Yıl 2013, Cilt 0 , Sayı 29, Sayfalar 179 - 192 2014-06-26

GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Bahattin DARTMA [1]


 A  Comparison  of  The  Memorisation  of  The  Qur’an  at  Present  Time  and  in  The  Period  of  Prophet  Muhammad         The  Qur'ʹan  is  the  most  recent  message  sent  to  people  by  the  almighty  God.  The  Qur’an  has  been  meticulously  written  and  memorised  by  rote  by  the  muslim  hodjas  from  its  coming.  In  this  way  it  has  not  been  exposed  to  slight  change  and  the  original  form  of  it  has  been  protected.                                                                                                                                *  Prof.  Dr.,  Yüzüncü  Yıl  Üniversitesi,  İlahiyat  Fakültesi,  Tefsir  Ana  Bilim  Dalı,  bahagani@gmail.com.  
Kur’ân, Yüce Allah’ın insanlara göndermiş olduğu en son mesajıdır. Nüzulünden itibaren titizlikle yazılmış ve ezberlenmiştir. Bu şekilde en ufak bir değişikliğe maruz kalmadan aslî hüviyeti ile korunmuştur.Ancak Kur’ân’ın, ashâp dönemindeki ezberlenme amacıyla günümüzdeki ezberlenme amacı arasında çok belirgin farkların olduğu görülmektedir. O dönemde Kur’ân, anlaşılıp uygulanmak için hıfzedilirken, günümüzde sadece hıfzedilmekle kalmaktadır. Salt ezberle yetinildiğinde Kur’ân’ın yaşanan hayatla kayda değer bir ilgisi kalmamaktadır.O halde gerçek anlamda Kur’ân hâfızı olmak için, ashâp döneminde olduğu gibi Kur’ân’ı ezberledikten sonra onu anlamak ve pratik hayata yansıtmak gerekmektedir.
Ashâp,  hâfız,  hâfızlık,  Kur’ân,  anlamak,  uygulamak,  pratik  hayat.
 • Ahmed  b.  Hanbel,  Müsned,  İstanbul,  1982.
 • Aynî,   Bedruddîn   Ebû   Muhammed   Mahmûd   b.   Ahmed,   Umdetu’l-­‐‑Kârî   Şerhu   Sahîhi’l-­‐‑Buhârî,   Tashih,   Abdullah   Mahmûd   Muhammed   Ömer,   1.   baskı,   Dâru’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye, Beyrut,  2001/1421.
 • Beyhekî,   Ebû   Bekr   Ahmed   b.   el-­‐‑Huseyn,   Şu‘abu’l-­‐‑Îmân,   (Tahkik,   Ebû   Hêcir  Muhammed  es-­‐‑Sa‘îd  b.  Besyûnî  Zeğlûl),  1.  baskı,  Dâru’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,   Beyrut,  1990/1410.
 • Bozkurt,  Nebi,  “Hâfız”,  Diyânet  İslâm  Ansiklopedisi,  İstanbul,  1997.   Çimen,  Abdullah  Emin,  Hâfızlık  Tarihi   ve  Türkiye’de  Hâfızlık  Kurumunun   İşlevselliği,  İstanbul,  2010.
 • Dârimî,  Ebû  Muhammed  Abdullah  b.  Abdirrahmân  b.  el-­‐‑Fazl  b.  Behrâm,   Sünenu’d-­‐‑Dârimî,  İstanbul,  1981.
 • Ebû  Dâvûd,  Süleymân b.  el-­‐‑Eş‘as,  Sünenu  Ebî  Dâvûd,  İstanbul,  1981.
 • Eşref  Edip,  Kur’ân  (Garb  Mütefekkirlerine  Göre),  2.  baskı  (tab‘),  İstanbul,   1958/1378.
 • Ğazâlî,   Ebû   Hâmid   Muhammed   b.   Muhammed,   İhyâ’u   Ulûmi’d-­‐‑Dîn,   Mektebetü  Mısr/Dâru  Mısr  li’t-­‐‑Tıbâ‘a.
 • el-­‐‑Hâkim  en-­‐‑Nîsâbûrî,  Ebû  Abdillah,  el-­‐‑Müstedrek  ale’s-­‐‑Sahîhayn,  Dâru’l-­‐‑ Marife,  Beyrut,  I,  557.
 • İbn   Mâce,   Ebû   Abdillah   Muhammed b.   Yezîd   el-­‐‑Kazvînî,   Sünenu   İbni   Mâce,  İstanbul,  1981.
 • İmâm   Mâlik,  el-­‐‑Muvatta,   (Tahkik,   Dr.   Beşşâr   ‘Avvâd   Ma‘rûf,   Mahmûd   Muhammed  Halîl),  1.  baskı,  Beyrût,  1992/1412.
