Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 47 - 58 2020-09-05

The Effects of Postponing the Leagues on the Expired Contracts of the Athletes and the Trainers
Liglerin Ertelenmesinin Sporcu ve Antrenörlerin Süresi Biten Sözleşmelerine Etkileri / The Effects of Postponing the Leagues on the Expired Contracts of the Athletes and the Trainers

Ümit ORHAN [1] , Emin ÖZKURT [2]


Due to the Covid-19 outbreak caused by a virus that can be transmitted from person to person, sports activities have
been stopped in the world and in our country. Postponing the league organizations brings many problems. One of
these is expiration of fixed-term contracts of athletes and coaches and its effect on the transfer status. In our study,
this situation was evaluated. The contract for athletes and coaches with the sports clubs is the employment
contract. While athletes are excluded from the Labor Act, coaches and other sports workers are bound by the Labor
Act in Turkey. Fixed-term contracts are signed with athletes and coaches. Although the contract period has expired,
there may be cases where the competition schedule is extended for any reason. The first thing that comes to mind is
that a competition season does not end on the date determined for reasons such as extreme bad weather, a natural
disaster or terrorist attack. Some sports federations have special regulations regarding this possibility, while others
do not. Many international sports organizations have the status of an association. Although the activities of these
organizations occur in many states, they do not have international personalities in the face of the fact that they were
established in accordance with the internal laws of certain states and states are not based on any international
treaty between them. The legal basis of the sports federations in our country stems from the Codes enacted in
accordance with the procedure in our constitution. In the regulations of sports federations with the agreements of
athletes or coaches, it is sometimes out of the classical Law of Obligations or Labour Law doctrines. We are of the
opinion that sports organizations can only make arrangements on subjects and fields of activity that cannot cause
contradiction with the Codes. However, the obligation of a federation that is a member of international federations to
comply with international regulations should not be ignored. A distinction should be made in regards to prolonged
contracts. It can be accepted that the contract is extended in matters involving all international federations, such as
the global epidemic. However, in cases where the national federations are singularly affecting by different reasons

(natural events, national epidemic, events such as terrorism), the contract should be deemed extended when the
extension period is reasonable. The determination of reasonable periods for this situation by international
federations will be accurate. On the other hand, short-term and short-time working allowance in Turkish Law,
prohibition of termination and unpaid vacation practices can be implemented by the clubs.

