Cilt: 3 Sayı: 1, 12.03.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Olgu Sunumu

Derlemeler

Eskişehir Tıp Dergisi, uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün klinik, deneysel ve temel araştırmaları, derlemeleri, olgu sunumlarını, editoryel yorumları ve editöre mektupları yayınlamayı amaçlamaktadır. Yapılan yayınlar dergimiz aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilim ortamlarına duyurularak, bilimsel iletişime ve gelişime katkı sağlayacaktır.Eskişehir Tıp Dergisi, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. 3 sayı halinde (Mart, Temmuz, Kasım) elektronik ortamda yayınlanır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz, Türkiye’de ve dünyada temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve sağlık bilimleri üzerine; bağımsız, önyargısız, çift kör hakemlik ilkelerine uyarak yayın yapmaktadır.

Dergimizin yayın kabulü ve yayınlama aşamaları kesinlikle ücretsizdir. Hiçbir aşamada yazardan veya kurumundan ücret istenmeyecektir.

GENEL KOŞULLAR
Dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış ya da eş zamanlı yayınlanmak üzere başka bir dergiye sunulmamış olması koşulları aranır. Daha önce kısmen tebliğ edilmiş ya da doktora, uzmanlık vb. tezleri ile ilgili olan yazılar, bu durumun başlık sayfasında dipnotu olarak belirtilmesi kaydı ile kabul edilebilir.
Bir yazının yayınlanabilmesi için editör(ler) tarafından gerektiği şekilde incelenip ya da hakemlere incelettirilip; gerek yazı düzeni gerekse içerik bakımından uygun görülmesi gerekmektedir. Dergiye gelen yazılar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Daha sonra ilgili konuya uygun, çalışma ile bağlantısı olmayan en az 2 hakeme gönderilir. Yazarlar, yazının değerlendirme için gönderilmesini önerdikleri hakemleri bildirebilirler. Bu hakemler dergi danışma kurulu üyelerinden olabileceği gibi, danışma kurulunda yer almayan kişiler veya yazarın önerdiği hakemler de olabilir. Hakemlere gönderilen yazıda yazar(lar)ın kimliklerini ya da kurum belirten bilgiler yer almaz. Ayrıca yazılar gerekli görüldüğünde istatistik yönünden üçüncü bir hakem tarafından da incelenir. Hakemlerin verdikleri karar doğrultusunda yazının kabul edilip edilmeyeceği baş editör tarafından karara bağlanır. Yazarlara gönderilen olumlu ya da olumsuz düzeltme gerektiren hakem raporlarında da hakem kimliği yer almaz. Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.
Araştırmalara yapılan her türlü finansal yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumlar Çıkar Çatışması başlığı altında açıklamalıdır. Ayrıca, birden fazla yazarlı makalelerde yazarların hepsinin, çalışmanın oluşturulmasında aldığı rol ve görev dağılımı da belirtilmelidir (Cerrahi ve Tıbbi Uygulamalar, Konsept, Tasarım, Veri Toplama veya İşleme, Analiz veya Yorum, Literatür Taraması, Yazma).
Makalelerde isim sahibi yazarların aşağıdaki, uluslararası kabul görmüş iki kriterden en az birine sahip olmasını beklemektedir:
-Çalışmanın projelendirilmesinde, verilerin elde edilmesinde, analizinde veya yorumlanmasında katkının olması,
-Makalenin yazımı veya entelektüel gelişimi konusunda önemli katkısının olması.
Yazarların hepsinin makalenin son halinde hemfikir olması gerekmektedir.
Ayrıca, makale yazarlarının hepsinin çalışmanın doğruluğu, özgünlüğü ve bütünlüğüne onayının olması gerekmektedir.

