Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 81 - 92 2017-12-25

Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları

Halil ŞENOL [1] , Emre Aşkın ELİBOL [2] , Ünsal AÇIKEL [3] , Merve ŞENOL [4]


Biyokütle, biyolojik olarak elde edilebilecek enerji potansiyeline sahip olan bir enerji kaynağıdır. Biyokütle her durumda oluşması ve tükenmez bir enerji kaynağı olması bakımından çok önemli bir değere sahiptir. Biyokütlenin enerji potansiyeli yenilenebilir enerji statüsünde yer aldığından, bu enerjinin tükenme riski yoktur. Dünya nüfusunun hızla artması enerji ihtiyacının da hızla artmasına neden olmuştur. Dünyamızın enerji kaynaklarının kullanımının % 86’ lık kısmını petrol, kömür ve doğal gaz oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanım oranı yaklaşık % 2.7’ dir.  Bu % 86’ lık kısım tükenmekte olan enerji rezervlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları iyice değerlendirilmeli ve bu enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Biyogaz ise yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki büyük öneme sahip bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz biyogaz üretimi için oldukça fazla biyokütle kaynaklarına sahiptir. Bu çalışma ülkemizde biyogaz için mevcut olan özellikle organik atıklardan oluşan biyokütle kaynaklarından oluşmaktadır.

