Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı , Sayfalar 120 - 126 2018-08-18

Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies

Canan KOCAK ALTUNDAG [1] , Fatma ALKAN [2]


The study aimed to examine to what extend preservice chemistry teachers in school experi̇ence and teachi̇ng practi̇ce would benefit from empathic tendencies through diary keeping. The sampling of the study consisted of 12 student teachers studying at Hacettepe University Faculty of Education. In the research, Empathic Tendency Scale (Kocak & Onen, 2013) was used with the aim of collecting data. Within the framework of the research, preservice chemistry teachers were asked to keep school experience diaries in order to identify the interrelationship between preservice chemistry teachers’ empathic tendencies and expression in the experience diaries. In addition, elements related to the empathic tendencies of preservice chemistry teachers were eliminated from the student diaries produced in a systematic way to determine empathic tendencies. In this study it is tried to demonstrate how it could be more effective the courses which will be applied in the years ahead.

School experi̇ence, Teachi̇ng practi̇ce, Empathic tendencies, Preservice chemistry teachers
  • Akbulut, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Alisinanoğlu, F. ve Köksal, A. (2000). Gençlerin ben durumları ve empatik becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 11-16. Beyazid, G. ve Küçükkaragöz, H. (1996, Eylül). Psikodrama eğitimi grubundaki öğrencilerin engellenmeye dayanma düzeyleri ve empatik eğilim düzeylerinin süreç üzerine yansımaları. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Calderhead, J. & Shorrock, S. B. (1997). Understanding Teacher education Case studies in the Professional development of beginning teachers. Printed in Great Britain: The Falmer Press Davis, C. M. (1968). Patient/practitioner interaction: An experiential manual for developing the art of health care. Thorofare, NJ: Slack Inc. Davis, C. M. A. (1982). Phenomenological description of empathy as it occurs within physical therapists for their patients. Unpublished doctoral dissertation, Boston University, Boston. Delisio, E.R (2006). Ways to teach empathy skills. Retrieved November 2, 2010 from www.educationworld.com/a_issues/chat/chat166.shtml. Dev, N. (2010). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin empatik beceriler açısından karşılaştırılması (Kartal örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul. Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11 (1-2), 155-190. Ekinci, Ö. (2009). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (2), 816-827. Ekiz, D. (2003). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen eğitimindeki modeller hakkında düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, (158), Bahar Dönemi. Ergül, H. (1995). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin benlik algı düzeyleri ile empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Hasdemir, A. D. (2007). Ergenlerin ve anne babalarının empatik becerileri ile aile yapılarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kirazlar, Ç. (2007). An investigation into the professional development of primary school english language teachers: The effects of keeping diaries on teacher reflection and attitudes towards teaching. MA Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Social Sciences English Language Teaching Department, Çanakkale. Koçak, C. & Önen, A., S. (2013). Öğretmen adayları için empatik yönelim ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (2), 947-964. Köksal A. A. & Koçer, Ç. H. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarının empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 13-23. Lowe, T. (1984). An experiment in role reversal. English Language Teaching Journal. 41 (2), 89-96. Mete, S. & Gerçek, E. (2005). PDÖ yöntemiyle eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9 (2), 11-17. Maneekhao, K. & Watson Todd, R. (2001). Two kinds of becoming: The researcher’s tale and the mentor’s tale. In Edge, J. (ed). Action research. Alexandria, VA: TESOL. McDonough, J. (1994). A teacher looks at teacher’s diaries. English Language Teaching Journal. 48 (1), 57-65. Okvuran, A. (1993). Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Özbay, Y. ve Şahin, M. (2000). Empatik sınıf atmosferi tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 104-113. Perry, W. G. (1968). Form of intellectual and ethical development in the college years. New York, NY: Holt, Rinehart and Wiston Inc. Rehber, E. ve Atıcı, M. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre çatışma çözme davranışlarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 323–342. Rogers, C. R. (1983). Empathic: an unappreciated way of begin (interpreter: Füsun Akkoyun). Journal of 33. Education Faculty of Ankara University, 16 (1), 103-124. Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Thornbury, S. (1991). Watching the whites of their eyes: The use of teaching practice logs. In English Language Teaching Journal. 45 (2), 140-146. Uğur, A. (2007). Oluşturmacı sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay incelemesi tekniği kullanımının öğrencilerin empatik düşünme becerilerine etkisi: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Ural, N. S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin demokratik tutum ve empatik eğilim düzeylerine sosyal bilgiler dersinin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Sakarya. Uyaroğlu, B. (2011). Üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren ilköğretim öğrencilerinin empati becerileri ve duygusal zeka düzeyleri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yapıcı, M. & Yapıcı, Ş. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi 1 dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 3(2), 54-59. Yıldırım, İ. (1992). Psikolojik danışma ve rehberlik programı öğrencileri ile psikoloji programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 193-208. Yılmaz, A. (2009). Suça yönelmiş ve yönelmemiş 14-18 yaş arası ergenlerin empati düzeylerinin ve ana-baba tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa.
Birincil Dil en
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Canan KOCAK ALTUNDAG

Yazar: Fatma ALKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess457752, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {120 - 126}, doi = {}, title = {Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies}, key = {cite}, author = {Kocak Altundag, Canan and Alkan, Fatma} }
APA Kocak Altundag, C , Alkan, F . (2018). Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 9 , 120-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/457752
MLA Kocak Altundag, C , Alkan, F . "Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies" . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 120-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/457752>
Chicago Kocak Altundag, C , Alkan, F . "Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 120-126
RIS TY - JOUR T1 - Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies AU - Canan Kocak Altundag , Fatma Alkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 126 VL - 9 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies %A Canan Kocak Altundag , Fatma Alkan %T Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 9 %N %R %U
ISNAD Kocak Altundag, Canan , Alkan, Fatma . "Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 / (Ağustos 2018): 120-126 .
AMA Kocak Altundag C , Alkan F . Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies. EPESS. 2018; 9: 120-126.
Vancouver Kocak Altundag C , Alkan F . Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 9: 120-126.
IEEE C. Kocak Altundag ve F. Alkan , "Interrelationship between Keeping School Experience Diaries and Student Teachers Empathic Tendencies", The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, c. 9, ss. 120-126, Ağu. 2018