Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bibliometrics Profile of Environmental Management Studies In Hospitality Business and Recommendations for Future Research

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 12, 15.12.2016
https://doi.org/10.31822/jomat.287980

Öz

Due to the tourists those participate to the tourism activities in destinations are damaging natural national and international tourism assets, the value of these eras’ diminish. This study compiles national and international study conducted in the topic of environmental management in literature. Study aims to be an incentive factorfor researchers to conduct studies in relevant topic by informing them in thi scontext.

The main factor that under lies to design of this study is while the researches which conducted internationally in environmental management are sufficient, the National studies are insufficient in the cotext of quantitative.

Within the scope of this study, we haveconducted a bibliometric analysis on environmental management studies interms of both national and international aspect. In that context resarcher’s field of study, publisher/journal,  the years of studies, the main topics of the studies and the authors were reviewed.

Kaynakça

 • Ali, Y., Mustafa, M., Al-Mashaqbah, S., Mashal, K., & Mohsen, M. (2008). Potential of energy savings in the hotel sector in Jordan. Energy Conversion and Management, 49(11), 3391-3397.
 • Alvarez Gil, M. J., Burgos Jiménez, J., & Céspedes Lorente, J. J. (2001). An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels. Omega, 29(6), 457-471.
 • Baysan, S. (2001). Perceptions of the environmental impacts of tourism: a comparative study of the attitudes of German, Russian and Turkish tourists in Kemer, Antalya. Tourism Geographies, 3(2), 218-235.
 • Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results. International Journal of Hospitality Management, 25(4), 662-682.
 • Buckley, R. (2002). Tourism ecolabels. Annals of tourism research, 29(1), 183-208. Bulgan, N. D. G. (2013). Turizm etiği kapsamında çevresel duyarlılık. Journal of Yaşar University, 8(29), 4853-4871.
 • Chan, W. W. (2009). Environmental measures for hotels' environmental management systems: ISO 14001. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(5), 542-560.
 • Chou, C. J. (2014). Hotels' environmental policies and employee personal environmental beliefs: Interactions and outcomes. Tourism Management, 40, 436-446.
 • Claver-Cortés, E., Molina-Azorín, J. F., Pereira-Moliner, J., & López-Gamero, M. D. (2007). Environmental strategies and their impact on hotel performance. Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 663-679.
 • Cramer, J. (1998). Environmental management: from ‘fit’to ‘stretch’. Business Strategy and the Environment, 7(3), 162-172.
 • Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. USA: The Hawthorne Press.
 • Emeksiz, M. (2007). Küçük Otel İşletmeleri ve Çevre Yönetimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(18), 141-156.
 • Erdoğan, N., & Baris, E. (2007). Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey. Tourism Management,28(2), 604-614.
 • Erdoğan, N., & Tosun, C. (2009). Environmental performance of tourism accommodations in the protected areas: Case of Goreme Historical National Park. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 406-414.
 • Ergülen, A. (2008). Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve çevre boyutları açısından atık yönetim ve e-atıklar. Niğde Üniversitesi ktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2). 19-30
 • Font, X. (2002). Environmental certification in tourism and hospitality: progress, process and prospects. Tourism management, 23(3), 197-205.
 • Gladstone, W., Curley, B., & Shokri, M. R. (2013). Environmental impacts of tourism in the Gulf and the Red Sea. Marine pollution bulletin, 72(2), 375-388.
 • Gössling, S. (2002). Global environmental consequences of tourism. Global environmental change, 12(4), 283-302.
 • Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 45-51.
 • Gürbüz, A. (2002). Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma. Teknoloji Dergisi 1(2). 49-50.
 • Hassan, S. S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. Journal of travel research, 38(3), 239-245.
 • Hsiao, T. Y., Chuang, C. M., Kuo, N. W., & Yu, S. M. F. (2014). Establishing attributes of an environmental management system for green hotel evaluation. International Journal of Hospitality Management, 36, 197-208.
