Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

1902 - 1918, 15.12.2019
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639360

Öz

Bu araştırmada lise öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeyleri ve şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin yabancılaşma düzeylerinin ve şiddete yönelik tutumlarının cinsiyetine, anne-baba öğrenim durumuna, aile aylık gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2010–2011 öğretim yılında Osmaniye il merkezinde lise 9. sınıfta öğrenim görmekte olan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modelindeki araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile birlikte, ‘Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği’ ve ‘Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumları Ölçeği’ kullanılmıştır. İstatistiki yöntemlerle analiz edilen verilerden elde edilen bulgulara göre, ergenlerin yabancılaşma düzeyleri ile şiddete yönelik tutumları arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anne-baba öğrenim durumuna göre öğrencilerin yabancılaşma düzeyleri ve şiddete yönelik tutumlarının farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmada erkek öğrencilerin şiddete yönelik tutumları kız öğrencilere oranla daha yüksek bulunmuştur.

Kaynakça

  • Akman, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Altın, M., Demir, H., Demirel H., Yalçın, Y. G. ve Buğdaycı S. (2017). High school students’ violence tendencies, European Journal of Education Studies, 3(8), www.oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/933/2678 (13.08.2018) Arıcak, O. T. (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bozkurt, H. 2010 İlköğretim II. kademe öğrencilerinin şiddete yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Bucuka, Y. (2009). Eğitim sosyologlarının türk eğitim sistemi ile ilgili görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Can, Y. (2007). İlköğretim okullarında şiddet (öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yaklaşımları). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çelik, E. & Babaoğlan, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeyi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18 (1), 405-427. Çetin, H. (2004). Öğrenci ergenlerin şiddete yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Coşkun, Y. & Altay, C. A. (2009). “Lise öğrencilerinde yabancılaşma ve benlik algısı ilişkisi”. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 41-56. Doğan, S. (2001). Farklı sosyo- ekonomik düzeylere mensup ergenlik çağındaki kız ve erkeklerin saldırgan davranışlarıyla ana- baba tutumları arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Donat Bacı, Seda. (2011). Çocuk ve ergenlerde şiddet ve saldırganlığın önlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Efilti, E. (2008). Orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık ve denetim odağının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 213-230. Eroğlu, S. E. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: lise ve üniversite öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 205-221. Eryılmaz, A. (2010). Lise öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşma düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Fromm, E. (l982). Sağlıklı Toplum. (Çev. Y.Salman; Z.Tanrısay). İstanbul: Payel Yayınları. Gökler, R. (2009). “Okullarda akran zorbalığı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 511-537. Gümüş, Adnan (2006). “Şiddet türleri”, toplumsal bir sorun olarak şiddet sempozyumu. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. Gümüş, T. (2000). Kendini kabul düzeyleri farklı genel lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Hatunoğlu, A. (1994). Ana-baba tutumları ile saldırganlık arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kale, N. (2003). Nasıl bir insan? Nasıl bir öğretim? Kanal, İ. (2008). İmam hatip lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Karacabey, M. F. & Boyacı, A. (2018). Okulu terkeden ortaöğretim öğrencilerinin okulu terk etme nedenleri ve sosyo-ekonomik profilleri: Şanlıurfa örneği, Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi, 24 (2), http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/kuey.2018.007 (13.08.2018) Karakaya, E. (2008). Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Keniston, K. (1972), The varieties of alienation: An attempt at definition. Alienation and the social system (Ed. A. W. Finifter). New York: John Wiley and Sons İnc. Kılınç, E & Murat, M. (2012). Genel lise 9. sınıf öğrencilerinin bazı değişkenlere ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 835 -853. Kır, İ., Altay, C. A. & Ceyhan, E. (2014). Lġse 9. sınıf öğrencilerinin yabancılaşma düzeylerinin ve şiddete yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155-174. Kocayörük, E. (2006-2007). Lise örencilerinin yabancılaşmaları ile anne-baba ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 5(17), 92-111. Köknel, Ö. (2000). Bireysel ve toplumsal şiddet (2. Baskı), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Lane, E. J. (1999). “Correlates of social alienation among high students.” 30 March 2013 retrived from http://www.findarticles.com/cf_0/m0FCR/1_33/62894047/print.jhtm MEB, (2008). Öğretmenlerin şiddet konusundaki bilgileri, gözlemleri, değerlendirmeleri ve çözüm önerileri, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Raporları, Ankara. MEB, (2014). http://www.meb.gov.tr/19-mill-egitim-srasi-sona-erdi/haber/7594/tr (13.08.2018) Michaud,Y. (1991). Şiddet (Çev. Cem Muhtaroğlu). İstanbul: İletişim Yayınları. Murdock, T. B. (1994). Understanding alienation: an ecological perspektive on student motivation. 30 June 2013 retrived from http://wwwlib.uni.com/dissetations/fullcit/9419493 Özgür, G., Yörükoğlu, G. & Baysan Arabacı, L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60. Sağlam, A. & İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3), 1235-1246. doi: 10.17051/ilkonline.2017.330253 Sanberk, İ. (2003). Öğrenci yabancılaşma ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Seeman, M. (1959). On personal consequences of alienation in work. American Sociological Review, 31, 98. Seidel, J. F. (1991). Social alienation and the learning. Disabled School Dropout. Learning Disabilities Research and Practice, 6, 152-157. TDK (2018). Türk dil kurumu, Web: http://www.tdk.gov.tr, (06.08.2018). Teber, S. (l990). Politik psikoloji notları. İstanbul: Ara Yayıncılık. Tok, Y. (2001). Cinsiyet rolleri ile ilgili farklı kalıp yargılara sahip üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü Enstitüsü. Uzun Yüksek, Ö. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine etki eden sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şahin, E. S. & Owen, F. K. 2009. Psikolojik ihtiyaçları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (32), 64-74. Telman, N. (1988). Endüstride görülen iş tatminsizliği ve yabancılaşma duygusu ile olan ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaası. Tolan, B. (l991). Toplum bilimlerine giriş. Ankara: Adım Yayıncılık. Trent, F. (2001). Aliens in the Classroom?, Biennial Meeting of the Society for Research in Child Devolopment, 10-15, Washington. Trusty, J. (1992). “An examination of possible predictors of alienation from school in elementary and middle school students.” Dissertation Abstracs International, 53(7), 2242. Tuncay, S. (2000). Türkiye’de gençlik sorunlarının psikolojik boyutu, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1). Ünalmış, M. (2010). Lise 1. sınıf öğrencilerinin zorba/kurban davranışları ile sosyal beceri ve şiddete yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ünsal, A. (1996). “ Genişletilmiş bir şiddet tipolojisi” Cogito, Üç Aylık Düşünce Dergisi, 6-7,29-36. Williamson, I. & Cullingford, C. (1998). Adolescent alienation: ıts correlates and conseqences. Eucational Studies Journal, 24 (3), 211-333.

The Relationship between Alienation Levels and Attitudes Towards Violence on High School Students

1902 - 1918, 15.12.2019
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639360

Öz

 In this study, the aim is to determine the relationship between school alienation levels of high school students and their attitude towards violence. Whether the alienation levels of students and their attitudes towards violence differ according to their gender, the education level of their parents and family monthly income are also examined. The sample consists of 300 students (who are) studying in 9 th grade at high schools in the city center of Osmaniye in 2010-2011 academic year. In this scanning model research tool “Personal Information Form”, along with “Student Alienation Scale” and “Adolescents' Attitudes Toward Violence Scale” were used as a means of data collection. According to findings obtained from the data analyzed by statistical methods, it has been concluded that; a significant moderately positive relationship has been found between levels of alienation of adolescents and their attitude towards violence. Moreover, it seems that alienation levels and attitudes towards violence of students do not differ according to the parents’ educational status. On the other hand, it is found that male students' attitudes toward violence were higher than girls in the study.

