Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1006 - 1034 2019-10-15

Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017
Üç Kuşak, Üç Program: 1981, 2006 ve 2017 Türkçe Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Mazhar Bal [1]


The aim of this study is to determine the opinions of teachers about Turkish Language Arts Curriculum. The study was limited to 1981 Basic Education Schools Turkish Language Arts Curriculum (6-8), 2006 Primary Turkish Language Arts Curriculum (6-8) and 2017 Turkish Language Arts Curriculum (1-8). Semi-structured interopinion form was used as data collection tool in the study, which was designed with case study, one of the qualitative research methods. The participants of the study are Turkish language arts teachers. The study was conducted with a total of 90 teachers. Content analysis technique was used to analyze the data. In the research, Turkish language arts teachers presented their opinions about the programs. They presented their opinions and made comparisons between previous and subsequent programs. In addition, important findings have been reached regarding the competence of teachers towards the purpose of the programs. As a result of the study, it was determined that there are differences between the three generations of Turkish language arts teachers in terms of being effective in the teaching process. On the other hand, the common point for all three generations was that they have not aware of the innovations introduced by the programs. For this reason, it can be said that unless the competencies of Turkish language arts teachers are increased, the innovations brought with the programs cannot reach their goals.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe dersi öğretim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma, 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı (6-8), 2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8) ve 2017 yılında uygulanmaya başlayan Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8) ile sınırlandırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenen araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma toplam 90 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veriler analiz edilirken içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada Türkçe öğretmenleri, programlarla ilgili görüşlerini sunmuştur. Görüşlerini sunarken önceki ve sonraki programlar arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Ayrıca öğretmenlerin programların amacına yönelik yeterlikleri konusunda da önemli bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda, üç kuşak Türkçe öğretmenleri arasında öğretim sürecinde etkin olma açısından farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Öte yandan her üç kuşak için ortak nokta olarak programlarla getirilen yenilikler konusunda farkındalık sahibi olmamaları gösterilebilir. Bu sebeple Türkçe öğretmenlerinin yeterlikleri arttırılmadıkça programlarla getirilen yeniliklerin amacına ulaşamayacağı söylenebilir.


 • Battle, D. E. (2009). Multiculturalism, language and emergent literacy. Paula M. Rhyner (Ed.). Emergent literacy and language development. The Guılford Press: New York/ London.
 • Berelson, B.(1952). Content analysis in communication analysis research. American Book- Stratford Press: New York.
 • Bıçakçı,M. Y. ve Aral, N. (2009). Dil gelişimi. Aral Neriman ve Tayyip Duman (Ed.). Eğitim psikolojisi (s.117-131) içinde. Kriter Yayınları: İstanbul.
 • Bigatti, S. M., Gibau, G., Boys, S., Grove, K., Ashburn-Nardo, L., Khaja, K., & Springer, J. (2012). Faculty perceptions of multicultural teaching in a large urban üniversity. Journal of The Scholarship of Teaching and Learning, 12(2), 78-93.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim psikolojisi (9. Baskı). Yargıcı Matbaası: İstanbul.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. (5th edition). Allyn and Bacon: Boston.
 • Bonenfant, J. L. (2013). Using the cross-cultural adaptability inventory (CCAI) to assess new generation learners’ attitudes towards multicultural education & diversity. Review Of Management Innovation & Creativity, 6(20), 1-11.
 • Damgacı, F., &Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. (Turkish). Electronic Journal of Social Sciences, 12(45), 325-341.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2006). Eğitim psikolojisi, gelişim-öğrenme- öğretme (15. Baskı). Arkadaş Yayınevi: Ankara.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (10.04.2019). Yıllara göre ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancılar. 24.04.2019 tarihinde http://www.goc.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Güngör, A. (2004). Ahlaki (törel) gelişim (3. Baskı). Ayten Ulusoy (Ed.). Gelişim ve öğrenme (s.70-92) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hoppers, C. (2009). Education, culture and society in a globalizing world: Implications for comparative and international education. Compare. A Journal of Comparative And International Education, 39(5), 601-61.
 • Kaplan, M. (2012). Kültür ve dil (29. Bsk). Dergah Yayınları: İstanbul.
 • Knezevic, M. (2010). Literature in educational process as a link between nation and cultures. Hilmi İbar ve Hüseyin Gül (Ed.). The Procerdings of the International Symposium on “Multiculturalism in Education”. Süleyman Demirel Üniversitesi: Isparta.
 • Koç, M., Yavuzer, Y., Demir, Z., ve Çalışkan, M. (2001). Gelişim ve öğrenme. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Kossman, S. P. (2003). Student and faculty perceptions of nursing education culture and its impact on minority students. (Order No. 3087869, Illinois State University). ProQuest Dissertations and Theses, , 226-226 p. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/305333335?accountid=15572. (305333335).
 • MEB. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu: Ankara.
 • Merriam,S.B. (2013), Nitel araştırma, desen ve uygulama için bir rehber. (Çeviri Editörü, Selahattin Turan). Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Sage Publication: London.
 • Negev, M., & Garb, Y. (2014). Toward multicultural environmental education: The case of the Arab and ultraorthodox sectors in Israel. Journal of Environmental Education, 45(3), 143-162. doi:10.1080/00958964.2014.884051
 • Norton, D. E. (2007). Literacy for life. Pearson Education: USA.
 • Quantz, D. E. (2003). Contemporary christian music and post-secondary choral education: Culture, canon, and curriculum. (Order No. NQ87071, University of Calgary (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses, , 282-282 p. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/305349168?accountid=15572. (305349168).
 • Türk Dil Kurum (2005). Güncel Türkçe Sözlük (10.baskı). Türk Dil Kurumu: Ankara
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.Baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6958-9130
Yazar: Mazhar Bal (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad583543, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1006 - 1034}, doi = {}, title = {Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017}, key = {cite}, author = {Bal, Mazhar} }
APA Bal, M . (2019). Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 1006-1034 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/583543
MLA Bal, M . "Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 1006-1034 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/583543>
Chicago Bal, M . "Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 1006-1034
RIS TY - JOUR T1 - Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017 AU - Mazhar Bal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1006 EP - 1034 VL - 8 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017 %A Mazhar Bal %T Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017 %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Bal, Mazhar . "Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 3 (Ekim 2019): 1006-1034 .
AMA Bal M . Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(3): 1006-1034.
Vancouver Bal M . Three Generations, Three Curriculum: Teachers' Opinions on Turkish Language Arts Curriculum in 1981, 2006 and 2017. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(3): 1034-1006.