Avrupa Yükseköğretim Alanında Tanıma’ya İlişkin Hedefler
Objectives of Recognition in the European Higher Education Area

Canan ÜNVAN [1]


Bu araştırmanın amacı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda 1998-2020 yıllarında, tanıma ile ilgili hedefleri tespit etmek ve gelişmeye açık yönleri ortaya koymaktır. Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferanslarında kabul edilen bildirgelerin analizi, dolayısıyla doküman analizi ile veri elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şu şekildedir: üç aşamalı derece sistemi ile karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir derecelerin kabul edilmesi; Lizbon Tanıma Sözleşmesi’nin uygulanması; Avrupa Tanıma Alanı Kılavuzu kullanılması; karşılıklı tanıma ilkesi önemlidir. Son dönemlerde, yükseköğretimde yeterliliklerin tanınması için küresel bir sözleşme kabul edilmiştir. Diploma Eki kullanılması; kalite güvence ve tanıma ağları arasında yakın işbirliği teşvik edilmektedir. Adil ve verimli tanıma süreçleri için ENIC-NARIC iletişim ağları gereklidir. Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi kullanımı öğrencilerin hareketliliğini artırmada önemli bir etkendir. Kalite güvencesi ve akreditasyon, tanıma ile yakından ilişkilidir. Yükseköğretimde tanıma ve araçları; hareketliliği, istihdamı artırmada, şeffaflığı sağlamada önemli bir role sahiptir. Uluslararasılaşmaya katkıda bulunmaktadır. Otomatik tanıma ile önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması konusunda ülkelerin ulusal mevzuatlarını iyileştirmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

The aim of the research is to determine objectives of recognition in the EHEA between 1998-2018 and to reveal aspects open to development. Data of the study was obtained through document analysis of communiques adopted in Ministerial Conferences. Results of the research: adoption of three cycle system; comparable and readable degrees; the use of EAR Manual; mutual recognition are important. Implementation of LRC helps to facilitate recognition of qualifications in higher education. Recently, a Global Convention for recognition of qualifications in HE was adopted. Use of Diploma Supplement; a close cooperation between quality assurance and recognition networks are encouraged. ENIC-NARIC Networks are necessary for fair and efficient recognition. ECTS boosts external recognition. Quality assurance and accreditation are closely associated with recognition. Recognition in higher education and its tools are substantial in terms of increasing mobility, providing transparency, enhancing employability. Automatic recognition; recognition of prior non-formal and informal learning need to be improved in HE systems through revised national legislations.
 • Aksoy, M. (2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa Birliği serüveni. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 23-48.
 • Aydemir, M. (2019). Önceki öğrenmenin tanınması ve Türk yükseköğretim sistemi için politika önerisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bologna Declaration (1999). Joint declaration of the european ministers of education. Retrieved from:http: //www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/1999_Bologna_Declaration_English _553028.pdf
 • Bucharest Communique (2012). Making the most of our potential: consolidating the european higher education area. Retrieved from: http://www.ehea.info/Upload/document/ ministerial_declarations/ Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
 • Convention of European Higher Education Institutions (2001). Shaping the European Higher Education Area. Retrieved from: https://pjp-eu.coe.int/bih-higher-education/images /2001_salamanca_convention_eng.pdf
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni, (Ed.) Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Siyasal Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Dölek, R. M. (2017). Yurtdışı yükseköğretim diplomaları denklik sürecinde yaşanan problemler. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 5(2), 20-33.
 • Diploma Supplement Template (2019). The Diploma Supplement Explanatory Notes. Retrieved from: http://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Co mmunique_AppendixIV_9527 82.pdf
 • EHEA Working Group on Recognition (2012). Report by the EHEA Working Group on Recognition. To be submitted to the BFUG in time for the 2012 ministerial conference. Retrieved from: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2012_Bucharest/95/8/Rec ognition_WG_Report_606958.pdf
 • ENIC-NARIC (2020). Gateway to recognition of academic and professional qualifications. Retrieved from: https://www.enic-naric.net/
 • European Area of Recognition (EAR) Manual (2012). Practical guidelines for fair recognition of qualifications. Retrieved from: http://eurorecognition.eu/manual/EAR_manual_v_1.0. pdf
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2012). The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2015). The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Higher Education Area and Bologna Process (EHEA and BP) (2020). Retrieved from: http://www.ehea.info/ Frederiks, M. & Heusser, R. (2005). Mutual recognition of accreditation decisions: a European perspective. Paper for INQAAHE Conference 2005 (Wellington). European Consortium for Accreditation.
 • Lisbon Recognition Convention (1997). Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. Retrieved from: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f2c7
 • London Communique (2007). Towards the european higher education area: responding to challenges in a globalised world. Retrieved from: http://www.ehea.info/Upload/ document/ ministerial_declarations/2007_ London_Communique_English_588697.pdf
 • Paris Communique (2018). Retrieved from: http://www.ehea.info/Upload/document/ ministerial_ declarations/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf
 • Rauhvargers, A. (2004). Improving the recognition of qualifications and study credit points. Background report for the official Bologna Process Conference. Riga, Latvia. Retrieved from: http://www. aic.lv/ace/ace_ disk/Bologna/Bol_semin/Riga/01203-04__Backgroun d _AR.pdf
 • Rauhvargers, A. (2004). Improving the recognition of qualifications in the framework of the Bologna Process. European Journal of Education, 39, 3.
 • Sorbonne Joint Declaration (1998). Joint declaration on harmonisation of the architecture of the european higher education system. Retrieved from: http://www.ehea.info/media. ehea.info/ file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf
 • Stakeholders’ Conference on Recognition in the European Higher Education Area. (2011). Report by the General Rapporteur. Retrieved from: http://www.aic.lv/bolona/rigaconf/final %20report.pdf
 • Toprak, M. & Erdoğan, A. (2012). Yaşamboyu öğrenme: kavram, politika, araçlar ve uygulama. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (2), 69-91. DOI: 10.5961/jhes.2012.036
 • UNESCO Global Convention (2020). Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education. Retrieved from: https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
 • Yerevan Communique (2015). Retrieved from: http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial _declarations/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), (2010). Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları. 2. Baskı, Yükseköğretim Kurulu, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9665-5914
Yazar: Canan ÜNVAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yükseköğretim Kurulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Şubat 2021

APA Ünvan, C . (2021). Objectives of Recognition in the European Higher Education Area . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2021 February, Volume 10 (Issue 1) , 232-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/58052/803516