Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖZEL AMAÇLI AEROBİK-VÜCUT GELİŞTİRME SALONLARININ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOĞRULTUSUNDAKİ NİTELİKLERİ

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 39 - 48, 07.07.2003

Öz

Bu çalışmanın amacı; aerobik ve vücut geliştirme salonlarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda sahip olması gereken nitelikleri belirlemek ve Ankara ilindeki özel aerobik ve vücut geliştirme salonlarının bu kriterlere uygun olup olmadıklarını saptamaktır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri kriterleri incelenmiş ve aerobik – vücut geliştirme salonlarının sahip olması gereken nitelikler Kalite Güvence Hizmetleri, Müşteri Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri adı altında üç ana başlık halinde belirlenmiş ve maddeleştirilmiştir. Maddeleştirilen bu kriterler anket haline çevrilmiş ve araştırma evrenine uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde aerobik ve vücut geliştirme alanlarında faaliyet gösteren 27 özel spor salonu oluşturmaktadır. 27 spor salonunun tümüne ulaşıldığından örneklem alınmamıştır. Araştırma da elde edilen veriler SPSS programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, araştırma kapsamındaki spor salonlarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine sahip olmadıkları saptanmıştır.

Kaynakça

  • 1. Arıkbay, C., Bozkurt, R.(2002). Kalite Yönetim Sistemlerine ‹lişkin ISO 9000:2000 Uluslararası Standartları ve Getirdikleri, Verimlilik Dergisi sayı: 2. M.P.M. Yayınları. Ankara
  • 2. GSGM (1999). Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği,GSGM Yayınları,Ankara.
  • 3. Ekenci, G. A. F. ‹mamoğlu (2002) Spor ‹şletmeciliği, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
  • 4. Sunay, H. (1998).Türkiye de Spor Tesisi Sorunu, Popüler Bilim, Ankara
  • 5. Tanılkan,K. ( 1996). H. Ü. Spor. Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Bitirme Projesi, Ankara

REQIRED QUALITY OF AEROBIC AND WEIGHT LIFTING HALL ACCORDING TO THE ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (Sampling in Ankara)

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 39 - 48, 07.07.2003

Öz

The purpose of this study,is to determine,the required quality of aerobic and weight lifting hall according to the ISO 9001:2000 Quality Management System in Ankara. According to the purpose of the study ISO 9001:2000 Quality Management System was investigated and required qualities of aerobic and weight lifting hall were determined. These required qualities were titled into three main groups which were Quality Security Service, Customer Service and Health Service. These required quality were listed in form of quastionaire and the quastionaire was applied to 27 sports hall, which were population of the study, in Ankara.Because of reaching to all sports hall (study population) in Ankara sampling was not taken. Data were analized in SPSS by using discriptives statistics. At the end of the study,it was shown that,, the hall which were investigate in the study haven’t got required quality to take ISO 9001.2000 Quality Management System.

Kaynakça

  • 1. Arıkbay, C., Bozkurt, R.(2002). Kalite Yönetim Sistemlerine ‹lişkin ISO 9000:2000 Uluslararası Standartları ve Getirdikleri, Verimlilik Dergisi sayı: 2. M.P.M. Yayınları. Ankara
  • 2. GSGM (1999). Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği,GSGM Yayınları,Ankara.
  • 3. Ekenci, G. A. F. ‹mamoğlu (2002) Spor ‹şletmeciliği, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
  • 4. Sunay, H. (1998).Türkiye de Spor Tesisi Sorunu, Popüler Bilim, Ankara
  • 5. Tanılkan,K. ( 1996). H. Ü. Spor. Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Bitirme Projesi, Ankara

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Ebru KARAKOCA Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Semiyha DOLAŞIR Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Bülent SEÇKİNER Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hakan SUNAY>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Karakoca, A. E. , Dolaşır, S. , Seçkiner, B. & Sunay, H. (2003). ÖZEL AMAÇLI AEROBİK-VÜCUT GELİŞTİRME SALONLARININ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOĞRULTUSUNDAKİ NİTELİKLERİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 39-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304932

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.