Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 1169 - 1229, 31.12.2021
https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003

Öz

İcra İflas Kanunu m 5 uyarıca icra iflas dairesi görevlilerinin hukuki sorumluluğunun söz konusu olduğu bir durumda doktrinde tartışmalı olan bir husus, icra iflas dairesi görevlilerinin kusurlu fiilleri ile zarara uğrayan üçüncü kişilerin zararın doğumuna sebep olan işlemi iptal ettirme imkanına başvurmayarak İİK m 5’te düzenlenen hukuki sorumluluk hakkındaki esaslar uyarınca zararın giderilmesini talep etmelerinin mümkün olup olmadığı meselesine ilişkindir. Çalışmamızda, icra iflas dairesi görevlilerinin hukuki sorumluluğu hakkında genel açıklamalarda bulunulacak ve İİK m 5 hükmünde öngörülen hukuki sorumluluğun özellikleri, şartları ile hukuki niteliği ortaya konulacaktır. Sonrasında ise, İcra İflas Kanunu m 5 uyarınca, icra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlu fiilleri sebebiyle sorumluluklarının doğması halinde, aynı zamanda zarar görenin zararın meydana gelmesini önlemek, zarardan kaçınmak veya zararın miktarını azaltma imkânı bulunmakla birlikte; bunun için elinde olan imkanları kullanmayarak gerekli yollara başvurmamış olmasının -diğer bir ifadeyle zarar görenin kusurunun (müterafik kusurun)- etkisi değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

 • Akıncı Ş, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler (11. Bası, Sayram 2017).
 • Akıntürk T, Müteselsil Borçluluk (Sevinç 1971) (Müteselsil Borçluluk).
 • Akıntürk T, Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri (Genişletilmiş 13. Bası, Beta 2007 (Borçlar Hukuku).
 • Alangoya Y, Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, Medeni Usul Hukuku Esasları (7. Bası, Beta 2009).
 • Ansay SŞ, Hukuk İcra ve İflâs Usulleri (5. Bası, İstiklal Matbaası 1960).
 • Antalya G, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1, 2 (Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri) (2. Bası, Legal 2019).
 • Arsebük AE, Borçlar Hukuku Birinci Cilt ve İkinci Cilt (3. Bası, 1950).
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S ve Hanağası E, Medenî Usul Hukuku (5. Bası, Yetkin 2019) (Medeni Usul).
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S ve Hanağası E, İcra ve İflas Hukuku (4. Bası, Yetkin 2018) (İcra ve İflas).
 • Arslan AS, İcra Takip İşlemleri (Etkileri ve Hukuka Aykırılığın Sonuçları) (1. Bası, Yetkin 2018).
 • Ataay A, Borçlar Hukuku Genel Teorisi, Birinci Yarım (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 4. Bası, Der 1986).
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, İcra ve İflas Hukuku (2. Bası, Yetkin 2019) (İcra ve İflas).
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2018) (Medeni Usul).
 • Atamer Y, Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları (1. Bası, Beta 1996).
 • Ayan M, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (11. Bası, Mimoza 2016).
 • Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I Art 1-158 SchKG, (Adrian Staehelin, Thomas Bauer, Daniel Staehelin Herausgeber), (2. Auflage, Helbing Lichtenhahn 2010).
 • Baysal BZ, Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) (1. Bası, On İki Levha 2012) (Zarar Görenin Kusuru).
 • Baysal BZ, Haksız Fiil Hukuku, BK m 49-76 (1. Bası, On İki Levha 2019) (Haksız Fiil Hukuku).
 • Becker H, İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi VI. Cilt Borçlar Kanunu I. Kısım Genel Hükümler Fasikül IV, (Çev.: Kemal Reisoğlu) (Ankara Yarı Açık Cezaevi 1968).
 • Belgesay MR, İcra ve İflas Hukuku (Vakıf 1942) (İcra ve İflas).
 • Belgesay MR, İcra ve İflas Kanunu Şerhi: Metinler ve İzahı (2. Bası, Saka 1949) (Şerh).
 • Berkin NM, ‘Cebri İcra Faaliyetinden Sorumluluk’ (1971) 37(1-4) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 217-241 (Sorumluluk).
 • Berkin NM, İcrada Hukuk (1947 Hak 1947) (İcrada Hukuk).
 • Birsen K, Borçlar Hukuku Dersleri Borçların Genel Hükümleri (4. Bası, Fakülteler 1967).
 • Budak AC ve Karaaslan V, Medeni Usul Hukuku (3. Bası, Adalet 2019).
 • Çalkin F ve Tuğsavul M, Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları (1. Bası, Cumhuriyet 1948).
 • Demir Saldırım S, İcra Müdürünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk (1. Bası, Seçkin 2011).
