Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 666 - 687 2019-06-30

Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications

Şenol SEZER [1]


The purpose of this study is to determine the fulfilment level of general qualifications of teaching profession of prospective teachers. This study was planned in the quantitative research design and the survey model. The participants of the study consists 240 prospective teachers which determined by using cluster sampling method. Findings reveal that the prospective teachers find themselves as ‘sufficient’ in the scope of professional knowledge and professional skills and also find themselves ‘very sufficient’ in terms of teaching attitudes and values. There was a statistically significant difference in mean scores related to the prospective teachers’ fulfilling level of general qualifications of teaching profession in terms of the variables such as gender, license field, age and secondary education institution they graduated. The male prospective teachers, the prospective teachers in physical education, the prospective teachers for aged 24 years and over and the prospective teachers graduating vocational high schools find relatively low level themselves in terms of teaching profession. Based on these results, it can be suggested that prospective teachers should be educated more qualified in terms of professional skills, professional attitudes and values, especially in the context knowledge of teaching profession.
Prospective teacher, Teaching profession, Qualification
  • Aggarwal, P. (2014). Teachers’ competencies as identified by NCTE. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1 (6), 252-253.Aliaga, M., & Gunderson, B. (2002). Interactive statistics. Thousand Oaks: Sage Publications.Arslan, S., & Özpolat, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. [Teachers qualifications: Comparison between primary school curriculum expectations and teachers acquisitions ın education faculties]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (1), 38-63.Aslan, N. (2015). Öğretmenliğin meslek olarak seçilmesinde etkili olan temel unsurlar. [The foundations of the basic factors effecting the choice of teaching as a profession]. The Journal of Academic Social Science Studies, 8 (37), 53-64. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2958 Ayan, M., & Budak, Y. (2012). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. [The degree to gain the generic competencies of teaching profession through the primary school teacher training curriculum in faculties of education]. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 1‐16.Bağ, C., & Çeviker-Ay, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları. [Pre-school teachers’ teacher competences and in-service training needs]. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 289-312.Bayındır, N. (2011). Uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlerin kişisel ve mesleki nitelikleri hakkındaki görüşleri. [Practice teachers’ opions about personel and professional qualifications of candidate teachers]. Akademik Bakış Dergisi, 8 (26), 1-7. Bektaş, M., Aydın, E., & Ayvaz, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının gelecekteki mesleki yeterliklerine yönelik görüşleri. [Elementary teacher candidates’ views on their future professional competencies]. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 174-192.Bertschy, F., Künzli, C., & Lehmann, M. (2013). Teachers’ competencies for the implementation of educational offers in the field of education for sustainable development. Sustainability, 5 (5), 5067-5080. doi:10.3390/su5125067. Buddin, R., & Zamarro, G. (2009). Teacher qualifications and student achievement in urban elementary schools. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/reprints/RP1410.htmlBuldu, M. (2014). Öğretmen yeterlik düzeyi değerlendirmesi ve mesleki gelişim eğitimleri planlanması üzerine bir öneri. [A system level proposal on teacher competency assessment and teacher professional development]. Millî Eğitim Dergisi, 204, 114-134.Bulut, H., & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. [The investigation of student teachers’ attitudes towards their occupations]. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 13-27.Bulut, C., & Başbay, A. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. [Determination of teachers’ multicultural competence perceptions]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 957-978.Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demir, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. [Scientific research method and statistical significance tests]. Ankara: Bilim Teknik Yayınevi.Darling-Hammond, L. (1999). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Seattle, WA: Center for the Study of Teaching and Policy.Ekici, G. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenci başarısından sorumluluk algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. [Analyzing responsibility perceptions of teacher candidates in student success in terms of different variables]. Eğitim ve Bilim, 38 (169), 263-279.Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. Columbus, OH: McGraw-Hill.Gül, H. (2000). Türkiye’de kamu yönetiminde hizmet içi eğitim. [In-service training in public administration in Turkey]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 1-14.Gülay, A., & Altun, T. (2017). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yeterlik algılarının ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. [Determining perceptions of newly qualified teachers about their professional competencies and challenges]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (31), 738-749. DOI: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1837 Gündoğdu, K., Aytaçlı, B., Aydoğan, R., & Yıldırım, C. (2015). Öğretmen yeterlikleri alanında yazılan makalelerin içerik analizi. [A content analysis study on academic articles related to teacher competencies]. Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 30-43.Hanushek, E. A., Kain, J. F., & Rivkin, S. G. (1998). Teachers, schools and academic achievement. (Working Paper: 6691). NBER Working Paper Series. Cambridge MA: National Bureau of Economic Research.Hayes, D. (1997). Teaching competences for qualified primary teacher status in England. Teacher Development, 1 (2), 165-174. DOI: 10.1080/13664539700200015.Ilgaz, H., & Usluel, Y. (2011). Öğretim sürecine BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. [Teacher competencies according to ICT integratıon into the teaching processes and professional development]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 10 (19), 87-106.Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., & Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. [Investigation of the relationship between preservice physical education teachers’ sense of self-efficacy and professional concerns]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 93-111.Kahramanoğlu, R., & Ay, Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından analizi. [Examination of the primary teacher candidates’ special field competence perceptions as to different variables]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (2), 285-301.Kahyaoğlu, M., & & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. [Views of prospective teachers in elementary school teaching departments about professional self-efficacy]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 73-84.Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. [The perceptions of teachers’ sufficiency]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. [Scientific research method: Concepts, principles, techniques]. Ankara: Nobel Akademi Yayınları.Kaya, A., & Büyükkasap E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. [Physics student teachers’ profiles, attitudes and anxiety toward teaching profession: An Erzurum sample]. Kastamonu Eğitim Dergisi 13 (2), 367-380.Kaya, H. İ., & Demir, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri hakkındaki görüşlerinin bilişsel koçluk yaklaşımı bağlamında incelenmesi. [Analysis on teacher candidates’ opinions on teacher qualifications in terms of cognitive coaching approach]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 67-92. DOI: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.5 Köksal, N. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin öğretmen, müdür ve bakanlık yetkilileri tarafından değerlendirilmesi. [Assessment of generic competences of teaching profession by teacher, school director and consultants from the Ministry of National Education]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (23), 36-46.Kutluca-Canbulat, A. N. (2014). Öğretim elemanlarının görüşlerine göre öğretmen yeterlikleri ve öğretmen adayı belirleme sürecine ilişkin bir değerlendirme. [An assessment related to instructors views about teachers eligibility and teacher candidates’ selection process]. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 3 (3), 1-11.Külekçi, G. (2012). Yabancı dil öğretmen adaylarının mesleki yeterlikler açısından kendilerini geliştirme isteklerinin belirlenmesi. [Evaluatıon of foreign language teacher canditates’ desire to improve themselves in terms of occupational effıcacy]. Kastamonu Eğitim Dergisi 20(3). 793-806. Mergen, H., Arslan, H., Erdoğmuş-Mergen, B., & Arslan, E. (2014). Öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutum ve kaygıları. [Pre-service teachers’ anxiety and attitudes toward their profession]. E-Journal of New World Sciences Academy, 9 (2), 162-177. DOI: http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.1C0612 Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. [Teaching profession general competencies]. Retrieved from http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 .Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. [Teaching profession general competencies]. Retrieved from http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 Numanoğlu, G., & Bayır, Ş. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri. [The opinions of computer teacher trainees on generic teacher competencies]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 197-212.Özer, B., & Gelen, İ. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of teacher candidates’ and teachers’ opinions about the level of having general qualifications of teaching profession]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 39-55.Pamuk, Y., Hamurcu, H., & Armağan, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi (İzmir-Buca Örneği). [Examination of situational and continuous anxiety level of classroom teachers candidates (İzmir-Buca Sample)]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 293-316. Peklaj, C. (2015). Teacher competencies through the prism of educational research. Center for Educational Policy Studies Journal, 5 (3), 183-204.Saracaloğlu, S., Certel, Z., Varol, R., & Bahadır, Z. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ve denetim odaklarının incelenmesi. [The investigation of the physical education teachers’ self-efficacy beliefs and focus of control levels]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 54-65. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. [Teacher qualifications and professional development]. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.Sezer, Ş. (2017). Novice teachers’ opinions on students’ disruptive behaviours: A case study. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 199-219. DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.11 Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlikleri: Modern bir söylem ve retorik. [Teacher’s competencies: A modern discourse and the rhetoric]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), (Özel Sayı), 63-82. Türk Eğitim Derneği [TED], (2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği. [Teacher profession in teacher eyes]. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları. Retrieved August, 25, 2018, from https://tedmem.org/yayinlar Turan, B., & Turan, S. (2009). Çalışma statüleri farklı öğretmenlerin kendi algılarına göre yeterlik düzeyleri. [Suffıciency of teachers who have different work status]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 799-820.Yalçın-İncik, E., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon sertifika programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşleri. [Education faculty and pedagogical formation programme prospective teachers’ opinions towards teaching profession competencies]. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 179-197.Yanık, M. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmen öz yeterlilik inançları. [The beliefs of self-sufficiency of candidate teachers of physical education and sport]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (4), 148-161.Yeşilyurt, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. [Teacher candidates’ qualification perceptions about teaching profession’s general qualifications]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 71-100.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8800-6017
Yazar: Şenol SEZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad504993, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {666 - 687}, doi = {10.14686/buefad.504993}, title = {Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications}, key = {cite}, author = {SEZER, Şenol} }
APA SEZER, Ş . (2019). Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (2) , 666-687 . DOI: 10.14686/buefad.504993
MLA SEZER, Ş . "Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 666-687 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/46051/504993>
Chicago SEZER, Ş . "Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 666-687
RIS TY - JOUR T1 - Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications AU - Şenol SEZER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.504993 DO - 10.14686/buefad.504993 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 666 EP - 687 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.504993 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.504993 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications %A Şenol SEZER %T Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.504993 %U 10.14686/buefad.504993
ISNAD SEZER, Şenol . "Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 2 (Haziran 2019): 666-687 . https://doi.org/10.14686/buefad.504993
AMA SEZER Ş . Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 666-687.
Vancouver SEZER Ş . Prospective Teachers’ Fulfilment Level of the Teaching Profession’s General Qualifications. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(2): 687-666.