Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Postmenopozal kadınlarda uygulanan egzersiz programının uyku kalitesine etkisi

Yıl 2020, Cilt: 45 Sayı: 3, 1108 - 1114, 30.09.2020
https://doi.org/10.17826/cumj.701697

Öz

Amaç: Araştırma, postmenopozal dönemdeki kadınlarda düzenli yürüyüş programının uyku kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel tasarıma sahiptir. Örneklemi; en az okur-yazar, doğal yollarla menopoza giren, 65 yaşını aşmamış, hormon replasman tedavisi almayan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 66 (33 çalışma, 33 kontrol) kadın oluşturmuştur. Veriler Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Tanıtıcı Bilgi Formu ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki kadınlardan altı hafta boyunca, haftada üç gün, en az 30 dakika düzenli ve tempolu yürüyüş yapmaları istenmiş, aynı zamanda telefonla izlem yapılmıştır. Kontrol grubundaki kadınlara herhangi bir girişim uygulanmamıştır.
Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarındaki kadınların ön test uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Altı haftalık düzenli ve tempolu yürüyüş uygulamasından sonra yapılan son testte, çalışma grubunun iyi uyku kalitesinin %6.1’den %39.4’e çıktığı saptanmıştır. Kontrol grubunun ise ön testte %15.2 olan iyi uyku kalitesi oranının 6 hafta sonra %12.1’e düştüğü bulunmuştur. Çalışma ve kontrol grupları ön test- son test uyku kalitesi arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Altı haftalık düzenli ve tempolu yürüyüşün postmenopozal kadınların uyku kalitesinde artış sağladığı ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • 1. IMS. Menopause terminology. Available from: http://www.imsociety.org/menopause_terminology.php. Access date: 18.04.2018
 • 2. Lobo RA. Menopause and aging. Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Elsevier; 2019. p. 322-56.
 • 3. Healthline. Everything you should know about menopause. Available from: https://www.healthline.com/health/menopause Access date: 03.08.2019
 • 4. Takashi TA, Johnson KM. Menopause. Med Clin N Am. 2015;99:521–34.
 • 5. Honour JW. Biochemistry of the menopause. Annals of Clinical Biochemistry. 2018;55(1):18-33.
 • 6. Avis NE, Crawford SL, Green R. Vasomotor symptoms across the menopause transition: differences among women. Obstetrics and Gynecology Clinics. 2018;45(4):629-40.
 • 7. Wong EL, Huang F, Cheung AW, Wong CK. The impact of menopause on the sexual health of Chinese Cantonese women: A mixed methods study. Journal of Advanced Nursing. 2018;74(7):1672-84.
 • 8. Erkin Ö, Ardahan M, Kert A. Menopoz döneminin kadınların yaşam kalitesine etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(4):1095-113.
 • 9. Kim M-J, Yim G, Park H-Y. Vasomotor and physical menopausal symptoms are associated with sleep quality. PloS One. 2018;13(2):1-10.
 • 10. Huang T, Lin BM, Redline S, Curhan GC, Hu FB, Tworoger SS. Type of menopause, age at menopause, and risk of developing obstructive sleep apnea in postmenopausal women. American Journal of Epidemiology. 2018;187(7):1370-9.
 • 11. Bacon JL. The menopausal transition. Obstetrics and Gynecology Clinics. 2017;44(2):285-96.
 • 12. Roberts H, Hickey M. Managing the menopause: an update. Maturitas. 2016;86:53-8.
 • 13. Baker FC, De Zambotti M, Colrain IM, Bei B. Sleep problems during the menopausal transition: prevalence, impact, and management challenges. Nature and Science of Sleep. 2018;10:73-95.
 • 14. İlhan Algın D, Akdağ G, Erdinç O. Kaliteli uyku ve uyku bozuklukları. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016;38(1):29-34.
 • 15. Guidozzi F. Sleep and sleep disorders in menopausal women. Climacteric. 2013;16(2):214-9.
 • 16. Jehan S, Masters-Isarilov A, Salifu I, Zizi F, Jean-Louis G, Pandi-Perumal SR, et al. Sleep disorders in postmenopausal women. Journal of Sleep Disorders & Therapy. 2015;4(5):1-18.
 • 17. Vigeta SMG, Hachul H, Tufik S, de Oliveira EM. Sleep in postmenopausal women. Qualitative Health Research. 2012;22(4):466-75.
 • 18. Lampio L, Polo-Kantola P, Polo O, Kauko T, Aittokallio J, Saaresranta T. Sleep in midlife women: effects of menopause, vasomotor symptoms, and depressive symptoms. Menopause. 2014;21(11):1217-24.
 • 19. Pérez JAM, Garcia FC, Palacios S, Pérez M. Epidemiology of risk factors and symptoms associated with menopause in Spanish women. Maturitas. 2009;62(1):30-6.