 • Deschenaux H and Tercier P, Sorumluluk Hukuku (Çev. Salim Özdemir) (Kadıoğlu 1983).
 • Dietrich J and Field I, ‘The Reasonable Tort Victim: Contributory Negligence, Standard of Care and the Theory’ (2017) 41(2) Melb U L Rev 602-646.
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (24. Bası, Yetkin 2017) (Borçlar Hukuku).
 • Eren F, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi (Sevinç 1975) (İlliyet Bağı).
 • Feyzioğlu FN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt - I (Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Fakülteler 1976).
 • Fordham M ‘Contributory Negligence and Apportionment’ (2016) 2016 Singapore Journal of legal Studies 183-193
 • Foxton T, ‘Share and Share Alike: Contributory Negligence and Contractual Claims’ (2017) 2017 Oxford University Undergraduated Law Journal 21-33
 • Friedman E, ‘Sharing Responsibility Instead of Allocating Blame: Reforming Torts and Reducing Accidents’ (2018) University of Illinois Law Review 579-628.
 • Gökcan HT, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Bası, Seçkin 2016).
 • Gürsoy KT, ‘Haksız Eylem (Fiil)den Doğan Talep Hakkı ve Bu Hakkın Diğer Talep Haklarıyla Yarışması (Dava Hakkının Telahuku)’ (1974) 31 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 149-184.
 • Hatemi H, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (Gözden geçirilip genişletilmiş 2. Bası, Filiz 1998).
 • Hatemi H ve Gökyayla E, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (3. Bası, Vedat 2015).
 • Görgün ŞL, Börü L, Toraman B ve Kodakoğlu M, Medeni Usul Hukuku (6. Bası, Yetkin 2017).
 • Helvacı İ, Gerekçeli-Karşılaştırmalı İsviçre-İçtihatlı-Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, (1. Bası, On İki Levha 2011).
 • Hunkeler D, Kurzkommentar, SchKG Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, (2. Aufl, Helbing Lichtenhahn 2014) (KUKO SchKG-Levante).
 • Gauch P, Aepli V and Stöckli H, Präjudizienbuch zum OR Rechtsprechung des Bundesgerichts, (5th ergänzte und neu gestaltete Auflage Schulthess Juristische Medien AG 2002).
 • İmre Z, Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri (İsmail Akgün 1949).
 • İpekçi N, Açıklamalı – İçtihatlı Uygulama Örnekli, İcra-İflas Kanunu Tatbikatı (Şerh): 1-370, C I, (7. Bası, Arıkan 2007).
 • Kaçak N, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Açıklamalı, İçtihatlı, Yeni Değişikliklerle, C I (3. Bası, Seçkin 2006).
 • Kaneti S, ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davaları’ in Makaleler (On İki Levha 2011) 857-862 (Tazminat Davaları).
 • Kaneti S, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru (Kazancı 2007) (Hukuka Aykırılık).
 • Kaneti S, ‘Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi’ in Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu 21-22 Ekim 1977 Ankara (Fakülteler 1980) 29-66 (Kusur Kavramı).
 • Karacabey ÖF, ‘Haksız Fiillerde Zamanaşımı’ (1978) 4 Yargıtay Dergisi 477-505.
 • Karahasan MR, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. Cilt (Tümü Yeniden İşlenmiş ve Genişletilerek Yenilenmiş Baskıdır, Beta Basım 2003).
 • Karslı A, İcra ve İflas Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Alternatif 2014) (İcra ve İflas).
 • Karslı A, Medeni Muhakeme Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Alternatif 2014) (Medeni Usul).
 • Kılıçoğlu M, Sorumluluk Hukuku Cilt 1 Sözleşeme Dışı Sorumluluk, (1. Bası, Turhan 2002) (Kılıçoğlu M).
 • Kılıçoğlu AM, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Genişletilmiş 23. Bası, Turhan 2019) (Kılıçoğlu A).
 • Koçhisarlı C, ‘Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi’ (1984) 2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 175-299.
 • Kostkiewicz JK and Vock D, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG (4. Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3. Auflage von Carl Jaeger, Schulthess
 • Kommentar, Schulthess Verlag 2017) (SK SchKG-Müggler).
 • Kurt LM, ‘Zarar Görenin Zararı Azaltma Külfeti’ (2015) 64(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 775-814.
 • Kutay İ, ‘İcrada Devletin Sorumluluğu’ (1975) 5 Ankara Barosu Dergisi 665-674.
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı (Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş 2. Bası, Adalet 2013) (El Kitabı İcra).
 • Kuru B, Arslan R ve Yılmaz E, İcra ve İflas Hukuku: Ders Kitabı, 6352 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler İşlenip Değerlendirilmiş 28. Baskı (Tıpkı Basım) (Yetkin 2014) (İcra).
