Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on The Determination of Physical and Phsiological Properties of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz) Seeds

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 4, 504 - 511, 15.12.2021
https://doi.org/10.28979/jarnas.910045

Öz

This study was carried out in order to examine some physical and physiological characteristics of seeds belonging to 10 Hungarian vetch varieties in Bingöl University and Ege University Laboratories in 2020. Physical properties of Hungarian vetch seeds such as length (mm), width (mm), surface area (mm2), arithmetic diameter (mm), geometric diameter (mm), sphericity and thousand grain weight and some physiological characteristics such as germination percentage, germination time, shoot length (cm) and root length (cm) were investigated. The average length of the seeds of the Hungarian vetch varieties was 4.034 mm, their width was 3.780 mm, their surface area was 12.459 mm2, their arithmetic diameter was 3.907 mm, their geometric diameter was 21.427 mm, and the sphericity value was determined as 5.158, and these characteristics were statistically different between the varieties. Tousand grain weight of the seeds were determined to 37.065 g on average.In conclusion, it was determined that Anadolu Pembesi-2002 and Oğuz-202 varieties showed superior properties in terms of the examined physical properties. It was determined that Kansur and Tarım Beyazı 98 in terms of germination rate, Sarıefe in terms of germination time, Akçalar and Kansur in terms of shoot length, and Akçalar variety in terms of root length.

Kaynakça

 • Alayunt, F.N. (2000). Biyolojik Malzeme Bilgisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Ders Kitabı, Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 541.
 • Aksoy, İ. ve Nursoy, H. (2010). Vejetasyonun farklı dönemlerinde biçilen Macar fiği Buğday karışımın besin madde kompozisyonu, rumende yıkılım özellikleri, in vitro sindirilebilirlik ve rölatif yem değerlerinin belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakülte Dergisi. 16(6):925-931.
 • Avcı, M., Meyveci, K., Karakurt, E., Karaçam, M., Sürek, D., Özdemir, B. ve Yürürer A.Ş. (2003). Macar fiği (Vicia pannonica L. cv. Tarımbeyazı-98) ile tüğlü fiğ (Vicia villosa L. cv. Munzur-98) çeşitlerinin tohumluk üretiminde değişik ekim sıklıklarının etkinliğinin araştırılması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 12(1-2):14-29.
 • Bayar, M. ve Çaçan, E. (2019). Farklı zamanlarda hasat edilen acar fiğinde (Vicia pannonica) ot verimi ve bazı kalite özellikleri değişimi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (8-10 Mart), Şanlıurfa.
 • Çaçan, E. ve Yılmaz, H.Ş. (2015). Bingöl Koşullarında değişik macar fiği (Vicia pannonica Crantz)+ buğday (Triticum aestivum L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2(3):290-296.
 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. ve Kökten, K. (2021). Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Genotiplerine Ait Tohumların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of Anatolian Environmentaland Animal Sciences. 6(1):18-24.
 • Dumanoğlu ,Z., Dönmez, C. ve Çakır, M.F. (2020). General Characteristics of Seeds of Some Anise (Pimpinella anisum L.) Lines and Effects of Film Coating on These Seeds, Turkısh Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), 8(1): 46-53.
 • Dumanoğlu, Z. ve Geren, H. (2020). An Investigation on Determination of Seed Characteristics of Some Gluten-Free Crops (Amarantus mantegazzianus, Chenopodium quinoa Willd., Eragrostis tef [Zucc] Trotter, Salvia hispanica L.). Turkısh Journal of Agriculture-Food Science and Technology. 8(8), 1650-1655.
 • Dumanoğlu, Z., Ozkan, S.S. ve Topcu, G.D. (2019). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2), 292-298.
 • Geçit, H.H., Çiftçi, C.Y., Emeklier, H.Y., İkincikarakaya, S.Ü., Adak, M.S., Kolsarıcı, Ö., Ekiz, H., Altınok, S., Sancak, C., Sevimay C.S. ve Kendir H. (2018). Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1643, Ankara.
 • Gençkan, S.M. (1983). Yem Bitkileri Tarımı. Ege Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 467, İzmir.
 • Hashalıcı, S., Uzun, S., Özaktan, H. ve Kaplan, M. (2017). Kayseri kıraç koşullarında yetitirilen bazı Macar fiği çeşitlerinin ot verimleri ve kalitelerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 14(2):113-123.
 • International Rules for Seed Testing (ISTA). (2007). International Rules for Seed Testing Book.
 • Kara, M. (2012). Biyolojik Ürünlerin Fiziksel Özellikleri, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 242.
 • Kozan, E., Anul, S.A. ve Tatlı, I.I. (2013). In vitroanthelmintic effect of Vicia pannonica var. purpurascenson trichostrongylosis in sheep. Experimentl Prasitology. 134:299-303.
 • Leht, M. ve Jaaska, V. (2002). Cladistic and phenetic analysis of relationships in Vicia subgenus Vicia (Fabacea) by morphology and isozymes. Plant System Evol. 232:237-260.
 • Mohsenin, N.N. (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers.
 • Rubiales, D., Sillero J.C. ve Emeran, A.A. (2013). Response of vetches (Vicia spp.) to speciallized froms Uramuces vicia-fabae and to Uromyces pisi. Crop Production. 46:38-43.
 • Serin, Y. ve Tan, M. (2013). Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:190. Erzurum.
 • Şahar, A.K. (2006). Bazı fiğ tür ve çeşitlerinin ot ve tohm verimleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitiüsü Tarla Bitkileri ABD. Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Tenekeciler, H.S., Orak, A., Tekeli, A.S. ve Gültekin B. (2020). Bazı macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) genotipelerinde farklı biçim zamanlarının ot verimi ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 7(4): 833-847.
 • Turan, N. (2019). Macar fiği ile arpa yaş otunun farklı oranlarda karıştırılarak elde edilen silajın kimyasal kompozisyonu ve kalite parametrelerinin belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi.17: 787-793.
 • Turgut, L., Yanar, M., Kaya, A. ve Tan, M. (2006). Farklı olgnluk dönemlerinde hasat edilen bazı fiğ türlerinin ham besin maddeleri içeriği ve bunların in situ rumen parçalanabilirlikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(2): 181-186.
 • TÜİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/)
 • Yağcıoğlu, A. (2015). Ürün İşleme, Ege Üniversitesi Yayınları Ziraat Fakültesi Yayın No: 517, Genişletilmiş 2. Baskı.

Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 4, 504 - 511, 15.12.2021
https://doi.org/10.28979/jarnas.910045

Öz

Bu çalışma, 10 adet Macar fiği çeşidine ait tohumların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerin incelenmesi amacıyla 2020 yılında Bingöl Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Laboratuvarlarında yürütülmüştür. Macar fiği tohumlarına ait uzunluk (mm), genişlik (mm), yüzey alanı (mm2), aritmetik çap (mm), geometrik çap (mm), küresellik ve bin tane ağırlığı gibi fiziksel özellikler ile çimlenme yüzdesi, çimlenme zamanı, sürgün uzunluğu (cm) ve kök uzunluğu (cm) gibi bazı fizyolojik özellikler incelenmiştir. Macar fiği çeşitlerine ait tohumların ortalama olarak uzunlukları 4.034 mm, genişlikleri 3.780 mm, yüzey alanları 12.459 mm2, aritmetik çapları 3.907 mm, geometrik çapları 21.427 mm ve küresellik değeri ise 5.158 olarak tespit edilmiş ve incelenen bu özellikler çeşitler arasında istatistiksel olarak farklılık göstermiştir. Tohumların bin dane ağırlığı ortalama 37.065 g olarak belirlenmiştir. Çeşitler arasında Anadolu Pembesi-2002 ve Oğuz 2002 çeşitleri çimlenemedikleri için çimlenme yüzdesi, çimlenme zamanı, sürgün ve kök uzunlukları hesaplanamamıştır. Geriye kalan çeşitlerin çimlenme oranları %88-99, çimlenme zamanları 1,448-1,631 gün, sürgün uzunlukları 5.613-10.227 cm ve kök uzunlukları ise 4.191-6.661 cm arasında tespit edilmiştir. Sonuç olarak, incelenen fiziksel özellikler açısından Anadolu Pembesi-2002 ve Oğuz 202 çeşitlerinin, incelenen fizyolojik özelliklerden çimlenme oranı açısından Kansur ve Tarım Beyazı 98, çimlenme süresi açısından Sarıefe, sürgün uzunluğu açısından Akçalar ve Kansur, kök uzunluğu açısından ise Akçalar çeşidinin üstün özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alayunt, F.N. (2000). Biyolojik Malzeme Bilgisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Ders Kitabı, Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 541.
 • Aksoy, İ. ve Nursoy, H. (2010). Vejetasyonun farklı dönemlerinde biçilen Macar fiği Buğday karışımın besin madde kompozisyonu, rumende yıkılım özellikleri, in vitro sindirilebilirlik ve rölatif yem değerlerinin belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakülte Dergisi. 16(6):925-931.
 • Avcı, M., Meyveci, K., Karakurt, E., Karaçam, M., Sürek, D., Özdemir, B. ve Yürürer A.Ş. (2003). Macar fiği (Vicia pannonica L. cv. Tarımbeyazı-98) ile tüğlü fiğ (Vicia villosa L. cv. Munzur-98) çeşitlerinin tohumluk üretiminde değişik ekim sıklıklarının etkinliğinin araştırılması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 12(1-2):14-29.
 • Bayar, M. ve Çaçan, E. (2019). Farklı zamanlarda hasat edilen acar fiğinde (Vicia pannonica) ot verimi ve bazı kalite özellikleri değişimi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (8-10 Mart), Şanlıurfa.
 • Çaçan, E. ve Yılmaz, H.Ş. (2015). Bingöl Koşullarında değişik macar fiği (Vicia pannonica Crantz)+ buğday (Triticum aestivum L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2(3):290-296.
 • Dumanoğlu, Z., Çaçan, E. ve Kökten, K. (2021). Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Genotiplerine Ait Tohumların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Journal of Anatolian Environmentaland Animal Sciences. 6(1):18-24.
