Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 14 - 29 2018-12-27

Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
Investigation of Secondary School Students’ Self-Regulation and Academic Self- Efficacy

Çiğdem ALDAN KARADEMİR [1] , Özge DEVECİ [2] , Burcu ÇAYLI [3]


Baker’in; “Bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun ve bilmediğini bilmeyi de istemiyorsun.” sözü öğrenmeyle ilişkilidir. Zaman ilerledikçe, öğrenmelerin, düzenleme ve değişikliğe ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Canlının içinde bulunduğu çağa uyum sağlayıp, hedeflerine ulaşabilmesi için kendi öğrenmeleri üzerinde değişim yapması ve kendi becerilerinin farkında olması gereklidir. Öz düzenleme, bireyin kendi öğrenme hedeflerini belirlediği, üst biliş, isteklendirme açısından aktif ve yapıcı bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Arslan ve Gelişli, 2015). Bireylerin motivasyonlarını arttırmaya yönelik stratejileri, duygularını ve çevreyi kontrol etmeye yönelik stratejileri aktif bir şekilde kullanmaları sonucunda başarılı bir öz düzenleme sürecini gerçekleştirecekleri düşünülebilir (Yıldızlı, 2015). Öğrenme ihtiyaçlarını, ders içindeki hedeflerini belirleyip, belirlediği hedef doğrultusunda ilerleyen öğrencinin öz-yeterlik algısında değişiklik olabilecektir. Akademik öz-yeterlik, bireyin verilen bir akademik görevi belirlenmiş olan bir başarı seviyesinde yapabileceği konusundaki algısıdır (Ekici,2012). Buradan hareketle bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin algılanan öz-düzenlemeleri ve akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Çalışmaya toplam 797 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Algılanan Öz-düzenleme Ölçeği” ve “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin analizinde hangi istatistiksel testlerin yapılacağına karar vermek amacı ile verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. İki ölçek arasında ilişki olup olmadığı belirlemek için Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve anne- baba tutumunun değişken olarak ele alındığı araştırmada bulgular doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin algılanan öz-düzenleme düzeyleri ve akademik öz-yeterlikleri konularında öneriler getirilmiştir. 