ETİK KURALLAR
Eskişehir Tıp Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www.wma.net/en /30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem kısmında bu prensiplere uygun olarak çalışmanın yapıldığı (Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir) ve etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Sözlü etik onay alınmıştır ifadesi kullanılmamalıdır. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem kısmında yazılmalıdır. Herhangi bir görsel medyanın kullanımı ile hastanın kimliğinin açığa çıkması durumunda, hastalar veya ebeveynlerinden/vasilerinden izin alınmasını gereklidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir.
Etik kurul onayının bir örneği sisteme yüklenmelidir.
Yapılan çalışmada, ticari firma ya da firmaların katkısı olup olmadığı; varsa katkının biçimi (verilerin toplanması, veri analizleri, yazının yazım aşamasında tartışmalara katılımı vb) hakkında yazarlar tarafından bilgi verilmelidir. Çalışma, bilimsel kuruluş(lar) tarafından desteklenmiş ise belirtilmelidir.
Dergiye gönderilen yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltilmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimsel olarak düzenlemek yetkisindedir. Kabul edilmeyen yazılar (orijinal şekil, çizim, resim ya da fotoğraf haricinde) yazarına iade edilmez. Yazarlar gönderdikleri yazıların kopyasını saklamalıdırlar.
İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, Eskişehir Tıp Dergisi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.

MAKALENİN HAZIRLANMASI

Makaleler için Yüklenmesi Gereken Belgeler:

Makale dosyaları Microsoft Office Word ile hazırlanmalıdır. Online gönderi sistemi, yazarları gönderinin tüm aşamalarında yönlendirecek ve gönderi sürecini hızlandırmak için gerekli desteği sağlayacaktır. Çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sağlanması gereken dosyaların bir listesi aşağıda verilmiştir.

Başlık sayfası
Ana metin
Özet sayfaları, ana metin ve tablolar tek bir Word dosyası içinde yüklenmelidir.

Grafikler ve Şekiller
Grafikler ve şekilller kesinlikle ana metnin sonuna eklenmemelidir veya Word dosyası olarak yollanmamalıdır.

4. Telif hakkı devir formu
5. ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları için Açıklama Formu

6. Etik kurul kararı


Yazıların Hazırlanması

Tüm araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara uygun şekilde yazılmalıdır: (1) Başlık sayfası, (2) Türkçe özet ve anahtar sözcükler, (3) İngilizce özet ve anahtar sözcükler, (4) Giriş, (5) Yöntemler, (6) Bulgular, (7) Tartışma, (8) Sonuç, (9) Teşekkür, (10) Çıkar uyuşmazlığı (conflict of interest), (11) Fonlama kaynakları, (12) Kaynaklar, (13) Tablolar, (14) Şekiller açıklamaları, (15) Şekiller. Yöntemler, bulgular ve tartışma bölümlerinin gerektiğinde alt başlıklarla ele alınması tercih edilir.

Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir. Derleme, editöre mektup ve editöryal yorum yazılarında, yazının gelişimine uygun başlıklar kullanılabilir.

Başlık Sayfası
Başlık sayfası şu başlıkları içermelidir: a) Yazının başlığını, b) Tüm yazarların en son akademik dereceleri ile yazarların adlarını ve çalışmanın yürütüldüğü bölüm ve kurumun adını, şehir ve ülke bilgileri, ORCID numaraları c) Yazışmadan sorumlu yazarın adı soyadı, posta ve e-posta adresleri, telefon numaraları, d)Yazının içeriği daha önce sunulmuşsa, toplantının adı, tarihi ve yeri not edilmelidir.

Çıkar çatışmasının ifşası, kurumsal ve mali destek alıp alınmadığı başlık sayfasında yer almalıdır.

Yazar tarafından önerilen hakem adayları başlık sayfasında belirtilmelidir. Bu hakemlere makalenin gönderilip gönderilmeyeceği editörün insiyatifindedir.

Özet
Editöre mektup dışındaki tüm yazı türlerinde Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) yer almalıdır. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır. Özet bölümünde kelime sayısı 150-300 arasında olmalıdır.

Başlık sayfasından sonra ayrı bir Word dosyasında yeni bir sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlıklarını da içeren Türkçe ve İngilizce özet bölümleri yer almalıdır. Özet bölümü Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç Bölümlerini içermelidir. Özetten hemen sonra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelime sayısı en az 3 olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimleri listesi, İngilizce anahtar kelimeler için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) Tıbbi Konu Başlıkları (Medical Subject Headings, MeSH) listesinden yararlanılabilir.

