Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı (Publication Ethics and Abuse Statement)

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı

JOURNAL EMI Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE)Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

  • Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
  • Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme (double-blind peer review) süresine alınır. Gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklıdır. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan materyali kullanımına yönelik incelemelerin söz konusu olduğu ve standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzluğunun yayın sonrası aşamada saptandığı durumda da geçerlidir ve yazının yayından geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğunu hatırlatır.

Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
Yazar Sorumlulukları
Yazar(lar) gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmış olmadığını beyan etmelidirler. Geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar. Dergimizde tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Yazar(lar); başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir.
Araştırma türü yazıların (kısa raporlar dahil) yazar(lar)ı; "çalışmayı tasarlama", "verileri toplama", "verileri inceleme", "yazıyı yazma" ve "verilerin ve analizlerin doğruluğunu onaylama" aşamalarından en az 3 tanesine katılmış olmak ve bu durumu beyan etmek zorundadır.
Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdür. Çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini açıklıkla bildirmelidirler.
Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde Editör ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.
Yazarlık ve yazar sorumlulukları konusundaki ICMJE yönergeleri için tıklayınız.
Hakem Sorumlulukları
Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır.
Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
COPE tarafından hazırlanan "Hakem Kılavuzu"adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.
Editör Sorumlulukları
Editörler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir çift kör eş değerlendirme süreci sağlarlar. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar.
Editörler yayının içeriği ve toplam kalitesinden sorumludur. Erratum sayfaları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlarlar.
Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir. JOURNAL EMI Dergisinde hakem atamasında sadece Editör tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur.
COPE tarafından hazırlanan "Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları" adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.

---

Publication Ethics and Abuse Statement

This statement has been prepared based on the recommendations and guidelines developed by the Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) and International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) for journal editors.

Manuscripts submitted to the journal for publication have not been previously published in another journal (submitted in scientific training and full-text papers) or have not been sent to any journal for submission.

Manuscripts sent to the journal are subject to double-blind peer review period after being reviewed by an Editor and at least two referees. The plagiarism status of the submitted articles can be examined at any stage by means of purpose-built software. As a result of the examination, plagiarism etc. If situations are detected, these studies will not be published in the journal. This rule also applies if the standard and its non-compliance are detected at the post-publishing stage and requires the article to be withdrawn from publication. Our journal reminds us of its responsibility to report cases of suspicion of plagiarism or double publication, as required by publication ethics.

Our journal is based on the "Publication Ethics Flowcharts" developed by COPE in cases of possible abuse or violation of publication ethics. Please click for detailed information on this subject.

Author Responsibilities

The author(s) must guarantee the originality of the articles they submit.

They must declare that the manuscript has not been previously published anywhere, in any language, or has not been evaluated for publication.

They must comply with applicable copyright agreements and laws. Copyrighted material such as tables, figures or other contributing quotations in our journal is only published with valid permission and copyright approval, and this responsibility belongs to the authors.

Writers); other authors, contributors, or sources should be cited and cited as appropriate.

Author(s) of research type papers (including short reports); must have participated in at least 3 of the stages of "designing the study", "collecting the data", "examining the data", "writing the article" and "confirming the accuracy of the data and analysis" and declare this situation.

The authors are obliged to disclose a financial relationship or conflict of interest or competitive interest areas that should be known about the study and that could potentially affect the findings or scientific result of the study. They should clearly state all financial contributions, sponsorships, or project support to the study.

When the author detects a significant scientific error or inconsistency in his published article, he has the obligation to contact the Editor as soon as possible in order to retract the manuscript or correct the error.

Click here for the ICMJE guidelines on authorship and author responsibilities.


Referee Responsibilities

Reviewers evaluate the incoming manuscripts in terms of scientific content, without considering the ethnic origin, gender, nationality, religious beliefs or political philosophies of the authors.

In terms of referees; there should be no conflicts of interest or competition with respect to the research, authors, or sponsors. Referee decisions must be objective.

Referees should indicate publications not cited by the author. All information regarding the submitted manuscript must be kept confidential. The referees are obliged to notify the Editor of copyright violations and plagiarism by the author.

In cases where the referee thinks that the content of a submitted manuscript is incompatible with his/her own scientific field or experience or cannot make a quick evaluation, he/she should inform the Editor and withdraw from the evaluation process.

Click here to access the "Referee's Guide" PDF document prepared by COPE.

Editor Responsibilities

Editors evaluate the incoming manuscripts in terms of scientific content, without considering the ethnic origin, gender, gender preference, nationality, religious beliefs or political philosophies of the authors. They provide a fair double-blind peer review process for the publication of submitted manuscripts.

They ensure that all information about the submitted article is kept confidential until it is published.

Editors are responsible for the content and overall quality of the publication. They release corrections as needed via their Erratum pages.

Editor; should not allow for any conflicts of interest or competition between authors, editors and reviewers. In JOURNAL EMI Journal, only the Editor has full authority to appoint referees and is responsible for the final decision regarding the publication of the manuscripts.

Click to access the PDF document titled "General Duties and Responsibilities of Editors" prepared by COPE.

images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

csm_by-nc_236c5d22ce.png