Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 23 2017-09-01

Evaluation of Self-Confidence and Self-Efficacy Perception Levels of Physical Education and Sport Education Department Students
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Özgüven ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Zafer DOĞRU [1]


In this study, it was aimed to evaluate the relationship between the perceived level of Self-Confidence and Self-efficacy of the students of Physical Education and Sports Education Department PESE in the Faculty of Sport Sciences FSS of Hitit University HITU . The study sample was consisted in 2016-2017 school year of freshmen, sophomores and juniors studying in PESE. A total of 141 students participated in the study. The Self-Confidence scale developed by Akın 2007 was used for measurement. The Self-efficacy scale used for measurement was developed in 1982 by Sherer and his friends. The reliability and validity of the Turkish adaptation of the scale was done in 1999 by Gözüm and Aksayan. ANOVA and paired and independent samples t tests were used to compare the Self-Confidence scores of PESE students. A positive but weak correlation r 141 =0,281, p0.05 . In terms of academic achievement scores; Self-efficacy scores of students with a GPA above 2.5 were found to be higher than those with a GPA of less than 2.50
Bu çalışma ile Hitit Üniveristesi HİTÜ , Spor Bilimleri Fakültesi SBF Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü BESE öğrencilerinin özgüven, özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. HİTÜ SBF’nde 2016-2017 öğrenim yılında öğrenim görmekte olan toplam 141 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Akın 2007 tarafından geliştirilen özgüven ölçeği, Türkçe’ye uyarlaması1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından yapılan Öz-Yeterlik Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmada özgüven ve özyeterlik puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon katsayısı ve gruplar arasındaki farkların karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA, eşleştirilmiş örneklem ve bağımsız örneklem t testleri kullanıldı p
 • Akın, A. (2007). Öz-Güven Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167-176.
 • Andrew, S. (1998). Self-efficacy as a predictor of academic performance in science. Journal of Advanced Nursing. 27. 596-603.
 • Bostancı T. G., Özen G., Yıldız N. O., Üzüm H. Studyıng Self-Confıdence Perceptıon Of School Of Educatıon And Sports Students In Terms Of Dıfferent Varıables, The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, November 18-20, 2016, Firat University, Elazig, Turkey
 • Can, Y., & Kaçay, Z. (2016). Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 6176-6184. doi:10.14687 /jhs.v13i3.4353
 • Gözüm, S. ve S. Aksayan. (1999). “Öz-Etkililik Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenirlik Ve Geçerliliği”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2, 21-34.
 • Hayes. E. F. (1998). Mentoring and nurse practitioner student self-efficacy. Western Journal of Nursing Research. 20.521-535.
 • Lenney, E. (1977). Women's self-confidence in achievement settings. Psychological Bulletin, 84(1), 1-13. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.84.1.1
 • Lenney, E. (1981). What's fine for the gander isn't always good for the goose: Sex differences in self-confidence as a function of ability area and comparison with others. Sex Roles. 7.905- 924. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00290974
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K. C. (1986). Self-efficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 265- 269. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.33.3.265
 • Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38(1), 30- 38. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.38.1.30
 • Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 1, Nisan 2012, Sayfa 183-206
 • Özen G., Özen, Ş., Sönmez, G. T. S. (2014) Kamp Yaşantısı ve Engel Aktivitelerin Katılımcıların Öz-Etkililik Algılarına Etkisi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5 (2):5-12
 • Özen, G., Ölçücü, B., Özen, Ş., Demirel, N. (2014) Spor Eğitiminde Dağ Tırmanışı Antrenmanı ve Zirve Tırmanışının Öz-Etkililik Düzeyine Etkisi Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3):131-136
 • Öztürk, N. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri İle Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 3 (1), 9-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jilses/issue/30313/317906
 • Pajares. F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research. 66.543-578. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Pajares1996RER.pdf
 • Skučas, K. (2014). Athletıc identity and self-esteem of wheelchaır basketball players. Baltic Journal OfSport & Health Sciences, 95(4). http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/ baltic_journal_of_sports_a4_2014_12_30.pdf
 • Schunk, D. H. (1985). Self-efficacy and classroom learning. Psychology in the Schools, 22:208- 223.
 • Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1(3), 173-208.
 • Schwarzer R, Fuchs R (1995). Self-efficacy and health behaviors, To appear in :Conner M, Norman P Predicting Health Behavior. Research and Practice with Social Cognition Models, Buchingham open university press http://userpage.fu-berlin.de/gesund/publicat/conner9.htm
 • Soner, O.,(2000) Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğilim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2000. Sayı 12, Sayfa : 249-260
 • Stankov. L. & Crawford. J. I). (1997). Self-confidence and performance on tests of cognitiveabilities. Intelligence. 25(2), 93- 109. http://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S01602 89697900477
 • TÜRK-İŞ (2017) Şubat 2017 Açlık Ve Yoksulluk Sınırı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Erişim; 22.02.2017. http://www.turkis.org.tr/SUBAT-2017-ACLIK-VE-YOKSULLUKSINIRI-d1416
 • Yıldız, N. Özen G., Bostancı, T. G.(2016) The effects of one-day outdoor education on selfefficacy, Journal of Human Sciences,13(3): 6098- 6103
 • Zimmerman. B, J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology. 25. 82-91. https://www.researchgate.net/publication/222529322_SelfEfficacy_An_Essential_Motive_to_Learn
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Zafer DOĞRU
Kurum: Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Doğru, Z . (2017). Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Özgüven ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 13-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711216