Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 47 - 60, 31.07.2021
https://doi.org/10.31822/jomat.808175

Öz

Kaynakça

 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O., & Benli, S. (2015). Bir seyahat motivasyon aracı olarak gastronomi: Hatay'ı ziyaret eden yerli turistlerin seyahat motivasyonları, yiyecek-içecek deneyimleri ve seyahat memnuniyetleri üzerine bir araştırma, 1. Eurisia international tourism congress: Current issues, trends and indicators, 28-30 May, Konya/Turkey, pp:448-464.
 • Alexander, S. (2011). The voluntary simplicity movement: Reimagining the good life beyond consumer culture. International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability,7(3), 133-150.
 • Arnold, J. M., & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing, 79, 77-95.
 • Aydın, H., & Kazançoğlu, İ. (2017). The relationship between consumption value and voluntary simplicity lifestyle and effect on environmentally responsible. Eurasian Journal of Business and Management, 5(3), 35-47.
 • Aydın, S. (2010). Hedonik alışverişin cinsiyet, gelir ve yerleşim büyüklüğüne göre farklılaşması üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 435-452.
 • Ballantine, P. W., & Creery, S. (2010). The consumption and disposition behaviour of voluntary simplifiers. Journal of Consumer Behaviour, 9(1), 45–56.
 • Bayat, M., & Sezer, A. (2018). Bireylerin gönüllü sade yaşam tarzları ve yaşam doyumlarının, geleneksellik değeri açısından değerlendirilmesi: Düzce üniversitesi örneği. İş Ahlakı Dergisi, 11, 69–87.
 • Çakmak, A. Ç., & Çakır, M. (2012). 12-18 yaş arası gençlerin hedonik tüketim davranışlarının incelenmesi: Kocaeli şehir merkezinde bir araştırma. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4, 171-189.
 • Canizares, S. M., & Guzman, L. T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: Profile of the culinary tourist, Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245
 • Chang, H. H. (2018). Exploring consumer behavioral predispositions toward voluntary simplicity. Current Psychology, 1-13.
 • Craig-Lees, M., & Hill, C. (2002). Understanding voluntary simplifiers. Psychology & Marketing,19, 187-210.
 • Demir, Ş., Akdağ, G., Sormaz, Ü., & Özata, E. (2018). Sokak lezzetlerinin gastronomik değeri: İstanbul sokak lezzetleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 589-601.
 • Deveci, B., Türkmen, S., & Avcıkurt, C. (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi: Bigadiç örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2), 29-34.
 • Doğan, G. H., Gürler, Z. A., & Ağcadağ, D. (2014). Hedonik tüketim alışkanlıkları üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi: Tokat ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(30), 69-77.
 • Elgin, D. (2010). Voluntary simplicity. Toward a way of life that is outwardly simple, inwardly rich. U.S.A. Harper; 2nd edition.
 • Ergen, A. (2014). Maddi değerler, gönüllü sade yaşam biçimi, çevre bilgisi: Sürdürülebilir tüketim davranışı açısından bir araştırma. Unpublished Doctoral Thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Etzioni, A. (1998). Voluntary simplicity, characterization, select psychological implications, and societal, consequences. Journal of Economic Psychology, 19(5), 619–643.
 • Georgica, G., Petronela, T., & Puiu, N. (2014). Gastronomic tourism, a new trend for contemporary tourism??, Cactus Tourism Journal, 9 (1),12-21
 • Gregg, R. (1936). The value of voluntary simplicity. Pendle Hill: Wallingford, PA.
 • Güvenç, H. (2010). Ders çalışma özyeterlik algısı ölçeği’nin geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-69.
 • Hair, J. F., Black, W. J., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions. Journal of marketing, 46(3), 92-101.
 • Ilgaz, M. (2018). Kuşaklar arası hedonik tüketim davranışlarının demografik özelliklere göre farklılıkları: Kastamonu ili merkez ilçesi üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Marketing, 3(1),1-17.
 • Iwata, O. (2006). An evaluation of consumerism and lifesttle as correlates of a voluntary simplicity lifestyle. Social Behavior and Personality, 34(5), 557-568.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (reliability analysis). Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, içinde (ss. 404-409). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Koçoğlu, C. M. (2019). Yerli turistlerin gastronomi turizmine yönelik tutumlarının demografik özellikler açısından incelenmesi: Gaziantep örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(2),366-380.
 • Kükrer, Ö. (2011). Üniversite öğrencilerinde hedonik tüketimin cinsiyete göre farklılaşması. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1, 78-87.
 • Meto, H. S. (2017). Voluntary simplicity movement: A comparative study amongst generations in Turkey. Unpublished Master's Thesis. Bahçeşehir University, İstanbul.
 • Onurlubaş, E. (2015). Determining the factors that affect hedonic consumption, Turkish Studies International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 694.
 • Özgül, E. (2011). Tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerinin hedonic tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzları açısından değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış, 11(1), 25-38.
 • Özkan, B. (2017). Hedonik tüketim, kadınlar ve burçlar. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 117-135.
 • Shama, A. (1985). The voluntary simplicity consumer. Journal of Consumer Marketing, 2(4), 57-63.
 • TDK. (2019). Haz kavramının tanımı, http://www.tdk.gov.tr (last accessed: 20. 01. 2019).
 • Toy, Y. B., & Tosunoğlu, G. N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatiksel teknikler ve yapılan hatalar. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-20.
 • Umut, M. Ö., Topuz, Y. V., & Velioğlu, M. N. (2015). Çöpten geri dönüşüme giden yolda sürdürülebilir tüketiciler. Celal Bayar Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 263-288.
 • Wolf, E. (2006). Culinary tourism: The hidden harvest. U.S.A. Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company
 • Zavestoski, S. (2002). The social-psychological bases of Anti-consumption attidutes. Psychology & Marketing, 19(2), 149-165.

