Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Evaluation Employees’ External Prestige and Organizational Support Perceptions in Terms of Demographic Characteristics: A Study in Hotel Enterprise

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 23 - 36, 30.06.2018
https://doi.org/10.31822/jomat.422941

Öz

The purpose of study
is to investigate hotel establishments employees’ "external prestige and
organizational support” perceptions in terms of demographic characteristics.
Data were collected from the sample consisting of 214 employees working in
hotel enterprises operating in Nevşehir province with the questionnaire
technique and were evaluated statistically. T-test, ANOVA analysis and
Cronbach's Alpha test was applied to evaluate data. There were significant
differences in
employees' perceptions of
external prestige by age and employees' perceptions of external prestige and organizational
support by educational status, duration of stay at the hotel and position. Findings
of work are expected to contribute to this field, especially since a limited
number of studies have been conducted in terms of tourism literature.

Kaynakça

 • Ates, M. F., Mert, I. S., & Turgut, H. (2017). The Indirect Effect of Organizational Prestige on the Effect of Organizational Trust and Organizational Support on Organizational Identification. Organization, 9(18), 103-117.
 • Aydoğan, E., & Deniz, G. (2018). İşgörenlerin Dışsal Prestij ve Örgütsel Destek Algısının Pozitif Örgütsel Çıktılar Üzerindeki Etkisi: Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(1), 17-37.
 • Blau, P. (1964). Power and Exchange in Social Life. New York: J Wiley & Sons, 352.
 • Büyükgöze, H. (2014). Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermaye İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Candan, H., & Kaya, T. P. (2015). İhbarcılık (Whistleblowing) ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(02), 305-330.
 • Carmeli, A. (2005). Perceived External Prestige, Affective Commitment, and Citizenship Behaviors. Organization Studies, 26(3), 443-464.
 • Cheney, G. (1983). The Rhetoric of Identification and the Study of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech, 69(2), 143-158.
 • Cheung, M. F., & Law, M. C. (2008). Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong. Asia Pacific Business Review, 14(2), 213-231.
 • Ciftcioglu, A. (2010). The Relationship between Perceived External Prestige and Turnover Intention: An Empirical Investigation. Corporate Reputation Review, 13(4), 248-263.
 • Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Seçkin Yayıncılık.
 • Çiftçioğlu, A., & Sabuncuoğlu, Z. (2011). An Investigation on Perceived External Prestige and Related Work Variables in a Turkish Context. “İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 105-126.
 • Deniz, G. (2017). Algılanan Dışsal Prestijin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied psychology, 71(3), 500-507.
 • Erdaş, K. D. (2010). Lider-Üye Mübadelesi, Algılanan Örgütsel Destek ve Öz Denetim Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Foley, S., Hang-Yue, N., & Lui, S. (2005). The Effects of Work Stressors, Perceived Organizational Support, and Gender on Work-Family Conflict in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 22(3), 237-256.
 • Fuller, J. B., Hester, K., Barnett, T., & Relyea, L. F. C. (2006). Perceived Organizational Support and Perceived External Prestige: Predicting Organizational Attachment for University Faculty, Staff, and Administrators. The Journal of Social Psychology, 146(3), 327-347.
 • Goksel, A. G., Caz, C., Yazici, O. F., & Ikizler, H. C. (2017). Examination of the Relationship between Organizational Stress and Employee Performance: A Research on Staff Working on Provincial Directorate of Youth and Sports. Journal of Education and Learning, 6(1), 322-329.
 • Gül, A. L. (2010). Lise Öğretmenlerinin Algılarına Göre Örgütsel Destek (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Herrbach, O., Mignonac, K., & Gatignon, A. L. (2004). Exploring the Role of Perceived External Prestige in Managers' Turnover Intentions. The International Journal of Human Resource Management, 15(8), 1390-1407.
 • Hui, C., Wong, A., & Tjosvold, D. (2007). Turnover Intention and Performance in China: The Role of Positive Affectivity, Chinese Values, Perceived Organizational Support and Constructive Controversy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80(4), 735-751.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Vol. 5). Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kang, D. S., Stewart, J., & Kim, H. (2011). The Effects of Perceived External Prestige, Ethical Organizational Climate, and Leader-Member Exchange (LMX) Quality on Employees' Commitments and their Subsequent Attitudes. Personnel Review, 40(6), 761-784.
 • Kızıloğlu, E., İi, B., Güllü, S., Şahin, S., & Hizmetleri, B. G. (2017). Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Lin, T. L. (2013). The Relationships among Perceived Organization Support, Psychological Capital and Employees’ Job Burnout in International Tourist Hotels. Life Sci J, 10(3), 2104-12.
 • Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of organizational Behavior, 13(2), 103-123.
 • March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations Wiley. New York, 262.
 • Nayır, F. (2011). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Sağlanan Örgütsel Desteğe İlişkin Görüşleri, Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Neves, P., & Eisenberger, R. (2014). Perceived Organizational Support and Risk Taking. Journal of Managerial Psychology, 29(2), 187-205.
 • Oktuğ, Z. (2013). Algılanan Örgütsel Destek İle Duygusal Emek Davranışları Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Biçimlendirici Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 46(46), 370-381.
 • Organ, D. W. (1977). A Reappraisal and Reinterpretation of the Satisfaction-Causes-Performance Hypothesis. Academy of Management Review, 2(1), 46-53.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi II. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdevecioğlu, M. (2013). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 • Shen, Y. M., Yuan, D. H., Zhang, H., Yang, D., Zhang, J. F., & Zhang, Q. L. (2009). The Impacts of Perceived Organizational Support and Perceived External Prestige on Organizational Citizenship Behavior: Organizational Identification as Mediator and Need for Self-Esteem as Moderator. Acta Psychologica Sinica, 41(12), 1215-1227.
 • Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & Van Riel, C. B. (2001). The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification. Academy of Management Journal, 44(5), 1051-1062.
 • Stinglhamber, F., & Vandenberghe, C. (2003). Organizations and Supervisors as Sources of Support and Targets of Commitment: A Longitudinal Study. Journal of Organizational Behavior, 24(3), 251-270.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 183-206.
 • Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2000). Cooperation in Groups: Procedural Justice. Social Identity, and Behavioral Engagement, Philadelphia, PA.
 • Van Knippenberg, D., & Sleebos, E. (2006). Organizational Identification versus Organizational Commitment: Self‐Definition, Social Exchange, and Job Attitudes. Journal of organizational Behavior, 27(5), 571-584.
 • Yeşiltaş, M., Türkmen, F., & Ayaz, N. (2011). Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 171-189.
 • Yokuş, İ. (2006). Erkek Egemen İşlerde Çalışanların Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yoon, J., & Lim, J. C. (1999). Organizational Support in the Workplace: The Case of Korean Hospital Employees. Human Relations, 52(7), 923-945.
 • Yu, C., & Frenkel, S. J. (2013). Explaining Task Performance and Creativity from Perceived Organizational Support Theory: Which Mechanisms are More Important?. Journal of Organizational Behavior, 34(8), 1165-1181.