Olgu sunumları, derleme ve editorial yazıları için bölümlenmiş özet zorunlu değildir. Yazının bütününe uygun değilse özet bölümlenmemiş şekilde yüklenebilir.

Giriş
Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır.

Yöntemler
Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir. Kullanılan ilaçların jenerik isimleri verilmelidir. Çok bilinen bir yöntem kullanılıyor ise, detaylı olarak yöntem anlatılmamalı, ancak okuyucuların ulaşabileceği kaynak(lar) ile desteklenmelidir. Çalışmanın Araştırma ve Yayın Etiğine uyun şekilde yapıldığı ve Etik Kurul Onayı alındığı bilgisi belirtilmeli ve Etik Kurul Onayının sayı ve tarihi (kurul adı, tarih ve sayı no) parantez içinde belirtilmelidir.

Bulgular
Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

Tartışma
Çalışmanın yeni ve önemli yönleri ile bunlardan çıkan sonuçlar ilgili literatür bilgileri ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır. Yazar(lar)ın kanısı ve ileride yapılabilecek çalışmalar için varsa önerileri belirtilmelidir.

Sonuç
Çalışmanın sonucu kısaca özetlenmelidir.

Teşekkür
Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

Çıkar Uyuşmazlığı (Conflict of Interest)
Bu başlık altında tüm potansiyel çıkar uyuşmazlıkları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü olan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar uyuşmazlığı yoksa bu bölüme “çıkar uyuşmazlığı: yok” ifadesi yazılmalıdır.

Fon/Finans Kaynakları (Funding Sources):
Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.

Kaynaklar:
Kaynaklar metin içinde anılma sırasına göre dizilmeli; yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilmemelidir. Yazarların yalnızca doğrudan yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir; yazımı doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan istenecektir. Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır; bunun mümkün olmadığı durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, üçüncü yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

1) Dergi

Yüksel H, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, et al. Long-term prognosis after a first myocardial infaction in Turkey: determinants of mortality and reinfarction. Cardiology 1994;84:345-55.

2) Baskı aşamasında olanlar için doi numarasına göre

Roten L, Derval N, Sacher F, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm 2011 Sep 19 [E-pub ahead of print], doi:10.1016/j.hrthm.2011.09.013.

3) Kitap

Katz AM. Physiology of the heart. 3rd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

4) Kitap içinde bölüm

Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theroux P, editor. Acute coronary syndromes: a companion to Braunwald’s Heart Disease. Philadelphia: W. B. Saunders; 2003. p. 88-107.

5) Web sayfası

Nainggolan L. New salt paper causes controversy. Heartwire. May 3, 2011. Available at: http://www.theheart.org/article/1220043.do. Accessed June 12, 2011.

Tablolar
Tablolar kaynaklar bölümünden hemen sonra her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır.

Şekil Açıklamaları
Şekil açıklamaları ayrı bir sayfaya eklenmelidir.

Şekiller:
Şekiller sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmeli, Word dosyası şeklinde veya makalenin sonuna eklenerek gönderilmemelidir. Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, dijital olarak kaydedilirken fotoğraf kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da TIF formatında yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi) görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve göndermeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir. Röntgen, BT, MRG filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları genelde 127-173 mm boyutlarında yüksek kalitede (en az 300 dpi) gönderilmelidir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit, yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, ya hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. Ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar çift aralıklı olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek yazılmalıdır. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda her biri açıkça tanımlanmalıdır. Makale yazarları; eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, şekil, grafik, resim vb. varsa, yayın hakkı sahibi ve yazarlardan yazılı izin almak ve bunu belirtmek durumundadır.