A comparative analysis on the hedonic consumption and lifestyle of voluntary simplicity behaviors of gastronomy tourists

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 47 - 60, 31.07.2021
https://doi.org/10.31822/jomat.808175

Öz

This study primarily seeks to identify the reasons of the hedonic consumption of gastronomy tourists and to explore their lifestyle of voluntary simplicity. It also aims to determine the correlation between the reasons of hedonic consumption and lifestyle of voluntary simplicity behaviours, and demographic variables. The study population consists of gastronomy tourists who visited Istanbul, Turkey in 2019. The data were collected from local gastronomy tourists who visited Istanbul between February, 20th and March 10th, 2019 and had gastronomy experiences during their visits based on purposeful sampling method. Accordingly, the study analyzed the data obtained from 440 surveys through loss data analysis, multi-slope analysis, multiple normal distribution tests. The data were examined using descriptive statistics as well as factor, t-test, ANOVA and correlation analyses. The reasons of the hedonic consumption of the gastronomy tourists were identified as consumption for togetherness, consumption for having an idea, consumption for relaxing, consumption for having an adventure and consumption for creating value. On the other hand, the lifestyle of voluntary simplicity was grouped under the dimensions of conscious purchasing behaviour, desire for self-sufficiency, durability of products, desire for simple products and desire for a comfortable life. The study lastly carried out analyses on the correlation between the reasons of the hedonic consumption and the lifestyle of voluntary simplicity trends. It consequently reported statistically significant findings between the reasons of the hedonic consumption and the lifestyle of voluntary simplicity behaviours.plum.png

