Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 36 - 46 2020-03-31

Farklı Taekwondo Antrenmanlarının Çocuklarda Çalışma Belleği Üzerine Etkisi / Effects of Different Taekwondo Trainings on Children’s Working Memory
Effects of Different Taekwondo Trainings on Children’s Working Memory

Gülay GÜLER [1] , Yetkin Utku KAMUK [2]


Bu çalışmanın amacı, Taekwondo antrenmanlarına katılımın 10 ve 11 yaşlarındaki çocukların çalışma bellekleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmaya, Kocaeli ilinde Taekwondo sporuna yeni başlayan 10-11 yaşlarındaki 74 çocuk ve düzenli olarak herhangi bir spor yapmayan 28 çocuk katılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli Etik Kurul izni Hitit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (2019-84), yazılı kurum izni ise antrenmanların gerçekleştirildiği spor kulübünden alınmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılımı kabul eden çocukların ailelerinden bilgilendirilmiş veli/vasi onam formunu imzalamaları istenmiş, çalışmaya katılıma yazılı olur vermeyen ailelerin çocukları çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Verilerin toplanması için Ergül, Yılmaz ve Demir (2018) tarafından geliştirilen Çalışma Belleği Ölçeği kullanılmıştır. Shapiro Wilk testi analizi sonucunda normallik varsayımının karşılanmadığı görüldüğünden, istatistiksel analizler için Mann-Whitney U ve tek örneklem Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 102 katılımcıdan (47 erkek ve 55 kız) 37’si (18 erkek ve 19 kız) Poomsae, 37’si (15 erkek ve 22 kız) Kyorugi ve 28’i (14 erkek ve 14 kız) kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, Kyorugi grubundaki deneklerin çalışma belleği puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma olduğu, Poomsae grubunda ise çalışma belleğinin olumlu olarak etkilendiği ve puanlarda artış olduğu bulunmuştur. Kontrol grubunda ise hiçbir anlamlı değişiklik meydana gelmemiştir. Poomsae antrenmanlarının çocuklarda çalışma belleğini olumlu etkilediği ancak Kyorugi grubundaki bu kötüleşmenin nedenlerinin incelenmesi için daha fazla çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to investigate the effects of participation in Taekwondo training on working memory in children aged 10 and 11. In the province of Kocaeli, 74 children between the ages of 10-11 who just started Taekwondo and 28 children who did not take part in any training regularly, participated. The Ethics Committee approval was obtained from Hitit University Non-Interventional Researches Ethics Committee (2019-84) and the written institution permission was obtained from the sports club where the training sessions were held. The families of the children, who voluntarily accepted to participate in the study, were asked to sign the written consent form. Working Memory Scale, developed by Ergül, Yilmaz and Demir (2018), was used to collect the data. Since it was seen that the assumption of normality was not met as a result of Shapiro-Wilk test analysis, Mann-Whitney U and One-Sample Wilcoxon tests were used for the analyzes. The subjects were divided into three groups; 37 (18 boys and 19 girls) as Poomsae, 37 (15 boys and 22 girls) as Kyorugi and 28 (14 boys and 14 girls) as control. As a result of the analysis of the data, it was found that there was a statistically significant decrease in the working memory scores of the subjects in the Kyorugi group, while the working memory in the Poomsae group was positively affected and the scores increased. Control group had no significant differences between tests. It was concluded that Poomsae training affected children’s working memory positively but more studies are needed to investigate the causes of this impairment in the Kyorugi group.
 • Akoğlu, G. & Acarlar, F. (2014). Gelişimsel dil bozukluklarında söz dizimi anlama ve sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 89-103.
 • Alfini, A.J., Weiss, L.R., Nielson, K.A., Verber, M.D. & Smith J.C. (2019). Resting cerebral blood flow after exercise training in mild cognitive ımpairment. J Alzheimers Dis, 67(2), 671-684. doi:10.3233/JAD-180728.
 • Alloway, T.P., Gathercole, S.E., Kirkwood, H. & Elliott, J. (2009). The working memory rating scale: A classroom-based behavioral assessment of working memory. Learning and Individual Differences, 19, 242-245.
 • Alp, I.E. & Öğüt Özdemir, B. (2007). Çocuklarda akıcı zekanın (Gf) bilgi işleme hızı, kısa süreli bellek ve çalışma belleği kapasitesi ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60), 1-15.
 • Aschraft, M.H. & Krause, J.A. (2007). Working memory, math performance, and math anxiety. Psychonomic Bulletin and Review, 14(2), 243-248.
 • Baddeley, A. & Hitch, G. (2007). Working Memory. In: The Cognitive Neuroscience of Working Memory (Editors: N. Osaka, RH Logie and M D’Esposito). Oxford: Oxford University Press.
 • Chaddock, L., Erickson, K.I., Prakash, R.S., Kim, J.S., Voss, M.W., VanPatter, M., Pontifex, M.B., Raine, L.B., Konkel, A., Hillman, C.H., Cohen, N.J. & Kramer, A.F. (2010). A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children. Brain Res, 28(1358), 172-183. doi: 10.1016/j.brainres.2010.08.049.
 • Chaddock-Heyman, L., Erickson, K.I., Holtrop, J.L., Voss, M.W., Pontifex, M.B., Raine, L.B., Hillman, C.H. & Kramer, A.F. (2014). Aerobic fitness is associated with greater white matter integrity in children. Frontiers in Human Neuroscience, 8(584), 1-7. doi: 10.3389/fnhum.2014.00584.