İşgörenlerin Dışsal Prestij ve Örgütsel Destek Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 23 - 36, 30.06.2018
https://doi.org/10.31822/jomat.422941

Öz

Bu çalışmanın amacı,
işgörenlerin “dışsal prestij ve örgütsel destek” algılarını demografik
nitelikler açısından araştırmaktır. Nevşehir ilinde faaliyet gösteren otel
işletmelerinde çalışan 214 işgörenden oluşan örneklemden anket tekniğiyle veri
toplanmış ve istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde t-testi, ANOVA analizi ve Cronbach Alpha testi uygulanmıştır.
İşgörenlerin yaşlarına göre dışsal prestij algılarında; eğitim durumu, otelde
çalışma süresi ve pozisyonlarına göre ise hem dışsal prestij hem de örgütsel
destek algılarında önemli farklılıklar görülmüştür. Çalışmaya dair bulguların,
özellikle turizm yazını açısından sınırlı sayıda araştırma yapılmış olması
nedeniyle bu alana katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Kaynakça

 • Ates, M. F., Mert, I. S., & Turgut, H. (2017). The Indirect Effect of Organizational Prestige on the Effect of Organizational Trust and Organizational Support on Organizational Identification. Organization, 9(18), 103-117.
 • Aydoğan, E., & Deniz, G. (2018). İşgörenlerin Dışsal Prestij ve Örgütsel Destek Algısının Pozitif Örgütsel Çıktılar Üzerindeki Etkisi: Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(1), 17-37.
 • Blau, P. (1964). Power and Exchange in Social Life. New York: J Wiley & Sons, 352.
 • Büyükgöze, H. (2014). Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermaye İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Candan, H., & Kaya, T. P. (2015). İhbarcılık (Whistleblowing) ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(02), 305-330.
 • Carmeli, A. (2005). Perceived External Prestige, Affective Commitment, and Citizenship Behaviors. Organization Studies, 26(3), 443-464.
 • Cheney, G. (1983). The Rhetoric of Identification and the Study of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech, 69(2), 143-158.
 • Cheung, M. F., & Law, M. C. (2008). Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong. Asia Pacific Business Review, 14(2), 213-231.
 • Ciftcioglu, A. (2010). The Relationship between Perceived External Prestige and Turnover Intention: An Empirical Investigation. Corporate Reputation Review, 13(4), 248-263.
 • Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Seçkin Yayıncılık.
 • Çiftçioğlu, A., & Sabuncuoğlu, Z. (2011). An Investigation on Perceived External Prestige and Related Work Variables in a Turkish Context. “İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 105-126.
 • Deniz, G. (2017). Algılanan Dışsal Prestijin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied psychology, 71(3), 500-507.
 • Erdaş, K. D. (2010). Lider-Üye Mübadelesi, Algılanan Örgütsel Destek ve Öz Denetim Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Foley, S., Hang-Yue, N., & Lui, S. (2005). The Effects of Work Stressors, Perceived Organizational Support, and Gender on Work-Family Conflict in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 22(3), 237-256.
 • Fuller, J. B., Hester, K., Barnett, T., & Relyea, L. F. C. (2006). Perceived Organizational Support and Perceived External Prestige: Predicting Organizational Attachment for University Faculty, Staff, and Administrators. The Journal of Social Psychology, 146(3), 327-347.
 • Goksel, A. G., Caz, C., Yazici, O. F., & Ikizler, H. C. (2017). Examination of the Relationship between Organizational Stress and Employee Performance: A Research on Staff Working on Provincial Directorate of Youth and Sports. Journal of Education and Learning, 6(1), 322-329.
 • Gül, A. L. (2010). Lise Öğretmenlerinin Algılarına Göre Örgütsel Destek (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Herrbach, O., Mignonac, K., & Gatignon, A. L. (2004). Exploring the Role of Perceived External Prestige in Managers' Turnover Intentions. The International Journal of Human Resource Management, 15(8), 1390-1407.