Öz-düzenleme, algılanan öz-düzenleme, öz-yeterlik, akademik öz-yeterlik
 • Alcı, B. (2007). Yıldız teknik üniversitesi öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, özyeterlik algıları, bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve öss sayısal puanları, arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, D. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 1(1), 12-31.
 • Arslan, S., & Gelişli, Y. (2015). Algılanan öz-düzenleme ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74.
 • Aydin, S., Atalay, T. D., & Göksu, V. (2017). Proje tabanlı öğrenme sürecinin ortaokul öğrencilerinin akademik öz-yeterlikleri ve motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 676.
 • Azevedo, R. (2005). Using hypermedia as a metacognitive tool for enhancing student learning? The role of self-regulated learning. Educational psychologist, 40(4), 199-209.
 • Bakanlığı, M. E. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales self-efficacy beliefs of adolescents. American Educational Research Journal, 5(1), 307-337.
 • Barnard-Brak, L., Paton, V. O., & Lan, W. Y. (2010). Profiles in self-regulated learning in the online learning environment. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11(1), 61-80.
 • Bauer, I. I., & Bauıvıeıster, R. F. (2013). Self-regulatory strength. handbook of self-regulation. Research, Theory, and Applications, 64, 320-336.
 • Bennett, M. (2014). Student attitudes within education: making self-regulation a practical habit in learning. Online Submission, 34, 120-132.
 • Bernacki, M. L., Aguilar, A. C., & Byrnes, J. P. (2011). Self-regulated learning and technology-enhanced learning environments: An opportunity-propensity analysis. In fostering self-regulated learning through. ICT (pp. 1-26). IGI Global.
 • Blair, C., & Diamond, A. (2008). Biological processes in prevention and intervention: The promotion of self-regulation as a means of preventing school failure. Development and psychopathology, 20(3), 899-911.
 • Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self‐regulation and performance among college students. British Journal Of Educational Psychology, 65(3), 317-329.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chatzistamatiou, M., Dermitzaki, I., & Bagiatis, V. (2014). Self-regulatory teaching in mathematics: relations to teachers' motivation, affect and professional commitment. European Journal of Psychology of Education, 29(2), 295-310.
 • Cleary, T. J., & Zimmerman, B. J. (2004). Self‐regulation empowerment program: A school‐based program to enhance self‐regulated and self‐motivated cycles of student learning. Psychology in the Schools, 41(5), 537-550.
 • Cheng, E. C. (2011). The role of self-regulated learning in enhancing learning performance. International Journal of Research & Review, 6(1).
 • Choi, N. (2005). Self‐efficacy and self‐concept as predictors of college students' academic performance. Psychology in the Schools, 42(2), 197-205.,
 • Diseth, Å. (2011). Self-efficacy, goal orientations and learning strategies as mediators between preceding and subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21(2), 191-195.
 • Hofer, B. K., & Yu, S. L. (2003). Teaching self-regulated learning through a" Learning to Learn" course. Teaching of Psychology, 30(1), 30-33.
 • Hrbackova, K., & Vavrova, S. (2015). Self-regulation in children and minors in institutional care. International Education Studies, 8(5), 139.
 • Hwang, M. H., Choi, H. C., Lee, A., Culver, J. D., & Hutchison, B. (2016). The relationship between self-efficacy and academic achievement: A 5-year panel analysis. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(1), 89-98.
 • İsrael, E. (2007). Özdüzenleme eğitimi, fen başarısı ve özyeterlilik. Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Kaufman, J. C., & Baer, J. (2004). Sure, i'm creative—but not in mathematics!: self-reported creativity in diverse domains. Empirical Studies Of The Arts, 22(2), 143-155.
 • Klassen, R. M., & Usher, E. L. (2010). Self-efficacy in educational settings: recent research and emerging directions. ın the decade ahead: theoretical perspectives on motivation and achievement. Emerald Group Publishing Limited (pp. 1-33).
 • Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778.
 • Koçer, M. (2014). Ortaokul öğrencilerini benlik algıları ile akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter?. Learning and Individual Differences, 25, 67-72.
 • Los, R. E. (2014). The effects of self-regulation and self-efficacy on academic outcome. Unpublished master’s thesis, University of South Dakota Division of Counseling and Psychology in Education: ABD.
 • McMillan, W. J. (2010). ‘Your thrust is to understand’–how academically successful students learn. Teaching in Higher Education, 15(1), 1-13.
 • Metallidou, P., & Vlachou, A. (2010). Children's self‐regulated learning profile in language and mathematics: The role of task value beliefs. Psychology in the Schools, 47(8), 776-788.
 • Millburg SN. (2009). The effects of environmental risk factors on at-risk urban high school students’ academic self-efficacy. Unpublished doctoral dissertation, University of Cincinnati: Ohio.
 • Montroy, J. J., Bowles, R. P., Skibbe, L. E., & Foster, T. D. (2014). Social skills and problem behaviors as mediators of the relationship between behavioral self-regulation and academic achievement. Early Childhood Research Quarterly, 29(3), 298-309.
 • Nota, L., Soresi, S., & Zimmerman, B. J. (2004). Self-regulation and academic achievement and resilience: A longitudinal study. International Journal of Educational Research, 41(3), 198-215.
 • Organisation for economic co-operation and development. (2013). OECD skills outlook 2013: First results from the survey of adult skills. OECD Publishing.
 • Öncü, H. (2012). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1).
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal Of Educational Psychology, 82(1), 33.
 • Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2009). Toward a physical basis of attention and self-regulation. Physics of life reviews, 6(2), 103-120.
 • Rijavec, M., & Brdar, I. (2002). Coping with school failure and self-regulated learning. European Journal Of Psychology Of Education, 17(2), 177-194.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Telef, B. B., & Karaca, R. (2011). Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi/Adolescents' self-efficacy and psychological symptoms' investigation. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16).
 • Tzohar-Rozen, M., & Kramarski, B. (2014). Metacognition, motivation, and emotions: contribution of self-regulated learning to solving mathematical problems. Global Education Review, 1(4), 76-95.
 • Usher, E. L., & Pajares, F. (2006). Sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31(2), 125-141.
 • Üredi, I., & Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 • Vandevelde, S., Van Keer, H., & De Wever, B. (2011). Exploring the impact of student tutoring on at-risk fifth and sixth graders' self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 21(4), 419-425.
 • Vrugt, A. J., Langereis, M. P., & Hoogstraten, J. (1997). Academic self-efficacy and malleability of relevant capabilities as predictors of exam performance. The Journal of Experimental Education, 66, 61-72.
 • Wang, Q., & Young, L. S. (2001). Strange attractors with one direction of instability. Communications in Mathematical Physics, 218(1), 1-97.
 • Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students' motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and İndividual Differences, 11(3), 281-299.
 • Young, S. H., & Vrongistinos, K. (2002). Elementary ın-service teachers' self-regulated learning strategies related to their academic achievements. Journal of Instructional Psychology, 29(3), 147-154.
 • Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31(4), 845-862.
 • Zimmerman, B. J. (1996). Self-regulated learning of a motoric skill: The role of goal setting and self-monitoring. Journal of Applied Sport Psychology, 8(1), 60-75.
 • Zimmerman, B. (2002). Becoming self-regulated learner: an overview. Theory Into Practıce, 41(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çiğdem ALDAN KARADEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özge DEVECİ
Ülke: Turkey


Yazar: Burcu ÇAYLI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Temmuz 2018
Kabul Tarihi : 21 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { kafkasegt446793, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {14 - 29}, doi = {10.30900/kafkasegt.446793}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aldan Karademi̇r, Çiğdem and Deveci̇, Özge and Çaylı, Burcu} }
APA Aldan Karademi̇r, Ç , Deveci̇, Ö , Çaylı, B . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi . e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (3) , 14-29 . DOI: 10.30900/kafkasegt.446793
MLA Aldan Karademi̇r, Ç , Deveci̇, Ö , Çaylı, B . "Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi" . e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 14-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt/issue/41572/446793>
Chicago Aldan Karademi̇r, Ç , Deveci̇, Ö , Çaylı, B . "Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 14-29
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi AU - Çiğdem Aldan Karademi̇r , Özge Deveci̇ , Burcu Çaylı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.446793 DO - 10.30900/kafkasegt.446793 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 29 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.446793 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.446793 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi %A Çiğdem Aldan Karademi̇r , Özge Deveci̇ , Burcu Çaylı %T Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30900/kafkasegt.446793 %U 10.30900/kafkasegt.446793
ISNAD Aldan Karademi̇r, Çiğdem , Deveci̇, Özge , Çaylı, Burcu . "Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 3 (Aralık 2018): 14-29 . https://doi.org/10.30900/kafkasegt.446793
AMA Aldan Karademi̇r Ç , Deveci̇ Ö , Çaylı B . Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. e-KEAD. 2018; 5(3): 14-29.
Vancouver Aldan Karademi̇r Ç , Deveci̇ Ö , Çaylı B . Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(3): 14-29.
IEEE Ç. Aldan Karademi̇r , Ö. Deveci̇ ve B. Çaylı , "Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeleri ve Akademik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi", e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 3, ss. 14-29, Ara. 2018, doi:10.30900/kafkasegt.446793