Biyokütle, Yenilenebilir enerji, Biyogaz
 • 1. Yürük F., Erdoğmuş P. 2015. Düzce İlinin Hayvansal Atıklardan Üretilebilecek Biyogaz Potansiyeli Ve K-Means Kümeleme İle Optimum Tesis Konumunun Belirlenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 4(1); 47-56.
 • 2. Toklu E., Güney MS., Isik M., Comaklı O., Kaygusuz K. 2010. Energy production, consumption, policies and recent developments in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14; 1172–1186.
 • 3. Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu.2015. http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSekt%C3%B6r%20Raporu%2FTP_HAM_PETROL-DOGAL_GAZ_SEKTOR_RAPORU__2015.pdf. (Erişim Tarihi: 01.03.2017)
 • 4. Deloitte.2014.https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/energy-resources/Biyok%C3%BCtlenin%20alt%C4%B1n%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1Sonnn.pdf (Erişim Tarihi: 02.03.2017).
 • 5. Cordell D., Drangert J-O. 2009. White S. The story of phosphorus: global food security and food for thought, Global Environ Change, 19; 292-305.
 • 6. Kumbur H., Özer Z., Özsoy H.D., Avcı E.D. 2015. Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması, III. Yenilenebilir Enerji Sempozyumu, , Ekim 19-21, Mersin, Türkiye.
 • 7. Weiland P. 2010. Biogas Production: Current State And Perspectives, Applied Microbiology and Biotechnology, 85; 849-860.
 • 8. Şanlıurfa Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kompost Tesisi Kurulması Amacına Yönelik Fizibilite Çalışması Projesi Kapsamında Hazırlanan Kompost ve Biyogaz Tesisi Fizibilite Raporu. 2014. http://www.investsanliurfa.com/SayfaDownload/KOMPOST%20VE%20B%C4%B0YOGAZ%20TES%C4%B0S%C4%B0%20F%C4%B0Z%C4%B0B%C4%B0L%C4%B0TE%20RAPORU.pdf. (Erişim Tarihi:15.03.2017).
 • 9. Dawson CJ., Hilton J. 2010. Fertiliser availability in a resource-limited world: production and recycling of nitrogen and phosphorus, Food Policy, 36; 14-22.
 • 10. Chang I.S., Zhao J., Yin X., Wu J., Jia Z., Wang L. 2011. Comprehensive utilizations of biogas in Inner Mongolia, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15; 442-1453.
 • 11. Ahır Gübresinin Zararları, 2013. http://www.zararlari.org/ahir-gubresinin-zararlari/ . (Erişim Tarihi: 03.02.2017).
 • 12. Alçiçek A., Demirulus H. 2012. ‘’Çiftlik Gübrelerinin Biyogaz Teknolojisinde Kullanılması, Ekoloji Çevre Dergisi, 1994 (1); 5-9.
 • 13. ‘’Biyogaz Üretimi ve Faydaları. 2013. http://www.alternatifpower.com.tr/resimler/2187644_1403534180.pdf (Erişim Tarihi: 01.03.2017).
 • 14. Çanka Kılıç F. 2011. Biyogaz, Önemi, Genel Durumu ve Türkiye'deki Yeri, Mühendis ve Makina, 52(617); 94-106.
 • 15. Özkaya M.S., Variyenli H.İ., Yilmaz A. 2009. Güneş Enerjisi Destekli İçten Isıtmalı Fermantasyon Tankında Biyogaz Üretimi, Politeknik Dergisi, 12 (4); 255-261.
 • 16. Ziauddin Z., Rajesh R. 2015. Production and analysis of biogas from kitchen waste, International Research Journal of Engineering And Technology, 2(4); 622-632.
 • 17. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Aile Ve Tüketici Hizmetleri. ‘’Organik Atıklar ‘’ 2011. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Organik%20At%C4%B1klar.pdf (Erişim Tarihi: 03.20.2017).
 • 18. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’’ 2017. http://www.tarim.gov.tr/_catalogs/masterpage/AnaSayfa.aspx. (Erişim Tarihi: 01.04.2017).
 • 19. Cestonaro T., Costa MS., Costa LA., Rozatti MA., Pereira DC., Lorin HE., Carneiro LJ. 2015. The Anaerobic Co-Digestion of Sheep Bedding And ⩾50% Cattle Manure İncreases Biogas Production And İmproves Biofertilizer Quality, Waste Management, 46; 612–618.
 • 20. Koçer N.N., Öner C., Sugözü İ. 2006. Türkiye’de Hayvancılık Potansiyeli ve Biyogaz Üretimi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
 • 21. Ilgar. R. 2013. Hayvan Varlığına Göre Çanakkale Biyogaz Potansiyelinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Doğu Coğrafya Dergisi, 35; 89-106.
 • 22. Ahır Gübresinin Faydaları Nelerdir? 2015. http://www.sorhocam.com/etiket.asp?sid=1871&ahir-gubresi-faydalari-nelerdir/ (Erişim Tarihi: 06.03.2017).
 • 23. Şahin S., Altunal N. 2008. Etlik Piliç Dışkılarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi ve Önemi, Veteriner Tavukçuluk Derneği Dergisi, 6(3), 6-7.
 • 24. Türkiye İstatistik Kurumu. 2017. http://www.tuik.gov.tr/Start.do. (Erişim Tarihi: 02.02.2017).
 • 25. Tüm atık ve çevre yönetimi derneği,Atık Geri Kazanımı ve Ülkemize Etkileri.2016.http://tayced.org/etkinlik_detay.asp?id=4 (Erişim Tarihi: 09.02.2017).
 • 26. Lia F., Chenga S., Yua H., Yangb D. 2016. Waste From Livestock And Poultry Breeding And İts Potential Assessment of Biogas Energy İn Rural China. Journal of Cleaner Production, 126, 451–460.
 • 27. Çeken H.B.1997. Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • 28. Özkaya B., Demir A. 2010. Kompost Teknolojileri ve Uygulama Örnekleri, Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi&Kompost Kullanım Alanları Çalıştayı- ORAK ,İstanbul.
 • 29. Yıldız Ş., Balahorli V., Sezer K. 2010. Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi, Su ve Çevre Dergisi, 33; 90-105.
 • 30. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Belediye Atık İstatistikleri. 2008, TÜİK Haber Bülteni, Sayı:50, TÜİK, Ankara, Türkiye.
 • 31. Sezgin N., Özcan H., Varınca K., Borat M. 2003. Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İki Örnek: İstanbul Ve Bursa Tesisleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 3; 89-96.
 • 32. Özcan M, Öztürk S, Yıldırım M. 2011. Türkiye’nin Farklı Kaynak Tiplerine Göre Biyogaz Potansiyellerinin Belirlenmesi, IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, pp 243-247, Mayıs 10-12. Kocaeli, Türkiye.
 • 33. Biyogaz.2015.www.biyogaz.org.tr . (Erişim Tarihi: 02.02.2017).
 • 34. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası,2010. www.sutso.org.tr. (Erişim Tarihi: 0 2.03.2017).
 • 35. Boztepe E, Karaca A. 2010. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Tarımsal Atıklar, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ankara,Türkiye.
 • 36. Dahunsia. S.O., Oranusib. S., Efeovbokhanc .V.E. 2012. Optimization of pretreatment, process performance, mass and energy balance in the anaerobic digestion of Arachis hypogaea (Peanut) hull, Energy Conversion and Management, 139; 260–275.
 • 37. Zhao Y., Yu J., Liu J., Hong Yan H., Yuan X. 2016. ‘’Material And Microbial Changes During Corn Stalk Silage And Their Effects On Methane Fermentation‘’ Bioresource Technology’’, 186; 89–99.
 • 38. Boydak Tarım Serbest Tarım Danışmanlığı.2015. http://www.boydaktarim.com/yer-fistigi-yetistiriciligi/ (Erişim Tarihi: 15.03.2017).
 • 39. Yerfıstığı Sektör Raporu. 2016. http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_620_KB1O20NE_Yerfistigi-Sektor-Raporu-2015.pdf, Türkiye, (Erişim Tarihi: 06.03.2017).
 • 40. Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği ‘’Biyogaz Üretimi 2015. http://www.albiyobir.org.tr/biyogaz02.htm (Erişim Tarihi: 09.03.2017).
 • 41. Zeytin Üretimi. 2014. www.marmarabirlik.com.tr (Erişim Tarihi: 19.03.2017).
 • 42. Beccari M., Bonemazzi F., Majone M,. Riccardi C. 1996. Interactions Between Acidogenesis and Methanogenesis in the Anaerobic Treatment of Olive Mill Effluent, Water Research, 30; 183-189.
 • 43. Gelegenisa J., Georgakakisb D., Angelidakic I., Christopouloub N., Goumenakia M. 2007. Optimization of biogas production from olive-oil mill wastewater, by codigesting with diluted poultry-manure, Applied Energy, 84 (6); 646–663.
 • 44. İkizoğlu E., Haskök S. 2005. Zeytin karasuyunun fiziksel kimyasal ve ileri yükseltgeme yöntemleriyle arıtımı, Kimya Mühendisliği Tmmob Kimya Mühendisleri Odası Nisan/Haziran, Sayı: 167, 48 s, Türkiye.
 • 45. McNamara CJ., Anastasiou CC., O’Flahert V., Mitchell R. 2008. Bioremediation of olive mill wastewater, İnternational Biodeterioration & Biodegradation, 61; 27–134.
 • 46. Orhan B., Büyük Çolak S. 2008. Zeytin Karasuyu ve Değerlendirilmesi, Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, pp 162-167, Mayıs 28-30, Balıkesir, Türkiye.
 • 47. Roig A., Cayuela ML., Sanchez-Monedero MA. 2006. An Overview On Olive Mill Wastes And Their Valorisation Methods. Waste Management, 26; 960-969.
 • 48. Azbar N., Bayram A., Filibeli A., Muezzinoglu A., Sengul F., Ozer A. 2004. A Review Of Waste Management Options İn Olive Oil Production, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 34 ; 209-247.
 • 49. Nilgun A.O., Alev C.U, 2015. Ultrasound pretreatment for enhanced biogas production from olive mill wastewater, Ultrasonics Sonochemistry, 22; 565–572.
 • 50. Çay Atıklarının Değerlendirilmesi.2016.http://www.mnecevre.com/cay-atiklarinin-degerlendirilmesi-2 , (Erişim Tarihi: 03.15.2017).
 • 51. Atıksu Arıtma Çamuru. 2016. www.nilufer.bel.tr/kentsaglik/2_gun%5Csalon_a% 5Cayse_filibeli.pdf, (Erişim Tarihi: 19.03.2017).
 • 52. Kaya D. 2010. Evsel Kaynaklı Arıtma Çamurlarının Biyogaz Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi, ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 12–14 Mayıs. Kocaeli, Türkiye.
 • 53. Rulkens W. 2008. Sewage Sludge as a biomass resource for the Production of energy: overview and assessment of the various options, Energy & Fuels, 22; 9-15.
 • 54. Büyükkamacı N., Filibeli A. 1999. Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Kullanımı. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, 18-19 Kasim Kocaeli, Türkiye.
 • 55. Çallı, B. 2012. Atıklardan Biyogaz Üretimi, Türkiye Kimya Derneği - Genç Kimyacılar Platformu, Şubat 4. İstanbul, Türkiye.
 • 56. Alçiçek A., Demirulus H., 2012. Çiftlik Gübrelerinin Biyogaz Teknolojisinde Kullanılması, Ekoloji Çevre Dergisi, (1); 5-9.
 • 57. Çevre ve Orman Bakanlığı.2006. http://www.solar-bazaar.com/menuis/Hayvan-Gubresinden-Biogaz-Uretimi-2005..pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2017).
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil ŞENOL
Ülke: Turkey


