Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 457 - 486 2019-06-30

Süreç Temelli Yazma Yaklaşımının Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach

Hacer DENİZ [1] , Sezgin DEMİR [2]


Süreç temelli yazma yaklaşımı; yazma sürecini aşamalandırarak yazma işlemini kolaylaştırmayı, öğrencilerin yazma becerilerini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi ve bu becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, bilginin zihinde yapılanmasını ve özümsenmesini temel alan bir öğretim yoludur. Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin süreç temelli yazma yaklaşımının uygulanabilirliğine yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel desenlerden fenomenolojik türde gerçekleştirilmiş ve veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Aşamalı örnekleme yöntemiyle gönüllülük esası temel alınarak belirlenen çalışma grubu, Elazığ il merkezinde görev yapan 14 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda süreç temelli yazma yaklaşımının uygulanabilirliği konusunda ciddi zorluklar ve eksiklikler yaşandığına dair görüşler tespit edilmiştir. Katılımcılar tarafından bu zorlukların, yaklaşımın uygulamada fazla zaman alması, öğrencilerin hazırlık aşamasında konu hakkında yeterli bilgi edinememesi ve yapay dil becerilerini öğrenememiş olmaları gibi sorunlardan kaynaklandığı belirtilmiştir.

Process based writing approach that aims to grade it in order to facilitate the writing process is an approach based on the structuring and digestion of knowledge on the mind. İt aims to teach students how to use and improve writing skills.  The purpose of this research is determining the opinions of the Turkish teachers about the applicability of the process based writing approach. The research was carried out in phenomenological form from qualitative patterns and analyzed data by content analysis method. The study group was determined on the basis of volunteerism through the gradual sampling method consists of 14 Turkish teachers working in Elazığ province. Face-to-face interviews were conducted with the semi-structured interview form developed by the researchers and the findings were tabulated by determining frequency distributions. As a result of evaluating the opinions of the Turkish teachers, it was found that there are serious difficulties and deficiencies about the applicability of the process based writing approach. These difficulties stem from problems such as excessive time in practice, lack of information on the subject during the preparatory phase, and the inability to learn artificial language skills.
 • Aksu, Ö. (2015). Planli yazma ve değerlendirme modelinin ortaokul sekizinci sinif öğrencilerinin performans görevlerini hazirlamalarina etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Badger, R., White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing. ELT journal, 54(2), 153-160.
 • Balcı, O., (2017). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini ve yazılı anlatım tutumlarını geliştirmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Bayat, N. (2014). Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1123-1141.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara.
 • Creswell, J. W. Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yürütülmesi. Çev. Edt. Yüksel Dede ve Selçuk Beşir Demir. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016a). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Çev. Edt. Selçuk Beşir Demir. Ankara: Eğiten Kitap
 • Creswell, J. W. (2016b). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma yöntemleri. Çev. Ed. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Duijnhouwer, H., Prins, F. J., Stokking, K. M. (2012). Feedback providing improvement strategies and reflection on feedback use: Effects on students’ writing motivation, process, and performance. Learning and Instruction, 22(3), 171-184.
 • Duman, B. (2011). Süreç temelli öğrenme-öğretim modeli. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(19).
 • Erdoğan, Ö. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Yayımlanmamış doktora lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan, Ö. & Yangın, B. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).
 • Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programındaki yazma öğrenme alanının etkililiğinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 1135-1173.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., Demir, S. (2011). Ilköğretim ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programi’ndaki “okuma” öğrenme alanina ilişkin kazanimlarin gerçekleşme düzeyine yönelik öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1).
 • Görgüç, Ç., (2016). Analitik yazma ve değerlendirmenin 6. sınıf öğrencilerinin yazma tutumu ve yazma başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Graham, S. , Sandmel, K. (2011). The process writing approach: A meta-analysis. The Journal of Educational Research, 104(6), 396-407.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hamid, S. (2017). The Effect of Reflection-Supported Process-Based Writing Teaching on Iraqi EFL Students' Writing Performance and Attitude. Arab World English Journal (AWEJ) Volume.7 Number.4 December, 2016
 • Ho, B. (2006). Using the process approach to teach writing in 6 hong kong primary classrooms. New Horizons in Education, 53, 22-41.
 • Jensen, G. H., DiTiberio, J. K. (1984). Personality and individual writing processes. College Composition and Communication, 35(3), 285-300.
 • Johari, S. K. (2018). The Effects of Task-Based Process Writing Approach on the Academic Writing Skills among Second Language Tertiary Learners. Journal of ELT Research, 3(1), 1-20.
 • Kallestinova, E. (2017). Crafting an Argument in Steps: A Writing Process Model for Graduate and Professional Students with LD. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 15(1), 15-37.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karatay, H. (2011). 4+ 1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3), 1029-1047.
