Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançları ile STEM Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 3, 515 - 526, 05.10.2020

Öz


Bu çalışmanın amacı üstün zekalı öğrencilerin STEM tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına yönelik tutum ve epistemolojik inanç düzeyi; STEM tutum boyutlarını oluşturan, fen, matematik, mühendislik-teknoloji, 21.yy becerileri ve epistemolojik inanç boyutların otorite ve doğruluk, bilgi üretme süreci, bilginin kaynağı, akıl yürütme, bilginin değişirliği boyutlarında farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde iki bilim ve sanat merkezine devam etmekte olan toplam 105 üstün zekalı öğrenci oluşturmuştur. Nicel araştırma yöntemlerimden betimsel tarama modelinin kullanldığı bu araştırmada verilerin çözümlenmesi için non-parametrik testler kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda üstün zakalı öğrencilerin; otorite ve doğruluk ve bilginin kaynağı alt boyutunda geleneksel, bilgi üretme süreci, akıl yürütme, bilginin değişirliği gelişmiş (çağdaş) düzeyde bilimsel epistemolojik inanca sahip oldukları görülmektedir. STEM tutumlarından matematik ve fen boyutlarında düşük ortalamalar sahip olduğu görülmüştür. 

Kaynakça

 • Acat, M. B., Tüken, G., ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7 (4) 67-89.
 • Akgün, A. & Gülmez, G. (2015). Lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının kimya dersi akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 54(14), 68-80.
 • Aşut, N, Köksal, M. (2015). Üstün zekâlı öğrencilerin epistemolojik inançlarının fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ve başarıyla ilişkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 22-44. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/dusbed/issue/22626/241790
 • Aydemir, N., Aydemir, M. & Boz, Y. (2013). Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 1305-1316.
 • Aydın, G., Saka, M., Guzey, S. (2017). 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin STEM (fetemm) tutumlarının bazı değışkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 787-802. DOI: 10.17860/mersinefd.290319
 • Bendixen, L.D. and Rule, D.C. (2004). An integrative approach to personal epistemology: A guiding model. Educational Psychologist, 39 (1), 69-80, DOI: 10.1207/s15326985ep3901_7
 • Boz, Y., Aydemir, M. ve Aydemir, N. 2011. Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, İlköğretim Online, 10(3), 1191- 1201. B
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Cheryan, S., Plaut, V. C., Davies, P. G. ve Steele, C. M. (2009). Ambient belonging: How stereotypical cues impact gender participation in computer science. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 1045– 060. doi: 10.1037/a0016239
 • Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.
 • Çöllü, E. F. ve Öztürk, Y. E. 2006. Örgütlerde İnançlar-Tutumlar Tutumların Ölçüm Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri Bu Yöntemlerin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (1-2), 373-404
 • Demir, S., ve Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme süreçleri. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 32, Sayfa: 75 – 93
 • Elder, A. D. (1999). An exploration of fifth-grade students’ epistemological beliefs in science and an investigation of their relation to science learning. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Michigan, Michigan.
 • Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading MA: Addison-Wesley Publishing.
 • Gülhan, F. ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3447
 • Hofer, B.K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353-383.
 • Honey, M., Pearson, G. ve Schweingruber, H. (Yay. haz). National Academy of Engineering and National Research Council (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Washington D.C.: The National Academies Press.
 • Karasar, N. (1999) Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2010) SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, PegemA Yayınları, Ankara
 • Kennedy, J. Quinn, F., & Taylor, N. (2016). The school science attitude survey: a new instrument for measuring attitudes towards school science. International Journal of Research & Method in Education, 39(4), 422-445.
 • King, B. A., & Magun-Jackson, S. (2009). Epistemological beliefs of engineering students. The Journal of Technology Studies, 35 (2), 56-64
 • Mahoney, M. P. (2009). Student attitude toward STEM: Development of an instrument for high school STEM-based programs. Unpublished PhD thesis. The Ohio State University.
 • Mir, R., & Watson, A. (2000). Strategic management and the philosophy of science: The case for a constructivist methodology. Strategic Management Journal, 941-953.
 • Murphy, M. C., Steele, C. ve Gross, J. (2007). Signaling threat: How situational cues affect women in math, science, and engineering settings. Psychological Science, 18, 879-885. doi: 10.1111/j.1467- 9280.2007.01995.x
 • Oppenheim, A. N. 1992. Questionnaıre design, interviewing and attitude measurement. London: Continuum.
 • Önen, A. S. (2011). Investigation of students’ epistemological beliefs and attitudes towards studying. Hacettepe University Journal of Education, 40, 300-309.
 • Özcan, H., & Koca, E. (2018). Turkish adaptation of the attitude towards STEM scale: A validity and reliability study. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018045061
 • Perry, W. G. (1981). Cognitive and ethical growth: The making of meaning, In A. W. Chickering (Ed.). The modern American college: Responding tothe new realities of diverse students and a changing society, San Francisco, CA: Jossey-Bass.,76–116.
 • Schommer, M. ve Dunnell, P. A. (1997). Epistemological beliefs of gifted high school students, Roeper Review, 19(3), pp.153-156.
 • Tolhurst, D. (2007). The influence of learning environments on students’ epistemological beliefs and learning outcomes. Teaching in Higher Education, 12(2), 219-233.
 • Tseng, K. H., Chang, C. C., Lou, Ş. J. ve Chen W. P. (2013). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal Technology Design Education, 23, 87-102.doi:10.1007/s10798-011-9160-x
 • Ünal Çoban, G. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online, 7(3), 706-716.

