Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1, 168 - 184, 05.02.2020

Öz

Kaynakça

 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik [Preschool teaching mathematics]. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 23, 244-248.
 • Akman, B. Üstün, E., & Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri [Ability to use science processes of 6 years old children]. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 24, 11-14.
 • Aksu, Z., & Kul, Ü. (2017). Turkish adaptation of the survey of pedagogical content knowledge in early childhood mathematics education. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1832-1848.
 • Aktas-Arnas, Y., Deretarla-Gül, E., & Sığırtmaç, A. (2003). 48 86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi ‘nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması [48 86 Month Validity and Reliability Study of Numbers and Process Concepts for Children]. Çukurova University Institute of Social Sciences Journal, 12 (12), 147-157.
 • Arias-de Sanchez, G.(2010). Young children representing numbers: Implications for teaching (Master's Thesis). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: MR64460 ).
 • Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. E. (2004). Developmental dynamics of math performance from preschool to grade 2. Journal of Educational Psychology, 96(4), 699-713. doi:10.1037/0022-0663.96.4.699
 • Avci, K. (2015). Okul öncesi eğitimi alan 48-66 aylık çocukların matematik becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Examining mathematical skills of 48-66 months old children who take pre-school education in terms of some variables]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 381204).
 • Baki, A., & Hacısalihoğlu-Karadeniz, M. (2013). Okul öncesi eğitim programının matematik uygulama sürecinden yansımalar [Reflections of mathematics application process of pre-school education program]. Kastamonu Education Journal, 21 (2), 619-636.
 • Bulut-Pedük, Ş. (2007). Altı yaş grubundaki çocuklara çoklu zekâ kuramına dayalı olarak verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of mathematics education on mathematical ability based on multiple intelligence theory to children in the age group of six]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 196491).
 • Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir bilim öğretim programı önerisi [Proposal of a science curriculum based on a constructivist approach to developing scientific process skills of 6 year-olds]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 261059).
 • Can, A. (2018). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi [Quantitative data analysis in the process of scientific research with Spss (6th edition)]. Ankara: Pegem Akademi
 • Charlesworth, R., & Lind, K. K. ( 2010). Math & science for young children. (6th edition). USA: Wadsworth/Cengage Learning.
 • Çelik, M. (2012). 61-72 aylık çocukların matematik gelişimine “küçük çocuklar için büyük matematik eğitim programının etkisi [The impact of the çocuklar great math for small children gelişim training program on the development of mathematics of 61-72 months old children]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 311044).
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması [ Comparison of the academic achievement of primary and first grade students in Turkish and mathematics courses]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 217492).
 • DeLoach, D. (2012). Effects of a prekindergarten mathematics ıntervention on mathematical abilities of preschoolers with low socioeconomic status (Doctoral dissertation). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: 3549501).
 • Demir, E., & Dere-Çiftçi, H. (2018). 5-6 yaş çocuklarına sayı kavramını kazandırmada drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi [Examining the effects of drama studies on the concept of number of 5-6 year old children]. Journal of Early Childhood Studies, 2 (2), 309-333. doi: 10.24130 / eccd-jecs.196720182263
 • Ertürk-Kara, G. (2017). Çocukların davranışsal becerilerinin erken akademik becerilerini yordamadaki rolü [The role of children's behavioral skills in predicting early academic skills]. International Journal of Social Research, 10 (49), 432-441.
 • Kandır, A., & Koçak-Tümer, N. B. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi [To examine the early learning skills of five-six year-olds at different socio-economic levels]. Journal of Social Policy Studies, 7 (30), 45-60.
 • Karaman, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş çocuklarının matematik becerileri ile sosyodramatik oyunun boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between the mathematical skills of 6 year-old children attending pre-school education and the dimensions of sociodramatic play]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 384158).
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method (28th Edition)]. Ankara: Nobel Akademi Publishing.
 • Mccray, J. S. (2008). Pedagogical content knowledge for preschool mathematics: relationships to teaching practices and child outcomes (Doctoral dissertation). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: 3313155).
 • Nunes, T., & Brgant, P. (2008). Çocuklar ve matematik [Children and mathematics]. (Translated by S. Koçak). İstanbul: Doruk Publishing
 • Ölçer, S. (2017). Science content knowledge of 5–6 year old preschool children. Internatıonal Journal of Envıronmental & Scıence Educatıon, 12 ( 2), 143-175.
 • Pekince P., & Avcı, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk matematiği ile ilgili uygulamaları: etkinlik planlarına nitel bir bakış [Early childhood mathematics practices of preschool teachers: a qualitative look at activity plans]. Kastamonu Education Journal, 24 (5), 2391-2408.
 • Polat-Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi [Examining the readiness of pre-school children in terms of mathematics skills]. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 32, 243-254.
 • Sezer, T. (2008). Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi [Examining the effect of drama method on gaining number and process concepts in five age group children who take pre-school education]. (Master’s thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 216941).
 • Smith, C. (2010). Mathematics in early childhood: an investigation of mathematics skills in preschool and kindergarten students (Doctoral dissertation). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: 3397868)
 • Sperry-Smith, S. (2013). Early childhood mathematics. (fifth edition). United States of America: Pearson Education.
 • Starkey, P., & Klein, A. (2000). Fostering parental support for children's mathematical development: an intervention with head start families, 11(5), 659-678. doi: 10.1207/s15566935eed1105_7
 • Şentürk, C. (2017). Science literacy in early childhood. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 7 (1), 51-62.
 • Taşkın, N. (2013). Okul öncesi dönemde matematik ile dil arasındaki ilişki üzerine bir inceleme [An investigation on the relationship between language and mathematics in pre-school period]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 307624).
 • Taştepe, T. (2012). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi [Development of assessment standards for early childhood science and mathematics education content standards]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 331670).
 • Taştepe, T., & Temel, Z. F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Development of tools for assessing standards of science and mathematics education in early childhood (validity and reliability studies)]. Kastamonu Education Journal, 21 (4), 1625-1640.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. [The effect of teaching and access to teaching through primary school mathematics teaching and activities]. (Master’s thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 186560).
 • Watts, T. W., Duncan, G, J., Clements, D. H., & Sarama, J. (2018). What is the long-run impact of learning mathematics during preschool? Child Development, 89 (2), 539-555.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2007). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri [Spss applied scientific research methods (2nd edition)]. Ankara: Detay Publishing.
 • Yıldız, B. (2016). Okul öncesi matematik öğretiminde drama yönteminin etkililiğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği) [Evaluation of effectiveness of drama method in preschool mathematics teaching according to teachers' views (example of Kayseri)]. (Master’s thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 446353).

