Cilt: 79 Sayı: 4, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

İstanbul Hukuk Mecmuası, yayın dili Türkçe, İngilizce olan; yılda dört defa yayınlanan, akademik ve hakemli bir dergidir.

İstanbul Hukuk Mecmuası‘nda, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veyahut uygulamalı; makale, karar incelemeleri, mevzuat tahlili-tahkiki, hukukî matbuatın değerlendirilmesini konu edinen (müspet-menfi) eleştirel metinler, tercümeler dolayısıyla ulusal ve uluslararası ölçeğe teşmil olabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır.

İstanbul Hukuk Mecmuası’nda; (i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; (ii) gerek akademik gerekse bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici; (iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen; (iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan konuyu sosyolojik, siyasal, psikolojik, felsefî, ahlâkî, coğrafî, tarihsel yanlarıyla da tahlil edebilecek metinlere yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

• İnsan hakları hukuku,

• Ceza hukuku,

• Finans ve mali hukuk,

• Medeni hukuk,

• Ticaret hukuku,

• Borçlar hukuku,

• İcra ve iflâs hukuku

1. İstanbul Hukuk Mecmuası, ESCI ve ULAKBİM tarafından taranan “Hakemli Dergi” statüsünde yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanır.2. Mecmua’ya gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu hususta yazarlardan ayrıca taahhütname talep edilecektir.


3. Editörler Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve işbu yayın ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, buradaki kurallar doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, incelenen konu bakımından gerekli olan yerli-yabancı kaynakların tüketilmemiş olması, bilimsellik ölçütlerine ve akademik etik prensiplerine uyulmaması, makale konusunun teori ve/veya uygulama açısından güncel bir değerinin/öneminin bulunmaması, yazının Editörler Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.


4. Yazı, hakemlere gönderilmeden önce özel bilgisayar programları yardımı ile intihal incelemesine tabi tutulur. Dijital benzerlik oranının %20’nin üzerinde çıkması, ilgili yazılım raporunun Editöryel incelemesi kapsamında, yazının reddi için yeterlidir.


5. Mecmua’da yayımlanacak makalenin, en üstün akademik standartlara uygun şekilde kaleme alınmış olması esastır. Bu çerçevede yazarlardan doktora/doçentlik tezi seviyesinde bir entelektüel birikim ve çaba beklenir.6. İlk değerlendirmede uygun bulunan yazılar, yazar adlarımetinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Hakem aşamasının asgari ve/veya azami bir süresi yoktur. Bu konunun takibi, münhasıran Editörler Kurulu’na ait bir görev ve yetkidir.


7. Hakem raporlarının sonucunda yazının/eserin nihai olarak yayımlanıp yayımlanmayacağı ve yayımlanacaksa yazının Mecmua’nın hangi sayısında yer alacağı hususunda nihai takdir yetkisi ve sorumluluğu, Editörler Kurulu’na aittir. Tek bir olumsuz hakem raporunun varlığı, makalenin yayımlanmaması için yeterlidir.


8. Hakem aşamasının tamamlanmış olması, yazarlara makalenin yayımlanacağını gösterir özel/resmi bir belge talep etme yetkisi vermez. Yazarlar, bu konunun bilincinde ve sorumluluğunda olarak makalelerinin Mecmua’da yayımlanması ve hakem incelemesine tâbi tutulması başvurusunda bulunmaktadırlar.


9. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-posta adreslerini bildirmelidirler.


10. Mecmua’nın yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Makalelerde en az 250 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe öz ve İngilizce abstract bölümlerine yer verilmeli ve en az 5 en ok 15 anahtar kelimenin de Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir. Özetleri takiben Türkçe ve İngilizce dilindeki tüm makaleler için ayrıca 600-800 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet yer almalıdır. Yayın başvurusuna konu edilen makalenin -dipnotlar dâhil olmak üzere- en fazla 20.000 kelimeden oluşması gerekir. Asgari bir kelime sınırı yoktur.


11. Makale metni, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığı ve 12 punto, dipnotları ise, tek satır aralığı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotları sayfa altında gösterilir.Atıflar OSCOLAatıfsistemi esas alınarak yapılmalıdır.Aksi takdirde makale hakem ataması yapılmaksızın yazara düzeltmeleri yapması için geri gönderilir. Türkçe makalelerdeki kısaltmalar ve diğer hususların ilan edilen yazım kuralları uyarınca yapılması gerekmektedir. Söz konusu atıf kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/ ihm adresi üzerinden ulaşılabilir.


12. Yazar isimleri Türkçe ve İngilizce konu başlığının altında ve sağ tarafında yer almalı ve soyadının bitiminde yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum, alanı ve e-posta adresi bildirilmelidir.


13. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.


14. Fakülte tarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; yayına kabul edilen makalenin çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki mali hakları, basılı, görsel, işitsel, sayısal/dijital vb. ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Fakülte’ye devredilmiştir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiştir.


15. Mecmua’da, makalelerin yanı sıra çeviri de yayımlanabilir. Bu nitelikteki yazılar Editörler Kurulu tarafından kabul edilebilir veya geri çevrilebilir. Çeviri metni ile birlikte asıl metin ve hak sahiplerinin (asıl eser sahibi ve yayınevinin) muvafakati de iletilmelidir. Çeviriler de hakem değerlendirilmesine tâbi tutulur.


16. İstanbul Hukuk Mecmuası’nda yayımlanması istenen yazıların iuhfdergiler@istanbul. edu.tr e-posta adresine Microsoft Word yazılımı formatında (*.doc, *.docx) ve işbu yayın kurallarına uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Papers should be sent to iuhfdergiler@istanbul.edu.tr in Microsoft Word (*.doc, *.docx) file type.17. Bir başvurucunun aynı yayın yılı içerisinde (4 sayılık süreçte) sadece bir makalesi hakem incelemesine konu edilebilir.


18. Editörler Kurulu, derginin bir sayısında yer alacak makaleleri, Özel Hukuk – Kamu Hukuku dengesini koruma amacı, makalenin Mecmua’ya gönderilme tarihi, hakem aşamasının tamamlanma tarihi, makale konusun güncelliği, yazarların İstanbul Üniversitesi mensubu olup olmaması noktasındaki oransal denge gibi kriterleri gözeterek belirler.


19. Editörler Kurulu, tüm sayıların mümkün olduğunca eşit sayıda makale ile çıkması noktasında azami gayreti gösterir. Bir sayının çıkma tarihi itibarıyla, mizanpaj aşaması da dahil olmak üzere, yayın için gerekli tüm aşamaları tamamlamış olan bir makale, makale sayısı itibarıyla ilgili sayıda yayımlanamaz ise, ancak bu şartla, ilgili sayıdan belli bir süre sonra Online-First adı verilen sistem çerçevesinde bir sonraki sayı çıkmadan önce dijital olarak yayımlanır.

 İHM YAZIM VE ATIF KURALLARI

Genel Hususlar
Kısaltmalarda nokta kullanmayınız. Bir dipnotta birden fazla esere atıf yapılıyorsa her bir eseri noktalı virgül ile ayırınız.
Atıflarda supra, infra, ante, id, loc cit, op cit, contra kısaltmaları kullanılmayacaktır.
İçindekiler kısmına yer verilmeyecektir.
Kısaltmalar cetveline yer verilmeyecektir.

Öz / Abstract
Makalelerde 250 kelimeden oluşan Türkçe öz ve İngilizce abstract bölümlerine yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler / Keywords
Öz bölümünün altında Türkçe en az 5 en çok 15 anahtar kelime kullanılmalıdır.
Abstract bölümünün altında İngilizce en az 5 en çok 15 keywords kullanılmalıdır.

Extended Summary
Makalelerde, makaleye yabancı yazarlar tarafından atıf yapılmasını sağlayacak ölçüde, makalede yer verilen bilgi ve görüşlerin derlendiği, en az 600 en fazla 1000 kelimeden oluşacak İngilizce bir extended summary yer almalıdır.

Mevzuata Yapılacak Atıf
Türk mevzuatına atıf, aşağıda gösterildiği şekilde yapılmalıdır:
• Nüfus Hizmetleri Kanunu, Kanun Numarası: 5490, Kabul Tarihi: 25.4.2006, RG 29.4.2006/26153
Yabancı devlet mevzuatına ve AB mevzuatına yapılacak atıflarda OSCOLA’nın 2.4, 2.6.1 ve 2.8.2 numaralı bölümlerinde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır.

Kitaplar
Dipnotlarda öncelikle yazarın adı/soyadı atıfta bulunulan eserde yer aldığı şekilde yazılmalıdır. Dipnotlarda önce yazarın adı verilmeli, bunu bir virgül takip etmeli ardından kitap ismi italik olarak verilmelidir.
Birbirini takip eden birden fazla sayfaya yapılan atıflarda ff kısaltması kullanılır.
Ad Soyad, Kitap Adı (Kaçıncı Bası Olduğu, Yayınevi Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

Makalenin yazım dili Türkçe ise

Tek yazarlı kitaplarda:
• 3B Bahadır Erdem, Türk Vatandaşlık Hukuku (6. Bası, Beta 2017) 165.

Çok yazarlı kitaplarda:
• Aysel Çelikel ve Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku (24. Bası, Beta 2019) 86 vd.
• Cemal Şanlı, Emre Esen ve İnci Ataman-Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk (6. Bası, Beta 2018) 322.


Editörlü Kitaplarda:
Ad Soyad, ‘Eser (Bölüm) Adı’ iç Editör(ler) Adı (ed / birden çok editör olması halinde edr), Kitap Adı (Yayınevi Yıl) Atıf Yapılan Sayfa.
• Rumeysa Partalcı, ‘Türkiye’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Koyduğu Çekincelerin İncelenmesi’ iç Günseli Öztekin Gelgel ve Faruk Kerem Giray (edr), Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukukuna İlişkin Seçilmiş Makaleler (Beta 2017) 5.

Makalenin yazım dili İngilizce ise
Tek Yazarlı kitaplarda:
• 3B Bahadır Erdem, Türk Vatandaşlık Hukuku (6th, Beta 2017) 165.

