Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 389 - 436 2019-06-30

Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process
İlkokulda Örnek Olay Yönteminin Kullanımı: Bir Öğretmen Eğitimi Süreci

Nur Ütkür [1]


This study aims to determine how the case study method is used in primary school Life Sciences courses in the classroom setting and the change occurred in the quality of in-class use of this method following the case study-based training provided for teachers. This is a qualitative study using the action research design. The study group was composed of 7 second- and third-grade classroom teachers selected from private and state schools under the body of Turkey Ministry of National Education and their 21 students (opinions of 3 students each selected from 7 classes). The data collection instruments used in the study are the observation form and the semi-structured interviews performed with the students. The data obtained were analyzed with the content analysis technique. The necessary steps were followed to achieve validity and reliability of the data analysis with the data collection instruments. In accordance with the findings achieved, it was seen that there was a positive change in the quality of how the teachers used the case study method in Life Sciences courses after the case study-based training. It was also concluded that the students liked the courses instructed after the training and thought that they became more active.

 


Bu araştırmanın amacı ilkokul Hayat Bilgisi derslerinde örnek olay yönteminin sınıf ortamında nasıl kullanıldığını belirlemek ve öğretmenlere verilen örnek olay temelli eğitimin ardından bu yöntemin sınıf içi kullanım niteliğinde ortaya çıkan değişimi tespit etmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup, eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okul ve devlet okullarından seçilen toplam yedi kişiden oluşan 2. ve 3. sınıf öğretmeni ile onların öğrencileri (21 kişi) oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları, gözlem formu ve öğrencilerle birebir yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Veri toplama araçları ile veri analizinin geçerlik ve güvenirliğini sağlama konusunda gerekli adımlar uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, verilen örnek olay temelli eğitim sonrasında öğretmenlerin örnek olay yöntemini Hayat Bilgisi derslerinde kullanma niteliklerinde olumlu bir değişimin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin de eğitim sonrasında işlenen dersleri oldukça beğendikleri ve bu şekilde daha aktif olduklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

 

