Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin Öğretim Tasarımı
Instructional Design of Computer Literacy Course with Distance Education

Emine CABI [1]


Bilgisayar Okuryazarlığı (BO) dersinin yüz yüze eğitim ile yürütülmesinde öğretimin ulaşamadığı öğrenci sayısının fazla olması, üniversitenin fiziki imkânlarının ve öğretim elemanlarının iş gücünün etkili kullanılamaması problemleri yaşanmıştır. Problemlerin çözümü için, zaman ve mekândan bağımsız, zengin öğrenme yaşantılarıyla donatılmış ve yeni teknolojilerin kullanıldığı uzaktan öğrenme ortamına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada, BO dersinin uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi için öğretim tasarımı hazırlamak ve tasarımı değerlendirmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamaları ile ADDIE modeline göre sistematik bir süreç izlenerek uzaktan öğretim ile verilecek bir ders tasarımı hazırlanmıştır. Problem analizinden değerlendirme aşamasına kadar her süreçte tasarım değerlendirilmiş, özellikle son aşama olan değerlendirme aşamasında süreç ve ürün değerlendirme daha geniş kapsamlı yapılmıştır. Öğrenci ve eğitmelerden yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğrencilerin akademik başarıları ile veriler elde edilmiştir. Çalışma uzaktan eğitim ile dersi yürütmek isteyen öğretim tasarımcılarına, eğitmenlere ve uzmanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
In the implementation of the Computer Literacy (CL) course with face-to-face education, there were many problems encountered such as huge number of students who could not reach the education, and the inability to use the physical facilities of the university and the workforce effectively. For the solution of these problems, there was a need for a distance learning environment that is independent of time and space, equipped with rich learning experiences and using new technologies. In this study, it was aimed to prepare an instructional design in order to conduct CL course using distance education technologies and evaluate this design. Accordingly, a course design was prepared to be taught by distance education by following a systematic process according to the analysis, design, development, application and evaluation stages of ADDIE model. The design was evaluated in every process from problem analysis to assessment, especially in the final stage, process and product evaluation were made more comprehensively. Semi-structured interview form and students' academic achievements were used to gather data from the students and instructors. The study is believed to contribute to instructional designers, trainers and experts who want to conduct the course with distance education.
 • Anderson, T. & Elloumi, F. (2004). Theory and Practise of Online Learning. Canada: Athabasca
 • Bloom, . S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev: D. A. Özçelik). Ankara: MEB Basımevi.
 • Brown, C., & Czerniewicz L. (2010). Debunking the ‘digital native’: beyond digitalapartheid, towards digital democracyjcal. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 357–369.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methology]. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cabı, E. (2016). An Analysis of Adolescents’ Attitudes Towards Digital Technology. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning (pp. 587-601). Washington, DC, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved September 14, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/174144/.
 • Cheung, L. (2016). Using the ADDIE model of instructional design to teach chest radiograph interpretation. Journal of Biomedical Education, 2016, 1-6.
 • Cheung, L. (2016). Using the ADDIE model of instructional design to teach chest radiograph interpretation. Journal of Biomedical Education, 2016, 1-6.
 • European Computer Driving Licence (ECDL). (2016). [ Retrieved August 2020 from https://icdleurope.org/icdl-programmes/.
 • Gustafson, K. L., & Branch, R. M. (2002). What is instructional design. Trends and issues in instructional design and technology, 2, 10-16.
 • Güler, N. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Pegem Atıf İndeksi, 1-196.
 • Macfadyen, L. P., & Dawson, S. (2012). Numbers are not enough. Why e-learning analytics failed to inform an institutional strategic plan. Journal of Educational Technology & Society, 15(3), 149-163.
 • Mattson, B. (1995). Models of Personnel Needs Assessment.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital ımmigrants Part 1, On the Horizon, 9(5), 1 - 6. San Francisco.
 • Reinbold, S. (2013). Using the ADDIE model in designing library instruction. Medical reference services quarterly, 32(3), 244-256.
 • Schreier, M. (2012).Qualitative content analysis in practice. Sage Publications.
 • Schunk, D.H. (2009). Öğrenme teorileri. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Seels, B. and Glasgow, Z. (1997). Making Instructional Design Decisions. Columbus, OH: Prentice Merrill.
 • Smith, P. L., & Ragan, T. J. (2005). Instructional design (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Song, D., Rice, M., & Oh, E. Y. (2019). Participation in online courses and ınteraction with a virtual agent. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(1).
 • Yalın, H. İ. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015). Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar. Retrieved 01 Feb 2020 from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7488-0309
Yazar: Emine CABI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Başkent University, Faculty of Education
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Şubat 2021

APA Cabı, E . (2021). Instructional Design of Computer Literacy Course with Distance Education . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2021 February, Volume 10 (Issue 1) , 132-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/58052/808710