 • Dumanoğlu ,Z., Dönmez, C. ve Çakır, M.F. (2020). General Characteristics of Seeds of Some Anise (Pimpinella anisum L.) Lines and Effects of Film Coating on These Seeds, Turkısh Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), 8(1): 46-53.
 • Dumanoğlu, Z. ve Geren, H. (2020). An Investigation on Determination of Seed Characteristics of Some Gluten-Free Crops (Amarantus mantegazzianus, Chenopodium quinoa Willd., Eragrostis tef [Zucc] Trotter, Salvia hispanica L.). Turkısh Journal of Agriculture-Food Science and Technology. 8(8), 1650-1655.
 • Dumanoğlu, Z., Ozkan, S.S. ve Topcu, G.D. (2019). İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2), 292-298.
 • Geçit, H.H., Çiftçi, C.Y., Emeklier, H.Y., İkincikarakaya, S.Ü., Adak, M.S., Kolsarıcı, Ö., Ekiz, H., Altınok, S., Sancak, C., Sevimay C.S. ve Kendir H. (2018). Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1643, Ankara.
 • Gençkan, S.M. (1983). Yem Bitkileri Tarımı. Ege Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 467, İzmir.
 • Hashalıcı, S., Uzun, S., Özaktan, H. ve Kaplan, M. (2017). Kayseri kıraç koşullarında yetitirilen bazı Macar fiği çeşitlerinin ot verimleri ve kalitelerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 14(2):113-123.
 • International Rules for Seed Testing (ISTA). (2007). International Rules for Seed Testing Book.
 • Kara, M. (2012). Biyolojik Ürünlerin Fiziksel Özellikleri, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 242.
 • Kozan, E., Anul, S.A. ve Tatlı, I.I. (2013). In vitroanthelmintic effect of Vicia pannonica var. purpurascenson trichostrongylosis in sheep. Experimentl Prasitology. 134:299-303.
 • Leht, M. ve Jaaska, V. (2002). Cladistic and phenetic analysis of relationships in Vicia subgenus Vicia (Fabacea) by morphology and isozymes. Plant System Evol. 232:237-260.
 • Mohsenin, N.N. (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers.
 • Rubiales, D., Sillero J.C. ve Emeran, A.A. (2013). Response of vetches (Vicia spp.) to speciallized froms Uramuces vicia-fabae and to Uromyces pisi. Crop Production. 46:38-43.
 • Serin, Y. ve Tan, M. (2013). Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:190. Erzurum.
 • Şahar, A.K. (2006). Bazı fiğ tür ve çeşitlerinin ot ve tohm verimleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitiüsü Tarla Bitkileri ABD. Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Tenekeciler, H.S., Orak, A., Tekeli, A.S. ve Gültekin B. (2020). Bazı macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) genotipelerinde farklı biçim zamanlarının ot verimi ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 7(4): 833-847.
 • Turan, N. (2019). Macar fiği ile arpa yaş otunun farklı oranlarda karıştırılarak elde edilen silajın kimyasal kompozisyonu ve kalite parametrelerinin belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi.17: 787-793.
 • Turgut, L., Yanar, M., Kaya, A. ve Tan, M. (2006). Farklı olgnluk dönemlerinde hasat edilen bazı fiğ türlerinin ham besin maddeleri içeriği ve bunların in situ rumen parçalanabilirlikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(2): 181-186.
 • TÜİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/)
 • Yağcıoğlu, A. (2015). Ürün İşleme, Ege Üniversitesi Yayınları Ziraat Fakültesi Yayın No: 517, Genişletilmiş 2. Baskı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep DUMANOĞLU 0000-0002-7889-9015

