Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 867 - 884 2019-10-15

Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology
Görsel Okuryazarlık, Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı ve Öğretim Teknolojisi

Zafer GÜNEY [1]


The development of technology has affected the contribution of perception management on learning in instructional technology with its acceleration as well as leading the interaction between people in social life. The development of technology makes it important to integrate the perceptual design language into the culture of the society.

The concepts of "Visual Intelligence" and "Visual Memory" have a positive relationship with the concept of  "visual literacy“. Visual learning, visual thinking and visual communication, which form visual literacy, should be remembered in the learning process and should not be forgotten as a whole (Dwyer, 1994; İpek, 2003). Visual learning is to provide learning through visuals in the learning process, visual thinking is the interaction of vision, imagination, illustration-drawing (McKim, 1980), and visual communication is the ability to maintain a continuous connection between these sources of information. The use of visuals in education and training is a factor that increases the effectiveness, efficiency and attractiveness of the learning-teaching process and positively affects motivation. The role of a material prepared in accordance with the instructional design models in the teaching-learning process must be effective to support the visual perception that can lead the instructional purpose. The teacher, who will realize the learning process and direct the perception of the student, should be able to master the characteristics of the student population while designing the learning process and materials. and plan with new technologies.


Teknolojinin gelişmesi, toplumsal hayatta insanlar arası etkileşimi yönlendirdiği gibi meydana getirdiği ivme ile öğretim teknolojisinde de algı yönetiminin öğrenme üzerindeki katkılarını etkilemiştir. Teknolojinin gelişmesi algısal tasarım dilinin toplumun kültürüne doğru entegre edilebilmesini önemli kılmaktadır.

“Görsel zeka” ve “görsel bellek” kavramlarının, “görsel okuryazarlık” kavramı ile arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Burada görsel okuryazarlığı oluşturan görsel öğrenme, görsel düşünme ve görsel iletişimi de öğrenme sürecinde anımsamak ve bir bütün olduğunu unutmamak gerekir (Dwyer, 1994; İpek, 2003). Görsel öğrenme öğrenme sürecinde görseller yoluyla öğrenmeyi sağlamak, görsel düşünme ise görme, hayal etme (imagine), resimleme-çizme adımlarının etkileşimini (McKim,1980), görsel iletişim ise bu sunulan bilgi kaynakları arasında sürekli bağı sürdürebilmedir. Eğitim ve öğretimde görsellerin kullanılması, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini, verimliliğini ve çekiciliğini arttıran, motivasyonu olumlu etkileyen bir faktördür. Öğretim tasarım modelleri doğrultusunda hazırlanmış bir materyalin öğrenme-öğretme sürecindeki rolü, görsel algıyı öğretimsel amaçlı yönlendirebilecek destekleyebilecek nitelikte etkili olmalıdır. Öğrenme sürecini gerçekleştirecek ve öğrenci algısını yönlendirecek olan öğretmenin, öğrenme süreci ve materyallerinin tasarımını yaparken öğrenci kitlesinin özelliklerine de hâkim olması gerektiği gibi, öğrencilerin algısal seçiciliklerine ve görsel öğrenme biçemlerine yönelik tasarımları görsel öğrenme süreci için görsel iletişim stratejileri ile öğretim tasarımı ve yeni teknolojilerle planlanmalıdır.

