Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 64 - 73, 31.12.2022
https://doi.org/10.17985/ijare.1153663

Öz

Kaynakça

 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., & vd. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması [The investigation of relationship between organizational an investigation of expectations of career perception and change, and leadership style of generation Y]. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11–42.
 • Akyazı, E. & Tutgun-Ünal, A. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin amaç, benimseme, yalnızlık düzeyi ilişkisi bağlamında sosyal ağları kullanımı [Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students]. Global Media Journal TR, 3(6), 1–24.
 • Alwin, D.F. & Mccammon, R.J. (2007). Rethinking generations. Research in Human Development. 4(3-4), 219–370. BBN Türk (2022). Metaverse Nedir? [What is Metaverse?]. Access: https://www.youtube.com/watch?v=YMT7tYgQt5Q
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations ın business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218–229.
 • Bilgile.com (2022). Metaverse Nedir? [What is Metaverse?]. Access: https://www.bilgile.com/teknoloji/488-Metaverse-nedir.html
 • Büyükşener, E. (2013). Sosyal medya üzerinden üniversite eğitimi [University education through social media]. http://www.ercument.org/2013/04/17/yeni-medya-konferansi-egitim-sunumu/
 • Canöz, N. (2016). İletişim fakültesi öğrencilerinin kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde sosyal medya kullanım alışkanlıkları [Social media uses and gratifications approaches on faculty of communication students’ social media habits]. SUTAD, (39), 423–441.
 • Deniz, L. & Tutgun Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması [Development of a set of scales toward the use of social media and values of generations in social media age]. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025–1057. DOI: 10.26466/opus.557240
 • Döğer, Ç. (2020). Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma [A research on the social media usage levels of generation Y and the differences of the acceptance values]. Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Uskudar University, Institute of Social Science, Istanbul, Turkey.
 • Ekşili, N., & Antalyalı, Ö.L. (2017). Türkiye’de Y kuşağı özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma: Okul yöneticileri üzerine bir araştırma [A study to determine the characteristics of generation Y in Turkey: A survey on school administrators]. Humanities Sciences (NWSAHS), 12(3), 90-111, http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.3.4C0219
 • Grimshaw, M. (2013). The Oxford handbook of virtuality. New York. ISBN 978-0-19-998498-5. OCLC 893932883.
 • HoloNext (2020). Artırılmış Gerçeklik AR (Augmented Reality) Nedir? [What is Augmented Reality?] https://holonext.com/tr/artirilmis-gerceklik-nedir-ar/
 • Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [University students’ aims of use of social network sites scale: Development and validation]. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 251–263.
 • Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly, 37/4:509-523 (Winter, 1973-1974).
 • Lee, L., Braud, T., Zhou P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., & Hui, P. (2021). All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda, Computers and Society, 14(8), 1-66. Access: https://arxiv.org/pdf/2110.05352.pdf
 • Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği [A study on the cultural value change across three generations: Ankara sample]. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi [University Journal of Turkish Studies/HÜTAD], 21, 137–160.
 • Özdemir, Ş. (2021). Sosyal medya çağında kuşakların medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi [Examination of media use habits of generations in the age of social media]. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 9(20), 281–308.
 • Tarhan (2020). Z Kuşağı Kayıp Kuşak Olmasın. Access: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5466/prof-dr-nevzat-tarhan-z-kusagi-kayip-kusak-olmasin
 • Tutgun-Ünal, A. (2013). Nesiller ayrılıyor: X, Y ve Z nesilleri [XYZ Generations]. Açıkbilim. Access: http://www.acikbilim.com/2013/09/ dosyalar /nesiller-ayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html
 • Tutgun-Ünal, A. (2022a). Metaverse eğitimi nasıl dönüştürecek? TEDX 2022 Uskudar University. Access: https://www.youtube.com/watch?v=DoJ8mranglQ&t=1s
 • Tutgun-Ünal, A. (2022b). Metaverse’e yönelik metaforların içerik analizi [Metaverse metaphors according to the content analysis method]. Social Research-Scientific-analytical journal, 2(1), 52–67. ISSN 2788-8789.
 • Tutgun-Ünal, A. & Deniz, L. (2020). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri [Social Media Usage Levels and Preferences of Social Media Generations]. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 125–144. DOI: 10.26466/opus.626283
 • Tutgun-Ünal, A. & Döğer, Ç. (2021). Kuşakların iletişimi ve farklılıkları [Communication and differences of generations] in (Ed. İşman, A., Özgür, A. Z., Adıgüzel, Y., Öztunç, M.) İletişim Çalışmaları 2021 [Communication studies 2021], Eğitim Yayınevi.
 • Tutgun-Ünal, A. & Katmer-Bayraklı, V. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal medyanın eğitimde iletişim amaçlı kullanılmasına ilişkin görüşleri: Twitter örneği [Opinions of teacher candidates on the use of social media for communication purposes in education: Twitter Example]. Uluslararası 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Istanbul, Turkey.
 • VentureBeat (2021). Facebook’s vision of the Metaverse has a critical flaw. Access: https://web.archive.org/web/20210912132221/https://venturebeat.com/2021/09/12/facebooks-vision-of-the-Metaverse-has-a-critical-flaw/
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zemke, R., Raines, C., & Filipczak, B. (2013). Generations at work: Managing the clash of boomers, gen Xers, and gen Yers in the workplace (2nd Ed. b.). USA: Amacom.

