Sociological Inferences Deduced from Creative Writing Activities: Analyzing Gender Perceptions and Stereotypes of Children in terms of Child Development
Yaratıcı Yazma Çalışmalarından Elde Edilen Sosyolojik Çıkarımlar: Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algılarının ve Kalıp Yargılarının Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi

Senem GÜRKAN [1]


Being a sample for the field of sociology of education, this research aims at analyzing the gender perceptions and gender stereotypes of students through their creative writing activities. The participants of the study chosen by purposeful sampling technique are 97 3rd grade students who study at a primary state school in Samsun, Turkey. A child of 9 years has knowledge of a person’s behavior that is equal to his/her gender stereotypes in terms of child development. So, the participants were chosen intentionally of this age group. As the 82 writings of the students were valid for this research, the sample of the study is 82 writings, 43 of which were collected from girls and 39 of which are from boys. Carried out through qualitative and quantitative, that is, mixed type research paradigms, the design of this study is content analysis. As the data collection technique, document analysis is employed to the free topic creative writing activities of children. During data collection period and procedures, the students were free to choose the topic and the setting was their own classroom to create a natural accommodation. The parents of the students were asked to receive their consents before the activity. As for the data analysis, content analysis was also used as the data analysis technique. The children’s writings were examined for five categories evaluated from the previous studies in literature. These categories were choice of the topic, frequency of male and female characters, attributes, occupational roles and domestic roles. The findings of the study, in short, show that stereotypical differences and gender perception differences occur in the creative writings of children.
Eğitim sosyolojisi alanındaki çalışmalara örnek teşkil eden bu araştırma, öğrencilerin toplumsal cinsiyet algılarını ve kalıp yargılarını yaratıcı yazma çalışmaları yoluyla incelemeyi amaçlamaktadır. Amaçlı örneklemeyle seçilen katılımcılar, Türkiye’de Samsun ilinde bir devlet ilkokulunun 3. sınıfında eğitim görmekte olan 97 adet ilkokul öğrencisidir. 9 yaşındaki bir çocuk, bir kişinin davranışları hakkında çocuk gelişimi açısından cinsiyet klişelerine ilişkin bilgiye sahip olduğundan, bu yaş grubu özellikle seçilmiştir. Toplanan çalışmaların 82 adeti geçerli olduğu için, çalışmanın örneklemini, 43’ü kız, 39’u erkek olan 82 öğrenci oluşturmuştur. Hem nitel hem nicel araştırma paradigmaları (karma) doğrultusunda yürütülen çalışmanın deseni içerik analizidir. Öğrencilerin serbest bir konuyla ilgili yazdıkları çalışmalardan elde edilen veriler, doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. Veri toplama sürecinde ve prosedürlerinde, öğrenciler, diledikleri bir konuda yazı çalışması yapabilmeleri üzerine serbest kılınmıştır ve bu çalışmalar, öğrencilerin doğal sınıf ortamında uygulanmıştır. Öğrencilerin ailelerinden, uygulamadan önce onay alınmıştır. İçerik analizi, aynı zamanda bu çalışmanın veri analiz tekniği olarak da kullanılmıştır. Öğrencilerden toplanan veriler -yaratıcı yazma çalışmaları-, daha önce alanyazında yapılmış çalışmalardan derlenen beş kategori çerçevesinde incelenmiştir. Bu kategoriler konu seçimi, kadın ve erkek karakterlerin sıklığı, kişilik özellikleri, mesleki roller ve ev içi rollerdir. Çalışmanın bulguları, çok öz olarak, öğrencilerin yaratıcı yazma çalışmalarında toplumsal cinsiyet algılarına ve kalıp yargılarına yönelik farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur
  • Oakley, A. (1972). Sex, Gender and Society. Temple Smith Ltd. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd edt. SAGE. Sumida, A. Y. (20009. Reading a child’s writing as a social text. Language Arts, 77/4, 309-314.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2061-6385
Yazar: Senem GÜRKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Şubat 2021

APA Gürkan, S . (2021). Sociological Inferences Deduced from Creative Writing Activities: Analyzing Gender Perceptions and Stereotypes of Children in terms of Child Development . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2021 February, Volume 10 (Issue 1) , 218-231 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/58052/822960