Erdal ÇAÇAN 0000-0002-9469-2495

Kağan KÖKTEN 0000-0001-5403-5629

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 5 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA DUMANOĞLU, Z., ÇAÇAN, E., & KÖKTEN, K. (2021). Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, 7(4), 504-511. https://doi.org/10.28979/jarnas.910045
AMA DUMANOĞLU Z, ÇAÇAN E, KÖKTEN K. Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. JARNAS. Aralık 2021;7(4):504-511. doi:10.28979/jarnas.910045
Chicago DUMANOĞLU, Zeynep, Erdal ÇAÇAN, ve Kağan KÖKTEN. “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7, sy. 4 (Aralık 2021): 504-11. https://doi.org/10.28979/jarnas.910045.
EndNote DUMANOĞLU Z, ÇAÇAN E, KÖKTEN K (01 Aralık 2021) Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 4 504–511.
IEEE Z. DUMANOĞLU, E. ÇAÇAN, ve K. KÖKTEN, “Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, JARNAS, c. 7, sy. 4, ss. 504–511, 2021, doi: 10.28979/jarnas.910045.
ISNAD DUMANOĞLU, Zeynep vd. “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7/4 (Aralık 2021), 504-511. https://doi.org/10.28979/jarnas.910045.
JAMA DUMANOĞLU Z, ÇAÇAN E, KÖKTEN K. Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. JARNAS. 2021;7:504–511.
MLA DUMANOĞLU, Zeynep vd. “Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, c. 7, sy. 4, 2021, ss. 504-11, doi:10.28979/jarnas.910045.
Vancouver DUMANOĞLU Z, ÇAÇAN E, KÖKTEN K. Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. JARNAS. 2021;7(4):504-11.


TR Dizin 20466
Academindex 30370    

SOBİAD 20460               

Scilit 30371                        

29804 As of 2024, JARNAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC).