Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Middle School 8th Grade Students' Metaphoric Perceptions Regarding Historical Empathy

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 222 - 234, 20.02.2022
https://doi.org/10.14686/buefad.943398

Öz

The main focus of research and studies in the field of historical empathy is to understand and analyze historical events in line with the contextual conditions of the era, without adapting them to today's logic. When the subject is viewed from this point of view, it comes to the fore how students who have historical empathy perceive / liken the concept of historical empathy. In this context, the aim of the study is to determine the perceptions of middle school 8th grade students regarding the concept of historical empathy through metaphors. For this purpose, descriptive model was used in the research. The participants of the study consisted of 50 students at the 8th grade of middle school. The research data were collected through the metaphor form. Content analysis was made on the data. When the mentioned metaphors were examined, it was seen that the students expressed the concept of historical empathy with different metaphors and explanations of these metaphors. Among the 19 metaphors, it was determined that the metaphors most expressed by students regarding the concept of historical empathy were listed as “Hot Pepper, Tornado, History and Video”. When these metaphors are evaluated together; it has been concluded that through historical empathy, students can be intensely drawn to historical events.

Kaynakça

  • Sweeney, S.K., Newbill, P., Ogle, T., & Terry, K. (2018). Using augmented reality and virtual environments in historic places to scaffold historical empathy. TechTrends, 62, 114–118. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0234-9
  • Vadeboncoeur, J. A., & Torres M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24(1), 87-103.
  • Yancie, N. (2020). Developing high school students' historical empathy skills using historical dialogues: A qualitative study. Unpublished Doctoral Thesis, The University of Alabama, Birmingham.
  • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, K., & Koca, F. (2012). A qualitative study on historical empathy: Examination of history teachers’ perceptions, perspectives and experiences. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(3), 855 -879.

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Empatiye İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 222 - 234, 20.02.2022
https://doi.org/10.14686/buefad.943398

Öz

Tarihsel empati alanında yürütülen araştırma ve çalışmaların ana odağında, tarihsel olayları günümüzün mantığına uyarlamadan, devrin bağlamsal koşulları doğrultusunda anlama ve analiz etme etkinliği bulunmaktadır. Konuya bu açıdan bakıldığında, tarihsel empati yapan öğrencilerin, tarihsel empati kavramını nasıl algıladıkları/neye benzettikleri ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, tarihsel empati ile ders işleyen ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin tarihsel empatiye yönelik algılarını metaforlar yoluyla ortaya çıkarmaktır. Bunun için araştırmada betimsel model işe koşulmuştur. Araştırmanın katılımcılarını ortaokul 8. sınıf seviyesindeki 50 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri metafor formu (yarı yapılandırılmış görüşme formu) aracılığıyla toplanmıştır. Veriler üzerinde içerik analizi işe koşulmuştur. Belirtilen metaforlar incelendiğinde, öğrencilerin tarihsel empati kavramını farklı metaforlar ve bu metaforların açıklamalarıyla ifade ettikleri görülmüştür. 19 metafor arasında öğrencilerin tarihsel empati kavramına ilişkin en çok ifade ettikleri metaforların “Acı biber, Kasırga, Tarih ve Video” olarak sıralandığı tespit edilmiştir. Bu metaforlar birlikte değerlendirildiğinde; tarihsel empati yoluyla öğrencilerin tarihsel olaylara yoğun bir şekilde çekilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Sweeney, S.K., Newbill, P., Ogle, T., & Terry, K. (2018). Using augmented reality and virtual environments in historic places to scaffold historical empathy. TechTrends, 62, 114–118. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0234-9
  • Vadeboncoeur, J. A., & Torres M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24(1), 87-103.
  • Yancie, N. (2020). Developing high school students' historical empathy skills using historical dialogues: A qualitative study. Unpublished Doctoral Thesis, The University of Alabama, Birmingham.
  • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, K., & Koca, F. (2012). A qualitative study on historical empathy: Examination of history teachers’ perceptions, perspectives and experiences. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(3), 855 -879.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Sezgin ELBAY> (Sorumlu Yazar)
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
0000-0002-0601-8063
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Elbay, S. (2022). An Investigation of Middle School 8th Grade Students' Metaphoric Perceptions Regarding Historical Empathy . Bartın University Journal of Faculty of Education , 11 (1) , 222-234 . DOI: 10.14686/buefad.943398
All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License
 88x31.png