Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PEER RELATIONSHIP SCALE: SCALE DEVELOPMENT STUDY

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 64 - 70, 09.10.2019

Öz

Aim: Studies on peer relations in childhood have been intensified due to the differences between peer relations and adult child relations. It is aimed to develop a peer relations scale based on the group socialization theory. Method: During the development of the scale, determining the theory, determining the purpose, forming the items, making the content analysis, determining the material pool, determining the measurement format, taking the expert opinion, performing the pilot study, performing the pilot study and the item analysis stages were followed. The study group was administered to a total of 207 children attending the sixth and seventh-grade class in the city center of Ankara. Results: As a result of the explanatory and confirmatory factor analyzes, it has become a scale consisting of 52 items consisting of sub-dimensions of communication, interaction, trust and cohesion. Conclusions: According to Cronbach Alpha internal consistency and reliability coefficient, the scale was found to be a reliable scale.

Kaynakça

 • Büyüköztürk Ş. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi 2014.
 • Cohen, R., Hsueh, Y., Zhou, Z., Hancock, M. H., Floyd, R. Respect, liking, and peer social competence in China and the United States. New Directions for Child and Adolescent Development. DOI: 10.1002/cd.175.
 • Cohen R. ve Swerdlik M. Psychological testing and assessment. McGraw-Hill, Burr Ridge. Boston: McGrawHill Companies 2010.
 • Çüm S. ve Koç N. Türkiye’de Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Dergilerinde Yayımlanan Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmalarının İncelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama 2013; 12(24): 115-35.
 • DeVellis, R. F. Ölçek Geliştirme Kuram ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık 2014; 34.
 • Erkuş, A. Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme–I. Ankara: Pegem Akademi 2014.
 • Gülay, H. 5-6 yaş çocuklarına yönelik akran ilişkileri ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışmaları ve akran ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2008.
 • Gülay, H. ve Akman, B. Okul öncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık 2009.
 • Gülay, H. Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. Ankara: Pegem Akademi 2010.
 • Hay, F. D., Payne, A. and Chadwick, A. Peer relations in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2004; 45(1): 84–108.
 • Hay, F. D. Early Peer Relations and their Impact on Children’s Development. Peer relations. EDT:Michel Boivin, PhD, Université Laval, Canada. ErişimAdresi:https://www.researchgate.net/publication/253434106_Early_Peer_Relations_and_their_Impact_on_Children's_Development Erişim Tarihi: 15.05.2019
 • Hay, F. D., Caplan, M. and Nash, A. The Beginnings of Peer Relations. Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups, edited by Kenneth H. Rubin, William M. Bukowski, and Brett Laursen. NY: Guilford Publications 2008.
 • Hansen, D. J., Nangle, D. W., Meyer, K. A. Enhancing the effectiveness of social skills interventions with adolescents. University of Nebraska – Lincoln, Department of Psychology: Faculty Publications, 1998; 75.
 • Hendry, L. B. Growing up and growing out: adolescents and leisure. Aberdeen: Aberdeen University Press 1983.
 • Mclane, M. T. What General Education Teachers Know About the Social Competence of Students with Disabilities and What are the Sources of This Knowledge. Unpublished Doctoral Thesis. USA: State University of New York 1998.
 • urphy, K. R. ve Davidshofer, C. O. Psychological Testing: Principles and Applications(6th Edition). New Jersey: Prentice Hall 2005.
 • Özdamar, K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi 2011.
 • Parker, J. G., Rubin, K. H., Erath, S. A., Wojslawowicz, J. C. and Buskirk, A. A. Peer relationships, child development, and adjustment: A developmental psychopathology perspective. In D. Cicchetti (Ed.), Developmental psychopathology: Vol. 2: Risk, disorder and adaptation. NJ, US: John Wiley&Sons 2006; 419–93.
 • Reitz, A. K., Zimmermann, J., Hutteman, R., Specht, J., Neyer, F. J. How Peers Make a Difference: The Role of Peer Groups and Peer Relationships in Personality Development. European Journal of Personality 2014; 28: 279 –88.
 • Rubin, H. K., Bukowski, W. M., Parker, J.G. Peer Interactions, Relationships, and Groups Volume III. Social, Emotional, and Personality Development. Handbook of Child Psychology 2007; 32.
 • Rubin H. K., Bukowski, W. M., Laursen, B. Peer Relationships in Childhood. Center for Children, Relationships, and Culture Department of Human Development. University of Maryland 2011.
 • Şimşek, Ö. F. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks 2007.
 • Trawick–Smith, J. Early Childhood Development: A Multicultural Perspective. B. Akman (Çeviri Ed.). Ankara: Nobel Yayınları 2013.
 • Yavuzer, H. Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi 2002.
 • Yurdugül, H. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerlilik için Kapsam Geçerlik indekslerinin Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2005.
 • Wang, C., Hatzigianni M., Shahaeian, A., Murray E. The Combined Effects of Teacher – Child and Peer Relationships on Children's Social – Emotional Adjustment. Journal of School Psychology 2016; 59: 1–11.
 • Yanıkkerem E, Özdemir M, Bingöl H, Tatar A, Karadeniz G. Women’s attitudes and expectations regarding gynaecological examination. Midwifery 2009; 25: 500-8.

Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 64 - 70, 09.10.2019

Öz

Amaç: Çocukların akran ilişkilerini yetişkin çocuk ilişkilerinden ayırt etmesi gerektiğini ve yaşıtlarından büyüklerle kurdukları ilişkilerden olan farklılığından dolayı çocukluk dönemi akran ilişkileri üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Grup sosyalleşme kuramını temel alarak akran ilişkileri ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ölçek geliştirilmesi sırasında kuramın belirlenmesi, amacın belirlenmesi, maddelerin oluşturulması, içerik analizi yapılması, madde havuzunun oluşturulması, ölçme biçiminin belirlenmesi, uzman görüşünün alınması, ön pilot çalışmasının yapılması, pilot çalışmanın yapılması ve madde analizi aşamaları izlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan genelinde eğitim almakta olan sınıfa altıncı ve yedinci sınıfa devam eden toplam 207 çocuğa uygulanmıştır.
Bulgular: Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda Akran ilişkileri ölçeğinin iletişim, etkileşim, güven ve birliktelik alt boyutlarından oluşan toplam 52 madden oluşan bir ölçek halini almıştır.
Sonuç: Cronbach Alpha iç tutarlılık ve güvenirlik katsayısına göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Büyüköztürk Ş. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi 2014.
 • Cohen, R., Hsueh, Y., Zhou, Z., Hancock, M. H., Floyd, R. Respect, liking, and peer social competence in China and the United States. New Directions for Child and Adolescent Development. DOI: 10.1002/cd.175.
 • Cohen R. ve Swerdlik M. Psychological testing and assessment. McGraw-Hill, Burr Ridge. Boston: McGrawHill Companies 2010.
 • Çüm S. ve Koç N. Türkiye’de Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Dergilerinde Yayımlanan Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmalarının İncelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama 2013; 12(24): 115-35.
 • DeVellis, R. F. Ölçek Geliştirme Kuram ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık 2014; 34.
 • Erkuş, A. Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme–I. Ankara: Pegem Akademi 2014.
 • Gülay, H. 5-6 yaş çocuklarına yönelik akran ilişkileri ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışmaları ve akran ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2008.
 • Gülay, H. ve Akman, B. Okul öncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık 2009.
 • Gülay, H. Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. Ankara: Pegem Akademi 2010.
 • Hay, F. D., Payne, A. and Chadwick, A. Peer relations in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2004; 45(1): 84–108.
 • Hay, F. D. Early Peer Relations and their Impact on Children’s Development. Peer relations. EDT:Michel Boivin, PhD, Université Laval, Canada. ErişimAdresi:https://www.researchgate.net/publication/253434106_Early_Peer_Relations_and_their_Impact_on_Children's_Development Erişim Tarihi: 15.05.2019
 • Hay, F. D., Caplan, M. and Nash, A. The Beginnings of Peer Relations. Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups, edited by Kenneth H. Rubin, William M. Bukowski, and Brett Laursen. NY: Guilford Publications 2008.
 • Hansen, D. J., Nangle, D. W., Meyer, K. A. Enhancing the effectiveness of social skills interventions with adolescents. University of Nebraska – Lincoln, Department of Psychology: Faculty Publications, 1998; 75.
 • Hendry, L. B. Growing up and growing out: adolescents and leisure. Aberdeen: Aberdeen University Press 1983.