 • 20. Seib C, Anderson D, Lee K. Prevalence and correlates of sleep disturbance in postmenopausal women: the Australian Healthy Aging of Women (HOW) Study. Journal of Women's Health. 2014;23(2):151-8.
 • 21. Ağan K, Özmerdivenli R, Değirmenci Y, Çağlar M, Başbuğ A, Balbay EG, et al. Evaluation of sleep in women with menopause: results of the Pittsburg Sleep Quality Index and polysomnography. Journal of the Turkish German Gynecological Association. 2015;16(3):149.
 • 22. Koyuncu T. Beylikova’da orta yaş kadınlarda menopoz semptomları sıklığı, menopoz bilgi düzeyi ve sağlık eğitiminin menopoz semptomları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi [Uzmanlık Tezi]. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; 2015.
 • 23. Kling JM, Manson JE, Naughton MJ, Temkit Mh, Sullivan SD, Gower EW, et al. Association of sleep disturbance and sexual function in postmenopausal women. Menopause. 2017;24(6):604-12.
 • 24. Moreno-Frías C, Figueroa-Vega N, Malacara JM. Relationship of sleep alterations with perimenopausal and postmenopausal symptoms. Menopause. 2014;21(9):1017-22.
 • 25. Özcan H, Oskay Ü. Menopoz döneminde semptom yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar. Göztepe Tıp Dergisi. 2013;28(4):157-63.
 • 26. Hachul H, Monson C, Kozasa E, Oliveira D, Goto V, Afonso R, et al. Complementary and alternative therapies for treatment of insomnia in women in postmenopause. Climacteric. 2014;17(6):645-53.
 • 27. Holcomb SS. Recommendations for assessing insomnia. The Nurse Practitioner. 2006;31(2):55-60.
 • 28. Afonso RF, Hachul H, Kozasa EH, de Souza Oliveira D, Goto V, Rodrigues D, et al. Yoga decreases insomnia in postmenopausal women: a randomized clinical trial. Menopause. 2012;19(2):186-93.
 • 29. Guthrie KA, Larson JC, Ensrud KE, Anderson GL, Carpenter JS, Freeman EW, et al. Effects of pharmacologic and nonpharmacologic interventions on insomnia symptoms and self-reported sleep quality in women with hot flashes: a pooled analysis of individual participant data from four MSFLASH trials. Sleep. 2018;41(1):1-10.
 • 30. Hachul H, Garcia T, Maciel AL, Yagihara F, Tufik S, Bittencourt L. Acupuncture improves sleep in postmenopause in a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Climacteric. 2012;16(1):36-40.
 • 31. Kline CE, Sui X, Hall MH, Youngstedt SD, Blair SN, Earnest CP, et al. Dose–response effects of exercise training on the subjective sleep quality of postmenopausal women: exploratory analyses of a randomised controlled trial. BMJ Open. 2012;2(4):1-9.
 • 32. Nikpour S, Haghani H. The effect of exercise on quality of life in postmenopausal women referred to the Bone densitometry centers of Iran University of Medical Sciences. Journal of Mid-life Health. 2014;5(4):176-9.
 • 33. Sternfeld B, Guthrie KA, Ensrud KE, LaCroix AZ, Larson JC, Dunn AL, et al. Efficacy of exercise for menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Menopause. 2014;21(4):330-8.
 • 34. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, Haghani H. Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause. 2011;18(9):951-5.
 • 35. Yeh S-CJ, Chang M-Y. The effect of qigong on menopausal symptoms and quality of sleep for perimenopausal women: a preliminary observational study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2012;18(6):567-75.
 • 36. Cai Z-Y, Chen KW-C, Wen H-J. Effects of a group-based step aerobics training on sleep quality and melatonin levels in sleep-impaired postmenopausal women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2014;28(9):2597-603.
 • 37. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research. 1989;28(2):193-213.
 • 38. Ağargün M, Kara H, Anlar O. Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996;7(2):107-15.
 • 39. Elavsky S, McAuley E. Lack of perceived sleep improvement after 4-month structured exercise programs. Menopause. 2007;14(3):535-40.
 • 40. Duman M. Postmenopozal Dönemdeki Kadınlara Verilen Uyku Hijyen Eğitimi ve Gevşeme ve Egzerzisinin Uyku Kalitesine Etkisi [Doktora Tezi]. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı; 2016.
 • 41. Karacan S. Effects of long-term aerobic exercise on physical fitness and postmenopausal symptoms with menopausal rating scale. Science & Sports. 2010;25(1):39-46.
 • 42. Mansikkamäki K, Raitanen J, Nygård C-H, Heinonen R, Mikkola T, Luoto R. Sleep quality and aerobic training among menopausal women—a randomized controlled trial. Maturitas. 2012;72(4):339-45.

