Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Profesyonel I. Süper Futbol Ligi Takımlarının Günlük Gazeteler ile Spor Gazetelerinde Yer Alma Sıklıkları

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 35 - 50, 01.01.2004

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türk basınında ağırlıklı olarak işlenen spor haberlerini kendi içinde bir analize tabi tutarak hangi özelliklerinin daha yoğun olarak yazılı basına taşındığını ortaya çıkartmaktır. Bunun için, Türkiye 1. Süper Futbol Liginde şampiyonluğa oynayan, orta sırada bulunan ve küme düşmeme mücadelesi veren takımların, spor gazeteleri ile bazı tirajlı günlük gazetelerde yer alma sıklıkları, haber içerikleri ve haber sayıları belirlenerek değerlendirmeye alınmış ve ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Bu çalışmada ulusal yazılı basında yer alan 3 spor gazetesi (Pas, Fanatik Fotomaç) ile rastgele seçilen 5 tirajlı gazete (Star, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Türkiye) incelenmiştir. Araştırma, 2001-2002 Türkiye 1. Süper Futbol Ligi sezonunun bitimine 4 hafta kala ve sezonun bitiminden sonraki 5 günü içermektedir (33 gün). inceleme aşamasında Lig’de yer alan takımlar sezon bitiminden 1 ay önceki puan durumuna göre; "Şampiyonluğa Aday Takımlar (ŞAT)", "Orta Sıralarda Yer Alan Takımlar (OST)" ve Küme Düşme Durumundaki Takımlar (KDDT)" şeklinde gruplandırılmıştır. Bu takımlarla ilgili haberlerin içerikleri ise; “Antrenör”, “Sporcu” ve “idareci” kategorileri altında kodlanmıştır. Öte yandan, “1. Süper Futbol Ligi Haberleri”, “Diğer Futbol Haberleri” (Avrupa Ligi, Milli Takım, 2. ve 3. Lig haberleri) ve “Diğer Spor Haberleri” (futbol dışındaki sporlar) şeklinde de kategoriler oluşturulmuştur. Son olarak gazetelerde çıkan köşe yazılarının sayıları da tespit edilerek incelemede kullanılmıştır. Haber içerikleri ve haber sayıları sıklık analizi (frekans) yardımıyla belirlenmiştir. istatistiksel analizde, iki gazete türü arasındaki farka Student-t testi ile bakılmıştır. Spor gazeteleri ile tirajlı gazetelerin haber sayıları ve haber içerikleri arasındaki fark, hem spor, hem de tirajlı gazetelerin kendi içinde "tek yönlü varyans analizi" (One Way Anova) ve "tukey" testi ile değerlendirilmiştir. Bir günlük spor gazetelerindeki sayfa sayılarının dağılımı; 5.42±0.14 (ŞAT), 0.60±0.04, (KDDT), 1.01±0.05 (OST) biçiminde gerçekleşmektedir. Bu yayınlarda, ŞAT ile ilgili haberler KDDT ve OST haberlerinden (p<0.01), OST ile ilgili olanlar ise KDDT haberlerinden daha fazladır (p<0.05). Aynı durum haber sayıları için de geçerlidir. Spor gazetelerinde; ŞAT'ın idarecileri, antrenörleri ve sporcuları hakkında çıkan haberler, KDDT ve OST'dan daha çok yer bulmaktadır (p<0.01). Spor gazetelerinde Türkiye 1. Süper Futbol Ligi hakkında yayınlanan haberlerin içerikleri karşılaştırıldığında; sporcularla ilgili haberlere idareci ve antrenörlerden (p<0.01), idareciler ile ilgili haberlere ise antrenörlerden daha fazla yer verildiği görülmüştür (p<0.05). Diğer yandan, spor gazetelerinde yayınlanan tüm spor haberlerinin sayfa sayıları; Türkiye 1.Süper Futbol Ligi 7.00±0.16, Diğer Futbol (DF) haberleri 1.96±0.14 ve Diğer Spor (DS) haberleri de 1.07±0.08 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, tirajlı gazetelerin spor haberlerine ayırdıkları toplam sayfa sayıları; fiAT; 2.42±0.09, KDDT; 0.27±0.02 OST; 0.35±0.02 biçiminde ortaya çıkmıştır. Burada fiAT ile ilgili haberlere KDDT ve OST’dan daha fazla sayfa ayrıldığı anlaşılmaktadır (p<0.01). Aynı durum büyük haber ve küçük haber sayısı bakımından da benzerdir. Tirajlı gazetelerde; fiAT'ın idarecileri, antrenörleri ve sporcuları hakkındaki haberler, KDDT ve OST'-dan daha fazla yer almaktadır (p<0.01). Diğer taraftan, Tirajlı gazetelerin Türkiye 1. Süper Futbol Ligi ile ilgili yayınlarına bakıldığında; sporcuların idareci ve antrenörlere göre daha yoğun (p<0.01), idareci ve antrenörlerin ise benzer oranlarda ele alındığı görülmektedir. Yine tirajlı gazetelerde yayınlanan tüm spor haberlerinin sayfa sayıları, 1. Süper Futbol Ligi; 3.06±0.11, DF; 0.57±0.04, DS haberleri de; 0.86±0.15 sayfa olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

  • 1. Atabeyoğlu, C. (1991). Türkiye'de Spor Yazarlığının 100. Yılı. İstanbul.
  • 2. Atalay, A. (1998). Spor Gazeteciliği. Filiz Kitabevi, istanbul.
  • 3. Bahar, Ö., Devrim (1997). "iletişim ve Medya". 4. Boyut, 6 (18), s. 71.
  • 4. Bulgu, N. (1995). "Spor Haberlerinin Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Gazeteden Tüketimi: 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma". Spor Bilimleri Dergisi. 5 (3), s.38-47.
  • 5. Bulgu, N. (1997). "Spor Kurumunda Cinsiyet Ayrımı: Haber Fotoğraflarına Yansıyan Toplumsal Değerler". Spor Bilimleri Dergisi. 8 (2), s. 26-37.