Investigation of Mathematical Skills of 60-72 Months Old Children Attending Preschool Education in Terms of Some Variables

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1, 168 - 184, 05.02.2020

Öz

The aim of this study is to determine mathematical skills of 60-72 months old children attending preschool education and whether these skills make a significant difference in terms of gender, mother education, father education, number of siblings, duration of preschool education and socio-economic status of family. The research was designed with descriptive scanning model. The sample of the study consisted of 372 children, 60-72 months of age, who were randomly selected from each of official independent kindergartens of Ministry of National Education in Battalgazi and Yeşilyurt districts of Malatya in 2018-2019 academic year. Early Childhood Mathematics Education Content Standards Scale was used as data collection tool. The data obtained from data collection tool were analyzed by using Mann-Whitney U and Kruskal Wallis-H tests. As a result of research; It was found that mathematical skill levels of 60-72 months old children attending pre-school education institutions were above average. However, mathematical skill levels of children did not show a significant difference according to gender variable; it was found that the educational level of mother, father education status, number of siblings, pre-school education period and socio-economic level of the family were significantly different according to the variables.

Kaynakça

 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik [Preschool teaching mathematics]. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 23, 244-248.
 • Akman, B. Üstün, E., & Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri [Ability to use science processes of 6 years old children]. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 24, 11-14.
 • Aksu, Z., & Kul, Ü. (2017). Turkish adaptation of the survey of pedagogical content knowledge in early childhood mathematics education. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1832-1848.
 • Aktas-Arnas, Y., Deretarla-Gül, E., & Sığırtmaç, A. (2003). 48 86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi ‘nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması [48 86 Month Validity and Reliability Study of Numbers and Process Concepts for Children]. Çukurova University Institute of Social Sciences Journal, 12 (12), 147-157.
 • Arias-de Sanchez, G.(2010). Young children representing numbers: Implications for teaching (Master's Thesis). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: MR64460 ).
 • Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. E. (2004). Developmental dynamics of math performance from preschool to grade 2. Journal of Educational Psychology, 96(4), 699-713. doi:10.1037/0022-0663.96.4.699
 • Avci, K. (2015). Okul öncesi eğitimi alan 48-66 aylık çocukların matematik becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Examining mathematical skills of 48-66 months old children who take pre-school education in terms of some variables]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 381204).
 • Baki, A., & Hacısalihoğlu-Karadeniz, M. (2013). Okul öncesi eğitim programının matematik uygulama sürecinden yansımalar [Reflections of mathematics application process of pre-school education program]. Kastamonu Education Journal, 21 (2), 619-636.
 • Bulut-Pedük, Ş. (2007). Altı yaş grubundaki çocuklara çoklu zekâ kuramına dayalı olarak verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of mathematics education on mathematical ability based on multiple intelligence theory to children in the age group of six]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 196491).
 • Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir bilim öğretim programı önerisi [Proposal of a science curriculum based on a constructivist approach to developing scientific process skills of 6 year-olds]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 261059).
 • Can, A. (2018). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi [Quantitative data analysis in the process of scientific research with Spss (6th edition)]. Ankara: Pegem Akademi
 • Charlesworth, R., & Lind, K. K. ( 2010). Math & science for young children. (6th edition). USA: Wadsworth/Cengage Learning.
 • Çelik, M. (2012). 61-72 aylık çocukların matematik gelişimine “küçük çocuklar için büyük matematik eğitim programının etkisi [The impact of the çocuklar great math for small children gelişim training program on the development of mathematics of 61-72 months old children]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 311044).
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması [ Comparison of the academic achievement of primary and first grade students in Turkish and mathematics courses]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 217492).
 • DeLoach, D. (2012). Effects of a prekindergarten mathematics ıntervention on mathematical abilities of preschoolers with low socioeconomic status (Doctoral dissertation). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: 3549501).
 • Demir, E., & Dere-Çiftçi, H. (2018). 5-6 yaş çocuklarına sayı kavramını kazandırmada drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi [Examining the effects of drama studies on the concept of number of 5-6 year old children]. Journal of Early Childhood Studies, 2 (2), 309-333. doi: 10.24130 / eccd-jecs.196720182263
