PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2013, Cilt 34, Sayı 2, 36 - 48, 08.03.2013

Öz

Doğu  Anadolu ve bu bölgede  yer alan Muş ili ekonomik yönden iyi  gelişmemiştir ve halkın başlıca geçim kaynağı  tarım  ve  hayvancılıktır.  Buna  bağlı  olarak  hayvansal  ürünlerin  tüketimi  de  daha  fazladır.  Yani,  halkın beslenmesinde hayvansal ürünler, bunlar arasında da süt ve süt ürünleri önemli bir yer tutar. Bu nedenle çalışmada Muş ilinde satışa sunulan yoğurt, beyaz ve kaşar peyniri gibi bazı süt ürünlerinin güvenilirliği kodeks esas alınarak araştırılmıştır.  Elde  edilen  sonuçlara  göre,   beyaz  peynir  örneklerinde  kurumadde,  pH  ve  koliform  bakteri  sayısı değerleri  sırasıyla  %40.5,  4.90,  <10  kob/g’dır.  Beyaz  peynir  ve  kaşar  peyniri  örneklerinde  bitkisel  yağa rastlanmamıştır.  Yoğurt  örneklerinde  protein,  yağ,  asitlik  ve  toplam  koliform  bakteri  değerleri   sırasıyla %4.34, %3.36,%1,23  ve  <10 kob/g’dır.  Elde  edilen  sonuçlar  Muş  İlinde tüketime  sunulan beyaz  peynir,  kaşar  peyniri  ve yoğurtların kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler bakımından Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunu göstermektedir. Türk Gıda Kodeksi esas alındığında beyaz peynir, kaşar peyniri ve yoğurdun mikrobiyolojik kriterleregöre tüketici sağlığı açısından bir risk oluşturmadığı kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

 • Çağlar, A., 2009. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Yapısının Araştırılması, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Proje Raporu, İstanbul. Anonim, 2013a.
 • Adres:http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/bologna/dyn_page.aspx Ayar, A., Akın, N. ve Sert, D., 2006. Bazı Peynir Çeşitlerinin Mineral Kompozisyonu ve Beslenme Yönünden Önemi, Türkiye 9. Gıda Kongresi, S.319-322, 24-26 Mayıs, Bolu.
 • Kaynar, Z., Kaynar, P. ve Koçak, C., 2005. Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Hijyenik Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi, Cilt 62, No 1, S. 1 –10, Ankara.
 • Çağlar, A. ve Çakmakçı, S., 1994. Yoğurdun İnsan Sağlığı ve Beslenmesindeki Yeri ve Önemi, III. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, S. 205-220, İstanbul.
 • Anonim 2008, Yoğurt, MEGEP Yayınları, Ankara. Anonim, 2013b.
 • Adres:http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/muarici_2a3f61545213c8e6268 9ba39248b0f7a.pdf Anonim, 2013c.
 • Adres:http://www.bsm.gov.tr/gorsel/docs/brs_brusella.pdf Tekinşen, C., Atasever, M., Keleş, A. ve Tekinşen, K., 2002. Süt, Yoğurt, Tereyağı, Peynir Üretim Kontrol, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Yayın No:123-3, S. 21-39, Konya.
 • İzmen, E.R., 1955. Süt ve Mamulleri Bilgisi, Ders Kitabı, A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • Ömeroğlu, S., 1998. Yoğurdun İnsan Beslenmesindeki Önemi ve Teknolojisi, Gıda Teknoloji Dergisi, S. 5-10, Ankara.
 • Balkır, P., 2006. Taze Kaşar Peynirlerine Yapılan Hilelerin Belirlenmesi ve Taklit Taze Kaşar Peynirlerinin Ayırt Edilme Yöntemleri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Halkman, A.K. ve Sağdaş, Ö.E., 2011. Mikrobiyoloji El Kitabı, Merck Millipore, II.Baskı, Ankara.
 • Akkaya, L. ve Alişarlı, M., 2006. Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Peynirlerde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. arlığının Belirlenmesi, YYÜ Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 17 (1-2), 87-91, Van.
 • Koçhisarlı, İ. ve Ergül, E., 1987. Ankara Piyasasında Satılan Yoğurt Örneklerinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Gıda Dergisi, 12(3), 175-177, Ankara.
 • Tayar, M., Anar, Ş. ve Şen, C. 1993. Bursa'da Tüketilen Yoğurtların Kalitesi, Gıda Dergisi, 18(3), 203-205, Ankara.
 • Atasoy, A. F. ve Akın, S., 2004 . Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Urfa Peynirlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3-4), 9-15, Şanlıurfa.
 • Çağlar, A., Türkoğlu, H. ve Çakmakçı, S., 1996. Urfa Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi Üzerinde Araştırmalar, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (13), 115-124, Konya.
 • Önganeri, A. ve Kırbağı, S., 2009. Diyarbakır’da Taze Olarak Tüketilen Çökelek Peynirlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1-2), Kayseri.
 • Akkılıç, M.E. ,Tatlı, P. ve Çerçi, İ.H. 2001., Elazığ Yöresinde Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlama Yöntemleri ve Problemleri Üzerine Bir Çalışma, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 41 (2) 77 – 84, Ankara.

Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2013, Cilt 34, Sayı 2, 36 - 48, 08.03.2013

Öz

Doğu Anadolu ve bu bölgede yer alan Muş ili ekonomik yönden iyi gelişmemiştir ve halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Buna bağlı olarak hayvansal ürünlerin tüketimi de daha fazladır. Yani, halkın beslenmesinde hayvansal ürünler, bunlar arasında da süt ve süt ürünleri önemli bir yer tutar. Bu nedenle çalışmada Muş ilinde satışa sunulan yoğurt, beyaz ve kaşar peyniri gibi bazı süt ürünlerinin güvenilirliği kodeks esas alınarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, beyaz peynir örneklerinde kurumadde, pH ve koliform bakteri sayısı değerleri sırasıyla %40.5, 4.90, <10 kob/g’dır. Beyaz peynir ve kaşar peyniri örneklerinde bitkisel yağa rastlanmamıştır. Yoğurt örneklerinde protein, yağ, asitlik ve toplam koliform bakteri değerleri sırasıyla %4.34, %3.36,%1,23 ve <10 kob/g’dır. Elde edilen sonuçlar Muş İlinde tüketime sunulan beyaz peynir, kaşar peyniri ve yoğurtların kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler bakımından Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunu göstermektedir. Türk Gıda Kodeksi esas alındığında beyaz peynir, kaşar peyniri ve yoğurdun mikrobiyolojik kriterlere göre tüketici sağlığı açısından bir risk oluşturmadığı kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