 • Hui, C., Wong, A., & Tjosvold, D. (2007). Turnover Intention and Performance in China: The Role of Positive Affectivity, Chinese Values, Perceived Organizational Support and Constructive Controversy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80(4), 735-751.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Vol. 5). Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kang, D. S., Stewart, J., & Kim, H. (2011). The Effects of Perceived External Prestige, Ethical Organizational Climate, and Leader-Member Exchange (LMX) Quality on Employees' Commitments and their Subsequent Attitudes. Personnel Review, 40(6), 761-784.
 • Kızıloğlu, E., İi, B., Güllü, S., Şahin, S., & Hizmetleri, B. G. (2017). Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Lin, T. L. (2013). The Relationships among Perceived Organization Support, Psychological Capital and Employees’ Job Burnout in International Tourist Hotels. Life Sci J, 10(3), 2104-12.
 • Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of organizational Behavior, 13(2), 103-123.
 • March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations Wiley. New York, 262.
 • Nayır, F. (2011). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Sağlanan Örgütsel Desteğe İlişkin Görüşleri, Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Neves, P., & Eisenberger, R. (2014). Perceived Organizational Support and Risk Taking. Journal of Managerial Psychology, 29(2), 187-205.
 • Oktuğ, Z. (2013). Algılanan Örgütsel Destek İle Duygusal Emek Davranışları Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Biçimlendirici Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 46(46), 370-381.
 • Organ, D. W. (1977). A Reappraisal and Reinterpretation of the Satisfaction-Causes-Performance Hypothesis. Academy of Management Review, 2(1), 46-53.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi II. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdevecioğlu, M. (2013). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 • Shen, Y. M., Yuan, D. H., Zhang, H., Yang, D., Zhang, J. F., & Zhang, Q. L. (2009). The Impacts of Perceived Organizational Support and Perceived External Prestige on Organizational Citizenship Behavior: Organizational Identification as Mediator and Need for Self-Esteem as Moderator. Acta Psychologica Sinica, 41(12), 1215-1227.
 • Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & Van Riel, C. B. (2001). The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification. Academy of Management Journal, 44(5), 1051-1062.
 • Stinglhamber, F., & Vandenberghe, C. (2003). Organizations and Supervisors as Sources of Support and Targets of Commitment: A Longitudinal Study. Journal of Organizational Behavior, 24(3), 251-270.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 183-206.
 • Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2000). Cooperation in Groups: Procedural Justice. Social Identity, and Behavioral Engagement, Philadelphia, PA.
 • Van Knippenberg, D., & Sleebos, E. (2006). Organizational Identification versus Organizational Commitment: Self‐Definition, Social Exchange, and Job Attitudes. Journal of organizational Behavior, 27(5), 571-584.
 • Yeşiltaş, M., Türkmen, F., & Ayaz, N. (2011). Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 171-189.
 • Yokuş, İ. (2006). Erkek Egemen İşlerde Çalışanların Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yoon, J., & Lim, J. C. (1999). Organizational Support in the Workplace: The Case of Korean Hospital Employees. Human Relations, 52(7), 923-945.
 • Yu, C., & Frenkel, S. J. (2013). Explaining Task Performance and Creativity from Perceived Organizational Support Theory: Which Mechanisms are More Important?. Journal of Organizational Behavior, 34(8), 1165-1181.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gaye Deniz

Betül Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Kabul Tarihi 5 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Deniz, G., & Çetin, B. (2018). İşgörenlerin Dışsal Prestij ve Örgütsel Destek Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 23-36. https://doi.org/10.31822/jomat.422941