Eskişehir Tıp Dergisine gönderilen tüm bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE(Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.


http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/


https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf


Tekrar yayın, intihal, uydurma veri vb etik ihlallerde COPE klavuzu temel referans olarak kabul edilir.

https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf


Makaleler Akademik İntihal Engelleme Programı taramasından geçirilmektedir. ( ithenticate )

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/responsibilities-in-the-submission-and-peer-peview-process.html

1. Yazarlar

Yazarlar, bu belgenin IIA ve B bölümlerinde ayrıntılı olarak belirtilen tüm yazarlık ilkeleri ve çıkar çatışması bildirimlerine uymalıdır.

a. Yırtıcı veya Sahte Dergiler

Sayıları günümüzde hızla artan adı 'bilimsel dergi' olan ama kar amacı güden herhangi bir eleme olmaksızın ücret karşılığı tüm gönderileri yayınlayan dergiler nedeniyle ki bunlara predetör dergiler denilmektedir. Bilimsel dergicilikte bazı standartları korumak daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle dergimiz ICMJE, COPE ve WAME gibi kuruluşların önerilerini takip etmekte ve standartlarına uymaktadır.

2. Dergiler

a. Gizlilik

Dergilere gönderilen yazılar, yazarın özel, gizli mülkü olan ayrıcalıklı iletişimdir ve yazarlar, bir yazının ayrıntılarının herhangi birinin veya tamamının erken ifşa edilmesiyle zarar görebilir.

Bu nedenle editörler, el edilip edilmediği ve incelenip değerlendirilmediği, inceleme sürecindeki içeriği ve durumu, gözden geçirenlerin eleştirisi ve nihai kaderi de dahil olmak üzere yazarlar ve gözden geçirenler dışındaki kimseyle paylaşılmamalıdır. Üçüncü şahıslardan yazılar ve yasal işlemlerde incelemeleri kullanma talepleri kibarca reddedilmeli ve editörler mahkeme celbi olarak bu tür gizli materyalleri temin etmemek için elinden geleni yapmalıdır.

Editörler, hakemlerin yazıları, ilgili materyalleri ve içerdikleri bilgileri kesinlikle gizli tutmaları gerektiğini de açıkça belirtmelidir. Hakemler ve editoryal personel, yazarın çalışmasını kamuya açık olarak tartışmamalı ve hakemler, makale yayınlanmadan önce yazarların fikirlerini uygun görmemelidir. Hakemler makaleyi kişisel kullanımları için saklamamalı ve makalelerin basılı kopyalarını imha etmeli ve incelemelerini gönderdikten sonra elektronik kopyaları silmelidir.

Bir makale reddedildiğinde, yerel yönetmeliklerde saklama gerekmedikçe dergilerin kopyalarını editör sistemlerinden silmeleri en iyi yöntemdir. Reddedilen yazıların kopyalarını tutan dergiler, bu uygulamayı Yazarlar Bilgilendirmesinde açıklamalıdır.

Bir makale yayınlandığında, dergiler, çalışmalarla ilgili gelecekteki soruları cevaplamak için, yerel düzenlemelere bağlı olarak, asıl başvuru, gözden geçirme, gözden geçirme ve yazışmaların kopyalarını en az üç yıl süreyle ve muhtemelen kalıcı olarak saklamalıdır.

Editörler hakemlerin ve yazarların izni olmadan hakemlerin yorumlarını yayınlamamalıdır. Dergi politikası yazarları gözden geçirenin kimliğine karşı koruyacaksa ve yorumlar imzalanmadıysa, söz konusu kimliği hakemlerin ifade ettiği yazılı izin olmadan yazara veya başkalarına ifşa edilmemelidir.

Sahtekârlık veya sahtekarlık iddiası varsa gizliliğin ihlal edilmesi gerekebilir, ancak editörler yazarları veya hakemleri bu konuda istekli olduklarını bildirir ve gizlilik aksi takdirde onurlandırılmalıdır.

b. Zamanlama

Editörler yazıların kendileri için mevcut kaynaklarla zamanında işlenmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır. Eğer editörler bir makale yayınlayacaksa, zamanında yapmayı denemeli ve planlanan gecikmeler yazarlarla müzakere edilmelidir. Bir derginin bir makaleye devam etme niyeti yoksa, editörler, yazarın farklı bir dergiye göndermelerine izin vermek için makaleyi en kısa sürede reddetmeye çalışmalıdır.

c. Hakem Değerlendirmesi

Hakem değerlendirmesi, dergilere sunulan yazıların, genellikle editoryal personelin bir parçası olmayan uzmanlar tarafından eleştirel bir değerlendirmesidir. Tarafsız, bağımsız, eleştirel değerlendirme, bilimsel araştırma da dahil olmak üzere tüm bilimsel çalışmaların özünü oluşturduğu için,hakem incelemesi, bilimsel sürecin önemli bir uzantısıdır.