Çok yazarlı kitaplarda:
• Aysel Çelikel and Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku (24th edn, Beta 2019) 86 ff.
• Cemal Şanlı, Emre Esen and İnci Ataman-Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk (6th edn, Beta 2018) 322.


Editörlü Kitaplar
Ad Soyad, ‘Eser (Bölüm) Adı’ in Editör(ler) Adı (ed / birden çok editör olması halinde eds), Kitap Adı (Yayınevi Yıl) Atıf Yapılan Sayfa.
• Rumeysa Partalcı, ‘Türkiye’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Koyduğu Çekincelerin İncelenmesi’ in Günseli Öztekin Gelgel ve Faruk Kerem Giray (eds), Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukukuna İlişkin Seçilmiş Makaleler (Beta 2017) 5.


Makaleler
Ad Soyad, ‘Makale Adı’ (Yıl) Cilt (Sayı) Dergi Adı İlk Sayfa Numarası, Atıf Yapılan Sayfa
• Sevin Toluner, ‘Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne Üyelik Başvurusunun Hukuki Geçerliliği ve Sonuçları’ (2002) 22(2) MHB (Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan) 857, 860.
• Ayşe Nur Tütüncü, ‘Montreux Convention and Canal Istanbul’ (2017) 37(1) MHB 113, 116.


Elektronik Kaynaklar

Makalenin yazım dili Türkçe ise
Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı Erişim Tarihi.
• Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010) 1(1) EJLT < http://ejlt.org//article/view/17 > Erişim Tarihi 27 Temmuz 2010.

Makalenin yazım dili İngilizce ise
• Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010) 1(1) EJLT < http://ejlt.org//article/view/17 > Date of Access 27 July 2010.

Web Siteleri ve Bloglar
Makalenin yazım dili Türkçe ise
Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 May 2009) Erişim Tarihi 19 Kasım 2009

Makalenin yazım dili İngilizce ise
Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 May 2009) Date of Access 19 November 2009

Aynı Yazarın Birden Fazla Eserine Atıf
Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda eser adları uygun şekilde kısaltılmalıdır:
• 15Erdem, Vatandaşlık Hukuku (n 3) 142.
23Erdem, ‘Cinsiyet Farkı’ (n 9) 297.

Aynı Esere Birden Fazla Atıf Yapılması
Aynı esere birden fazla atıf yapılması halinde:

Makalenin yazım dili Türkçe ise
1 Aysel Çelikel ve Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku (24. Bası, Beta 2019) 86.

26 Çelikel ve Öztekin Gelgel (n 1) 112.
27 ibid 114-115.

Makalenin yazım dili İngilizce ise
1 Aysel Çelikel and Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku (24th edn, Beta 2019) 86.

26 Çelikel and Öztekin Gelgel (n 1) 112.
27 ibid 114-115.

Yargı Kararları - Davalar
Türk mahkeme kararlarına aşağıda yer alan örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır:
Ankara 3 Sulh Mahkemesi, 4558/3543, 11.03.2017.
Ankara 1 İdare Mahkemesi, 4558/3543, 11.03.2017.
Ankara 3 BAM, 4558/3543, 11.03.2017.
Ankara 3 BİM, 4558/3543, 11.03.2017.
Danıştay 10 D, 2247/5111, 25.11.2011.
Yargıtay 2 HD, 4558/3543, 11.03.2017.
Anayasa Mahkemesi, 2014/13044, 11.11.2015.

Yabancı mahkeme kararlarına OSCOLA’nın 2.1 ilâ 2.3 numaralı bölümlerinde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aşağıda yer alan örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır:
Omojudi v UK (2009) 51 EHRR 10.
Osman v UK ECHR 1998–VIII 3124.
Balogh v Hungary App no 47940/99 (ECHR, 20 July 2004).
Simpson v UK (1989) 64 DR 188.


Kaynakça
Kaynakçada öncelikle yazarın soyadına daha sonra adının ilk harfine yer verilir. Makalelerin sayfa aralığı gösterilir:

Makalenin yazım dili Türkçe ise

• Erdem BB, Türk Vatandaşlık Hukuku (6. Bası, Beta 2017) 165.
• Çelikel A ve Öztekin Gelgel G, Yabancılar Hukuku (24. Bası, Beta 2019).
• Şanlı C, Esen E ve Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (6. Bası, Beta 2018).
• Tütüncü AN, ‘Montreux Convention ve Canal Istanbul’ (2017) 37(1) MHB 113-123.

Makalenin yazım dili İngilizce ise

• Erdem BB, Türk Vatandaşlık Hukuku (6th, Beta 2017) 165.
• Çelikel A and Öztekin Gelgel G, Yabancılar Hukuku (24th edn, Beta 2019).
• Şanlı C, Esen E and Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (6th edn, Beta 2018).
• Tütüncü AN, ‘Montreux Convention and Canal Istanbul’ (2017) 37(1) MHB 113-123.
Atıf kuralları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. OSCOLA 4th Edition

Yayın Etiği Beyanı

İstanbul Hukuk Mecmuası, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Araştırma Etiği

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

- Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.