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (1. Bası, Legal 2016) (Ders Kitabı).
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2018) (İstinaf Sistemine Göre (İcra)).
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku (3. Bası, Evrim 1988) (İcra ve İflas).
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C I (6. Bası, Demir-Demir 2001) (Hukuk Muhakemeleri Usulü, C I).
 • Kuru B, Arslan R ve Yılmaz E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış (Tıpkı Basım) (24. Bası, Yetkin 2013) (Medeni Usul).
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı (1. Bası, Alfa 1995) (El Kitabı Usul).
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (1. Bası, Yetkin 2017) (İstinaf Sistemine Göre (Usul)).
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku (Cilt I) (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Adalet 2013) (Cilt I).
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku Esasları (Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Adalet 2017) (İcra ve İflas Hukuku).
 • Muşul T, Medeni Usul Hukuku (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Esas Alınarak Hazırlanmış 3. Bası, Adalet 2012) (Medeni Usul).
 • Nomer HN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 17. Bası, Beta 2020) (Borçlar Hukuku).
 • Nomer HN, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi (1. Bası, Beta 1996) (Haksız Fiil).
 • Nomer HN, ‘Farazi İlliyet Problemi’ (1995-1996) 55 (1-2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 413-420 (Farazi İlliyet).
 • Oğuzman MK ve Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2 (Gözden Geçirilmiş 10. Bası, Vedat 2013) (C II).
 • Oser H and Schönenberger W, Borçlar Hukuku İkinci Kısım Madde 41-109 (TBK m 41-108) (Türkçeye Çeviren: Recai Seçkin) (Yeni Cezaevi Basımevi 1950).
 • Oskay M, Koçak C, Deynekli A ve Doğan A, İİK Şerhi C I (1. Bası, Turhan 2007).
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Sungurtekin-Özkan M ve Özekes M, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 6728, 6763 ve 7010 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliler Nazara Alınarak Gözden Geçirilmiş (5. Bası, Vedat 2018).
 • Pekcanıtez H ve Akkan M, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C I, (15. Bası, On İki Levha 2017) (Pekcanıtez ve Akkan, Pekcanıtez Usul).
 • Pekcanıtez H ve Atalay O, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C II (15. Bası, On İki Levha 2017) (Pekcanıtez ve Atalay, Pekcanıtez Usul).
 • Pekcanıtez H ve Simil C, İcra-İflas Hukukunda Şikâyet (2. Bası, Vedat 2017).
 • Pekmez C, Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu (1. Bası, On İki Levha 2013).
 • Posacıoğlu İE, İcra Hukuku Esasları (538 sayılı Kanun göz önünde tutularak yazılan 4. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1982) (İcra Hukuku).
 • Postacıoğlu, İE, Medeni Usul Hukuku Dersleri (1911 Sayılı Kanun’a Göre Yazılmış 6. Bası, Sulhi Garan 1975) (Usul Hukuku).
 • Postacıoğlu İE ve Altay S, İcra Hukuku Esasları (5. Bası, Vedat 2010) (İcra).
 • Postacıoğlu İE ve Altay S, Medeni Usul Hukuku Dersleri (Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 7. Bası, Vedat 2015) (Usul).
 • Reisoğlu S, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler (23. Bası, Beta 2012).
 • Reşit M, Yeni İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Birinci Kitap, İcra (2. Bası, Ekspres 1932).
 • Sanlı KC, ‘Kusursuz Sorumluluk Halleri’ in Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (On İki Levha 2011) 61-81
 • Saymen F, Borçlar Hukuku Dersleri Cilt I Umumi Hükümler (İsmail Akgün 1950).
 • Schulze R, Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar (10 Aufl, Nomos Kommentar 2019) (Hk- BGB Schulz).
 • Schoop K- OR, Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (Hrsg. von Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmid, Ivo Schwander) (Orell Füssli 2002) (Handkomm-Schoop).
 • Schwenzer I, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil (7. Aufl, Stämpfli AG 2016) (Schwenzer, OR AT).
 • Serozan R, İfa-İfa Engelleri-Haksız Zenginleşme (Kocayusufpaşa/Hatemi/Serozan/Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm- Üçüncü Cilt) (7. Bası, Filiz 2006).
 • Sirmen L, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu (1. Bası, Sevinç 1976).
 • Sinn A, Gropp W and Nagy F, Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts (Mit 3 Farbabbildungen,V & R unipress Universitatsverlag Osnabrück, Göttingen, 2011).
 • Tamer Güven D, ‘Compensatio Culparum -Roma Hukukunda Birlikte Kusur-’ (1997-1998) 17(1-2) MHB (Prof. Dr. Yılmaz Aytuğ’a Armağan) 251-259.