 • Akbulut, Y. (2017). Bilişsel yük kuramı ve çoklu ortam tasarımı. Dursun, Ö.Ö. ve Odabaşı, F.H. (Ed.), Çoklu ortam tasarımı(3. bs.) [Multimedia design (3th ed.)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Alpan, G. (2008). Görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi [Visual literacy and instructional design]. Journal of Yüzüncü Yıl University Faculty of Education, 5(2), 74-102.
 • Arnheim, R. (1966). Gestalt psychology and artistic form and aspects of form Bloomington: India Unv. Press.
 • Arnheim, R. (1969). Visııal thinking. Berkeley: University of California Press: 1-12.
 • Arnheim, R. (1984). Visual thinking. CA: University of California Press, Berkeley.
 • Arnheim, R. (2012). Görsel düşünme (Visııal thinking). İstanbul: Metis Publishing.
 • Atkinson, L.R., Atkinson, C.R. & Hilgard, R.E. (1995). Psikolojiye Giriş I. (Çev: Kemal Atakay, Mustafa Akatay, Aysun Yavuz). İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Barley, S. D. (1971). A new look at the loom of visual literacy. Rochester, NY: Eastman Kodak Company, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 057 585).
 • Beatty, N. A. (2013). Cognitive visual literacy: From theories and competencies to pedagogy. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 32(1), 33-42.
 • Cooper, G. (1998). Research into cognitive load theory and instructional design at UNSW.
 • Debes, J. L. (1968a). Some foundations for visual literacy. Audiovisual Instruction, 13, 961-964.
 • Debes,J. L.(1968b). Visual literacy. Paper presented at the meeting of the Department of Audio-Visual Instruction of the National Education Association, Houston, TX.
 • Debes, J. L. (1969a). The loom of visual literacy: An overview. Audiovisual Instruction,14(8), 25-27.
 • Debes, J. L. (1969b). “What is ‘visual literacy?’ ”. International Visual Literacy Association. Retrieved 20 March 2019, from https://ivla.org/new/what-is-visual-literacy/
 • Debes, J. L. (1972). Some aspects of the reading of visual languages. Paper presented at the National Conference on Visual Literacy, Cincinnati, OH. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 079 974).
 • Dede, C. J. (1992). The future of multimedia: Bringing to virtual worlds. Educational Technology, 32(5), 54-60.
 • Dwyer, F. M. (1978). Strategies for improving visual learning. State. PA: Learning Services.
 • Dwyer, F. M. (1994). One dimension of visual research: A paradigm and its implementation. Visual literacy: A spectrum of visual learning, 383-401.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme [Curriculum development in education]. Ankara: Yelkentepe Publishing.
 • Feinstein, H. (1993). Visual literacy in general education at the University of Cincinnati. Journal of Visual Literacy, 13(2), 89-96.
 • Fleming, M. M., Levie, W. H.(1978). Instructional message design: Principles from the behavioral sciences. Englewood Cliffs, NJ: EducationalTechnology Publications.
 • Fleming, M. L. (1993). Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences. (2nd ed.). M. Fleming & W. H. Levie, (Eds.) Englewood Cliffs, NJ: Educational technology.
 • Gibson, J. J. (1954) A theory of pictural perception. Audio Visual Communication Review, 2,3-23. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02713318
 • Gogia, S. (2018). Visualization for effective learning design. Retrieved 26 October 2018 from https://www.linkedin.com/pulse/visualization-effective-learning-design-shalini-gogia
 • Güney, Z. & İpek, İ. (2017). Programlama için öğretim tasarımı (ÖT) modeli uygulama : DDD-E multimedya modeli [ID model application in programming: DDD-E multimedia model ]. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Abstracts, Anadolu University & Dokuz Eylül University, Oct, 11-13, 2017, Selçuk-İZMİR, Turkey.
 • Güney, Z. & İpek, İ. (2018). Dört öğeli (4C/ID) öğretim tasarımı (ÖT) modelinin programlama öğretiminde uygulanması [Four component (4C/ID) ID model for teaching programming ], The 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Abstracts, Ege University, 2-3, May, 2018, İzmir, Turkey
 • Güney, Z. (2019). Visual literacy and visualization in ınstructional design and technology for learning environments. European Journal of Contemporary Education, 2019, 8(1): 103-117
 • Harasim, L. (2012). Learning theory and online technologies. New York: Routledge.
 • Hortin, J. A. (1980). Symbols systems and mental skills research: their emphasis and future, Media Adult Learning, 2(2), 3-6.
 • Hortin, J. A. (1994). Theoretical foundations of visual learning. David M. Moore, Francis, M. Dwyer (Eds). Visual literacy: A spectrum of visual learning. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • İpek, İ. (2001a). Bilgisayarla öğretim: tasarım, geliştirme ve yöntemler [Computer-based instruction: Design, development and methods] Ankara: Tıp ve Teknik (Pelikan) Publications.
 • İpek, İ. (2001b). The effects of CBI screen design and CBI lesson sequence type in WBI on learning with respect to cognitive style of field dependence. In R. E. Griffin, J.
 • Lee, & V. S. Williams (Eds.). Visual Literacy in Message Design. Visual Literacy Association (IVLA). (Cross- referenced in ERIC index).