 • Hu, W., & Wall, G. (2005). Environmental management, environmental image and the competitive tourist attraction. Journal of Sustainable Tourism, 13(6), 617-635.
 • Huybers, T., & Bennett, J. (2003). Environmental management and the competitiveness of nature-based tourism destinations. Environmental and Resource Economics, 24(3), 213-233.
 • Karabıçak, M., ve Armağan, R. (2004). Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri. SDÜ İİBF Dergisi, 9(2).
 • Kasim, A. (2004). Socio-environmentally responsible hotel business: do tourists to Penang Island, Malaysia care?. Journal of Hospitality & Leisure Marketing,11(4), 5-28.
 • Kasim, A. (2009). Managerial attitudes towards environmental management among small and medium hotels in Kuala Lumpur. Journal of Sustainable Tourism, 17(6), 709-725.
 • Kınacı, B., Pehlivan, N.A. & Seyhan, G. (2011). Turizm ve çevre (Çevre koruma). (1.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kozak, M.A. & Bahçe, A.S. (2012). Özel ilgi turizmi (2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mihalič, T. (2000). Environmental management of a tourist destination: A factor of tourism competitiveness. Tourism Management, 21(1), 65-78.
 • Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. (2009). Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner Production, 17(5), 516-524.
 • Nemli, E. (2011). Çevreye duyarlı yönetim anlayışı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24), 211-224.
 • Okumus, F. (2004). Potential challenges of employing a formal environmental scanning approach in hospitality organizations. International Journal of Hospitality Management, 23(2), 123-143.
 • Ovalı, P. K. (2007). Kitle turizmi ve ekolojik turizmin kavram, mimari ve çevresel etkiler bakımından karşılaştırılması. YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi YTÜ 2(2). 64-79
 • Özgen, I., & Emeksiz, M. (2008). Konaklama işletmelerinde çevre yönetimi: İber Otel Sarıgerme Park örneği. SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.
 • Pereira-Moliner, J., Claver-Cortés, E., Molina-Azorín, J. F., & José Tarí, J. (2012). Quality management, environmental management and firm performance: direct and mediating effects in the hotel industry. Journal of Cleaner Production, 37, 82-92.
 • Ramdas, M., & Mohamed, B. (2014). Impacts of Tourism on Environmental Attributes, Environmental Literacy and Willingness to Pay: A Conceptual and Theoretical Review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 378-391.
 • Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: a literature review. Biological conservation, 141(10), 2417-2431.
 • Ruzic, P., Ruzic, I., & Dropulic, M. (2008). Economıc and envıronmental aspects of ıntroducıng the use of bıodıesel ın the hospıtalıty and tourısm busıness of rural ıstrıa Tourism and Hospitality Management, 14(2), 301-310.
 • Sloan, P., Legrand, W., & Chen, J. S. (2005). Factors ınfluencıng german hotelıers’attıtudes toward envıronmental management. Advances in Hospitality and Leisure, 1, 179- 188.
 • Stabler, M. J., & Goodall, B. (1997). Environmental awareness, action and performance in the Guernsey hospitality sector. Tourism Management, 18(1), 19-33.
 • Tarí, J. J., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Molina-Azorín, J. F. (2010). Levels of quality and environmental management in the hotel industry: Their joint influence on firm performance. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 500- 510.
 • Türkay, O., Solmaz, S. A., & Şengül, S. (2011). Strategic Analysis of the External Environment and the Importance of the Information: Research on Perceptions of Hotel Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1060-1069.
 • Vasileska, L., & Angelevska-Nadjeska, K. (2008). Envıromental protectıon as a fundamental part ın tourısm development and ınsurance ındustry commıtment to suportıng ıt. Tourism and Hospitality Management, 14(2), 337-342.
 • Weng, C. N. (2009). Ecotourism and Environmental Conservation in Small Islands in the East Coast of Peninsular Malaysia. Malaysian Journal of Environmental Management. 10(2), 53-69.

Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Konusunun Bibliyometrik Profili ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 12, 15.12.2016
https://doi.org/10.31822/jomat.287980

Öz

Turizm faaliyetlerine katılan turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlardaki doğal varlıkları tahrip etmeleri, bu nedenle de doğal varlıkların önemini yitirmeye başlaması ulusal ve uluslararası turizm değerlerine zarar vermektedir.