 • Tandoğan H, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet) (1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Bası Yapılmıştır, Vedat 2010) (Türk Mes’uliyet Hukuku).
 • Tandoğan H, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (Turhan 1981) (Sözleşme Dışı Sorumluluk).
 • Tanrıver S, Medenî Usûl Hukuku, C I, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması (Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Yetkin 2018).
 • Taşpınar S, ‘İsviçre Federal İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış’ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı) (Türkiye Barolar Birliği 2004) 599-670.
 • Tekinay SS, Akman S, Burcuoğlu H ve Altop A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (7. Bası, Filiz 1993).
 • Tekinay, SS, Borçlular Arasında Akdi Teselsül (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi 1956).
 • Tuncer AN ‘Bir Zarara Birden Çok Kişinin Birlikte Neden Olmasında Zincirleme (Müteselsil) Sorumluluk ve Rücu İlişkileri’ (1978) 58(5-6) Adalet Dergisi 408-452.
 • Topuz M, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi (1. Bası, On İki Levha 2011).
 • Tunçomağ K, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler I. Cilt (Üzerinde Çalışılmış ve Genişletilmiş 6. Bası, Sermet 1976) (Genel Hükümler C I).
 • Ulukapı Ö, İcra ve İflas Hukuku (1. Bası, Mimoza 2015) (İcra ve İflas).
 • Ulukapı Ö, Medenî Usûl Hukuku (2. Bası, Mimoza 2015) (Medenî Usûl).
 • Umar B, ‘Kuru/Arslan/Yılmaz’ın İcra ve İflas Ders Kitabı Üzerine Gözlemler (15. Basım)’ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği 2004) (Gözlemler).
 • Umar B, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (Yargıç ve Avukatlar İçin HMK Uygulamasında Karşılaşılacak Soru ve Sorunların Türk ve Neuchâtel Bilimsel ve Yargısal İçtihatları Işığında Yanıtları ve Çözümleri) (2. Bası, Yetkin 2014) (Şerh).
 • Uyar T, ‘İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu (İİK m 5)’ 2015 (2) Ankara Barosu Dergisi 255-269 (Hukuki Sorumluluk).
 • Uyar T, ‘İcra Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu “İİK m 5”’ (Kasım 2013) Legal Hukuk Dergisi 111-122 (İİK m 5).
 • Uyar T, ‘İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Devletin Hukuki Sorumluluğu’ (Nisan 2004) Bursa Barosu Dergisi 36-43 (Devletin Hukuki Sorumluluğu).
 • Uyar T, Uyar A ve Uyar C, İcra ve İflas Kanunu Şerhi: El Kitabı (İİK 1-370): 1-2 Cilt (2. Bası, Turhan 2012).
 • Üstündağ S, İcra Hukukunun Esasları (Baştan Sona Gözden Geçirilmiş ve 4949 sayılı Kanun Hükümleri Göz Önünde Tutulmak Suretiyle, Yenilenmiş 8. Bası, 2004) (İcra Hukuku).
 • Üstündağ S, Medeni Yargılama Hukuku, C I-II (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 7. Bası, Nesil 2000) (Usul).
 • Velidedeoğlu HV ve Özdemir R, Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel) (Olgaç 1987).
 • von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt: 1-2 (Çev Cevat Edege) (Olgaç 1983).
 • van Dongen, EGD and Verdam HP, ‘The Delopment of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law (2016) 12 Utrecht L Rev 61-74
 • Yavuz N, Türk Borçlar kanununun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, Adalet 2012) (Değişiklikler ve Yenilikler).
 • Yavuz N, Borçlar Hukuku El Kitabı (1. Bası, Adalet 2018) (Borçlar).
 • Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, İcra ve İflas Hukuku (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Bası, Beta 2016).
 • Yılmaz E, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (2. Bası, Yetkin 2013) (Şerh C I).
 • Yılmaz E, ‘Dünden Bugüne İcra ve İflas Kanunumuz’ (2003) 11(3-4) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9-45 (İcra ve İflas Kanunumuz).

Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 1169 - 1229, 31.12.2021
https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003

Öz

Regarding a situation where officers of the enforcement and bankruptcy department have legal responsibility as per Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law, a particular point that is debatable in the doctrine is related to the issue of whether third parties incurring losses due to faulty acts of enforcement and bankruptcy department officers shall not apply to cancel the faulty transaction causing them to incur damages but shall have the opportunity to claim recovery of damages as per the rules related to legal liability regulated by Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law. In our study, general explanations are first made about the legal responsibility of enforcement and bankruptcy department officers, and the features, terms, and legal quality of the legal responsibility foreseen in Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law are revealed. Afterwards, if liabilities of enforcement and bankruptcy department officers arise due to their faulty acts as per Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law, when there is opportunity for the party incurring damages to avoid occurrence of losses, to avoid damages, or to mitigate the amount of losses, situations where they do not use the opportunities they have or make the necessary applications will be evaluated. In other words, the impact of the fault of the party incurring losses will be considered.