 • İpek, İ. (2003). Bilgisayarlar, görsel tasarım ve görsel öğrenme stratejileri [Computers, visual design and visual learning strategies], The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3)
 • Ipek, I., & Ziatdinov, R. (2017). New approaches and emerging trends in educational technology for learning and teaching in academia and industry: a special issue. European journal of contemporary education, (6), 182-184.
 • İşler, A. Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi [Visual literacy and visual literacy education ] . Journal of Uludag University Faculty of Education, S.XV(1), s.153-161.
 • Januszewski, A., & Molenda, M. (2008). Chapter 1: Definition. Educational technology: A definition with commentary. New York: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203054000
 • Keser, H. (2005). İnsan bilgisayar etkileşimi ve sağlığa etkisi [Human computer interaction and its effect on health]. Ankara: Nobel Publishing
 • Mayer, R. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mayer, R. E., Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52.
 • McKay, E. (1999). An investigation of text-based instructional materials enhanced with graphics. Educational Psychology, 19(3), 323-335.
 • McKim, R. H. (1980). Experiences in visual thinking. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
 • Moore, D. M., Dwyer, F. M. (Eds). (1994). Visual Literacy A Spectrum of Visual Learning. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • Moore, D. M. (1994). Visual literacy: A spectrum of visual learning. Educational Technology.
 • Osma, N. A. (2109). Dünya’nın İlk Tapınak Hikayesi “Göbeklitepe” [World's First Temple Story “Göbeklitepe”]. Retrieved 05 March 2019 from http://www.yesiltopuklar.com/dunyanin-ilk-tapinak-hikayesi-gobeklitepe.html
 • Paas, F.& Renkl, A. & Sweller, J. (2004). Cognitive load theory: Instructional implications of the interaction between information structures and cognitive architecture. Instructional Science, 32, 1-8.
 • Pettersson, R. (1993). Visual information. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, Educational Technology Publications
 • Sanalan, V. A. Sülün, A., & Çoban, T. A. (2007). Görsel okuryazarlık [Visual literacy]. Erzincan University Journal of Education Faculty 9(2), 33-47.
 • Seels, B. (1989). The instructional design movement in educational technology. Educational Technology, 29 (5), 11-15. ERIC Document Reproduction Service No. EJ 395 529.
 • Seels, B. A. (1994). Visual literacy: The definition problem. In D. M. Moore & F. M. Dwyer, (Eds.), Visual literacy: A spectrum of visual learning. (pp. 97-112) Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Seels, B.B. & Richey, R.C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Stokes, S. (2002). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 1(1), p.10-19. Retrieved 17 February2019 from https://wcpss.pbworks.com/f/Visual+Literacy.pdf
 • Sweller, J. (2018). Visualization and instructional Design. University of New South Wales, School of Education, Sıdney, NSW 2052 Australia, Gmea.com, 1501-1510.(Retrived 10 November 2018, from https://www.researchgate.net/publication/228588740_Visualisation_and_instructional_design
 • Tüzel, S. (2010), Görsel okuryazarlık [Visual literacy]. TÜBAR,27, 697-705.
 • Wileman, R. E. (1980). Exercises in visual thinking. New York: Hostings House.
 • Wileman, R. E. (1993). Visual communicating. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • Yılmaz, R. (2013). Eğitim ve görsel okuryazarlık ilişkisi üzerine bir inceleme, Journal of Social Sciences (6), 1, 2013 Beykent University.
 • Zhang, J. & Wang H. W. (1998). An exploration of the relations between external representations and working memory. Retrived 14 March 2019 from https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006513
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1974-4264
Yazar: Zafer GÜNEY (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @derleme { buefad567480, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {867 - 884}, doi = {10.14686/buefad.567480}, title = {Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology}, key = {cite}, author = {GÜNEY, Zafer} }
APA GÜNEY, Z . (2019). Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 867-884 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/567480
MLA GÜNEY, Z . "Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 867-884 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/567480>
Chicago GÜNEY, Z . "Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 867-884
RIS TY - JOUR T1 - Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology AU - Zafer GÜNEY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 867 EP - 884 VL - 8 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology %A Zafer GÜNEY %T Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD GÜNEY, Zafer . "Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 3 (Ekim 2019): 867-884 .
AMA GÜNEY Z . Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(3): 867-884.
Vancouver GÜNEY Z . Visual Literacy, Cognitive Learning Approach and Instructional Technology. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(3): 884-867.