Hakem değerlendirmesinin gerçek değeri tartışılmaktadır, ancak süreç bilimsel topluluk üyeleri arasında bir makale için adil bir duruşma yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Daha pratik olarak, editörlerin hangi yazıların dergileri için uygun olduğuna karar vermelerine yardımcı olur. Hakem değerlendirmesi genellikle yazarların ve editörlerin raporlama kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Sistemlerin yerinde olmasını sağlamak derginin sorumluluğundadır.

Uygun hakemlerin seçimi için hakemlerin, sadece e-posta için ek materyaller de dahil olmak üzere, makalenin değerlendirilmesine ilişkin tüm materyallere erişebilmesini sağlamak ve hakem değerlendirmelerinin bağlamda uygun bir şekilde değerlendirilmesini ve yorumlanmasını sağlamak editörün sorumluluğundadır.

Hakemli bir dergi, gözden geçirilmek üzere gönderilen makaleleri göndermekle yükümlü değildir ve eleştirmenlerin önerilerini olumlu veya olumsuz olarak izlemekle yükümlü değildir. Bir derginin editörü sonuçta tüm içeriğin seçiminden sorumludur ve editöryal kararlar, derginin uygunluğu gibi bir makalenin kalitesiyle ilgili olmayan konulardan haberdar edilebilir. Bir editör, eserin bütünlüğü ile ilgili endişeler ortaya çıktığında kabul edildikten sonra da dahil olmak üzere herhangi bir anda herhangi bir makaleyi reddedebilir.

Dergiler, incelemeye gönderdikleri yazıların sayısı ve türleri, her bir yazı için aradıkları gözden geçirenlerin sayısı ve türleri, inceleme sürecinin açık veya kör olması ve inceleme sürecinin diğer yönleri bakımından farklılık gösterebilir. Bu nedenle ve yazarlara sunulan bir hizmet olarak dergiler, hakem inceleme sürecinin bir tanımını yayınlamalıdır.

Dergiler bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararını nihai olarak gözden geçirmeli ve hakemlerin hakemlerinin dergilerine katkısını kabul etmelidir. Editörler, hakemlerin yorumlarını aynı makalenin hakemleri ile paylaşmaya teşvik edilir, böylece hakemler inceleme sürecinde birbirlerinden öğrenebilirler.

Hakem değerlendirmesinin bir parçası olarak, editörlerin araştırma protokollerini, protokolden ayrıysa istatistiksel analiz planlarını ve / veya projeye özgü çalışmalarla ilgili sözleşmeleri incelemeleri teşvik edilir. Editörler, yayın için bu tür çalışmaları kabul etmeden önce yazarları bu tür belgeleri yayın sırasında veya sonrasında kamuya açık hale getirmeye teşvik etmelidir. Bazı dergiler, bu belgelerin kamuya kabul edilmesinin bir koşulu olarak ilan edilmesini gerektirebilir.

Bağımsız veri analizi ve kamuya açık verilerin mevcudiyeti için günlük gereklilikleri, bu revizyon sırasında yayınlanmıştır; bu, yayın öncesi ve sonrası hakem incelemesi için verilerin mevcudiyetinin önemine dair gelişen görüşleri yansıtmaktadır. Bazı dergi editörleri şu anda yayın için çalışmaları kabul etmeden önce bağımsız bir biyoistatistikçi tarafından deneme verilerinin istatistiksel analizini talep etmektedir. Diğerleri yazarlardan çalışma verilerinin üçüncü şahıslar tarafından görüntülemek ve / veya yeniden analiz etmek için kullanıp kullanamayacağını belirtirken, başkaları da yazarların verilerini gözden geçirmek veya yeniden analiz için başkalarıyla paylaşmasını teşvik eder veya talep eder. Her dergi, potansiyel yazarların kolayca erişebileceği bir yerde veri analizi ve kayıt için kendi spesifik gereksinimlerini oluşturmalı ve yayınlamalıdır.