Kaynakça

 • Akıncı Ş, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler (11. Bası, Sayram 2017).
 • Akıntürk T, Müteselsil Borçluluk (Sevinç 1971) (Müteselsil Borçluluk).
 • Akıntürk T, Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri (Genişletilmiş 13. Bası, Beta 2007 (Borçlar Hukuku).
 • Alangoya Y, Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, Medeni Usul Hukuku Esasları (7. Bası, Beta 2009).
 • Ansay SŞ, Hukuk İcra ve İflâs Usulleri (5. Bası, İstiklal Matbaası 1960).
 • Antalya G, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1, 2 (Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri) (2. Bası, Legal 2019).
 • Arsebük AE, Borçlar Hukuku Birinci Cilt ve İkinci Cilt (3. Bası, 1950).
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S ve Hanağası E, Medenî Usul Hukuku (5. Bası, Yetkin 2019) (Medeni Usul).
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S ve Hanağası E, İcra ve İflas Hukuku (4. Bası, Yetkin 2018) (İcra ve İflas).
 • Arslan AS, İcra Takip İşlemleri (Etkileri ve Hukuka Aykırılığın Sonuçları) (1. Bası, Yetkin 2018).
 • Ataay A, Borçlar Hukuku Genel Teorisi, Birinci Yarım (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 4. Bası, Der 1986).
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, İcra ve İflas Hukuku (2. Bası, Yetkin 2019) (İcra ve İflas).
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2018) (Medeni Usul).
 • Atamer Y, Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları (1. Bası, Beta 1996).
 • Ayan M, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (11. Bası, Mimoza 2016).
 • Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I Art 1-158 SchKG, (Adrian Staehelin, Thomas Bauer, Daniel Staehelin Herausgeber), (2. Auflage, Helbing Lichtenhahn 2010).
 • Baysal BZ, Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) (1. Bası, On İki Levha 2012) (Zarar Görenin Kusuru).
 • Baysal BZ, Haksız Fiil Hukuku, BK m 49-76 (1. Bası, On İki Levha 2019) (Haksız Fiil Hukuku).
 • Becker H, İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi VI. Cilt Borçlar Kanunu I. Kısım Genel Hükümler Fasikül IV, (Çev.: Kemal Reisoğlu) (Ankara Yarı Açık Cezaevi 1968).
 • Belgesay MR, İcra ve İflas Hukuku (Vakıf 1942) (İcra ve İflas).
 • Belgesay MR, İcra ve İflas Kanunu Şerhi: Metinler ve İzahı (2. Bası, Saka 1949) (Şerh).
 • Berkin NM, ‘Cebri İcra Faaliyetinden Sorumluluk’ (1971) 37(1-4) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 217-241 (Sorumluluk).
 • Berkin NM, İcrada Hukuk (1947 Hak 1947) (İcrada Hukuk).
 • Birsen K, Borçlar Hukuku Dersleri Borçların Genel Hükümleri (4. Bası, Fakülteler 1967).
 • Budak AC ve Karaaslan V, Medeni Usul Hukuku (3. Bası, Adalet 2019).
 • Çalkin F ve Tuğsavul M, Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları (1. Bası, Cumhuriyet 1948).
 • Demir Saldırım S, İcra Müdürünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk (1. Bası, Seçkin 2011).
 • Deschenaux H and Tercier P, Sorumluluk Hukuku (Çev. Salim Özdemir) (Kadıoğlu 1983).
 • Dietrich J and Field I, ‘The Reasonable Tort Victim: Contributory Negligence, Standard of Care and the Theory’ (2017) 41(2) Melb U L Rev 602-646.
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (24. Bası, Yetkin 2017) (Borçlar Hukuku).
 • Eren F, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi (Sevinç 1975) (İlliyet Bağı).
 • Feyzioğlu FN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt - I (Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Fakülteler 1976).
 • Fordham M ‘Contributory Negligence and Apportionment’ (2016) 2016 Singapore Journal of legal Studies 183-193
 • Foxton T, ‘Share and Share Alike: Contributory Negligence and Contractual Claims’ (2017) 2017 Oxford University Undergraduated Law Journal 21-33
 • Friedman E, ‘Sharing Responsibility Instead of Allocating Blame: Reforming Torts and Reducing Accidents’ (2018) University of Illinois Law Review 579-628.
 • Gökcan HT, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Bası, Seçkin 2016).