 • Mclane, M. T. What General Education Teachers Know About the Social Competence of Students with Disabilities and What are the Sources of This Knowledge. Unpublished Doctoral Thesis. USA: State University of New York 1998.
 • urphy, K. R. ve Davidshofer, C. O. Psychological Testing: Principles and Applications(6th Edition). New Jersey: Prentice Hall 2005.
 • Özdamar, K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-1. Eskişehir: Kaan Kitabevi 2011.
 • Parker, J. G., Rubin, K. H., Erath, S. A., Wojslawowicz, J. C. and Buskirk, A. A. Peer relationships, child development, and adjustment: A developmental psychopathology perspective. In D. Cicchetti (Ed.), Developmental psychopathology: Vol. 2: Risk, disorder and adaptation. NJ, US: John Wiley&Sons 2006; 419–93.
 • Reitz, A. K., Zimmermann, J., Hutteman, R., Specht, J., Neyer, F. J. How Peers Make a Difference: The Role of Peer Groups and Peer Relationships in Personality Development. European Journal of Personality 2014; 28: 279 –88.
 • Rubin, H. K., Bukowski, W. M., Parker, J.G. Peer Interactions, Relationships, and Groups Volume III. Social, Emotional, and Personality Development. Handbook of Child Psychology 2007; 32.
 • Rubin H. K., Bukowski, W. M., Laursen, B. Peer Relationships in Childhood. Center for Children, Relationships, and Culture Department of Human Development. University of Maryland 2011.
 • Şimşek, Ö. F. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks 2007.
 • Trawick–Smith, J. Early Childhood Development: A Multicultural Perspective. B. Akman (Çeviri Ed.). Ankara: Nobel Yayınları 2013.
 • Yavuzer, H. Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi 2002.
 • Yurdugül, H. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerlilik için Kapsam Geçerlik indekslerinin Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2005.
 • Wang, C., Hatzigianni M., Shahaeian, A., Murray E. The Combined Effects of Teacher – Child and Peer Relationships on Children's Social – Emotional Adjustment. Journal of School Psychology 2016; 59: 1–11.
 • Yanıkkerem E, Özdemir M, Bingöl H, Tatar A, Karadeniz G. Women’s attitudes and expectations regarding gynaecological examination. Midwifery 2009; 25: 500-8.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

S.seda Bapoğlu Dümenci 0000-0003-2878-1120

Figen Gürsoy

Yayımlanma Tarihi 9 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 2 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 27 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bapoğlu Dümenci, S., & Gürsoy, F. (2019). Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 64-70.
AMA Bapoğlu Dümenci S, Gürsoy F. Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Ekim 2019;2(2):64-70.
Chicago Bapoğlu Dümenci, S.seda, ve Figen Gürsoy. “Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2, sy. 2 (Ekim 2019): 64-70.
EndNote Bapoğlu Dümenci S, Gürsoy F (01 Ekim 2019) Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 2 64–70.
IEEE S. Bapoğlu Dümenci ve F. Gürsoy, “Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 2, ss. 64–70, 2019.
ISNAD Bapoğlu Dümenci, S.seda - Gürsoy, Figen. “Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2/2 (Ekim 2019), 64-70.
JAMA Bapoğlu Dümenci S, Gürsoy F. Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2:64–70.
MLA Bapoğlu Dümenci, S.seda ve Figen Gürsoy. “Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 2, 2019, ss. 64-70.
Vancouver Bapoğlu Dümenci S, Gürsoy F. Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(2):64-70.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929