Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FEDERASYON BAŞKANLARININ SPOR FEDERASYONLARININ ÖZERKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 71 - 87, 01.01.2004

Öz

Bu çalışmanın amacı, spor federasyonlarında özerklikle ilgili gelişmeleri değerlendirilmek, federasyon başkanlarının bu konuya bakış açılarını ortaya koyarak elde edilen bilgiler ışığında öneriler geliştirmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma problemine ilişkin mevcut bilgiler ilgili literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiş böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca, araştırma ile ilgili bir anket uygulanmış ve bu anket yoluyla elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren 46 spor federasyonunda görev yapan federasyon başkanları oluşturmaktadır. Anket araştırma evreninin tamamına uygulanmış, 39 anket değerlendirmeye alınmış, istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzde ve frekans dağılımları çıkarılmış, ardından başkanların görüşleri ile bazı değişkenler arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır. Veriler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile karşılaştırmalı olarak incelendikten sonra elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak, federasyon başkanlarının, federasyonların özerkleşmesi görüşüne yüksek düzeyde katıldıkları tespit edilmiş, federasyonların mali özerklik ile gelirlerini daha etkin ve verimli yöneteceklerini, ancak özerk federasyonların bir süre kamu kaynaklarından ayni ve nakdi yardım almaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

Kaynakça

  • 1. EKiCi, S.; "Türkiye’de Spor Federasyonlarını Oluşturan Fahri Çalışanların Spor Politikalarının Oluşumu ve Uygulamalarına Yaklaşımları" Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, 2002
  • 2. GSGM, Spor şurası 1999, Kılıçaslan Yayınevi, Ankara, 1999, s:334-337
  • 3. İMAMOĞLU, A. F., Çimen, Z.; "Türkiye’de Spor Federasyonlarında Örgütsel Değişime İhtiyacı ve Bazı Uygulamalar Üzerine Düşünceler" Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (2): 59-76, 1999.
  • 4. SUNAY, H., KARAKUŞ, E.; "Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında Yerel Yönetimlerin, Yeri ve Fonksiyonlarına ilişkin Ankara ili Metropol ilçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri" Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V. (3): 63-80, 2000.
  • 5. TORTOP, N: "Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı", Amme İdaresi Dergisi, 24 (4), 3-13, 1996

AN EVALUATION FOR OPINIONS OF FEDERATION PRESIDENTS’ CONCERNING TO AUTONOMY IN SPORT FEDERATIONS

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 71 - 87, 01.01.2004

Öz

The purpose of this study was to examine the development concerning to autonomy in sport federations in Turkey and to form suggestions by putting forward the perspectives of presidents. Existing knowledge regarding to main problem of study has given in a systematic way after, it has been searched and collected from literature. Besides, a questionnaire has been aplied and solutions for the problem of study have been looked for in data obtained from this questionnaire. The scope of study was formed with 46 presidents of federations which are subjected to Youth and Sport Directorate. The questionnaires have been applied to all individuals in scope and 39 of them have been taken into consideration and analised statistically. Frequency, percentage and mean scores have been formed on tables, before searching for significiant differences between opinions and some variables. After analising the data with t-Test and One Way ANOVA analyses in SPSS 11.0 Statistical Package Program, results have been evaluated. As a result, it has proved that, presidents were agree with the idea of autonomous federations and had expressed that federations would be more effecient than today if they were financially autonomous, but underlined the necessity of government support.

Kaynakça

  • 1. EKiCi, S.; "Türkiye’de Spor Federasyonlarını Oluşturan Fahri Çalışanların Spor Politikalarının Oluşumu ve Uygulamalarına Yaklaşımları" Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, 2002
  • 2. GSGM, Spor şurası 1999, Kılıçaslan Yayınevi, Ankara, 1999, s:334-337
  • 3. İMAMOĞLU, A. F., Çimen, Z.; "Türkiye’de Spor Federasyonlarında Örgütsel Değişime İhtiyacı ve Bazı Uygulamalar Üzerine Düşünceler" Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (2): 59-76, 1999.
  • 4. SUNAY, H., KARAKUŞ, E.; "Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında Yerel Yönetimlerin, Yeri ve Fonksiyonlarına ilişkin Ankara ili Metropol ilçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri" Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V. (3): 63-80, 2000.
  • 5. TORTOP, N: "Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı", Amme İdaresi Dergisi, 24 (4), 3-13, 1996

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Ocak
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra ERTURAN ÖĞÜT Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Fatih YENEL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2004
Gönderilme Tarihi 17 Aralık 2003
Kabul Tarihi 12 Nisan 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erturan Öğüt, E. & Yenel, F. (2004). FEDERASYON BAŞKANLARININ SPOR FEDERASYONLARININ ÖZERKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 71-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27979/304891

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.