Kaynakça

  • Akman, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Altın, M., Demir, H., Demirel H., Yalçın, Y. G. ve Buğdaycı S. (2017). High school students’ violence tendencies, European Journal of Education Studies, 3(8), www.oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/933/2678 (13.08.2018) Arıcak, O. T. (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bozkurt, H. 2010 İlköğretim II. kademe öğrencilerinin şiddete yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Bucuka, Y. (2009). Eğitim sosyologlarının türk eğitim sistemi ile ilgili görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Can, Y. (2007). İlköğretim okullarında şiddet (öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yaklaşımları). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çelik, E. & Babaoğlan, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeyi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18 (1), 405-427. Çetin, H. (2004). Öğrenci ergenlerin şiddete yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Coşkun, Y. & Altay, C. A. (2009). “Lise öğrencilerinde yabancılaşma ve benlik algısı ilişkisi”. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 41-56. Doğan, S. (2001). Farklı sosyo- ekonomik düzeylere mensup ergenlik çağındaki kız ve erkeklerin saldırgan davranışlarıyla ana- baba tutumları arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Donat Bacı, Seda. (2011). Çocuk ve ergenlerde şiddet ve saldırganlığın önlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Efilti, E. (2008). Orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık ve denetim odağının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 213-230. Eroğlu, S. E. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: lise ve üniversite öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 205-221. Eryılmaz, A. (2010). Lise öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşma düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Fromm, E. (l982). Sağlıklı Toplum. (Çev. Y.Salman; Z.Tanrısay). İstanbul: Payel Yayınları. Gökler, R. (2009). “Okullarda akran zorbalığı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 511-537. Gümüş, Adnan (2006). “Şiddet türleri”, toplumsal bir sorun olarak şiddet sempozyumu. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. Gümüş, T. (2000). Kendini kabul düzeyleri farklı genel lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Hatunoğlu, A. (1994). Ana-baba tutumları ile saldırganlık arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kale, N. (2003). Nasıl bir insan? Nasıl bir öğretim? Kanal, İ. (2008). İmam hatip lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Karacabey, M. F. & Boyacı, A. (2018). Okulu terkeden ortaöğretim öğrencilerinin okulu terk etme nedenleri ve sosyo-ekonomik profilleri: Şanlıurfa örneği, Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi, 24 (2), http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/kuey.2018.007 (13.08.2018) Karakaya, E. (2008). Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Keniston, K. (1972), The varieties of alienation: An attempt at definition. Alienation and the social system (Ed. A. W. Finifter). New York: John Wiley and Sons İnc. Kılınç, E & Murat, M. (2012). Genel lise 9. sınıf öğrencilerinin bazı değişkenlere ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 835 -853. Kır, İ., Altay, C. A. & Ceyhan, E. (2014). Lġse 9. sınıf öğrencilerinin yabancılaşma düzeylerinin ve şiddete yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155-174. Kocayörük, E. (2006-2007). Lise örencilerinin yabancılaşmaları ile anne-baba ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 5(17), 92-111. Köknel, Ö. (2000). Bireysel ve toplumsal şiddet (2. Baskı), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Lane, E. J. (1999). “Correlates of social alienation among high students.” 30 March 2013 retrived from http://www.findarticles.com/cf_0/m0FCR/1_33/62894047/print.jhtm MEB, (2008). Öğretmenlerin şiddet konusundaki bilgileri, gözlemleri, değerlendirmeleri ve çözüm önerileri, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Raporları, Ankara. MEB, (2014). http://www.meb.gov.tr/19-mill-egitim-srasi-sona-erdi/haber/7594/tr (13.08.2018) Michaud,Y. (1991). Şiddet (Çev. Cem Muhtaroğlu). İstanbul: İletişim Yayınları. Murdock, T. B. (1994). Understanding alienation: an ecological perspektive on student motivation. 30 June 2013 retrived from http://wwwlib.uni.com/dissetations/fullcit/9419493 Özgür, G., Yörükoğlu, G. & Baysan Arabacı, L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60. Sağlam, A. & İkiz, F. E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile okula bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3), 1235-1246. doi: 10.17051/ilkonline.2017.330253 Sanberk, İ. (2003). Öğrenci yabancılaşma ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Seeman, M. (1959). On personal consequences of alienation in work. American Sociological Review, 31, 98. Seidel, J. F. (1991). Social alienation and the learning. Disabled School Dropout. Learning Disabilities Research and Practice, 6, 152-157. TDK (2018). Türk dil kurumu, Web: http://www.tdk.gov.tr, (06.08.2018). Teber, S. (l990). Politik psikoloji notları. İstanbul: Ara Yayıncılık. Tok, Y. (2001). Cinsiyet rolleri ile ilgili farklı kalıp yargılara sahip üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü Enstitüsü. Uzun Yüksek, Ö. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine etki eden sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şahin, E. S. & Owen, F. K. 2009. Psikolojik ihtiyaçları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (32), 64-74. Telman, N. (1988). Endüstride görülen iş tatminsizliği ve yabancılaşma duygusu ile olan ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaası. Tolan, B. (l991). Toplum bilimlerine giriş. Ankara: Adım Yayıncılık. Trent, F. (2001). Aliens in the Classroom?, Biennial Meeting of the Society for Research in Child Devolopment, 10-15, Washington. Trusty, J. (1992). “An examination of possible predictors of alienation from school in elementary and middle school students.” Dissertation Abstracs International, 53(7), 2242. Tuncay, S. (2000). Türkiye’de gençlik sorunlarının psikolojik boyutu, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1). Ünalmış, M. (2010). Lise 1. sınıf öğrencilerinin zorba/kurban davranışları ile sosyal beceri ve şiddete yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ünsal, A. (1996). “ Genişletilmiş bir şiddet tipolojisi” Cogito, Üç Aylık Düşünce Dergisi, 6-7,29-36. Williamson, I. & Cullingford, C. (1998). Adolescent alienation: ıts correlates and conseqences. Eucational Studies Journal, 24 (3), 211-333.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yazarlar