Yazar: Emre Aşkın ELİBOL
Ülke: Turkey


Yazar: Ünsal AÇIKEL
Ülke: Turkey


Yazar: Merve ŞENOL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2017

Bibtex @derleme { bitlisfen315118, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {81 - 92}, doi = {10.17798/bitlisfen.315118}, title = {Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları}, key = {cite}, author = {ŞENOL, Halil and ELİBOL, Emre Aşkın and AÇIKEL, Ünsal and ŞENOL, Merve} }
APA ŞENOL, H , ELİBOL, E , AÇIKEL, Ü , ŞENOL, M . (2017). Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 81-92 . DOI: 10.17798/bitlisfen.315118
MLA ŞENOL, H , ELİBOL, E , AÇIKEL, Ü , ŞENOL, M . "Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 81-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/33317/315118>
Chicago ŞENOL, H , ELİBOL, E , AÇIKEL, Ü , ŞENOL, M . "Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 81-92
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları AU - Halil ŞENOL , Emre Aşkın ELİBOL , Ünsal AÇIKEL , Merve ŞENOL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.315118 DO - 10.17798/bitlisfen.315118 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 92 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.315118 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.315118 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları %A Halil ŞENOL , Emre Aşkın ELİBOL , Ünsal AÇIKEL , Merve ŞENOL %T Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 6 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.315118 %U 10.17798/bitlisfen.315118
ISNAD ŞENOL, Halil , ELİBOL, Emre Aşkın , AÇIKEL, Ünsal , ŞENOL, Merve . "Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 / 2 (Aralık 2017): 81-92 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.315118
AMA ŞENOL H , ELİBOL E , AÇIKEL Ü , ŞENOL M . Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 6(2): 81-92.
Vancouver ŞENOL H , ELİBOL E , AÇIKEL Ü , ŞENOL M . Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 6(2): 92-81.