Effects of exercise program on sleep quality in postmenopausal women

Yıl 2020, Cilt: 45 Sayı: 3, 1108 - 1114, 30.09.2020
https://doi.org/10.17826/cumj.701697

Öz

Purpose: The aim of this study was to determine the effect of regular walking program on sleep quality in postmenopausal women.
Materials and Methods: The study has semi-experimental design with pretest-posttest control group. The sample consisted of 66 women (33 training, 33 controls) who were at least literate, who went through menopause by natural means, did not exceed 65 years of age, did not receive hormone replacement therapy, did not have any chronic disease. The data were collected with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Introductory Information Form. The women in the training group were asked to take regular and paced walking for at least 30 minutes three days a week for six weeks, and they were followed up by telephone. No attempt was made to women in the control group.
Results: There was no statistically significant difference between pretest sleep quality and PSQI mean scores of women in the training and control groups. In the last test after six weeks of regular and paced walking application, it was found that the good sleep quality of the training group increased from 6.1% to 39.4%. On the other hand, control group it was found that the rate of good sleep quality, which was 15.2% in the pretest, decreased to 12.1% after 6 weeks. The difference between training and control groups pretest-posttest sleep quality was found to be statistically significant.
Conclusion: It has been shown that regular and paced walking for 6 weeks increases the sleep quality of postmenopausal women.