Bu çalışmada turizmde çevre yönetimini temel alan ulusal ve uluslarası çalışmalar derlenmiştir. Bu çalışmalara yönelik bilgilendirmeler yapmak suretiyle, gelecek çalışmalara bir vizyon katarak çevre yönetimine ilişkin çalışma yapılmasına teşvik edici bir bakış kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın yapılmasına temel oluşturan başlıca etken, yıllar itibariyle konaklama işletmelerinde çevre yönetimini içeren, uluslararası çalışmaların dikkat çekici derecede olmasına karşın, konuya ilişkin ulusal akademik çalışmaların nicelik bakımından yeterli düzeyde olmamasıdır.

Bu çalışma kapsamında incelenen makalelerin; araştırma desenleri, araştırmacıların çalışma alanları, süreli yayınlar, çalışmanın konusu, araştırmanın yılı ve yazarları dikkate alınarak uluslararası ve ulusal bağlamda bibliyometrik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Ali, Y., Mustafa, M., Al-Mashaqbah, S., Mashal, K., & Mohsen, M. (2008). Potential of energy savings in the hotel sector in Jordan. Energy Conversion and Management, 49(11), 3391-3397.
 • Alvarez Gil, M. J., Burgos Jiménez, J., & Céspedes Lorente, J. J. (2001). An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels. Omega, 29(6), 457-471.
 • Baysan, S. (2001). Perceptions of the environmental impacts of tourism: a comparative study of the attitudes of German, Russian and Turkish tourists in Kemer, Antalya. Tourism Geographies, 3(2), 218-235.
 • Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results. International Journal of Hospitality Management, 25(4), 662-682.
 • Buckley, R. (2002). Tourism ecolabels. Annals of tourism research, 29(1), 183-208. Bulgan, N. D. G. (2013). Turizm etiği kapsamında çevresel duyarlılık. Journal of Yaşar University, 8(29), 4853-4871.
 • Chan, W. W. (2009). Environmental measures for hotels' environmental management systems: ISO 14001. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(5), 542-560.
 • Chou, C. J. (2014). Hotels' environmental policies and employee personal environmental beliefs: Interactions and outcomes. Tourism Management, 40, 436-446.
 • Claver-Cortés, E., Molina-Azorín, J. F., Pereira-Moliner, J., & López-Gamero, M. D. (2007). Environmental strategies and their impact on hotel performance. Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 663-679.
 • Cramer, J. (1998). Environmental management: from ‘fit’to ‘stretch’. Business Strategy and the Environment, 7(3), 162-172.
 • Diodato, V. P. (1994). Dictionary of Bibliometrics. USA: The Hawthorne Press.
 • Emeksiz, M. (2007). Küçük Otel İşletmeleri ve Çevre Yönetimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(18), 141-156.
 • Erdoğan, N., & Baris, E. (2007). Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey. Tourism Management,28(2), 604-614.
 • Erdoğan, N., & Tosun, C. (2009). Environmental performance of tourism accommodations in the protected areas: Case of Goreme Historical National Park. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 406-414.
 • Ergülen, A. (2008). Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve çevre boyutları açısından atık yönetim ve e-atıklar. Niğde Üniversitesi ktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2). 19-30
 • Font, X. (2002). Environmental certification in tourism and hospitality: progress, process and prospects. Tourism management, 23(3), 197-205.
 • Gladstone, W., Curley, B., & Shokri, M. R. (2013). Environmental impacts of tourism in the Gulf and the Red Sea. Marine pollution bulletin, 72(2), 375-388.
 • Gössling, S. (2002). Global environmental consequences of tourism. Global environmental change, 12(4), 283-302.
 • Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 45-51.
 • Gürbüz, A. (2002). Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma. Teknoloji Dergisi 1(2). 49-50.
 • Hassan, S. S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. Journal of travel research, 38(3), 239-245.
 • Hsiao, T. Y., Chuang, C. M., Kuo, N. W., & Yu, S. M. F. (2014). Establishing attributes of an environmental management system for green hotel evaluation. International Journal of Hospitality Management, 36, 197-208.
 • Hu, W., & Wall, G. (2005). Environmental management, environmental image and the competitive tourist attraction. Journal of Sustainable Tourism, 13(6), 617-635.
