Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Aktif Öğrenmenin Lisans Öğrencilerinin Fizikte Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 16 - 33, 31.01.2019
https://doi.org/10.31681/jetol.518281

Öz


Bu çalışmada yaparak yaşayarak öğrencinin bilgiyi kendisinin
yapılandırmasını sağlayan aktif öğrenme yönteminin fizik dersi basit elektrik
devreleri konusundaki başarı ve tutumuna etkisi incelenmektedir. Araştırma bir
devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde
öğrenim gören 28 öğrenci ile Fizik dersi Basit Elektrik Devreleri konusu
kapsamında testlerin toplanma süreci dâhil olmak üzere 5 haftalık süre boyunca
yürütülmüştür. 3 hafta toplam 9 saat uygulama sürecinde Basit Elektrik
Devreleri konusu, öğrencilere verilen problemlerin çözümü için Scratch
programlama ortamında kendi kodlamalarıyla geliştirdikleri simülasyon benzeri
etkinlikler aracılığıyla öğretilmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak Erdal TAŞLIDERE ve Ali ERYILMAZ tarafından geliştirilen “Basit
Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği”, araştırmacının geliştirdiği
Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde
parametrik test tekniklerinden ilişkili t-testi, nitel verilerin analizinde
betimsel analiz kullanılmış tır. Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde
Scratch programlama ortamı kullanılarak gerçekleştirilen aktif öğrenme
ortamının, öğrencilerin Basit Elektrik Devreleri başarılarını artırmada önemli
etkiye sahip olduğu, tutum ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı görülmüştür.  Yarı
yapılandırılmış görüşmelerde öğrenenlerle gerçekleştirilen aktif öğrenme
yönteminin görsel içerikler barındırarak kalıcı öğrenmeyi desteklediği,
öğrenmeyi somutlaştırdığı, eğlenceli hale getirdiği ve bu yöntemle ders
işlenmesinin yaygınlaştırılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akpınar, E. (2006). Fen Öğretiminde Soyut Kavramların Yapılandırılmasında Bilgisayar Desteği: Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İzmir.
 • Akşid, F. ve Şahin, C. (2011). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 2(4), 1-26.
 • Aşiroğlu, S. (2014). Aktif Öğrenme Temelli Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Aydede, M. N. ve Matyar, F. (2009). Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Aydede, M. N. ve Kesercioğlu, T. (2012). Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 37-49.
 • Bülbül, M. Ş. (2010). Türkiye'deki Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler. Ankara.
 • Büyükbayraktar Ersoy, F. N. (2015). Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Anabilimdalı, Erzurum.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. United States of America: SAGE Publications.
 • Erol, O. (2015). Scratch İle Programlama Öğretiminin Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Motivasyon Ve Başarılarına Etkisi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Ferrer-Mico, T., Prats-Fernàndez, M. A. and Redo-Sanchez, A. (2012). Impact of Scratch Programming on Students´ Understanding of Their Own Learning Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1219-1223.
 • Genç, Z. ve Karakuş, S. (2011). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, 981-987.
 • Kalelioğlu, F. and Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners’ Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50.
 • Kotluk, N. ve Kocakaya, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 4(2), 354-363.
 • Maloney, J., Resnick, M., Rusk, N., Silverman, B. and Eastmond, E. (2010). The Scratch Programming Language and Environment. ACM Transactions on Computing Education, 10(4), 1-15.
 • Ouahbi, I., Kaddari, F., Darhmaoui, H., Elachqar, A. and Lahmine, S. (2015). Learning Basic Programming Concepts By Creating Games With Scratch Programming Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1479-1482.
 • Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, 78-90.
 • Şen, A. İ. (2001). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yeni Yaklaşımlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 61-71.
 • Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.
 • Turgut, Ü., Karaman, İ., Sönmez, E., Dilber, R., Şimşek, Ö. ve Altun, S. (2006). Fizikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 431-437.
 • Türksoy, E. ve Taşlıdere, E. (2016). Aktif Öğrenme Teknikleri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 57-77.
 • Vatansever, Ö. (2018). Scratch ile Programlama Öğretiminin Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bursa.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2018). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı [online]. (28 Şubat 2018 ), Yükseköğretim Kurulu Web Sitesi: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/bilgisayar_ogretim/ 86c99d2e-3973-41c6-9e98-ed6d816391db.

