Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN ÖZERKLİĞİ

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 49 - 58, 07.07.2003

Öz

Türkiye Futbol Federasyonu (T.F.F)’ nun özerkliğinin çözümlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; Türkiye’deki futbolun gelişim aşamaları; özellikle de T.F.F.’ nin özerkleşme sürecine girdiği 1988 yılından günümüze kadar olan dönem çağdaş yönetim uygulamaları çerçevesinde, özerklik açısından değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

 

T.F.F.’nin özerkliği ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklar "dökümantasyon metodu" kullanılarak incelenmiş, bazı temel problem tarihi araştırmalarda kullanılan "retrospektif yöntem" ile değerlendirilmiştir.

Türk Spor yönetiminde demokratikleşme çabalarında önemli mesafeler kat eden T.F.F.’nin mevcut özerk yönetim yapısının korunarak, çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde serbest piyasa mekanizmalarına uyum sağlayabilecek idari-mali bir yapıya kavuşturulması gerekliliği vardır. Böyle bir yönetim özelliğine kavuşturulacak futbolun kurumsal yapısı Türkiye’deki diğer spor teşkilatlarına model oluşturacağı söylenebilir

Kaynakça

  • 1. AYTAÇ,F., Merkezi ‹dareden Mahalli ‹darelere Devredilecek Hizmetler, s.6, Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı, Ankara, (1994)
  • 2. ÇAKMAK,N.M. Türkiye Futbol Federasyonunun Hukuki Statüsü,Y.Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sos.Bil.Enst.Kamu Hukuku A.B.D. Ankara, (1999)
  • 3. DEMİRCİ, N.,Sporda Yönetim-Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, s.1-30,Milli Eğt Basımevi, (1986)
  • 4. D.P.T., Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s191, 215, 230, DPT Yayınları, Ankara, (2000)
  • 5. DOĞAR, Y . ,Türkiye'de Spor Yönetimi, s.63-95,Öz Akdeniz Ofset, Malatya, ( 1997

AUTONOMY OF TURKEY FOOTBALL FEDERATION

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3, 49 - 58, 07.07.2003

Öz

The aim of solution of autonmy of Turkey Football Federation (T.F.F)’in this study; development stages of football in Turkey; particularly, it was appraised and developed solution proffers from 1988 when T.F.F. entere autarcy process to now in modern administration applications Primary and extraneous sources, which are concerned with autarcy of T.F.F. were examined with using "documantation method", some elementary problems were estimated with "retrospektif method" which is used in historical exploration.

Existing autarcy structure of T.F.F , which has been cover important distance, was protected in democratic effort of Turkish Sport administration. There are necessary for administrative-financial structure, which could be associble to free market mechanisms, into modern administration. It could be said that institutional structure of football, which is attained administration autonmy, forms a model in other sport organization of Turkey.

Kaynakça

  • 1. AYTAÇ,F., Merkezi ‹dareden Mahalli ‹darelere Devredilecek Hizmetler, s.6, Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı, Ankara, (1994)
  • 2. ÇAKMAK,N.M. Türkiye Futbol Federasyonunun Hukuki Statüsü,Y.Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sos.Bil.Enst.Kamu Hukuku A.B.D. Ankara, (1999)
  • 3. DEMİRCİ, N.,Sporda Yönetim-Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, s.1-30,Milli Eğt Basımevi, (1986)
  • 4. D.P.T., Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s191, 215, 230, DPT Yayınları, Ankara, (2000)
  • 5. DOĞAR, Y . ,Türkiye'de Spor Yönetimi, s.63-95,Öz Akdeniz Ofset, Malatya, ( 1997

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sebahattin DEVECİOĞLU Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Bilal ÇOBAN Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2003
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2003
Kabul Tarihi 7 Haziran 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Devecioğlu, S. & Çoban, B. (2003). TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN ÖZERKLİĞİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 49-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27977/304934

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.