Kaynakça

 • 1. IMS. Menopause terminology. Available from: http://www.imsociety.org/menopause_terminology.php. Access date: 18.04.2018
 • 2. Lobo RA. Menopause and aging. Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Elsevier; 2019. p. 322-56.
 • 3. Healthline. Everything you should know about menopause. Available from: https://www.healthline.com/health/menopause Access date: 03.08.2019
 • 4. Takashi TA, Johnson KM. Menopause. Med Clin N Am. 2015;99:521–34.
 • 5. Honour JW. Biochemistry of the menopause. Annals of Clinical Biochemistry. 2018;55(1):18-33.
 • 6. Avis NE, Crawford SL, Green R. Vasomotor symptoms across the menopause transition: differences among women. Obstetrics and Gynecology Clinics. 2018;45(4):629-40.
 • 7. Wong EL, Huang F, Cheung AW, Wong CK. The impact of menopause on the sexual health of Chinese Cantonese women: A mixed methods study. Journal of Advanced Nursing. 2018;74(7):1672-84.
 • 8. Erkin Ö, Ardahan M, Kert A. Menopoz döneminin kadınların yaşam kalitesine etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(4):1095-113.
 • 9. Kim M-J, Yim G, Park H-Y. Vasomotor and physical menopausal symptoms are associated with sleep quality. PloS One. 2018;13(2):1-10.
 • 10. Huang T, Lin BM, Redline S, Curhan GC, Hu FB, Tworoger SS. Type of menopause, age at menopause, and risk of developing obstructive sleep apnea in postmenopausal women. American Journal of Epidemiology. 2018;187(7):1370-9.
 • 11. Bacon JL. The menopausal transition. Obstetrics and Gynecology Clinics. 2017;44(2):285-96.
 • 12. Roberts H, Hickey M. Managing the menopause: an update. Maturitas. 2016;86:53-8.
 • 13. Baker FC, De Zambotti M, Colrain IM, Bei B. Sleep problems during the menopausal transition: prevalence, impact, and management challenges. Nature and Science of Sleep. 2018;10:73-95.
 • 14. İlhan Algın D, Akdağ G, Erdinç O. Kaliteli uyku ve uyku bozuklukları. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016;38(1):29-34.
 • 15. Guidozzi F. Sleep and sleep disorders in menopausal women. Climacteric. 2013;16(2):214-9.
 • 16. Jehan S, Masters-Isarilov A, Salifu I, Zizi F, Jean-Louis G, Pandi-Perumal SR, et al. Sleep disorders in postmenopausal women. Journal of Sleep Disorders & Therapy. 2015;4(5):1-18.
 • 17. Vigeta SMG, Hachul H, Tufik S, de Oliveira EM. Sleep in postmenopausal women. Qualitative Health Research. 2012;22(4):466-75.
 • 18. Lampio L, Polo-Kantola P, Polo O, Kauko T, Aittokallio J, Saaresranta T. Sleep in midlife women: effects of menopause, vasomotor symptoms, and depressive symptoms. Menopause. 2014;21(11):1217-24.
 • 19. Pérez JAM, Garcia FC, Palacios S, Pérez M. Epidemiology of risk factors and symptoms associated with menopause in Spanish women. Maturitas. 2009;62(1):30-6.
 • 20. Seib C, Anderson D, Lee K. Prevalence and correlates of sleep disturbance in postmenopausal women: the Australian Healthy Aging of Women (HOW) Study. Journal of Women's Health. 2014;23(2):151-8.
 • 21. Ağan K, Özmerdivenli R, Değirmenci Y, Çağlar M, Başbuğ A, Balbay EG, et al. Evaluation of sleep in women with menopause: results of the Pittsburg Sleep Quality Index and polysomnography. Journal of the Turkish German Gynecological Association. 2015;16(3):149.
 • 22. Koyuncu T. Beylikova’da orta yaş kadınlarda menopoz semptomları sıklığı, menopoz bilgi düzeyi ve sağlık eğitiminin menopoz semptomları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi [Uzmanlık Tezi]. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; 2015.
 • 23. Kling JM, Manson JE, Naughton MJ, Temkit Mh, Sullivan SD, Gower EW, et al. Association of sleep disturbance and sexual function in postmenopausal women. Menopause. 2017;24(6):604-12.
 • 24. Moreno-Frías C, Figueroa-Vega N, Malacara JM. Relationship of sleep alterations with perimenopausal and postmenopausal symptoms. Menopause. 2014;21(9):1017-22.
 • 25. Özcan H, Oskay Ü. Menopoz döneminde semptom yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar. Göztepe Tıp Dergisi. 2013;28(4):157-63.
