Cilt: 2010 - Sayı: 4, 1.04.2010

Yıl: 2010

Makaleler

1. Serum Interleukin-6 Levels in Differential Diagnosis of Sepsis and Transient Tachypnea of Newborn

2. Canlı Donörden Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Minör HA-1 Dağılımı

5. Bir Hemostatik Ajanin (Fastact) Deneysel Rat Modelinde Yara ve Doku İyileşmesi Üzerine Etkisi

6. Koroner Kalp Hastalığının Anatomik Risk Faktörleri

7. Otoimmün Hepatit ile HLA-DRB1 Alel İlişkisi

9. İntratorasik Ekstra Abdominal Agresif Fibromatozis

10. Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Akciğer Kitlesi Olgu Sunumu: Plöropulmoner Blastoma

12. Peritonitis Karsinomatozayı Taklit Eden Abdominal Tüberküloz Olgusu

14. Büyük Kalsifiye Odontojenik Kistin Greftsiz Tedavisi: Olgu Sunumu

15. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Yıkıcı Bir Durum: Ektopik Cushing Sendromu

16. Paratiroid Karsinomu: Hiperparatiroidinin Nadir Bir Nedeni

17. Midede Merkel Hücreli Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu

18. İntratekal Metotreksata Bağlı Megaloblastik Anemi

19. Dirençli Diyabetik Nöropatik Ağrıda Puls Elektromanyetik Alan Tedavisinin Etkinliği

22. Diffüz Skleroderma Hastalarında Subklinik Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi

23. Okçuluk Sporcularında Plazma Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyinin Postüre Bağlı Değişimi

24. Deneysel Boğulmuş Fıtık Modelinde Biyokimyasal ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması

25. WHO Grade I Meningiomlarda Her-2/Neu, Östrojen ve Progesteron Reseptör Ekspresyonu