 • Ertürk-Kara, G. (2017). Çocukların davranışsal becerilerinin erken akademik becerilerini yordamadaki rolü [The role of children's behavioral skills in predicting early academic skills]. International Journal of Social Research, 10 (49), 432-441.
 • Kandır, A., & Koçak-Tümer, N. B. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi [To examine the early learning skills of five-six year-olds at different socio-economic levels]. Journal of Social Policy Studies, 7 (30), 45-60.
 • Karaman, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş çocuklarının matematik becerileri ile sosyodramatik oyunun boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between the mathematical skills of 6 year-old children attending pre-school education and the dimensions of sociodramatic play]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 384158).
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method (28th Edition)]. Ankara: Nobel Akademi Publishing.
 • Mccray, J. S. (2008). Pedagogical content knowledge for preschool mathematics: relationships to teaching practices and child outcomes (Doctoral dissertation). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: 3313155).
 • Nunes, T., & Brgant, P. (2008). Çocuklar ve matematik [Children and mathematics]. (Translated by S. Koçak). İstanbul: Doruk Publishing
 • Ölçer, S. (2017). Science content knowledge of 5–6 year old preschool children. Internatıonal Journal of Envıronmental & Scıence Educatıon, 12 ( 2), 143-175.
 • Pekince P., & Avcı, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk matematiği ile ilgili uygulamaları: etkinlik planlarına nitel bir bakış [Early childhood mathematics practices of preschool teachers: a qualitative look at activity plans]. Kastamonu Education Journal, 24 (5), 2391-2408.
 • Polat-Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi [Examining the readiness of pre-school children in terms of mathematics skills]. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 32, 243-254.
 • Sezer, T. (2008). Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi [Examining the effect of drama method on gaining number and process concepts in five age group children who take pre-school education]. (Master’s thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 216941).
 • Smith, C. (2010). Mathematics in early childhood: an investigation of mathematics skills in preschool and kindergarten students (Doctoral dissertation). Proquest Dıssertatıons & Theses Global obtained from the database. (Accession No: 3397868)
 • Sperry-Smith, S. (2013). Early childhood mathematics. (fifth edition). United States of America: Pearson Education.
 • Starkey, P., & Klein, A. (2000). Fostering parental support for children's mathematical development: an intervention with head start families, 11(5), 659-678. doi: 10.1207/s15566935eed1105_7
 • Şentürk, C. (2017). Science literacy in early childhood. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 7 (1), 51-62.
 • Taşkın, N. (2013). Okul öncesi dönemde matematik ile dil arasındaki ilişki üzerine bir inceleme [An investigation on the relationship between language and mathematics in pre-school period]. (Doctoral dissertation). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 307624).
 • Taştepe, T. (2012). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi [Development of assessment standards for early childhood science and mathematics education content standards]. (Master's thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 331670).
 • Taştepe, T., & Temel, Z. F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Development of tools for assessing standards of science and mathematics education in early childhood (validity and reliability studies)]. Kastamonu Education Journal, 21 (4), 1625-1640.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. [The effect of teaching and access to teaching through primary school mathematics teaching and activities]. (Master’s thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 186560).
 • Watts, T. W., Duncan, G, J., Clements, D. H., & Sarama, J. (2018). What is the long-run impact of learning mathematics during preschool? Child Development, 89 (2), 539-555.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2007). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri [Spss applied scientific research methods (2nd edition)]. Ankara: Detay Publishing.
 • Yıldız, B. (2016). Okul öncesi matematik öğretiminde drama yönteminin etkililiğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği) [Evaluation of effectiveness of drama method in preschool mathematics teaching according to teachers' views (example of Kayseri)]. (Master’s thesis). YÖK National Thesis Center is obtained from the database. (Thesis No: 446353).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Yasin TOK (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8601-8732
Türkiye


Merve ÜNAL
INONU UNIVERSITY
0000-0001-9101-0666
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tok, Y. & Ünal, M. (2020). Investigation of Mathematical Skills of 60-72 Months Old Children Attending Preschool Education in Terms of Some Variables . Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1) , 168-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/51796/541061
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)