Bazı insanlar gerçek bilimsel hakem değerlendirmesinin sadece bir bildiri yayınlandığı tarihte başladığına inanmaktadır. Bu bağlamda, tıbbi dergiler, okuyucuların yayınlanmış makaleler hakkında yorum, soru veya eleştiriler sunma mekanizmasına sahip olmalı ve yazarların uygun şekilde cevap vermeleri ve dergi verilerinin talepleri ile işbirliği yapmaları ya da bildiri ile ilgili ek bilgi talep etmeleri gerekir. yayından sonra ortaya çıkar (bkz. Bölüm III).d. Bütünlük

Editöryal kararlar, bir yazının dergiye uygunluğuna ve yazının orijinalliği, kalitesi ve önemli sorular hakkındaki kanıtlara katkısına dayanmalıdır. Bu kararlar ticari çıkarlardan, kişisel ilişkilerden ya da gündemlerden ya da olumsuz ya da kabul gören bilgeliği inandırıcı bir şekilde sorgulayan bulgulardan etkilenmemelidir. Ayrıca, yazarlar yayın için sunmalı ya da kamuya açık bir şekilde sunmalı ve editörler yayın dikkate alınmamalı, istatistiksel olarak anlamlı olmayan veya sonuçsuz bulguları olan bulgularla yapılan çalışmaları kapsam dışı bırakmamalıdır. Bu tür çalışmalar, meta-analiz yoluyla diğer çalışmalarla bir araya getirildiğine dair kanıtların hala önemli soruların cevaplanmasına yardımcı olabileceğine dair kanıt sağlayabilir ve bu tür olumsuz ya da sonuçsuz bulguların halka açık bir şekilde kaydedilmesi, çabanın istenmeyen şekilde çoğaltılmasını önleyebilir ya da benzer çalışmaları düşünen diğer araştırmacılar için değerli olabilir.

Dergiler, temyiz sürecini açıkça belirtmeli ve temyiz ve şikayetlere cevap verecek bir sisteme sahip olmalıdır.

e. Dergi Metrikleri

Dergi etki faktörü, araştırma ve dergi kalitesi için bir vekil olarak ve işe alma, terfi etme, işe alma, ödüller veya araştırma finansmanı için uygunluğu da dahil olmak üzere, belirli araştırma projelerinin veya bireysel araştırmacıların yararlarının bir ölçüsü olarak yaygın bir şekilde kötüye kullanılmaktadır. ICMJE, dergilerin etki faktörü üzerindeki vurguyu tek bir önlem olarak azaltmasını önermekte, bunun yerine okuyucuları ve yazarlarıyla ilgili bir dizi makale ve dergi metriği sunmasını önermektedir.

3. Hakemler


Dergilere gönderilen yazılar, yazarın özel, gizli mülkü olan ayrıcalıklı iletişimlerdir ve yazarlar erken açıklamadan zarar görebilir.


Bu nedenle hakemler makaleleri ve içerdikleri bilgileri kesinlikle gizli tutmalıdır. Hakemler, yazarın çalışmasını halka açık bir şekilde tartışmamalı ve makale yayınlanmadan önce yazarların fikirlerini uygun şekilde yazmamalıdır. Hakemler makaleyi kişisel kullanımları için saklamamalı ve incelemelerini yaptıktan sonra makalelerin kopyalarını imha etmelidir.

Hakemlerin gözden geçirme taleplerine derhal yanıt vermeleri ve kabul edilen süre içinde incelemeleri göndermeleri beklenir. Hakemlerin yorumları yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.

Hakemler çıkar çatışmalarını ilan etmeli ve bir çatışma varsa kendilerini hakem değerlendirmesinden geri almalıdırlar.

Dergimizin yayın kabulü ve yayınlama aşamaları kesinlikle ücretsizdir. Hiçbir aşamada yazardan veya kurumundan ücret istenmeyecektir.