PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA

Yıl 2008, Cilt 66, Sayı 2, 15 - 47, 07.12.2011

Kaynakça

 • AKSOY, Şerafettin: Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, 2.Bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999.
 • ASLAN, Zehreddin: "Türk İdari Yargı Sisteminde Re'sen Araştırma İlkesi", İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-24 (Ekim 2000-Mar t 2001).
 • BAKER, Philip: "Taxation and the Convention on Huma n Rights", European Taxation, c.40, Ağustos 2000.
 • BAYRAKLI, H.Hüseyin: Vergi Yargılaması Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, No: 11 , Afyon, 1998.
 • CANDAN, Turgut: Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu , 3.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara , 2009.
 • DERDİMAN, Cengiz: İdari Yargının Gene l Esasları, İstanbul, Aktüel Yayınları, 2004.
 • DOĞRUSÖZ, Bumin : "Vergi Yargısında Duruşma", Referans Gazetesi, 21.05.2009 tarihl i Makale, http:/ / www.bumindogrusoz.com/ (Çevrimiçi), 12.11.2009.
 • DOĞRUSÖZ, Ezhan: "Vergi Yargısında Duruşma", Vergi Sorunları Dergisi, S: 144, Eylül 2000, s.(147-162).
 • ERKUT, Celâl: "İ.Y.U.K Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usulî De­ ğişiklikler", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LI, S: 1-4.
 • ERTANHAN, Mesut: Medeni Yargılama Hukukund a Tanık ve Tanıklık, Ankara , Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • FEYZİOĞLU, Metin: Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, Ankara , US-A Yayıncılık, 1998, s.l .
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Yönetsel Yargı, 29.Baskı, Turha n Kitabevi, An ­ kara, 2009.
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref; GÖLCÜKLÜ, A.Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 6.Bs, Ankara , Turha n Kitabevi, 2005.
 • GÜNDAY, Malik: "Vergi Yargılamasında Duruşma ve İnceleme Elemanlarının Dinlenmesi", Vergi Sorunları Dergisi, S:251, Ağustos 2009, s.(97-105).
 • GÜNEŞ, Gülsen: "Vergi Hukukund a Deliller", İstanbul Üniversitesi Huk uk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LI, Sayılar: 1-4.
 • HONDU, Selçuk: "İdari Yargılama Usulünde Duruşma Yapılması" (Duruşma), Danıştay Dergisi, Sayı:89, Ankara , 1995, s.(3-16).
 • HONDU, Selçuk: "İdari Yargılama Usulünde Tanık" (Tanık), I.Ulusal İdare Hukuk u Kongresi, Ankara , 1990.
 • İNCEOĞLU, Sibel: Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Eksenind e Hâkimin Davranış İlkeleri, İstanbul, Beta Yayınları, 2008.
 • İNCEOĞLU, Sibel: İnsan Hakları Avrupa Mahkemes i Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul, Beta Yayınları, 2002.
 • KANETİ, Selim: Vergi Hukuku , İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Gene l Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4.Bs., Ankara , Yetkin Yayınları, 2007.
 • KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, (Vergi Yargılaması Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara , 2007.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Türk Vergi Yargılaması Hukukund a Delil Sistem i (Delil Sistemi), 2.Bası, Dokuz Eylül Üniversitesi Huku k Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:77, İzmir, 1997.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Vergi Yargılaması Hukukund a Tanık Beyanının Delil Olması (Tanık Beyanı), Prof. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Huku k Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:81, İzmir, 1997.
 • KELECİOĞLU, Aykut: "Vergi İncelemelerinde Alıcı İfadelerinin Yeri", Yaklaşım Dergisi,Yıl:9, S: 100
 • KIZILOT, Şükrü; KIZILOT, Zuhal : Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, ll.Bs. , İstanbul, Yaklaşım Yayınları, 2006.
 • KOCAHANOĞLU, Osman Selim: Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuş­ mazlıklar, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1982.
 • KUNTER, Nurullah ; YENİSEY, Feridun: Muhakeme Hukuk u Dalı Olar ak Cez a Muhakemes i Hukuku , 11.Bası, İstanbul, 2000.
 • KUMRULU, Ahmet: Vergi Yargılaması Hukukund a Kuramsa l Temeller , Ankara , 1989.
 • KURU, Baki ; ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder: Medenî Usul Hukuku , 20. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara , 2009.
 • LADEWIG, Hans-Meyer: "Adil Yargılanma Hakkı-II", Çev. Haka n HAKERİ, Adil Yargılanma Hakkı ve Cez a Hukuku , Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • MUTLUER, Kâmil: Vergi Gene l Hukuku, İstanbul Bilg i Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • OKTAR, Ateş: Vergi Hukuku , 4.Bs., İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009.
 • ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunu n Umum i Esasları, C.III, 3.Baskı, İstanbul, 1966.
 • ÖZAY, İl Han: Günışığında Yönetim II-Yargısal Koruma , Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • ÖZBALCI, Yılmaz: Vergi Davaları, İstanbul, Oluş Yayıncılık, 2001 .
 • PEKCANITEZ, Hakan ; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 7.Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara , 2008. SABAN, Nihal:Vergi Hukuku , 5.Bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2009.
 • ŞAHİN, Cumhur : Cez a Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi), Ankara , Yetkin Yayınları, 2001 .
 • YALTI, Billur : Vergi Yükümlüsünün Hakları (Haklar), İstanbul, Beta Yayınları, 2006.
 • YALTI, Billur : "İdari Vergi Cezası Davalarında Duruşmasız Yargılanma: İnsan Hakları Avrup a Mahkemes i İçtihadında Bendenoun Kriterlerinden Jussil a Kriterlerine", Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2007, S.227, s.(7-20).
 • YALTI, Billur : "Bi r Danıştay Kararının Ardından: Adi l Yargılanma Hakkı (Anayasa, 36- İHAS, 6) Vergi Ceza Davalarına Uygulanır" (Adil Yargılanma Hakkı),Vergi Dünyası, Ocak 2007, S:305.
 • YILMAZ, Ejder: Noterlik İşlemlerinin Huku k Davalarındaki ve İcra-İflas Takiplerindeki Önemi, Noterlik Hukuk u Sempozyumu I, II, NOTEV, Ankar a 1997, (s.41-62).
 • YÜCE, Mehmet: Türk Vergi Yargısı, Eki n Yayınevi, Bursa , 2010.
 • http : //www.danistay.gov.tr
 • http : //www.echr.coe.int
 • http : //www. vergidunyasi.com.tr
 • http : / / www. hukukturk . com. tr