 • Gürsoy KT, ‘Haksız Eylem (Fiil)den Doğan Talep Hakkı ve Bu Hakkın Diğer Talep Haklarıyla Yarışması (Dava Hakkının Telahuku)’ (1974) 31 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 149-184.
 • Hatemi H, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (Gözden geçirilip genişletilmiş 2. Bası, Filiz 1998).
 • Hatemi H ve Gökyayla E, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (3. Bası, Vedat 2015).
 • Görgün ŞL, Börü L, Toraman B ve Kodakoğlu M, Medeni Usul Hukuku (6. Bası, Yetkin 2017).
 • Helvacı İ, Gerekçeli-Karşılaştırmalı İsviçre-İçtihatlı-Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, (1. Bası, On İki Levha 2011).
 • Hunkeler D, Kurzkommentar, SchKG Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, (2. Aufl, Helbing Lichtenhahn 2014) (KUKO SchKG-Levante).
 • Gauch P, Aepli V and Stöckli H, Präjudizienbuch zum OR Rechtsprechung des Bundesgerichts, (5th ergänzte und neu gestaltete Auflage Schulthess Juristische Medien AG 2002).
 • İmre Z, Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri (İsmail Akgün 1949).
 • İpekçi N, Açıklamalı – İçtihatlı Uygulama Örnekli, İcra-İflas Kanunu Tatbikatı (Şerh): 1-370, C I, (7. Bası, Arıkan 2007).
 • Kaçak N, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Açıklamalı, İçtihatlı, Yeni Değişikliklerle, C I (3. Bası, Seçkin 2006).
 • Kaneti S, ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davaları’ in Makaleler (On İki Levha 2011) 857-862 (Tazminat Davaları).
 • Kaneti S, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru (Kazancı 2007) (Hukuka Aykırılık).
 • Kaneti S, ‘Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi’ in Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu 21-22 Ekim 1977 Ankara (Fakülteler 1980) 29-66 (Kusur Kavramı).
 • Karacabey ÖF, ‘Haksız Fiillerde Zamanaşımı’ (1978) 4 Yargıtay Dergisi 477-505.
 • Karahasan MR, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. Cilt (Tümü Yeniden İşlenmiş ve Genişletilerek Yenilenmiş Baskıdır, Beta Basım 2003).
 • Karslı A, İcra ve İflas Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Alternatif 2014) (İcra ve İflas).
 • Karslı A, Medeni Muhakeme Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Alternatif 2014) (Medeni Usul).
 • Kılıçoğlu M, Sorumluluk Hukuku Cilt 1 Sözleşeme Dışı Sorumluluk, (1. Bası, Turhan 2002) (Kılıçoğlu M).
 • Kılıçoğlu AM, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Genişletilmiş 23. Bası, Turhan 2019) (Kılıçoğlu A).
 • Koçhisarlı C, ‘Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi’ (1984) 2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 175-299.
 • Kostkiewicz JK and Vock D, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG (4. Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3. Auflage von Carl Jaeger, Schulthess
 • Kommentar, Schulthess Verlag 2017) (SK SchKG-Müggler).
 • Kurt LM, ‘Zarar Görenin Zararı Azaltma Külfeti’ (2015) 64(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 775-814.
 • Kutay İ, ‘İcrada Devletin Sorumluluğu’ (1975) 5 Ankara Barosu Dergisi 665-674.
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı (Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş 2. Bası, Adalet 2013) (El Kitabı İcra).
 • Kuru B, Arslan R ve Yılmaz E, İcra ve İflas Hukuku: Ders Kitabı, 6352 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler İşlenip Değerlendirilmiş 28. Baskı (Tıpkı Basım) (Yetkin 2014) (İcra).
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (1. Bası, Legal 2016) (Ders Kitabı).
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2018) (İstinaf Sistemine Göre (İcra)).
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku (3. Bası, Evrim 1988) (İcra ve İflas).
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C I (6. Bası, Demir-Demir 2001) (Hukuk Muhakemeleri Usulü, C I).
 • Kuru B, Arslan R ve Yılmaz E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış (Tıpkı Basım) (24. Bası, Yetkin 2013) (Medeni Usul).
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı (1. Bası, Alfa 1995) (El Kitabı Usul).
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (1. Bası, Yetkin 2017) (İstinaf Sistemine Göre (Usul)).
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku (Cilt I) (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Adalet 2013) (Cilt I).
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku Esasları (Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Adalet 2017) (İcra ve İflas Hukuku).
 • Muşul T, Medeni Usul Hukuku (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Esas Alınarak Hazırlanmış 3. Bası, Adalet 2012) (Medeni Usul).
 • Nomer HN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 17. Bası, Beta 2020) (Borçlar Hukuku).
 • Nomer HN, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi (1. Bası, Beta 1996) (Haksız Fiil).
