile Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Paremetreleri Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniveristesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 11- 23.
 • Çelik, A., Günay, E., & Aksu, F. (2013). 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 7-13.
 • Davis, R., Phillips , R., Roscoe , J., & Roscoe, D. (2000). Physical Education and Study of Sport (4 edition b.). Mosby.
 • Diker, G., & Müniroğlu, S. (2016). 8-14 Yaş Grubu Futbolcuların Seçilmiş Fiziksel Özelliklerinin Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 14(1), 45-52. DOI: 10.1501/Sporm_0000000283.
 • Gökhan , İ., Aktaş, Y., & Aysan, H. A. (2015). Amatör Futbolcuların Bacak Kuvveti ile Sürat Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS),, 4, 47-54. DOI: 10.14486/IJSCS356.
 • Göral,, , K., & Göral, Ş. (2015). Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 116-123.
 • Günay, M., & Yüce, A. İ. (2008). Futbol antrenmanının bilimsel temelleri. Ankara: Gazi Kitap Evi.
 • Hoffman, J. (2006). Norms for Fitness, Performance, and Health. Human Kinetics.
 • Korkmaz, N., Özduran , K., & İlhan, A. (2003). Bursa ve Çevresinde 18-24 Yaşları Arasında Spor Yapan Gençlerin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 17-25.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009, 06 16). Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği. 2017 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090616-7.htm adresinden alındı
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2016). ogm.meb.gov.tr: https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/03111224_ooky.pdf alındı adresinden
 • Muratlı, S. (2007). Antrenman Bilimi Yaklaşımıyla Çocuk ve Spor. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mücevher, M. H., Demirgil, Z., & Erdem, R. (2015). Sportif aktivitelerin akademik başarı üzerindeki etkisi sdü iibf öğrencileri üzerine bir araştırma. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Bildiri kitabı I,, 119-132. DOI: 10.12658/TLCK.5.1.B008 .
 • Özsu, S. (2011). 12–14 Yaşlarında Yarışmacı Artistik Cimnastikçilerin Bazı Fiziksel Performans Parametrelerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(3), 398–402.
 • Sevim, Y. (1997). Antrenman Bilgisi. Ankara: Tutibay Ltd. Şti.
 • Taşkın, C., Karakoç, Ö., Nacaroğlu, E., & Budak, C. (2015). Futbolcu Çocuklarda Seçilmiş Motorik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(2), 107-107. doi:10.17155/spd.74072.
 • Tiryaki, Ş., Erdil, G., Acar, M., & Emlel, Y. (1991). Sporcu ve Sporcu Olmayan Gençlerin Kişilik Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 26, 19-23.
 • Tosun, A., Demir, B., Uçkun, G., & Konak, O. (2015). Spor aktivitelerinin üniversite öğrencilerinin başarı ve motivasyonu ile ilişkisi. 11. 10., 2016 tarihinde http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/aykut.tosun/bildiri/aykut.tosun02.10.2015_15.40 .40bildiri.pdf adresinden alındı
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Fatma ÇELİK KAYAPINAR
Kurum: Mehmet Akif Ersoy University

Yazar: İlknur ÖZDEMİR
Kurum: Pamukkale University

Yazar: Kamil DİKİCİ
Kurum: Çukurova University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2018

APA Çelik Kayapınar, F , Özdemir, İ , Dikici, K . (2018). Spor Lisesini Kazanan ve Kazanamayan Öğrencilerin Yetenek Test Puanlarının Karşılaştırılması . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 10-22 . DOI: 10.30655/besad.2018.2