 • Çağlar, A., 2009. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Yapısının Araştırılması, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Proje Raporu, İstanbul. Anonim, 2013a.
 • Adres:http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/bologna/dyn_page.aspx Ayar, A., Akın, N. ve Sert, D., 2006. Bazı Peynir Çeşitlerinin Mineral Kompozisyonu ve Beslenme Yönünden Önemi, Türkiye 9. Gıda Kongresi, S.319-322, 24-26 Mayıs, Bolu.
 • Kaynar, Z., Kaynar, P. ve Koçak, C., 2005. Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Hijyenik Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi, Cilt 62, No 1, S. 1 –10, Ankara.
 • Çağlar, A. ve Çakmakçı, S., 1994. Yoğurdun İnsan Sağlığı ve Beslenmesindeki Yeri ve Önemi, III. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, S. 205-220, İstanbul.
 • Anonim 2008, Yoğurt, MEGEP Yayınları, Ankara. Anonim, 2013b.
 • Adres:http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/muarici_2a3f61545213c8e6268 9ba39248b0f7a.pdf Anonim, 2013c.
 • Adres:http://www.bsm.gov.tr/gorsel/docs/brs_brusella.pdf Tekinşen, C., Atasever, M., Keleş, A. ve Tekinşen, K., 2002. Süt, Yoğurt, Tereyağı, Peynir Üretim Kontrol, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Yayın No:123-3, S. 21-39, Konya.
 • İzmen, E.R., 1955. Süt ve Mamulleri Bilgisi, Ders Kitabı, A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • Ömeroğlu, S., 1998. Yoğurdun İnsan Beslenmesindeki Önemi ve Teknolojisi, Gıda Teknoloji Dergisi, S. 5-10, Ankara.
 • Balkır, P., 2006. Taze Kaşar Peynirlerine Yapılan Hilelerin Belirlenmesi ve Taklit Taze Kaşar Peynirlerinin Ayırt Edilme Yöntemleri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Halkman, A.K. ve Sağdaş, Ö.E., 2011. Mikrobiyoloji El Kitabı, Merck Millipore, II.Baskı, Ankara.
 • Akkaya, L. ve Alişarlı, M., 2006. Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Peynirlerde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. arlığının Belirlenmesi, YYÜ Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 17 (1-2), 87-91, Van.
 • Koçhisarlı, İ. ve Ergül, E., 1987. Ankara Piyasasında Satılan Yoğurt Örneklerinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Gıda Dergisi, 12(3), 175-177, Ankara.
 • Tayar, M., Anar, Ş. ve Şen, C. 1993. Bursa'da Tüketilen Yoğurtların Kalitesi, Gıda Dergisi, 18(3), 203-205, Ankara.
 • Atasoy, A. F. ve Akın, S., 2004 . Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Urfa Peynirlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3-4), 9-15, Şanlıurfa.
 • Çağlar, A., Türkoğlu, H. ve Çakmakçı, S., 1996. Urfa Peynirinin Yapılışı ve Bileşimi Üzerinde Araştırmalar, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (13), 115-124, Konya.
 • Önganeri, A. ve Kırbağı, S., 2009. Diyarbakır’da Taze Olarak Tüketilen Çökelek Peynirlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1-2), Kayseri.
 • Akkılıç, M.E. ,Tatlı, P. ve Çerçi, İ.H. 2001., Elazığ Yöresinde Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlama Yöntemleri ve Problemleri Üzerine Bir Çalışma, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 41 (2) 77 – 84, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Editöriyal
Yazarlar

Süleyman GÖKMEN


Abdullah ÇAĞLAR


Hasan YETİM

Yayımlanma Tarihi 8 Mart 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 34, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { cumuscij57955, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-1949}, eissn = {1300-1949}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {34}, number = {2}, pages = {36 - 48}, title = {Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gökmen, Süleyman and Çağlar, Abdullah and Yetim, Hasan} }
APA Gökmen, S. , Çağlar, A. & Yetim, H. (2013). Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma . Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi , 34 (2) , 36-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuscij/issue/4327/57955
MLA Gökmen, S. , Çağlar, A. , Yetim, H. "Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 34 (2013 ): 36-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuscij/issue/4327/57955>
Chicago Gökmen, S. , Çağlar, A. , Yetim, H. "Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma". Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 34 (2013 ): 36-48
RIS TY - JOUR T1 - Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma AU - Süleyman Gökmen , Abdullah Çağlar , Hasan Yetim Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 48 VL - 34 IS - 2 SN - 1300-1949-1300-1949 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma %A Süleyman Gökmen , Abdullah Çağlar , Hasan Yetim %T Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1300-1949-1300-1949 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Gökmen, Süleyman , Çağlar, Abdullah , Yetim, Hasan . "Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma". Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 34 / 2 (Mart 2013): 36-48 .
AMA Gökmen S. , Çağlar A. , Yetim H. Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 2013; 34(2): 36-48.
Vancouver Gökmen S. , Çağlar A. , Yetim H. Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 2013; 34(2): 36-48.
IEEE S. Gökmen , A. Çağlar ve H. Yetim , "Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 34, sayı. 2, ss. 36-48, Mar. 2013