 • Kandehlevî,  Muhammed  Zekeriyyâ’,  Fezâ’il-­‐‑i  ‘Amâl,  (Terceme,  Yusuf  Ka-­‐‑ raca),  İstanbul,  1997.
 • Kurtubî,   Ebû   Abdillah   Muhammed   b.   Ahmed,   el-­‐‑Câmi   li   ‘Ahkâmi’l-­‐‑ Kur’ân,  Dâru  İhyâ’i’t-­‐‑Türâsi’l-­‐‑Arabî,  Beyrut.
 • Müslim,   Ebû’l-­‐‑Huseyn   Müslim   b.   El-­‐‑Haccâc,   Sahîhu   Müslim,   İstanbul,   1981,  Salâtü’l-­‐‑Müsâfirîn,  244.
 • et-­‐‑Taberânî,  Ebû’l-­‐‑Kâsım  Süleyman  b.  Ahmed,  el-­‐‑Mu‘cemu’l-­‐‑Evsat,   (Tah-­‐‑ kik,  Târık  b.  ‘Ivezullah  b.  Muhammed  -­‐‑ Abdulmuhsin  b.   İbrahim  el-­‐‑Huseynî),   Daru’l-­‐‑Haremeyn,  Kahire,  1995/1415.
 • -­‐‑-­‐‑-­‐‑-­‐‑-­‐‑-­‐‑-­‐‑-­‐‑,   Ebû’l-­‐‑Kâsım   Süleyman   b.   Ahmed,   el-­‐‑Mucemu’l-­‐‑Kebîr,   (Tahkik,   Hamdî  Abdu’l-­‐‑Mecîd  es-­‐‑Selefî),  Neşr.,  Mektebetü  İbn  Teymiye,  el-­‐‑Kâhire.
 • Taberî,   Ebû   Ca‘fer  Muhammed b.   Cerîr,  Câmi‘u’l-­‐‑Beyân   an   Te’vîli   Âyi’l-­‐‑ Kur’ân,  (Tahkik,  Mahmûd  Muhammed  Şâkir),  Neşr.  Mektebetü  İbn  Teymiye,  2.   baskı,  el-­‐‑Kahire.     Tirmizî,  Ebû  Îsâ Muhammed b.  Îsâ  b.  Sevrate,  Sünenu’t-­‐‑Tirmizî,  İstanbul,   1981.
 • ez-­‐‑Zebîdî,   es-­‐‑Seyyid   Murtaza   Muhammed   b.   Muhammed   el-­‐‑Huseynî,   Tâcu’l-­‐‑Arûs   min   Cevâhiri’l-­‐‑Kâmûs,   (Tahkik,   Abdulkerîm   İbrahim   el-­‐‑Azbâvî),   el-­‐‑ Kuveyt,  1403/1983.
 • ez-­‐‑Zerkânî,   Muhammed   Abdulazîm,   Menâhilu’l-­‐‑İrfân   fî   Ulûmi’l-­‐‑Kur’ân,   (Tahkik,   Fevvâz   Ahmed   Zemerlî),   1.   baskı,   Dâru’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑Arabî,   Beyrut,   1995/1415.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahattin DARTMA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2014

Bibtex @ { iuilah11116, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {179 - 192}, doi = {}, title = {GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Dartma, Bahattin} }
APA Dartma, B . (2014). GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (29) , 179-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/986/11116
MLA Dartma, B . "GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2014 ): 179-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/986/11116>
Chicago Dartma, B . "GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2014 ): 179-192
RIS TY - JOUR T1 - GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Bahattin Dartma Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 192 VL - 0 IS - 29 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI %A Bahattin Dartma %T GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2014 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 29 %R %U
ISNAD Dartma, Bahattin . "GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 29 (Haziran 2014): 179-192 .
AMA Dartma B . GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2014; 0(29): 179-192.
Vancouver Dartma B . GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2014; 0(29): 179-192.
IEEE B. Dartma , "GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 29, ss. 179-192, Haz. 2014