İnsandan insana kolayca bulaşabilen bir virüsün sebep olduğu Covid-19 salgını dolayısıyla dünyanın çoğunluğunda ve ülkemizde spor faaliyetleri durdurulmuştur. Lig organizasyonlarının ertelenmesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de belirli süreli sözleşmesi biten sporcu ve antrenörlerin sözleşmelerinin önceden belirlenen tarihlerde sona erip ermeyeceği ve bunun transfer durumuna etkisidir. Çalışmamızda bu durum değerlendirilmiştir. Sporcular ve antrenörler, spor kulüpleriyle yaptıkları sözleşme iş (hizmet) sözleşmesidir. Sporcular, İş Kanunu kapsamı dışında tutulmuşken, antrenörler ve diğer spor çalışanları İş Kanunu kapsamındadır. Sporcular ve antrenörlerle belirli süreli sözleşmeler yapılmaktadır. Sözleşme süresinin bitmiş olmasına rağmen müsabaka takviminin herhangi bir nedenle uzadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir. İlk akla gelen, bir müsabaka sezonunun, aşırı kötü hava şartları, bir doğal afet ya da terör saldırısı gibi nedenlerle belirlenmiş olan tarihte bitmemesidir. Bazı spor federasyonlarının talimatlarında bu ihtimale ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktayken diğerlerinde bulunmamaktadır. Pek çok uluslararası spor kuruluşu dernek statüsündedir. Bu kuruluşların faaliyetleri çok sayıda devletin ülkesini kapsamak ile birlikte belirli devletlerin iç hukuklarına göre kurulmuş olmaları ve devletlerin bu konuda aralarında yapmış oldukları herhangi bir milletlerarası antlaşmaya dayanmıyor olmaması karşısında uluslararası kişilikleri yoktur. Ülkemizdeki spor federasyonlarının hukuki temeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Anayasamızdaki usule uygun çıkarılmış Kanunlardan kaynaklanmaktadır. Spor federasyonlarının sporcuların veya antrenörlerin sözleşmeleriyle düzenlemelerinde, zaman zaman klasik Borçlar Hukuku veya İş Hukuku öğretilerinin dışına çıkılmaktadır. Spor kuruluşlarının ancak Kanunlarla çatışmaya sebep olamayacak konularda ve faaliyet alanlarıyla ilgili düzenleme yapabilecekleri kanaatindeyiz. Bununla birlikte, uluslararası federasyonlara üye olan bir federasyonun uluslararası düzenlemelere uyum sağlama yükümlülüğü de göz ardı edilmemelidir. Sözleşmelerin uzamış sayılması konusunda bir ayrım yapılmalıdır. Küresel salgın gibi tüm uluslararası federasyonları ilgilendiren konularda sözleşmenin uzadığını kabul edilebilir. Ancak farklı sebeplerle (doğa olayları, ulusal salgın, terör vb olaylar) ulusal federasyonları tekil olarak etkileyen durumlarda uzama süresinin makul olduğunda sözleşme uzamış sayılmalıdır. Bu duruma yönelik makul sürelerin uluslararası federasyonlarca tespiti isabetli olacaktır. Öte yandan Türk Hukukundaki kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamaları kulüplerce uygulanabilir.
 • Akyiğit, E. (2016). İş Hukuku . Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Antalya O. G. ve Topuz M. (2019) Medeni Hukuk . İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Baştürk, F. (2005). Teknik direktör ve antrenörlerin hukuki durumu. Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi , Sayı:6, S-S.604
 • Baştürk, F. (2007). İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu . İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Baycık G. (2011). İş hukukunda yenilik doğuran haklar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baykal F. H. (2007). Spor kuruluşlarının uluslararası hukuktaki yeri. Spor Hukuku Dersleri , (Eds) Kısmet Erkiner. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayınları.
 • Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2012). Belirli süreli iş sözleşmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik N., Caniklioğlu N. ve Canbolat T. (2018). İş Hukuku Dersleri . İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Demir F. (2016). İş Hukuku ve Uygulaması . İzmir: Albi Yayınları.
 • Demircioğlu M ve Centel T. (2016). İş Hukuku . İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Deryal Y. (2011). Hukukun Temel Kavramları . Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Esener T. (2008). Genel Hukuk Bilgisi . İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Eyrenci Ö., Taşkent S. ve Ulucan D. (2019). Bireysel İş Hukuku . İstanbul: Beta Yayıncılık..
 • Mollamahmutoğlu H., Astarlı M. ve Baysal U. (2018). İş Hukuku Ders Kitabı: Bireysel İş Hukuku . Lykeion Yayıncılık: Ankara.
 • Narmanlıoğlu Ü. (2014). Ferdi İş İlişkileri . İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Senyen-Kaplan T. E. (2018). Bireysel İş Hukuku. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sümer H. H. (2018). İş Hukuku . Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Süzek, S. (2018). İş Hukuku . Beta Yayıncılık: İstanbul.
 • Orhan, Ü. (2018). Sporda zorunlu tahkim kararlarının uygulanması, Legal Hukuk Dergisi , 16(192), 5563 –5685.
 • Orhan, Ü. (2019). Spor kulübü ve antrenör arasındaki sözleşmenin hukuki niteliği ve ana esasları, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi , 63, 993-1028.
 • Şakar, M. (2019). İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku . İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Tunçomağ, K. ve Centel T. (2018). İş Hukukunun Esasları . İstanbul: Beta Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7981-782X
Yazar: Ümit ORHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8684-6127
Yazar: Emin ÖZKURT
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Eylül 2020

APA Orhan, Ü , Özkurt, E . (2020). Liglerin Ertelenmesinin Sporcu ve Antrenörlerin Süresi Biten Sözleşmelerine Etkileri / The Effects of Postponing the Leagues on the Expired Contracts of the Athletes and the Trainers . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 12 (2) , 47-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/54813/750282