Cilt: 2010 - Sayı: 5, 1.05.2010

Yıl: 2010

Makaleler

1. Vitiligolu Hastalarda Deri ve Plasma Antioksidan Enzim Aktiviteleri

2. Laringeal Osteom: Laringeal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni

3. Arteria Gastrica Sinistra’nın Çoklu Varyasyonları: Bir Olgu Sunumu

4. Mikozis Fungoideste Psödoepitelyamatöz Hiperplazi

6. İzoniazid Zehirlenmesi: Üç Olgunun Sunumu

7. Multipl Pulmoner Anevrizma ve Superior Sagital Sinus Trombozu úle Seyreden Bir Behçet Hastal×ù×: Olgu Sunumu

8. Bruselloza Baùl× Tiroid Apsesi: Olgu Sunumu

9. Kauda Equina-Konus Sendromuna Neden Olan Dissemine Leptomeningeal Karsinomatozis

14. İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Otolog Serum ile Kültüre Edilmesi

15. Çocuklarda Vitamin B12 Eksikliği ve Epilepsi

16. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Şanlıurfa İl Merkezinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri

17. Kronik Viral Hepatitde Prion Protein ve Karaciğer Fibrozis Evresi Arasındaki ilişki

18. Corpus Callosum ve Hemispherium Cerebri’lerin MRI ile Morfometrik Değerlendirmesi

19. The Agreement Between Radiographic and Surgical Measurements of Intervertebral Disc Height: A Cadaveric Study

21. Meme Kist Sıvısı Serbest Amino Asit Profili

23. Majör Abdominal Kanser Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Total Parenteral Nutrisyon ve Enteral İmmunonutrisyon Karşılaştırılması

26. Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Oksidan Durum ve Plazma Prolidaz Aktivitesi