Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 186 - 198 2018-12-28

Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma

Hayriye Esra AKYÜZ [1]


Bilimsel çalışmalarda güvenilir sonuçlar elde edebilmek ve standart ölçümler sunabilmek için çalışmada kullanılan ölçme aracının geçerli olması gerekmektedir. Bu çalışmada Maslach tükenmişlik ölçeğinin yapı geçerliliği test edilerek bir yapısal eşitlik modeli önerilmiştir. Verilerin analizinde IBM SPSS 23.0 ve AMOS 23 istatistik paket programları kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; ölçeğin 3 faktör altında toplandığı ve toplam varyansın % 42.38’ini açıklayabildiği elde edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach-α katsayısına göre, ölçeğin yüksek bir güvenilirlik düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile tek faktörlü, birinci düzey çok faktörlü ve ikinci düzey çok faktörlü modeller ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen uyum indekslerine göre; bu ölçeğin modellenmesinde modifiye edilmiş birinci düzey çok faktörlü modelin kullanılması önerilmektedir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yapı Geçerliliği, Ölçek
 • [1] Özdamar K. 2016. Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek Ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi IBM SPSS, IBM SPSS AMOS ve MINITAB Uygulamalı, Nisan Kitabevi, 286s. Eskişehir.
 • [2] Çelik H.E., Yılmaz V. 2016. Yapısal Eşitlik Modellemesi, Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama, Anı Yayıncılık, 247s. Ankara.
 • [3] Wold H.O.A. 1954. Causality and Econometrics, Econometrica, 22: 162-177.
 • [4] Blalock H.M. 1971. Causal Models Involving Unmeasured Variables in Stimulus-response Situations, in Causal Models in the Social Sciences, New York:McGraw-Hill, 335–347.
 • [5] Malaeb Z.A., Summers, J.K., Pugesek, B. H. 2000. Using Structural Equation Modeling to Investigate Relationships Among Ecological Variables, Environmental and Ecological Statistics, 7(1): 93-111.
 • [6] Sönmez F., Ülker M. (1999). Tir Buğdayında Tane Verimi ile Bazı Verim Öğeleri Arasindaki İlişkiler, Turkish Journal of Agriculture and Foresty, 23: 45-52.
 • [7] Yılmaz V. (2004). LISREL ile Yapısal Eşitlik Modelleri: Tüketici Şikâyetlerine Uygulanması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 77-90.
 • [8] Kılınç M. (2006). Dinlenme Evinin Çevresel Özelliklerinin Ve Mekana Bağlanmanin Yaşlinin Hayat Doyumu Üzerindeki Etkileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 93s, Ankara.
 • [9] Yılmaz V., Çelik H.E. (2005). Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Bankaya Bağlılık Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modelleriyle Araştırılması, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, İstanbul.
 • [10] Alkan N. (2004). Bilişsel Değerlendirmeler, Duygular Ve Başa Çikma: Yapisal Eşitlik Tekniği İle Etkileşimsel Stress Ve Başa Çikma Modelinde İncelenmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 153s, Ankara.
 • [11] Şimşek G.G, Noyan F. (2008). İlçelerin Gelişmişlik İndekslerinin Oluşturulmasında Çok Aşamalı Doğrulayıcı Faktör Analizi Yaklaşımı, İstatistikçiler Dergisi, 7(2): 113-117.
 • [12] Çerezci E.T. 2010. Yapısal Eşitlik Modelleri ve Kullanılan Uyum İyiliği İndekslerinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 167s, Ankara.
 • [13] Uygungil S. 2017. Pozitif Psikolojik Sermaye ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Adana İlinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, 258s, Erzurum.
 • [14] Samancı S. 2017. Örgütsel Ve Kişisel Öncülleri Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Model Testi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 210s, Ankara.
 • [15] Topcu M.K., Beğenirbaş M., Turgut E. 2017. Örgütsel Sinizm, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve İş Tatmininin Bireysel İş Performansına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik İmalat Sanayide Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi, 24(2):505-522.
 • [16] Kıran E. 2017. Örgütsel Sinizm ve İşe Gömülü Olmanın Psikolojik Sermaye ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 118s, Hatay.
 • [17] Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. 2013. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. 7. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, 208s, Ankara.
 • [18] Büyüköztürk Ş. 2011. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum , PegemYayıncılık, 216s, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hayriye Esra AKYÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bitlis Eren University, Faculty of Science, Dept. of Statistics, Bitlis, Turkey
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen414490, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {186 - 198}, doi = {10.17798/bitlisfen.414490}, title = {Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {AKYÜZ, Hayriye Esra} }
APA AKYÜZ, H . (2018). Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 186-198 . DOI: 10.17798/bitlisfen.414490
MLA AKYÜZ, H . "Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 186-198 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/41777/414490>
Chicago AKYÜZ, H . "Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 186-198
RIS TY - JOUR T1 - Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma AU - Hayriye Esra AKYÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.414490 DO - 10.17798/bitlisfen.414490 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 198 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.414490 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.414490 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma %A Hayriye Esra AKYÜZ %T Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.414490 %U 10.17798/bitlisfen.414490
ISNAD AKYÜZ, Hayriye Esra . "Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 186-198 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.414490
AMA AKYÜZ H . Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 186-198.
Vancouver AKYÜZ H . Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 198-186.