 • Nomer HN, ‘Farazi İlliyet Problemi’ (1995-1996) 55 (1-2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 413-420 (Farazi İlliyet).
 • Oğuzman MK ve Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2 (Gözden Geçirilmiş 10. Bası, Vedat 2013) (C II).
 • Oser H and Schönenberger W, Borçlar Hukuku İkinci Kısım Madde 41-109 (TBK m 41-108) (Türkçeye Çeviren: Recai Seçkin) (Yeni Cezaevi Basımevi 1950).
 • Oskay M, Koçak C, Deynekli A ve Doğan A, İİK Şerhi C I (1. Bası, Turhan 2007).
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Sungurtekin-Özkan M ve Özekes M, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 6728, 6763 ve 7010 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliler Nazara Alınarak Gözden Geçirilmiş (5. Bası, Vedat 2018).
 • Pekcanıtez H ve Akkan M, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C I, (15. Bası, On İki Levha 2017) (Pekcanıtez ve Akkan, Pekcanıtez Usul).
 • Pekcanıtez H ve Atalay O, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C II (15. Bası, On İki Levha 2017) (Pekcanıtez ve Atalay, Pekcanıtez Usul).
 • Pekcanıtez H ve Simil C, İcra-İflas Hukukunda Şikâyet (2. Bası, Vedat 2017).
 • Pekmez C, Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu (1. Bası, On İki Levha 2013).
 • Posacıoğlu İE, İcra Hukuku Esasları (538 sayılı Kanun göz önünde tutularak yazılan 4. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1982) (İcra Hukuku).
 • Postacıoğlu, İE, Medeni Usul Hukuku Dersleri (1911 Sayılı Kanun’a Göre Yazılmış 6. Bası, Sulhi Garan 1975) (Usul Hukuku).
 • Postacıoğlu İE ve Altay S, İcra Hukuku Esasları (5. Bası, Vedat 2010) (İcra).
 • Postacıoğlu İE ve Altay S, Medeni Usul Hukuku Dersleri (Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 7. Bası, Vedat 2015) (Usul).
 • Reisoğlu S, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler (23. Bası, Beta 2012).
 • Reşit M, Yeni İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Birinci Kitap, İcra (2. Bası, Ekspres 1932).
 • Sanlı KC, ‘Kusursuz Sorumluluk Halleri’ in Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (On İki Levha 2011) 61-81
 • Saymen F, Borçlar Hukuku Dersleri Cilt I Umumi Hükümler (İsmail Akgün 1950).
 • Schulze R, Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar (10 Aufl, Nomos Kommentar 2019) (Hk- BGB Schulz).
 • Schoop K- OR, Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (Hrsg. von Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmid, Ivo Schwander) (Orell Füssli 2002) (Handkomm-Schoop).
 • Schwenzer I, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil (7. Aufl, Stämpfli AG 2016) (Schwenzer, OR AT).
 • Serozan R, İfa-İfa Engelleri-Haksız Zenginleşme (Kocayusufpaşa/Hatemi/Serozan/Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm- Üçüncü Cilt) (7. Bası, Filiz 2006).
 • Sirmen L, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu (1. Bası, Sevinç 1976).
 • Sinn A, Gropp W and Nagy F, Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts (Mit 3 Farbabbildungen,V & R unipress Universitatsverlag Osnabrück, Göttingen, 2011).
 • Tamer Güven D, ‘Compensatio Culparum -Roma Hukukunda Birlikte Kusur-’ (1997-1998) 17(1-2) MHB (Prof. Dr. Yılmaz Aytuğ’a Armağan) 251-259.
 • Tandoğan H, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet) (1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Bası Yapılmıştır, Vedat 2010) (Türk Mes’uliyet Hukuku).
 • Tandoğan H, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (Turhan 1981) (Sözleşme Dışı Sorumluluk).
 • Tanrıver S, Medenî Usûl Hukuku, C I, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması (Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Yetkin 2018).
 • Taşpınar S, ‘İsviçre Federal İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış’ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı) (Türkiye Barolar Birliği 2004) 599-670.
 • Tekinay SS, Akman S, Burcuoğlu H ve Altop A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (7. Bası, Filiz 1993).
 • Tekinay, SS, Borçlular Arasında Akdi Teselsül (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi 1956).
 • Tuncer AN ‘Bir Zarara Birden Çok Kişinin Birlikte Neden Olmasında Zincirleme (Müteselsil) Sorumluluk ve Rücu İlişkileri’ (1978) 58(5-6) Adalet Dergisi 408-452.
 • Topuz M, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi (1. Bası, On İki Levha 2011).
 • Tunçomağ K, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler I. Cilt (Üzerinde Çalışılmış ve Genişletilmiş 6. Bası, Sermet 1976) (Genel Hükümler C I).