Metaverse Awareness and Generation to Transform Education

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 64 - 73, 31.12.2022
https://doi.org/10.17985/ijare.1153663

Öz

With each passing second, the huge information flow of social media has transformed many habits and behaviors of people. The effects of social media have been discussed in the field of education as in every field, and it has been stated in studies that it increases motivation when used in education. Nowadays, with the change of Facebook’s name into “Meta”, discussions of Metaverse as a Web 3.0 technology have started. Understanding the concept of Metaverse, which means Virtual Universe, is important for educators to understand the subject and design new instructional models. In this study, it is aimed to examine the transformation of education with the metaverse awareness and metaverse generation. The literature was scanned with the document analysis technique and the subject was discussed with the titles of “The Concept of Metaverse”, “Metaverse and Education”, “Metaverse Awareness” and “Transformation of Education with the Metaverse Generation”. As a result, in an educational environment without huge campuses or buildings, it is expected that the education of the metaverse generation will take a completely different turn with the haptic clothes that will provide the feeling of touch in the virtual metaverse world. In this direction, it is important that the Metaverse awareness is formed correctly in these days, which are preparing the ground for transformation in education.

Kaynakça

 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., & vd. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması [The investigation of relationship between organizational an investigation of expectations of career perception and change, and leadership style of generation Y]. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11–42.
 • Akyazı, E. & Tutgun-Ünal, A. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin amaç, benimseme, yalnızlık düzeyi ilişkisi bağlamında sosyal ağları kullanımı [Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students]. Global Media Journal TR, 3(6), 1–24.
 • Alwin, D.F. & Mccammon, R.J. (2007). Rethinking generations. Research in Human Development. 4(3-4), 219–370. BBN Türk (2022). Metaverse Nedir? [What is Metaverse?]. Access: https://www.youtube.com/watch?v=YMT7tYgQt5Q
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations ın business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218–229.
 • Bilgile.com (2022). Metaverse Nedir? [What is Metaverse?]. Access: https://www.bilgile.com/teknoloji/488-Metaverse-nedir.html
 • Büyükşener, E. (2013). Sosyal medya üzerinden üniversite eğitimi [University education through social media]. http://www.ercument.org/2013/04/17/yeni-medya-konferansi-egitim-sunumu/
 • Canöz, N. (2016). İletişim fakültesi öğrencilerinin kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde sosyal medya kullanım alışkanlıkları [Social media uses and gratifications approaches on faculty of communication students’ social media habits]. SUTAD, (39), 423–441.
 • Deniz, L. & Tutgun Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması [Development of a set of scales toward the use of social media and values of generations in social media age]. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025–1057. DOI: 10.26466/opus.557240
 • Döğer, Ç. (2020). Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma [A research on the social media usage levels of generation Y and the differences of the acceptance values]. Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Uskudar University, Institute of Social Science, Istanbul, Turkey.
 • Ekşili, N., & Antalyalı, Ö.L. (2017). Türkiye’de Y kuşağı özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma: Okul yöneticileri üzerine bir araştırma [A study to determine the characteristics of generation Y in Turkey: A survey on school administrators]. Humanities Sciences (NWSAHS), 12(3), 90-111, http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.3.4C0219
 • Grimshaw, M. (2013). The Oxford handbook of virtuality. New York. ISBN 978-0-19-998498-5. OCLC 893932883.
 • HoloNext (2020). Artırılmış Gerçeklik AR (Augmented Reality) Nedir? [What is Augmented Reality?] https://holonext.com/tr/artirilmis-gerceklik-nedir-ar/
 • Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [University students’ aims of use of social network sites scale: Development and validation]. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 251–263.
 • Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly, 37/4:509-523 (Winter, 1973-1974).
 • Lee, L., Braud, T., Zhou P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., & Hui, P. (2021). All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda, Computers and Society, 14(8), 1-66. Access: https://arxiv.org/pdf/2110.05352.pdf
 • Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği [A study on the cultural value change across three generations: Ankara sample]. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi [University Journal of Turkish Studies/HÜTAD], 21, 137–160.
 • Özdemir, Ş. (2021). Sosyal medya çağında kuşakların medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi [Examination of media use habits of generations in the age of social media]. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 9(20), 281–308.
 • Tarhan (2020). Z Kuşağı Kayıp Kuşak Olmasın. Access: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5466/prof-dr-nevzat-tarhan-z-kusagi-kayip-kusak-olmasin
 • Tutgun-Ünal, A. (2013). Nesiller ayrılıyor: X, Y ve Z nesilleri [XYZ Generations]. Açıkbilim. Access: http://www.acikbilim.com/2013/09/ dosyalar /nesiller-ayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html
 • Tutgun-Ünal, A. (2022a). Metaverse eğitimi nasıl dönüştürecek? TEDX 2022 Uskudar University. Access: https://www.youtube.com/watch?v=DoJ8mranglQ&t=1s
 • Tutgun-Ünal, A. (2022b). Metaverse’e yönelik metaforların içerik analizi [Metaverse metaphors according to the content analysis method]. Social Research-Scientific-analytical journal, 2(1), 52–67. ISSN 2788-8789.
 • Tutgun-Ünal, A. & Deniz, L. (2020). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri [Social Media Usage Levels and Preferences of Social Media Generations]. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 125–144. DOI: 10.26466/opus.626283
 • Tutgun-Ünal, A. & Döğer, Ç. (2021). Kuşakların iletişimi ve farklılıkları [Communication and differences of generations] in (Ed. İşman, A., Özgür, A. Z., Adıgüzel, Y., Öztunç, M.) İletişim Çalışmaları 2021 [Communication studies 2021], Eğitim Yayınevi.
 • Tutgun-Ünal, A. & Katmer-Bayraklı, V. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal medyanın eğitimde iletişim amaçlı kullanılmasına ilişkin görüşleri: Twitter örneği [Opinions of teacher candidates on the use of social media for communication purposes in education: Twitter Example]. Uluslararası 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Istanbul, Turkey.
 • VentureBeat (2021). Facebook’s vision of the Metaverse has a critical flaw. Access: https://web.archive.org/web/20210912132221/https://venturebeat.com/2021/09/12/facebooks-vision-of-the-Metaverse-has-a-critical-flaw/
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zemke, R., Raines, C., & Filipczak, B. (2013). Generations at work: Managing the clash of boomers, gen Xers, and gen Yers in the workplace (2nd Ed. b.). USA: Amacom.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aylin Tutgun-ünal 0000-0003-2430-6322