 • Huybers, T., & Bennett, J. (2003). Environmental management and the competitiveness of nature-based tourism destinations. Environmental and Resource Economics, 24(3), 213-233.
 • Karabıçak, M., ve Armağan, R. (2004). Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri. SDÜ İİBF Dergisi, 9(2).
 • Kasim, A. (2004). Socio-environmentally responsible hotel business: do tourists to Penang Island, Malaysia care?. Journal of Hospitality & Leisure Marketing,11(4), 5-28.
 • Kasim, A. (2009). Managerial attitudes towards environmental management among small and medium hotels in Kuala Lumpur. Journal of Sustainable Tourism, 17(6), 709-725.
 • Kınacı, B., Pehlivan, N.A. & Seyhan, G. (2011). Turizm ve çevre (Çevre koruma). (1.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kozak, M.A. & Bahçe, A.S. (2012). Özel ilgi turizmi (2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mihalič, T. (2000). Environmental management of a tourist destination: A factor of tourism competitiveness. Tourism Management, 21(1), 65-78.
 • Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. (2009). Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner Production, 17(5), 516-524.
 • Nemli, E. (2011). Çevreye duyarlı yönetim anlayışı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24), 211-224.
 • Okumus, F. (2004). Potential challenges of employing a formal environmental scanning approach in hospitality organizations. International Journal of Hospitality Management, 23(2), 123-143.
 • Ovalı, P. K. (2007). Kitle turizmi ve ekolojik turizmin kavram, mimari ve çevresel etkiler bakımından karşılaştırılması. YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi YTÜ 2(2). 64-79
 • Özgen, I., & Emeksiz, M. (2008). Konaklama işletmelerinde çevre yönetimi: İber Otel Sarıgerme Park örneği. SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.
 • Pereira-Moliner, J., Claver-Cortés, E., Molina-Azorín, J. F., & José Tarí, J. (2012). Quality management, environmental management and firm performance: direct and mediating effects in the hotel industry. Journal of Cleaner Production, 37, 82-92.
 • Ramdas, M., & Mohamed, B. (2014). Impacts of Tourism on Environmental Attributes, Environmental Literacy and Willingness to Pay: A Conceptual and Theoretical Review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 378-391.
 • Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: a literature review. Biological conservation, 141(10), 2417-2431.
 • Ruzic, P., Ruzic, I., & Dropulic, M. (2008). Economıc and envıronmental aspects of ıntroducıng the use of bıodıesel ın the hospıtalıty and tourısm busıness of rural ıstrıa Tourism and Hospitality Management, 14(2), 301-310.
 • Sloan, P., Legrand, W., & Chen, J. S. (2005). Factors ınfluencıng german hotelıers’attıtudes toward envıronmental management. Advances in Hospitality and Leisure, 1, 179- 188.
 • Stabler, M. J., & Goodall, B. (1997). Environmental awareness, action and performance in the Guernsey hospitality sector. Tourism Management, 18(1), 19-33.
 • Tarí, J. J., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Molina-Azorín, J. F. (2010). Levels of quality and environmental management in the hotel industry: Their joint influence on firm performance. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 500- 510.
 • Türkay, O., Solmaz, S. A., & Şengül, S. (2011). Strategic Analysis of the External Environment and the Importance of the Information: Research on Perceptions of Hotel Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1060-1069.
 • Vasileska, L., & Angelevska-Nadjeska, K. (2008). Envıromental protectıon as a fundamental part ın tourısm development and ınsurance ındustry commıtment to suportıng ıt. Tourism and Hospitality Management, 14(2), 337-342.
 • Weng, C. N. (2009). Ecotourism and Environmental Conservation in Small Islands in the East Coast of Peninsular Malaysia. Malaysian Journal of Environmental Management. 10(2), 53-69.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Diğer ID https://www.jomat.org/71-archive/2016-1-1/141-2016-1-1-1-12
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erdal Arslan Bu kişi benim

Murat Emeksiz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2016
Kabul Tarihi 28 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arslan, E., & Emeksiz, M. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Konusunun Bibliyometrik Profili ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.31822/jomat.287980