Cüneyt ALTAN ALTAY> (Sorumlu Yazar)


Erkan CEYHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilkonline639360, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2019}, pages = {1902 - 1918}, doi = {10.17051/ilkonline.2019.639360}, title = {Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Altan Altay, Cüneyt and Ceyhan, Erkan} }
APA Altan Altay, C. & Ceyhan, E. (2019). Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki . İlköğretim Online , , 1902-1918 . DOI: 10.17051/ilkonline.2019.639360
MLA Altan Altay, C. , Ceyhan, E. "Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki" . İlköğretim Online (2019 ): 1902-1918 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/article/639360>
Chicago Altan Altay, C. , Ceyhan, E. "Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". İlköğretim Online (2019 ): 1902-1918
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki AU - CüneytAltan Altay, ErkanCeyhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17051/ilkonline.2019.639360 DO - 10.17051/ilkonline.2019.639360 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 1902 EP - 1918 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/ilkonline.2019.639360 UR - https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639360 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki %A Cüneyt Altan Altay , Erkan Ceyhan %T Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki %D 2019 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %R doi: 10.17051/ilkonline.2019.639360 %U 10.17051/ilkonline.2019.639360
ISNAD Altan Altay, Cüneyt , Ceyhan, Erkan . "Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". İlköğretim Online (Aralık 2019): 1902-1918 . https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639360
AMA Altan Altay C. , Ceyhan E. Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. İOO. 2019; 1902-1918.
Vancouver Altan Altay C. , Ceyhan E. Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. İlköğretim Online. 2019; 1902-1918.
IEEE C. Altan Altay ve E. Ceyhan , "Lise Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki", İlköğretim Online, ss. 1902-1918, Ara. 2019, doi:10.17051/ilkonline.2019.639360