Yıl 2008, Cilt 66, Sayı 2, 15 - 47, 07.12.2011

Kaynakça

 • AKSOY, Şerafettin: Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, 2.Bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999.
 • ASLAN, Zehreddin: "Türk İdari Yargı Sisteminde Re'sen Araştırma İlkesi", İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-24 (Ekim 2000-Mar t 2001).
 • BAKER, Philip: "Taxation and the Convention on Huma n Rights", European Taxation, c.40, Ağustos 2000.
 • BAYRAKLI, H.Hüseyin: Vergi Yargılaması Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, No: 11 , Afyon, 1998.
 • CANDAN, Turgut: Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu , 3.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara , 2009.
 • DERDİMAN, Cengiz: İdari Yargının Gene l Esasları, İstanbul, Aktüel Yayınları, 2004.
 • DOĞRUSÖZ, Bumin : "Vergi Yargısında Duruşma", Referans Gazetesi, 21.05.2009 tarihl i Makale, http:/ / www.bumindogrusoz.com/ (Çevrimiçi), 12.11.2009.
 • DOĞRUSÖZ, Ezhan: "Vergi Yargısında Duruşma", Vergi Sorunları Dergisi, S: 144, Eylül 2000, s.(147-162).
 • ERKUT, Celâl: "İ.Y.U.K Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usulî De­ ğişiklikler", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LI, S: 1-4.
 • ERTANHAN, Mesut: Medeni Yargılama Hukukund a Tanık ve Tanıklık, Ankara , Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • FEYZİOĞLU, Metin: Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, Ankara , US-A Yayıncılık, 1998, s.l .
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Yönetsel Yargı, 29.Baskı, Turha n Kitabevi, An ­ kara, 2009.
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref; GÖLCÜKLÜ, A.Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 6.Bs, Ankara , Turha n Kitabevi, 2005.
 • GÜNDAY, Malik: "Vergi Yargılamasında Duruşma ve İnceleme Elemanlarının Dinlenmesi", Vergi Sorunları Dergisi, S:251, Ağustos 2009, s.(97-105).
 • GÜNEŞ, Gülsen: "Vergi Hukukund a Deliller", İstanbul Üniversitesi Huk uk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LI, Sayılar: 1-4.
 • HONDU, Selçuk: "İdari Yargılama Usulünde Duruşma Yapılması" (Duruşma), Danıştay Dergisi, Sayı:89, Ankara , 1995, s.(3-16).
 • HONDU, Selçuk: "İdari Yargılama Usulünde Tanık" (Tanık), I.Ulusal İdare Hukuk u Kongresi, Ankara , 1990.
 • İNCEOĞLU, Sibel: Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Eksenind e Hâkimin Davranış İlkeleri, İstanbul, Beta Yayınları, 2008.
 • İNCEOĞLU, Sibel: İnsan Hakları Avrupa Mahkemes i Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul, Beta Yayınları, 2002.
 • KANETİ, Selim: Vergi Hukuku , İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Gene l Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4.Bs., Ankara , Yetkin Yayınları, 2007.
 • KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, (Vergi Yargılaması Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara , 2007.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Türk Vergi Yargılaması Hukukund a Delil Sistem i (Delil Sistemi), 2.Bası, Dokuz Eylül Üniversitesi Huku k Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:77, İzmir, 1997.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Vergi Yargılaması Hukukund a Tanık Beyanının Delil Olması (Tanık Beyanı), Prof. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Huku k Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:81, İzmir, 1997.
 • KELECİOĞLU, Aykut: "Vergi İncelemelerinde Alıcı İfadelerinin Yeri", Yaklaşım Dergisi,Yıl:9, S: 100
 • KIZILOT, Şükrü; KIZILOT, Zuhal : Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, ll.Bs. , İstanbul, Yaklaşım Yayınları, 2006.
 • KOCAHANOĞLU, Osman Selim: Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuş­ mazlıklar, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1982.
 • KUNTER, Nurullah ; YENİSEY, Feridun: Muhakeme Hukuk u Dalı Olar ak Cez a Muhakemes i Hukuku , 11.Bası, İstanbul, 2000.
 • KUMRULU, Ahmet: Vergi Yargılaması Hukukund a Kuramsa l Temeller , Ankara , 1989.