Kaynakça

 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O., & Benli, S. (2015). Bir seyahat motivasyon aracı olarak gastronomi: Hatay'ı ziyaret eden yerli turistlerin seyahat motivasyonları, yiyecek-içecek deneyimleri ve seyahat memnuniyetleri üzerine bir araştırma, 1. Eurisia international tourism congress: Current issues, trends and indicators, 28-30 May, Konya/Turkey, pp:448-464.
 • Alexander, S. (2011). The voluntary simplicity movement: Reimagining the good life beyond consumer culture. International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability,7(3), 133-150.
 • Arnold, J. M., & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing, 79, 77-95.
 • Aydın, H., & Kazançoğlu, İ. (2017). The relationship between consumption value and voluntary simplicity lifestyle and effect on environmentally responsible. Eurasian Journal of Business and Management, 5(3), 35-47.
 • Aydın, S. (2010). Hedonik alışverişin cinsiyet, gelir ve yerleşim büyüklüğüne göre farklılaşması üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 435-452.
 • Ballantine, P. W., & Creery, S. (2010). The consumption and disposition behaviour of voluntary simplifiers. Journal of Consumer Behaviour, 9(1), 45–56.
 • Bayat, M., & Sezer, A. (2018). Bireylerin gönüllü sade yaşam tarzları ve yaşam doyumlarının, geleneksellik değeri açısından değerlendirilmesi: Düzce üniversitesi örneği. İş Ahlakı Dergisi, 11, 69–87.
 • Çakmak, A. Ç., & Çakır, M. (2012). 12-18 yaş arası gençlerin hedonik tüketim davranışlarının incelenmesi: Kocaeli şehir merkezinde bir araştırma. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4, 171-189.
 • Canizares, S. M., & Guzman, L. T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: Profile of the culinary tourist, Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245
 • Chang, H. H. (2018). Exploring consumer behavioral predispositions toward voluntary simplicity. Current Psychology, 1-13.
 • Craig-Lees, M., & Hill, C. (2002). Understanding voluntary simplifiers. Psychology & Marketing,19, 187-210.
 • Demir, Ş., Akdağ, G., Sormaz, Ü., & Özata, E. (2018). Sokak lezzetlerinin gastronomik değeri: İstanbul sokak lezzetleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 589-601.
 • Deveci, B., Türkmen, S., & Avcıkurt, C. (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi: Bigadiç örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2), 29-34.
 • Doğan, G. H., Gürler, Z. A., & Ağcadağ, D. (2014). Hedonik tüketim alışkanlıkları üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi: Tokat ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(30), 69-77.
 • Elgin, D. (2010). Voluntary simplicity. Toward a way of life that is outwardly simple, inwardly rich. U.S.A. Harper; 2nd edition.
 • Ergen, A. (2014). Maddi değerler, gönüllü sade yaşam biçimi, çevre bilgisi: Sürdürülebilir tüketim davranışı açısından bir araştırma. Unpublished Doctoral Thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Etzioni, A. (1998). Voluntary simplicity, characterization, select psychological implications, and societal, consequences. Journal of Economic Psychology, 19(5), 619–643.
 • Georgica, G., Petronela, T., & Puiu, N. (2014). Gastronomic tourism, a new trend for contemporary tourism??, Cactus Tourism Journal, 9 (1),12-21
 • Gregg, R. (1936). The value of voluntary simplicity. Pendle Hill: Wallingford, PA.
 • Güvenç, H. (2010). Ders çalışma özyeterlik algısı ölçeği’nin geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-69.
 • Hair, J. F., Black, W. J., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions. Journal of marketing, 46(3), 92-101.
 • Ilgaz, M. (2018). Kuşaklar arası hedonik tüketim davranışlarının demografik özelliklere göre farklılıkları: Kastamonu ili merkez ilçesi üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Marketing, 3(1),1-17.
 • Iwata, O. (2006). An evaluation of consumerism and lifesttle as correlates of a voluntary simplicity lifestyle. Social Behavior and Personality, 34(5), 557-568.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (reliability analysis). Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, içinde (ss. 404-409). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Koçoğlu, C. M. (2019). Yerli turistlerin gastronomi turizmine yönelik tutumlarının demografik özellikler açısından incelenmesi: Gaziantep örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(2),366-380.
 • Kükrer, Ö. (2011). Üniversite öğrencilerinde hedonik tüketimin cinsiyete göre farklılaşması. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1, 78-87.
 • Meto, H. S. (2017). Voluntary simplicity movement: A comparative study amongst generations in Turkey. Unpublished Master's Thesis. Bahçeşehir University, İstanbul.
 • Onurlubaş, E. (2015). Determining the factors that affect hedonic consumption, Turkish Studies International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 694.
 • Özgül, E. (2011). Tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerinin hedonic tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzları açısından değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış, 11(1), 25-38.
 • Özkan, B. (2017). Hedonik tüketim, kadınlar ve burçlar. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 117-135.
 • Shama, A. (1985). The voluntary simplicity consumer. Journal of Consumer Marketing, 2(4), 57-63.
 • TDK. (2019). Haz kavramının tanımı, http://www.tdk.gov.tr (last accessed: 20. 01. 2019).
 • Toy, Y. B., & Tosunoğlu, G. N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatiksel teknikler ve yapılan hatalar. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-20.
 • Umut, M. Ö., Topuz, Y. V., & Velioğlu, M. N. (2015). Çöpten geri dönüşüme giden yolda sürdürülebilir tüketiciler. Celal Bayar Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 263-288.
 • Wolf, E. (2006). Culinary tourism: The hidden harvest. U.S.A. Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company
 • Zavestoski, S. (2002). The social-psychological bases of Anti-consumption attidutes. Psychology & Marketing, 19(2), 149-165.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Research Papers
Yazarlar

Gürkan Akdağ 0000-0001-9819-9465

Şule Demir 0000-0003-4816-7443

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akdağ, G., & Demir, Ş. (2021). A comparative analysis on the hedonic consumption and lifestyle of voluntary simplicity behaviors of gastronomy tourists. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 6(1), 47-60. https://doi.org/10.31822/jomat.80817588x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).