 • Cho, S.Y. & Roh, H.T. (2019). Taekwondo enhances cognitive function as a result of ıncreased neurotrophic growth factors in elderly women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(962), 1-12.
 • Daneman, M. & Merikle, P.M. (1996). Working memory and language comprehenssion: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin and Review, 3(4), 422-433.
 • Davis, C.L., Tomporowski, P.D., McDowell, J.E., Austin, B.P., Miller, P.H., Yanasak, N.E., Allison, J.D. & Naglieri, J.A. (2011). Exercise ımproves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized controlled trial. Health Psychol, 30(1), 91.98. doi: 10.1037/a0021766.
 • Dehn, M.J. (2008). Working Memory and Academic Learning: Assessment and Intervention. John Wiley and Sons: New Jersey.
 • Doğan, M. (2011). Çocuklarda çalışma belleği, akademik öğrenme ve öğrenme yetersizlikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 48-65.
 • Erberk Özen, N. & Rezaki, M. (2007). Prefrontal korteks: Bellek işlevi ve bunama ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 262-269.
 • Ergül, C., Yılmaz, Ç.Ö. & Demir, E. (2018). 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik geliştirilmiş çalışma belleği ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 187-214.
 • Firth, J., Stubbs, B., Vancampfort, D., Firth, J.A., Large, M., Rosenbaum, S., Hallgren, M., Ward, P.B., Sarris, J. & Yung, A.R. (2018). Grip strength is associated with cognitive performance in schizophrenia and the general population: a UK biobank study of 476 559 participants. Schizophrenia Bulletin, 44, 728-736.
 • Gallotta, M.C., Guidetti, L., Franciosi, E., Emerenziani, G.P., Bonavolonta, V., Baldari, C. (2012). Effects of varying type of exertion on children’s attention capacity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 44(3), 550-555. doi: 10.1249/MSS.0b013e3182305552.
 • Gündoğdu, C., Bingöl, H., Mutlutürk, N. & Türkmen, M. (2011). Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Sosyo Ekonomik Durumları ile Bu Branşa Katılım Nedenlerinin Araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 119-125.
 • Jaroslawska, A.J. & Rhodes, S. (2019). Adult age differences in the effects of processing on storage in working memory: a meta-analysis. Psychology and Aging, 34(4), 512-530.
 • Kao, S.C., Westfall, D.R., Parks, A.C., Pontifex, M.B. & Hillman, C.H. (2016). Muscular and aerobic fitness, working memory, and academic achievement in children. Medicine and Science in Sports and Exercise 49(3), 500-508. doi: 10.1249/MSS.0000000000001132
 • Karanfilci, M., Kabak, B., Hamamcılar, O. & Arslanoğlu, E. (2013). Taekwondoda Spor Yaralanmaları ve Çözüm Önerileri. Neyir Matbaacılık: Ankara.
 • Korkmaz, Ö. & Mahiroğlu, A. (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 93-104.
 • Leana, M.Z. (2009). Üstün ve normal öğrencilerin yönetici işlevlerinin ve çalışma belleklerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim programının uygulanması. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lee, K.H. & Kim, S.H. (2007). Complete Taekwondo Poomsae. Turtle Press: Santa Fe.
 • Montero-Briceno, S. & Castillo-Hernandez, I. (2017). Taekwondo practice ımproves working memory in sedentary children. Medicine and Science in Sports and Exercise 49(5S), 301. doi: 10.1249/01.mss.0000517689.84019.b4
 • Öymen Özak, N. & Pulat Gökmen, G. (2009). Bellek ve mekan üzerine bir model önerisi. İTÜ Dergisi, 8(2), 145-155.
 • Raine, L.B., Lee, H.K., Saliba, B.J., Chaddock-Heyman, L., Hillman, C.H. & Kramer, A.F. (2013). The influence of childhood aerobic fitness on learning and memory. PloS ONE, 8(9): e72666. doi: 10.137/journal.pone.0072666.
 • Schweizer, S., Satpute, A.B., Atzil, S., Field, A.P., Hitchcock, C., Black, M., Barrett, L.F. & Dagleish, T. (2019). The impact of affective information on working memory: a pair of meta-analytic reviews of behavioral and neuroimaging evidence. Physiological Bulletin, 145(6), 566-609.
 • Şahin, M., Saraç, H., Çoban, O. & Coşkuner, Z. (2011). Taekwondo antrenmanlarının çocukların motor gelişim düzeylerine etkisinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(1), 5-14.
 • Tel, M. (2008). Bir spor dalı olarak Taekwondo. e-Journal of New World Sciences Academy Health Sciences, 3(4), 194-202.
 • The Taekwondo WT Academy of the Kyrgyz Republic. (02 Ocak 2020). Erişim adresi: http://taekwondo-wtf.kg/en/taekwondo-disciplines/ Türkiye Taekwondo Federasyonu. (5 Kasım 2019). Erişim adresi: http://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/
 • Yavuz, N.F. & Özyürek, A. (2018). Effects of physical education and sport activities on motor skills of preschool children. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 6, 40-50.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4848-9303
Yazar: Gülay GÜLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5976-7503
Yazar: Yetkin Utku KAMUK
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA Güler, G , Kamuk, Y . (2020). Farklı Taekwondo Antrenmanlarının Çocuklarda Çalışma Belleği Üzerine Etkisi / Effects of Different Taekwondo Trainings on Children’s Working Memory . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 36-46 . DOI: 10.30655/besad.2020.26