 • Aydemir, G. (2010). The impact of the case method in social studies teaching on the environmental consciousness and attitudes of the student. Unpublished master’s thesis, Marmara University, Istanbul, Turkey.
 • Aydın, M. Z. (2011). Okulda ahlak eğitimi ve ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi yöntemi. Ankara: Nobel Publishing.
 • Aydın, M. Z., & Gürler, Ş. A. (2012). Okulda değerler eğitimi: yöntemler, etkinlikler, kaynaklar. Ankara: Nobel Publishing.
 • Badger, J. (2010). Classification and framing in the case method: discussion leaders’ questions. Journal of Further and Higher Education, 34(4), 503-518.Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Publishing.
 • Coştu, B., Ünal, S., & Ayas, A. (2007). The use of daily-life events in science teaching. Ahi Evran University Kırsehir Education Faculty Journal, 8(1), 197-207.Culpin, V., & Scott, H. (2011). The effectiveness of a live
case study approach: Increasing knowledge and understanding of ‘hard’ versus ‘soft’ skills in executive education. Management Learning, 43(5), 565-577.
 • Çamur, Ö. (2008). The effect of case study method on student success in crew coordination course. (Unpublished master’s thesis). Hacettepe University: Ankara, Turkey.
 • Farahani, L. A., & Heidari, T. (2013). Effects of the case-based instruction method on the experience of learning. Journal of Biological Education, 48(1), 40-45.
 • Glesne, C. (2012). Becoming qualitative researchers. A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu (Trans. Eds.) Ankara: Anı Publishing.
 • Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Publishing.
 • Grant, R. (1997). A claim for the case method in the teaching of geography. Journal of Geography in Higher Education, 21(2), 171-185.
 • Hourigan, R. (2008). The use of student-written cases in music teacher education. Journal of Music Teacher Education, 17(2), 19-32.
 • İbrahimoğlu, Z., & Öztürk, C. (2013). The effects of using case study technique at the 6th grade social studies course on students’ academic achievement attitudes towards the course, and critical thinking skills. Uludag University Education Faculty Journal, 26(2), 523-547.
 • Kabapınar, Y. (2009). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kabapınar, Y., & Baysal, Z. N. (2004). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(39), 384-419.
 • Lengyel L., & Vernon-Dotson, L. (2010). Preparing special education teacher candidates: extending case method to practice. Teacher Education and Special Education, 33(3), 248-256.
 • Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş-nitel düşünce için bir rehber. A. Gümüş, & M. S. Duygun (Trans. Eds.), Ankara: Bilgesu Publishing.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Ministry of National Education, (2009). Life Studies Course Curriculum: 1st, 2nd and 3rd Grades. Ankara: Ministry of National Education Publishing.
 • Ministry of National Education, (2018). Life Studies Course Curriculum: 1st, 2nd and 3rd Grades. Ankara, Ministry of National Education Publishing.
 • Özkan, Ö. (2010). The effectiveness of case study method’s usage in the course of life studies learning environments. Unpublished master’s thesis, Marmara University, Istanbul, Turkey.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods. M. Bütün, & S. B. Demir (Trans. Eds.), Ankara: Pegem Publishing.
 • Pehlivanlar, E. (2005). The effect of case study method on academic achievement, remembering and progression of metacognitive skills with regard to a voyage to inner structure of the living things unit in science of 6th class. Unpublished master’s thesis, Marmara University, Istanbul, Turkey.
 • Roberts, S. J., & Ryrie, A. (2011). Socratic case-method teaching in sports coach education: reflections of student and course tutors. Sport, Education and Society, 1-17.
 • Ruey, S., Shieh, Lyu, J. J., & Cheng, Y. Y. (2012). Implemention of the Harvard case method through a plan-do-check-act framework in a university course. Innovations in Education an Teaching International, 49(2), 149-160.
 • Sancar, N. A. (2010). The efficiency of the case-based method used in science and technology lessons in primary schools 4th-5th grades. Unpublished master’s thesis, Beykent University, Ankara, Turkey.
 • Scott, N. (2007). An evaluation of the effects of using case method on student learning outcomes in a tourism strategic planning course. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7(2), 21-34.
 • Şahin, S., Atasoy, B., & Somyürek, S. (2010). Cases method in teacher education. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 253-277.
 • Şahin, F., & Hacıoğlu, Y. (2010). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. sınıf öğrencilerinin kalıtım konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (s.269-275). Antalya: Türkiye.
 • Şimşek, S., & Yaşar, Ş. (2006). The effect of the instruction based on case studies on academic success and retention levels in life studies course in primary school. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 171-179.
 • Timken, G. L., & van der Mars, H. (2009). The effect of case methods on preservice physical education teachers' value orientations. Physical Education and Sport Pedagogy, 14(2), 169-187.
 • Uluyol, Ç. (2011). Web destekli örnek olay yönteminde çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Unpublished doctoral thesis, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Ütkür, N., Kabapınar, Y., & Önder, A. (2016). An action research towards using case study method in life studies courses. Hasan Ali Yucel Education Faculty Journal, 13-2(25), 41-58.
 • Weil, S., Oyelere, P., Yeoh, J., & Firer, C. (2001) A study of students' perceptions of the usefulness of case studies for the development of finance and accounting-related skills and knowledge. Accounting Education, 10(2), 123-146.
 • Yılmaz, M. (2011). High school 9. level case study method expression mistakes on the course for grade students’ achievement and attitudes towards. Unpublished master’s thesis, Marmara University, Istanbul, Turkey.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (s.1-6). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2062-5430
Yazar: Nur Ütkür
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad451799, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {389 - 436}, doi = {10.14686/buefad.451799}, title = {Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process}, key = {cite}, author = {Ütkür, Nur} }
APA Ütkür, N . (2019). Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (2) , 389-436 . DOI: 10.14686/buefad.451799
MLA Ütkür, N . "Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 389-436 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/46051/451799>
Chicago Ütkür, N . "Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 389-436
RIS TY - JOUR T1 - Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process AU - Nur Ütkür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.451799 DO - 10.14686/buefad.451799 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 436 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.451799 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.451799 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process %A Nur Ütkür %T Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.451799 %U 10.14686/buefad.451799
ISNAD Ütkür, Nur . "Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 2 (Haziran 2019): 389-436 . https://doi.org/10.14686/buefad.451799
AMA Ütkür N . Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 389-436.
Vancouver Ütkür N . Use of Case Study Method in Primary School: A Teacher Training Process. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(2): 436-389.