 • Ulukapı Ö, İcra ve İflas Hukuku (1. Bası, Mimoza 2015) (İcra ve İflas).
 • Ulukapı Ö, Medenî Usûl Hukuku (2. Bası, Mimoza 2015) (Medenî Usûl).
 • Umar B, ‘Kuru/Arslan/Yılmaz’ın İcra ve İflas Ders Kitabı Üzerine Gözlemler (15. Basım)’ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği 2004) (Gözlemler).
 • Umar B, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (Yargıç ve Avukatlar İçin HMK Uygulamasında Karşılaşılacak Soru ve Sorunların Türk ve Neuchâtel Bilimsel ve Yargısal İçtihatları Işığında Yanıtları ve Çözümleri) (2. Bası, Yetkin 2014) (Şerh).
 • Uyar T, ‘İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu (İİK m 5)’ 2015 (2) Ankara Barosu Dergisi 255-269 (Hukuki Sorumluluk).
 • Uyar T, ‘İcra Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu “İİK m 5”’ (Kasım 2013) Legal Hukuk Dergisi 111-122 (İİK m 5).
 • Uyar T, ‘İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Devletin Hukuki Sorumluluğu’ (Nisan 2004) Bursa Barosu Dergisi 36-43 (Devletin Hukuki Sorumluluğu).
 • Uyar T, Uyar A ve Uyar C, İcra ve İflas Kanunu Şerhi: El Kitabı (İİK 1-370): 1-2 Cilt (2. Bası, Turhan 2012).
 • Üstündağ S, İcra Hukukunun Esasları (Baştan Sona Gözden Geçirilmiş ve 4949 sayılı Kanun Hükümleri Göz Önünde Tutulmak Suretiyle, Yenilenmiş 8. Bası, 2004) (İcra Hukuku).
 • Üstündağ S, Medeni Yargılama Hukuku, C I-II (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 7. Bası, Nesil 2000) (Usul).
 • Velidedeoğlu HV ve Özdemir R, Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel) (Olgaç 1987).
 • von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt: 1-2 (Çev Cevat Edege) (Olgaç 1983).
 • van Dongen, EGD and Verdam HP, ‘The Delopment of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law (2016) 12 Utrecht L Rev 61-74
 • Yavuz N, Türk Borçlar kanununun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, Adalet 2012) (Değişiklikler ve Yenilikler).
 • Yavuz N, Borçlar Hukuku El Kitabı (1. Bası, Adalet 2018) (Borçlar).
 • Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, İcra ve İflas Hukuku (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Bası, Beta 2016).
 • Yılmaz E, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (2. Bası, Yetkin 2013) (Şerh C I).
 • Yılmaz E, ‘Dünden Bugüne İcra ve İflas Kanunumuz’ (2003) 11(3-4) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9-45 (İcra ve İflas Kanunumuz).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serpil IŞIK (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4329-1138
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ihm1049838, journal = {İstanbul Hukuk Mecmuası}, issn = {2636-7734}, eissn = {2667-6974}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {79}, pages = {1169 - 1229}, doi = {10.26650/mecmua.2021.79.4.0003}, title = {İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi}, key = {cite}, author = {Işık, Serpil} }
APA Işık, S. (2021). İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi . İstanbul Hukuk Mecmuası , 79 (4) , 1169-1229 . DOI: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003
MLA Işık, S. "İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi" . İstanbul Hukuk Mecmuası 79 (2021 ): 1169-1229 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/67659/1049838>
Chicago Işık, S. "İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi". İstanbul Hukuk Mecmuası 79 (2021 ): 1169-1229
RIS TY - JOUR T1 - İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi AU - Serpil Işık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 DO - 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 T2 - İstanbul Hukuk Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 1169 EP - 1229 VL - 79 IS - 4 SN - 2636-7734-2667-6974 M3 - doi: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 UR - https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Hukuk Mecmuası İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi %A Serpil Işık %T İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi %D 2021 %J İstanbul Hukuk Mecmuası %P 2636-7734-2667-6974 %V 79 %N 4 %R doi: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 %U 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003
ISNAD Işık, Serpil . "İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi". İstanbul Hukuk Mecmuası 79 / 4 (Aralık 2021): 1169-1229 . https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003
AMA Işık S. İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2021; 79(4): 1169-1229.
Vancouver Işık S. İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi. İstanbul Hukuk Mecmuası. 2021; 79(4): 1169-1229.
IEEE S. Işık , "İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi", İstanbul Hukuk Mecmuası, c. 79, sayı. 4, ss. 1169-1229, Ara. 2021, doi:10.26650/mecmua.2021.79.4.0003