 • KURU, Baki ; ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder: Medenî Usul Hukuku , 20. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara , 2009.
 • LADEWIG, Hans-Meyer: "Adil Yargılanma Hakkı-II", Çev. Haka n HAKERİ, Adil Yargılanma Hakkı ve Cez a Hukuku , Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • MUTLUER, Kâmil: Vergi Gene l Hukuku, İstanbul Bilg i Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • OKTAR, Ateş: Vergi Hukuku , 4.Bs., İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009.
 • ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunu n Umum i Esasları, C.III, 3.Baskı, İstanbul, 1966.
 • ÖZAY, İl Han: Günışığında Yönetim II-Yargısal Koruma , Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004.
 • ÖZBALCI, Yılmaz: Vergi Davaları, İstanbul, Oluş Yayıncılık, 2001 .
 • PEKCANITEZ, Hakan ; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 7.Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara , 2008. SABAN, Nihal:Vergi Hukuku , 5.Bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2009.
 • ŞAHİN, Cumhur : Cez a Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi), Ankara , Yetkin Yayınları, 2001 .
 • YALTI, Billur : Vergi Yükümlüsünün Hakları (Haklar), İstanbul, Beta Yayınları, 2006.
 • YALTI, Billur : "İdari Vergi Cezası Davalarında Duruşmasız Yargılanma: İnsan Hakları Avrup a Mahkemes i İçtihadında Bendenoun Kriterlerinden Jussil a Kriterlerine", Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2007, S.227, s.(7-20).
 • YALTI, Billur : "Bi r Danıştay Kararının Ardından: Adi l Yargılanma Hakkı (Anayasa, 36- İHAS, 6) Vergi Ceza Davalarına Uygulanır" (Adil Yargılanma Hakkı),Vergi Dünyası, Ocak 2007, S:305.
 • YILMAZ, Ejder: Noterlik İşlemlerinin Huku k Davalarındaki ve İcra-İflas Takiplerindeki Önemi, Noterlik Hukuk u Sempozyumu I, II, NOTEV, Ankar a 1997, (s.41-62).
 • YÜCE, Mehmet: Türk Vergi Yargısı, Eki n Yayınevi, Bursa , 2010.
 • http : //www.danistay.gov.tr
 • http : //www.echr.coe.int
 • http : //www. vergidunyasi.com.tr
 • http : / / www. hukukturk . com. tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kamu Hukuku
Yazarlar

Gamze GÜMÜŞKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 66, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuhfm114995, journal = {Journal of Istanbul University Law Faculty}, issn = {1303-4375}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {2}, pages = {15 - 47}, title = {TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA}, key = {cite}, author = {Gümüşkaya, Gamze} }
APA Gümüşkaya, G. (2011). TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA . Journal of Istanbul University Law Faculty , 66 (2) , 15-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9184/114995
MLA Gümüşkaya, G. "TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA" . Journal of Istanbul University Law Faculty 66 (2011 ): 15-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9184/114995>
Chicago Gümüşkaya, G. "TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA". Journal of Istanbul University Law Faculty 66 (2011 ): 15-47
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA AU - Gamze Gümüşkaya Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Law Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 47 VL - 66 IS - 2 SN - 1303-4375- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA %A Gamze Gümüşkaya %T TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA %D 2011 %J Journal of Istanbul University Law Faculty %P 1303-4375- %V 66 %N 2 %R %U
ISNAD Gümüşkaya, Gamze . "TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA". Journal of Istanbul University Law Faculty 66 / 2 (Aralık 2011): 15-47 .
AMA Gümüşkaya G. TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2011; 66(2): 15-47.
Vancouver Gümüşkaya G. TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2011; 66(2): 15-47.
IEEE G. Gümüşkaya , "TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKU'NDA DURUŞMA", Journal of Istanbul University Law Faculty, c. 66, sayı. 2, ss. 15-47, Ara. 2011