Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN CİNSİYETLER VE ALANLAR BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 11 - 18, 07.07.2003

Öz

Bu araştırmada, öğretmen adayı olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin problem çözme beceri seviyeleri tespit edilip farklı cinsiyetler ve farklı alanlar (sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil ve özel yetenek) açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2001 yılında Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, örneklemi ise Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi , Gazi Üniversitesi ve ‹stanbul Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı oluşturmaktadır. Örneklem, 1636 erkek, 1332 bayan olmak üzere toplam 2968 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının problem çözme beceri puanları P. P. Heppner ve C.H. Peterson tarafından geliştirilen ve Nail fiahin tarafından Türkçe’ye uyarlanan Problem Çözme Envanteri ile belirlenmiştir.

 

Öğretmen adaylarının problem çözme beceri puanları arasında istatistiki karşılaştırma yapılarak; cinsiyetler arasında (bayan-erkek) ve farklı alanlara sahip adaylar arasında beceri puanı ilişkisinin anlamlı olup olmadığı test edilmiştir.

Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve alanları bakımından problem çözme becerileri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Kaynakça

  • 1. AÇIKALIN, A. (1998), Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Pegem, Ankara
  • 2. ALICIGÜZEL, ‹., (1979), ‹lk ve Orta Dereceli Okullarda Öğrenim, 3. Baskı, Alıcı Kitabevi, Ankara
  • 3. ANDERSON, J.R. (1980), Cognitive Psycholojy And ‹ts ‹mplications, Sanfransisco: Freeman
  • 4. AYDIN, M. (1994), Çağdaş Eğitim Denetimi, Personel Eğitim Merkezi, Yayın No:4, Ankara
  • 5. BANDURA, A. (1997), Self Efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral Change, Psychological Rewiew, 191-225. (Akt. TAYLAN, Sabahat, Heppner’in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Y. Lisans Tezi, Ankara, 1990)

THE COMPARISON WITH THE SKILLS OF PROBLEM SOLVING FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT SEXES AND FİELDS FOR THE TEACHER CANDIDATES

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 11 - 18, 07.07.2003

Öz

In this search, problem solving skills of teacher of student of Education Faculties are specified and they are compared in terms of (social, numerical, equal weight, language and their being specially talented) and sexes (male-female). The illustrate of the search is consist of 1636 males and 1332 females of Atatürk University, Karadeniz Tecnical University, 19 May University, Cumhuriyet University, Gazi University and İstanbul University of Education Faculty’s in total 2739 students (teacher candidates). Problem solving skill points of the teacher candidates are determined with the Problem Solving Inventory improved by P. P. HEPPNER and C. H.

PETERSON and Turkish modified by Nail fiAH‹N. Problem solving skill points of the teacher candidates are compared and the point relationship between the sexes and the fields test departments are tested that if it is expressive or not. At the end of the research, significant difference have been obtained between the problem solving skills of teacher candidates with reference to their sexes and their field of study.

Kaynakça

  • 1. AÇIKALIN, A. (1998), Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Pegem, Ankara
  • 2. ALICIGÜZEL, ‹., (1979), ‹lk ve Orta Dereceli Okullarda Öğrenim, 3. Baskı, Alıcı Kitabevi, Ankara
  • 3. ANDERSON, J.R. (1980), Cognitive Psycholojy And ‹ts ‹mplications, Sanfransisco: Freeman
  • 4. AYDIN, M. (1994), Çağdaş Eğitim Denetimi, Personel Eğitim Merkezi, Yayın No:4, Ankara
  • 5. BANDURA, A. (1997), Self Efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral Change, Psychological Rewiew, 191-225. (Akt. TAYLAN, Sabahat, Heppner’in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Y. Lisans Tezi, Ankara, 1990)

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dursun KATKAT>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1917-3636
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Katkat, D. (2003). ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN CİNSİYETLER VE ALANLAR BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304925

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.