Analysis of Scientific Epistemological Beliefs and STEM Attitudes of The Gifted Students

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 3, 515 - 526, 05.10.2020

Öz

The aim of this study is to analyze the relationship between STEM attitudes and epistemological beliefs of gifted students. For this purpose, the level of epistemological beliefs and attitudes towards STEM fields has been examined in the study. Also, some examinations have been made in order to find out whether the dimensions of STEM attitude ‘’science, mathematics, engineering-technology, 21st century skills’’ and epistemological belief differ from each other within the dimensions of authority and accuracy, information generation, source of information, reasoning and variance of information. The sample of the study consists of totally 105 gifted students who have attended in two different science and art centers .In this study; descriptive scanning model, which is one of the quantitative research methods, and non-parametric tests have been used for the analysis of the data obtained. As a result of the study, it has been observed that students with superior intelligence have a scientific epistemological belief at an advanced (contemporary) level of information generation, reasoning and variance of information, while they have a traditional epistemological belief in the sub-dimensions of authority-accuracy and source of information, As for the STEM attitudes, it has been found out that they have low averages in the dimensions of math and science.

Kaynakça

 • Acat, M. B., Tüken, G., ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7 (4) 67-89.
 • Akgün, A. & Gülmez, G. (2015). Lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının kimya dersi akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 54(14), 68-80.
 • Aşut, N, Köksal, M. (2015). Üstün zekâlı öğrencilerin epistemolojik inançlarının fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ve başarıyla ilişkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 22-44. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/dusbed/issue/22626/241790
 • Aydemir, N., Aydemir, M. & Boz, Y. (2013). Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 1305-1316.
 • Aydın, G., Saka, M., Guzey, S. (2017). 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin STEM (fetemm) tutumlarının bazı değışkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 787-802. DOI: 10.17860/mersinefd.290319
 • Bendixen, L.D. and Rule, D.C. (2004). An integrative approach to personal epistemology: A guiding model. Educational Psychologist, 39 (1), 69-80, DOI: 10.1207/s15326985ep3901_7
 • Boz, Y., Aydemir, M. ve Aydemir, N. 2011. Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, İlköğretim Online, 10(3), 1191- 1201. B
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
 • Cheryan, S., Plaut, V. C., Davies, P. G. ve Steele, C. M. (2009). Ambient belonging: How stereotypical cues impact gender participation in computer science. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 1045– 060. doi: 10.1037/a0016239
 • Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.
 • Çöllü, E. F. ve Öztürk, Y. E. 2006. Örgütlerde İnançlar-Tutumlar Tutumların Ölçüm Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri Bu Yöntemlerin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (1-2), 373-404
 • Demir, S., ve Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme süreçleri. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 32, Sayfa: 75 – 93
 • Elder, A. D. (1999). An exploration of fifth-grade students’ epistemological beliefs in science and an investigation of their relation to science learning. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Michigan, Michigan.
 • Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading MA: Addison-Wesley Publishing.
 • Gülhan, F. ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3447
 • Hofer, B.K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353-383.
 • Honey, M., Pearson, G. ve Schweingruber, H. (Yay. haz). National Academy of Engineering and National Research Council (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Washington D.C.: The National Academies Press.
 • Karasar, N. (1999) Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2010) SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, PegemA Yayınları, Ankara
 • Kennedy, J. Quinn, F., & Taylor, N. (2016). The school science attitude survey: a new instrument for measuring attitudes towards school science. International Journal of Research & Method in Education, 39(4), 422-445.
 • King, B. A., & Magun-Jackson, S. (2009). Epistemological beliefs of engineering students. The Journal of Technology Studies, 35 (2), 56-64
 • Mahoney, M. P. (2009). Student attitude toward STEM: Development of an instrument for high school STEM-based programs. Unpublished PhD thesis. The Ohio State University.
 • Mir, R., & Watson, A. (2000). Strategic management and the philosophy of science: The case for a constructivist methodology. Strategic Management Journal, 941-953.
 • Murphy, M. C., Steele, C. ve Gross, J. (2007). Signaling threat: How situational cues affect women in math, science, and engineering settings. Psychological Science, 18, 879-885. doi: 10.1111/j.1467- 9280.2007.01995.x
 • Oppenheim, A. N. 1992. Questionnaıre design, interviewing and attitude measurement. London: Continuum.
 • Önen, A. S. (2011). Investigation of students’ epistemological beliefs and attitudes towards studying. Hacettepe University Journal of Education, 40, 300-309.
 • Özcan, H., & Koca, E. (2018). Turkish adaptation of the attitude towards STEM scale: A validity and reliability study. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018045061
 • Perry, W. G. (1981). Cognitive and ethical growth: The making of meaning, In A. W. Chickering (Ed.). The modern American college: Responding tothe new realities of diverse students and a changing society, San Francisco, CA: Jossey-Bass.,76–116.
 • Schommer, M. ve Dunnell, P. A. (1997). Epistemological beliefs of gifted high school students, Roeper Review, 19(3), pp.153-156.
 • Tolhurst, D. (2007). The influence of learning environments on students’ epistemological beliefs and learning outcomes. Teaching in Higher Education, 12(2), 219-233.
 • Tseng, K. H., Chang, C. C., Lou, Ş. J. ve Chen W. P. (2013). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal Technology Design Education, 23, 87-102.doi:10.1007/s10798-011-9160-x
 • Ünal Çoban, G. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online, 7(3), 706-716.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

İsmail DÖNMEZ
MUS ALPARSLAN UNIVERSITY
0000-0002-7792-0169
Türkiye


Semra YALMANCI YÜCEL Bu kişi benim
Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi,
0000-0002-6070-7935
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Dönmez, İ. & Yalmancı Yücel, S. (2020). Analysis of Scientific Epistemological Beliefs and STEM Attitudes of The Gifted Students . Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (3) , 515-526 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/57134/644698
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)