 • Karatay, H. (2014). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (ed.), Yazma Eğitimi, 2, 21-43. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H., Aksu Ö., (2017). 4+ 1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin 8. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerini hazırlamaya etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 313-335.
 • Karatosun. S. (2014). Planli yazma ve değerlendirme modelinin ilköğretim 5. sinif öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Krendl, K. A., & Dodd, J. (1987). Assessing the National Writing Project: A Longitudinal Study of Process-Based Writing. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED289167.pdf
 • Maden, S., Dincel, Ö., Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(2).
 • Mehr, H. S. (2017). The Impact of Product and Process Approach on Iranian EFL Learners’ Writing Ability and Their Attitudes toward Writing Skill. International Journal of English Linguistics, 7(2), 158.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi. (S. A. Altun, A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Nguyen, H. T. (2016). Peer feedback practice in efl tertiary writing classes. English Language Teaching, 9(6), 76-91.
 • Nordin, S. M. (2017). The best of two approaches: Process/genre-based approach to teaching writing. The English Teacher, 11.
 • Okari, F. M. (2016). The writing skill in the contemporary society: the kenyan perspective. Journal of Education and Practice, 7(35), 65-69.
 • Özenç, E. G. (2016). The effect of process oriented writing activities on the achievement and attitude of the preservice primary school teachers: An example of mixed method study. Journal of Education and Training Studies, 4(11), 227-237.
 • Patton MQ, 2014. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev Ed. Bütün M ve Demir SB), Ankara: Pegem Akademi.
 • Reimer, C. N. (2001). Strategies for teaching writing to primary students using the writing process. Master's Thesis, Biola University.
 • Selanikli, E. (2015). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin performans görevlerini ve proje ödevlerini hazırlamalarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Seow, A. (2002). The writing process and process writing. Richards, J. C., & Renandya, W. A. (Eds.).Methodology in language teaching: An anthology of current practice, 315-320.
 • Sever, E. (2013). Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin yazılı anlatım ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sezgin, N. (2016). Süreç temelli yazma öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencinin yazma becerisine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Silva, T. (1990). Second language composition instruction: Developments, issues, and directions. in ESL. Second language writing: Research insights for the classroom, 11-23.
 • Sönmez, V., Alacapınar, F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Storch, N. (2005). Collaborative writing: Product, process, and students’ reflections. Journal of second language writing, 14(3), 153-173.
 • Şahin, S. (2007). Güzel, etkili konuşma ve yazma sanatı. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Şentürk, N. (2009). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tuan, L. T. (2011). Teaching Writing through Genre-based Approach. Theory & Practice in Language Studies, 1(11).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı: 24, Güz 2000, ss. 543-559.
 • Ülper, H., (2009). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış doktora lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, M. (2012). İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmede planlı yazma modelinin önemi/ımportance of plan of wrıtıng methot ın ımpove of students' composıtıon wrıtıng abılıtıes ın elementary school fırst grade. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19).
 • Yılmaz, M., Aklar, S. (2015). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 223-234. Doi: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13212
 • Zare-ee, A., Mahdavi, F. (2014). Researching aptitude in a process-based approach to foreign language writing ınstruction. Advances in Language and Literary Studies, 5(5), 22-27.
 • Zhou, D. (2015). An empirical study on the application of process approach in non-english majors’ writing. English Language Teaching, 8(3), 89.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-2604-1893
Yazar: Hacer DENİZ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-0466-2218
Yazar: Sezgin DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad426785, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {457 - 486}, doi = {10.14686/buefad.426785}, title = {Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach}, key = {cite}, author = {DENİZ, Hacer and DEMİR, Sezgin} }
APA DENİZ, H , DEMİR, S . (2019). Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (2) , 457-486 . DOI: 10.14686/buefad.426785
MLA DENİZ, H , DEMİR, S . "Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 457-486 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/46051/426785>
Chicago DENİZ, H , DEMİR, S . "Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 457-486
RIS TY - JOUR T1 - Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach AU - Hacer DENİZ , Sezgin DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.426785 DO - 10.14686/buefad.426785 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 486 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.426785 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.426785 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach %A Hacer DENİZ , Sezgin DEMİR %T Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.426785 %U 10.14686/buefad.426785
ISNAD DENİZ, Hacer , DEMİR, Sezgin . "Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 2 (Haziran 2019): 457-486 . https://doi.org/10.14686/buefad.426785
AMA DENİZ H , DEMİR S . Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 457-486.
Vancouver DENİZ H , DEMİR S . Teacher Opinions on The Applicability of The Process Based Writing Approach. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(2): 486-457.