APPEREANCE FREQUENCY OF TURKISH PROFESSIONAL 1. SUPER FOOTBALL LEAGUE TEAMS IN SPORTS AND DAILY NEWSPAPERS

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 35 - 50, 01.01.2004

Öz

The aim of this study was to make an analysis of sports news that were intensively mentioned in Turkish media within itself and in this way to clarify which properties of them were more intensively carried to the written media. For this purpose, frequency of the appereance of the Turkey first super league teams those were close to be champion, in middle orders and struggling in order to stay in first league in sports newspapers and some circulated newspapers, their content and numbers of news were decided, evaluated and the appearing results were interpreted. In this study, 3 sports newspapers (Pas, Fanatik, Fotomaç) and randomly selected 5 circulated newspapers (Star, Hürriyet, Sabah, Milliyet, Türkiye) of the Turkish national press were examined. The investigation contained the period between 4 weeks to the end of first super league season and the end of following 5 days (total:33 days). At the investigation step, the teams in the league were grouped according to their grades in a month before the end of the season as; Teams as Candidates to Championship" (TCC), "Teams in Middle Orders"(TMO), "Teams in the Place of Dropping out of its League"(TPD). Further, the contens of the news were evaluated from the points of "Trainers", "Athletes" and "Administrators". On the other hand, another classification was made as; "First Super Football League News", "Other Football News"(Europen League, National Team, Second and Third League News) and "Other Sports News"(sports different from football). Lastly, number of the articles in the newspapers were determined and used in investigations. Contents and the number of the news were determined by frequency analysis. For the statistical analysis, the differences between two type newspapers were calculated by Student-t test. Also, the differences between numbers and contents of news sports newspapers and of circulated newspapers, were calculated by "One Way Anova" and "tukey" Test. Number of the pages in daily sports newspapers were determined as; 5.42 ± 0.14 (TCC), 0.60±0.04 (TPD),1.01± 0.05 (TMO) In these publications news about TCC surpassed those of TMO and TPD (p < 0.01) and news about TMO surpassed those of TPD (p< 0.05). Same situation was valid for the number of the news . In sports newspapers, administrators, trainers and athletes of TCC were mentioned more than TPD and TMO (p<0.01). When the contents of the published news about Turkey First Super Football League were concerned; it was seen that news about athletes surpassed those of trainers and administrators (p<0.01), and also news about administrators in those newspapers were more than those trainers (p<0.05). On the other hand, number of pages of the all sports news in sports newspapers were realised as; Turkish First Super Football League news 7.00 ±0.16, other football (OF) news 1.96 ± 0.14 and other sports (OS) news 1.07 ± 0.08. Besides, total number of pages assigned to sports news in circulated newspapers were appeared as; TCC 2.42±0.09, TPD 0.27±0.02, TMO 0.35±0.02. Here, it is understood that more pages are assigned to the news of TCC than those of TPD and TMO (p<0.01). Same situation was valid for the number of small and big news .In circulated newspapers, news about athletes, trainers & administrators of TCC were appeared more than TPD and TMO (p<0.01. On the other hand, when the publications of the circulated newspapers about Turkey First Super League were concerned, it was seen that, athletes were mentioned more intensively than trainers and administrators (p<0.01); and administrators and trainers were mentioned in similar ratios. Again , number of pages of all sports news which were published in circulated newspapers was as such; First Super Football League; 3.06±0.11, OF 0.57±0.04, and OS 0.86±0.15.

Kaynakça

  • 1. Atabeyoğlu, C. (1991). Türkiye'de Spor Yazarlığının 100. Yılı. İstanbul.
  • 2. Atalay, A. (1998). Spor Gazeteciliği. Filiz Kitabevi, istanbul.
  • 3. Bahar, Ö., Devrim (1997). "iletişim ve Medya". 4. Boyut, 6 (18), s. 71.
  • 4. Bulgu, N. (1995). "Spor Haberlerinin Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Gazeteden Tüketimi: 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma". Spor Bilimleri Dergisi. 5 (3), s.38-47.
  • 5. Bulgu, N. (1997). "Spor Kurumunda Cinsiyet Ayrımı: Haber Fotoğraflarına Yansıyan Toplumsal Değerler". Spor Bilimleri Dergisi. 8 (2), s. 26-37.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Ocak
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPKİLGİL>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Özgür BOSTANCI>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7952-1014
Türkiye


Tülin ATAN>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Musa ÇON>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2004
Gönderilme Tarihi 14 Mart 2003
Kabul Tarihi 15 Mart 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Taşmektepkilgil, M. Y. , Bostancı, Ö. , Atan, T. & Çon, M. (2004). Türkiye Profesyonel I. Süper Futbol Ligi Takımlarının Günlük Gazeteler ile Spor Gazetelerinde Yer Alma Sıklıkları . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 35-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27979/304654

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.