 • 26. Hachul H, Monson C, Kozasa E, Oliveira D, Goto V, Afonso R, et al. Complementary and alternative therapies for treatment of insomnia in women in postmenopause. Climacteric. 2014;17(6):645-53.
 • 27. Holcomb SS. Recommendations for assessing insomnia. The Nurse Practitioner. 2006;31(2):55-60.
 • 28. Afonso RF, Hachul H, Kozasa EH, de Souza Oliveira D, Goto V, Rodrigues D, et al. Yoga decreases insomnia in postmenopausal women: a randomized clinical trial. Menopause. 2012;19(2):186-93.
 • 29. Guthrie KA, Larson JC, Ensrud KE, Anderson GL, Carpenter JS, Freeman EW, et al. Effects of pharmacologic and nonpharmacologic interventions on insomnia symptoms and self-reported sleep quality in women with hot flashes: a pooled analysis of individual participant data from four MSFLASH trials. Sleep. 2018;41(1):1-10.
 • 30. Hachul H, Garcia T, Maciel AL, Yagihara F, Tufik S, Bittencourt L. Acupuncture improves sleep in postmenopause in a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Climacteric. 2012;16(1):36-40.
 • 31. Kline CE, Sui X, Hall MH, Youngstedt SD, Blair SN, Earnest CP, et al. Dose–response effects of exercise training on the subjective sleep quality of postmenopausal women: exploratory analyses of a randomised controlled trial. BMJ Open. 2012;2(4):1-9.
 • 32. Nikpour S, Haghani H. The effect of exercise on quality of life in postmenopausal women referred to the Bone densitometry centers of Iran University of Medical Sciences. Journal of Mid-life Health. 2014;5(4):176-9.
 • 33. Sternfeld B, Guthrie KA, Ensrud KE, LaCroix AZ, Larson JC, Dunn AL, et al. Efficacy of exercise for menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Menopause. 2014;21(4):330-8.
 • 34. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, Haghani H. Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause. 2011;18(9):951-5.
 • 35. Yeh S-CJ, Chang M-Y. The effect of qigong on menopausal symptoms and quality of sleep for perimenopausal women: a preliminary observational study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2012;18(6):567-75.
 • 36. Cai Z-Y, Chen KW-C, Wen H-J. Effects of a group-based step aerobics training on sleep quality and melatonin levels in sleep-impaired postmenopausal women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2014;28(9):2597-603.
 • 37. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research. 1989;28(2):193-213.
 • 38. Ağargün M, Kara H, Anlar O. Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996;7(2):107-15.
 • 39. Elavsky S, McAuley E. Lack of perceived sleep improvement after 4-month structured exercise programs. Menopause. 2007;14(3):535-40.
 • 40. Duman M. Postmenopozal Dönemdeki Kadınlara Verilen Uyku Hijyen Eğitimi ve Gevşeme ve Egzerzisinin Uyku Kalitesine Etkisi [Doktora Tezi]. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı; 2016.
 • 41. Karacan S. Effects of long-term aerobic exercise on physical fitness and postmenopausal symptoms with menopausal rating scale. Science & Sports. 2010;25(1):39-46.
 • 42. Mansikkamäki K, Raitanen J, Nygård C-H, Heinonen R, Mikkola T, Luoto R. Sleep quality and aerobic training among menopausal women—a randomized controlled trial. Maturitas. 2012;72(4):339-45.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Okan VARDAR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
0000-0001-8670-3302
Türkiye


Sevgi ÖZKAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8385-210X
Türkiye


Pınar SERCEKUS
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9326-3453
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Kabul Tarihi 15 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 45 Sayı: 3

Kaynak Göster

MLA
VARDAR, Okan vd. “Postmenopozal kadınlarda Uygulanan Egzersiz programının Uyku Kalitesine Etkisi”. Cukurova Medical Journal, c. 45, sy. 3, 2020, ss. 1108-14, doi:10.17826/cumj.701697.