Influence of Active Learning on Undergraduate Students’ Achievements in and Attitudes Towards Simple Electric Circuits in Physics

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 16 - 33, 31.01.2019
https://doi.org/10.31681/jetol.518281

Öz


This study examined the influence of active learning
method on students’ achievements in and attitudes towards simple electric
circuits within the scope of the course of physics. The active learning method
allows students to structure the information themselves by doing and
experiencing. The study was carried out with 28 students from the department of
Computer Education and Instructional Technologies of a state university in a
period of five weeks including the process of data collection within the scope
of the physics lesson unit of Simple Electric Circuits. In the application
process of nine course hours in three weeks, the lesson unit of Simple Electric
Circuits was taught to the students with the help of simulation-like activities
that they developed based on their own coding using the programming environment
of Scratch to solve the given problems. In the study, as the data collection
tool, the “Attitude Scale for the Lesson Unit of Simple Electric Circuits” developed
by Erdal TAŞLIDERE and Ali ERYILMAZ, the Simple Electric Circuits Achievement
Test developed by the researcher of this study and a semi-structured interview
form again developed by the researcher were used. For the analysis of the
quantitative data collected in the study, the paired-samples t-test, one of
parametric test techniques, was used. As for the analysis of the qualitative
data, descriptive analysis was applied. The findings obtained in the study
demonstrated that the active learning environment established using the
programming environment of Scratch had significant influence on the students’
achievements in the lesson unit of Simple Electric Circuits. In addition,
according to the results, no significant difference was found between the attitude
scale pretest and posttest mean scores. 
Lastly, the semi-structured interviews held with the students revealed
that the active learning method carried out for the learners supported
permanent learning thanks to the visual contents included, concretized and made
learning entertaining and that teaching with the help of this method should be
made common.

Kaynakça

 • Akpınar, E. (2006). Fen Öğretiminde Soyut Kavramların Yapılandırılmasında Bilgisayar Desteği: Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İzmir.
 • Akşid, F. ve Şahin, C. (2011). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 2(4), 1-26.
 • Aşiroğlu, S. (2014). Aktif Öğrenme Temelli Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Aydede, M. N. ve Matyar, F. (2009). Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Aydede, M. N. ve Kesercioğlu, T. (2012). Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 37-49.
 • Bülbül, M. Ş. (2010). Türkiye'deki Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler. Ankara.
 • Büyükbayraktar Ersoy, F. N. (2015). Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Anabilimdalı, Erzurum.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. United States of America: SAGE Publications.
 • Erol, O. (2015). Scratch İle Programlama Öğretiminin Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Motivasyon Ve Başarılarına Etkisi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Ferrer-Mico, T., Prats-Fernàndez, M. A. and Redo-Sanchez, A. (2012). Impact of Scratch Programming on Students´ Understanding of Their Own Learning Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1219-1223.
 • Genç, Z. ve Karakuş, S. (2011). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, 981-987.
 • Kalelioğlu, F. and Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners’ Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50.
 • Kotluk, N. ve Kocakaya, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 4(2), 354-363.
 • Maloney, J., Resnick, M., Rusk, N., Silverman, B. and Eastmond, E. (2010). The Scratch Programming Language and Environment. ACM Transactions on Computing Education, 10(4), 1-15.
 • Ouahbi, I., Kaddari, F., Darhmaoui, H., Elachqar, A. and Lahmine, S. (2015). Learning Basic Programming Concepts By Creating Games With Scratch Programming Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1479-1482.
 • Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, 78-90.
 • Şen, A. İ. (2001). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yeni Yaklaşımlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 61-71.
 • Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.
 • Turgut, Ü., Karaman, İ., Sönmez, E., Dilber, R., Şimşek, Ö. ve Altun, S. (2006). Fizikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 431-437.
 • Türksoy, E. ve Taşlıdere, E. (2016). Aktif Öğrenme Teknikleri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarı ve Tutumları Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 57-77.
 • Vatansever, Ö. (2018). Scratch ile Programlama Öğretiminin Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bursa.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2018). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı [online]. (28 Şubat 2018 ), Yükseköğretim Kurulu Web Sitesi: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/bilgisayar_ogretim/ 86c99d2e-3973-41c6-9e98-ed6d816391db.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şükran Akpınar 0000-0002-3256-6098

Mehmet Emin Korkusuz 0000-0003-4945-6845

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akpınar, Ş., & Korkusuz, M. E. (2019). Influence of Active Learning on Undergraduate Students’ Achievements in and Attitudes Towards Simple Electric Circuits in Physics. Journal of Educational Technology and Online Learning, 2(1), 16-33. https://doi.org/10.31681/jetol.518281


22029

JETOL is abstracted and indexed by ERIC - Education Resources Information Center.