Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNE İLİŞKİN AMAÇLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ İLE ÖNCELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

Yıl 2002, Cilt 7, Sayı 3, 35 - 52, 07.07.2002

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor ders ve etkinliklerine ilişkin amaçların gerçekleşme düzeyini belirleyerek yine beden eğitiminin amaçlarından hareketle; öğrenci, beden eğitimi ve spor öğretmeni, eğitim yöneticisi ve öğrenci velisinden oluşan ilişki grupları açısından ortaöğretim ku-rumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor derslerinin öncelikli amaçlarını tespit etmektir. Bu amaçla plan-lanan bu çalışmaya, Ankara ili merkezinde eğitim öğretim veren sekizi resmi, beşi özel toplam 13 ortaöğretim kurumundan tesadüfi örnekleme yoluyla lise 2 sınışarında öğrenim gören 195 öğrenci ile 65 beden eğitimi ve s-por öğretmeni, 55 eğitim yöneticisi ( müdür, müdür yardımcısı ) ve 105 öğrenci velisi olmak üzere toplam 420 kişi gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmaya katılan araştırma grubuna Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor ders ve etkinliklerinin 18 maddelik amaçlarını kap-sayan likert tipi bir anket uygulanmıştır. Anket üç bölümden oluşmakta olup, güvenilirlik katsayısı = 0.86’dır.

 

Değerler, SPSS istatistik paket programında sonuçlandırılmış ve yorumlanmıştır. Kişisel bilgilere ilişkin bulgu-ların analizinde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmış ve böylece grupların öncelik verdikleri amaçlar da be-lirlenmiştir. Görüşlere ilişkin farklılıkların önemli olup olmadıklarının belirlenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi tekniği, farkın önemli olduğu durumlarda da hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesinde ise Scheffe tekniği uygulanmıştır.

 

Sonuç olarak ise araştırmaya katılan farklı grupların, ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve s-por derslerinin bazı amaçlarına ilişkin görüşleri ve öncelikli sıralamamaları arasında fark olduğu, öğrenci grubu için zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimi kapsayan amaçların ilk sıralarda yer aldığı, beden eğitimi ve spor öğretmenleri grubu için sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimi kapsayan amaçların ilk sıralarda yer aldığı; öğrenci velileri grubu için zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi kapsayan amaçların ilk sıralarda yer aldığı, eğitim yöneticileri grubu için ise zihinsel, duygusal ve sosyal amaçların ilk sıralarda yer aldıkları belirlen-miştir. Bunlardan öğrenciler, eğitim yöneticileri ve öğrenci velileri zihinsel ve duygusal amaca (9. amaç) birinci öncelik sırasında yer verirlerken, beden eğitimi ve spor öğretmenleri sosyal amaca (14. amaç) ilk sırada yer vermiştir.

 


Kaynakça

  • 1. Alpman, C., (1972), Eğitimin Bütünlüğü ‹çinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi, Milli Eğitim Basımevi, s.1-10, İstanbul.
  • 2. Bağırgan, T., (1992), Okul Sporu için Kuramsal Bir Çerçeve Yetişek (Müfredat) Tasarımı, I. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, MEB Basımevi, s. 157, Ankara.
  • 3. Erkan, N., (1992), Beden Eğitimi ve Spor Kültürünün Bilimsel Kapsamı, I. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, MEB Basımevi, s. 55, Ankara.
  • 4. Gökmen, H., Schnitger, W., (1983), Zorunlu Seçmeli Beden Eğitimi Dersleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Uygulanabilirliği, Alman Teknik İşbirliği Cemiyeti (GTZ), Türk Alman Projesi (33), Ankara.
  • 5. Hasırcı, S., Yıldırım, M., (1992), Okullarda Spor Eğitimi Dersi ve Spor Öğretmeninin Nitelikleri, I. Eğitim Kurumlarında Spor Sempozyumu, MEB Basımevi, s. 480, Ankara.

A RESEARCH ON THE PRIMERIES AND THE EXTENT OF THE FULLFILLMENT OFGOALS IN RELATION TO THE SECONDARY SCHOOL’S PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS

Yıl 2002, Cilt 7, Sayı 3, 35 - 52, 07.07.2002

Öz

The pursose of this research is, establishing the level of fullfillment of the goals related to the activities and lectures of physical education and sports, to determine the primary goals of of physical education and sports lesson in secondary school in relation to the groups including student, physical educator and sports instructor,sports manager and students family members.

To this research planned for this purpose, 13 schools and 8 of which were states, give of which private schools were include warranted .Total of 420 subjects who were high school students (195), physical educator and sport instructor(65), Sports managers(55)and family members of students(105)were the method of randomly applied to this study. The questitionare was applied to obtain the data in three parts. A Likert type questitionare prepared by Ministry of National Education consisting of 18 purposes of physical education and sports was applied to the subjects.

The internal consistency coefficient of overall questitionare was obtained by the calculation of Crombach Alfa which indicates .86. Obtained data in the SPSS statistical analyze were explained and interpreted by fequency distribution and percentage . In this way, groups primary goals are established. Differences between the data’s were analyzed by One Way Analysis of Variance (ANOVA). Source of differences between values were determined by using Sheffe Teknique.

As a conclusion, opinions of the primeries of the different groups who were joined to this research, there were differences between the primeries in relation to some purposes of the secondary school’s physical education and sports. Group of students pay more attention to purposes including; mental, emotional, physical development.

Physical educator and sport instructor pay more attention to purposes including; social, mental, physical and emotional development. Student’ family memberpay more attention to purposes including; emotional, mental and social development. Sports manager pay more attention to purposes including; mental, emotional and social development. Among them while students, education managers and family members of students pay more attention to mental, mental and emotional purposes, physical educator and sport instructors pay more attention to social purposes.


Kaynakça

  • 1. Alpman, C., (1972), Eğitimin Bütünlüğü ‹çinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi, Milli Eğitim Basımevi, s.1-10, İstanbul.
  • 2. Bağırgan, T., (1992), Okul Sporu için Kuramsal Bir Çerçeve Yetişek (Müfredat) Tasarımı, I. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, MEB Basımevi, s. 157, Ankara.
  • 3. Erkan, N., (1992), Beden Eğitimi ve Spor Kültürünün Bilimsel Kapsamı, I. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, MEB Basımevi, s. 55, Ankara.
  • 4. Gökmen, H., Schnitger, W., (1983), Zorunlu Seçmeli Beden Eğitimi Dersleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Uygulanabilirliği, Alman Teknik İşbirliği Cemiyeti (GTZ), Türk Alman Projesi (33), Ankara.
  • 5. Hasırcı, S., Yıldırım, M., (1992), Okullarda Spor Eğitimi Dersi ve Spor Öğretmeninin Nitelikleri, I. Eğitim Kurumlarında Spor Sempozyumu, MEB Basımevi, s. 480, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan SUNAY>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nevin GÜNDÜZ>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Kerem TANILKAN Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2002
Gönderilme Tarihi 7 Nisan 2002
Kabul Tarihi 7 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Sunay, H. , Gündüz, N. & Tanılkan, K. (2002). ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNE İLİŞKİN AMAÇLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ İLE ÖNCELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 35-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27973/304782

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.