Nevzat Tarhan 0000-0002-6810-7096

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 3 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tutgun-ünal, A., & Tarhan, N. (2022). Metaverse Awareness and Generation to Transform Education. International Journal of Academic Research in Education, 8(1), 64-73. https://doi.org/10.17985/ijare.1153663
AMA Tutgun-ünal A, Tarhan N. Metaverse Awareness and Generation to Transform Education. IJARE. Aralık 2022;8(1):64-73. doi:10.17985/ijare.1153663
Chicago Tutgun-ünal, Aylin, ve Nevzat Tarhan. “Metaverse Awareness and Generation to Transform Education”. International Journal of Academic Research in Education 8, sy. 1 (Aralık 2022): 64-73. https://doi.org/10.17985/ijare.1153663.
EndNote Tutgun-ünal A, Tarhan N (01 Aralık 2022) Metaverse Awareness and Generation to Transform Education. International Journal of Academic Research in Education 8 1 64–73.
IEEE A. Tutgun-ünal ve N. Tarhan, “Metaverse Awareness and Generation to Transform Education”, IJARE, c. 8, sy. 1, ss. 64–73, 2022, doi: 10.17985/ijare.1153663.
ISNAD Tutgun-ünal, Aylin - Tarhan, Nevzat. “Metaverse Awareness and Generation to Transform Education”. International Journal of Academic Research in Education 8/1 (Aralık 2022), 64-73. https://doi.org/10.17985/ijare.1153663.
JAMA Tutgun-ünal A, Tarhan N. Metaverse Awareness and Generation to Transform Education. IJARE. 2022;8:64–73.
MLA Tutgun-ünal, Aylin ve Nevzat Tarhan. “Metaverse Awareness and Generation to Transform Education”. International Journal of Academic Research in Education, c. 8, sy. 1, 2022, ss. 64-73, doi:10.17985/ijare.1153663.
Vancouver Tutgun-ünal A, Tarhan N. Metaverse Awareness and Generation to Transform Education. IJARE. 2022;8(1):64-73.
e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE