Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An investigation of mathematics achievements of middle school students in terms of parental support

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 16 - 27, 29.04.2020
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.680563

Öz

It is now supported by research that parental support is an issue that should be taken into consideration in mathematics education as well as education in general. However, there is limited research on how this support should be. Researches are generally correlational studies, and a few studies related to implementation are encountered. In this regard, this study aims to examine application-supported academic success. In this line, the purpose of this study is to identify to what extent parental support affects middle school students’ mathematics achievement. With this aim, a group of sixth-grade students and their parents who were willing to participate in the study and a group of 6th-grade students without parental involvement were selected as the sample for the study. The application for the study was carried out for two weeks in two terms. The study was designed as a quasi-experimental study. The instruments of the study were written exams that were prepared by the mathematics class teachers, achievement tests and unit evaluation exams which were prepared by the researchers. The data obtained from the study were analyzed through the SPSS 15 statistics program. As a result, while there was no statistically significant difference between the students who received parental support and those who did not receive parental support at the end of the first semester of application, there was a statistically significant difference between the students who received parental support and those who did not receive parental support at the end of the second semester.

Proje Numarası

1. yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Kaynakça

 • Kaynakça Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-107.
 • Anderson, A. (1997). Families and mathematics: A study of parent-child interactions. Journal for Research in Mathematics Education, 484-511.
 • Bratton, J., Civil, M., & Quintos, B. (2005). Engaging with parents on a critical dialogue about mathematics education. In Proceedings of the fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1182-1192).
 • Bratton, J., Quintos, B., & Civil, M. (2004). Collaboration between researchers and parents for the improvement of mathematics education. In 1st Annual Binational Symposium of Education Researchers, Mexico City, Mexico.
 • Civil, M. (2006). Working towards equity in mathematics education: A focus on learners, teachers, and parents. In Proceedings of the Twenty Eighth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, s. 30-50).
 • Civil, M., Bratton, J., & Quintos, B. (2005). Parents and Mathematics Education in a Latino Community: Redefining Parental Participation. Multicultural Education, 13(2), 60-64.
 • Civil, M., Quintos, B., & Bernier, E. (2003). Parents as observers in the mathematics classroom: Establishing a dialogue between school and community. In annual conference of NCTM: Research Pre-session, San Antonio, USA, April.
 • Civil, M., Quintos, B., & Bernier, E. (2003). Parents as observers in the mathematics classroom: Establishing a dialogue between school and community. In annual conference of NCTM: Research Pre-session, San Antonio, USA, April.
 • Civil, M. (2001). Redefining parental involvement: Parents as learners of mathematics. NCTM research presession, Orlando, FL.
 • Civil, M. (1999, July). Parents as learners of mathematics. In Proceedings of the sixth international conference of Adults Learning Mathematics-A Research Conference, Sheffield Hallam University, England (s. 141-147).
 • Civil, M. (1998). Bridging In-School Mathematics and Out-of-School Mathematics.
 • Cobb, P., Yackel, E., & Wood, T. (1989). Young children’s emotional acts while engaged in mathematical problem solving. Affect and mathematical problem solving, 117-148.
 • Cotton, K., & Wikelund, K.R. (1989). Parent involvement in education. 05.08.2017 tarihinde; http://educationnorthwest.org/sites/default/files/parent-involvement-in-education.pdf, adresinden ulaşılmıştır.
 • Ernest, P. (1996). Varieties of constructivism: A framework for comparison. Theories of mathematical learning, 335-350.
 • Halat, E. Ve Kay, O. (2009). Yeni 2005 ilköğretim matematik öğretim programının veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Eğitim düzeyi. The assessment of the new elementary school mathematıcs teaching program through parents. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children’s education?. Review of educational research, 67(1), 3-42.
 • Karsli, E., & Allexsaht-Snider, M. (2015). Video-Cued Parental Dialogs: A Promising Venue for Exploring Early Childhood Mathematics. Eğitim ve Bilim,40(179).
 • Karaca, D., ve Gür, H. (2004). Köy ve şehir yerleşim yerlerindeki ailelerin matematik öğretimine katılımı.
 • Kesicioğlu, O. S., ve Alisinanoğlu, F. Okul öncesi dönem çocukların okul dışı (informal) matematik öğrenme süreçlerine ilişkin aile görüşleri.
 • Kutluca, T., ve Aydın, M. (2010). Velilerin Matematik Eğitimine Yönelik İlgileri, Tutumları ve Destekleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22(22).
 • OECD Report (2012). Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education. 05.08.2017, tarihinde; https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Parent%20 Factor_e-book new%20logo_FINAL_new%20page%2047.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Sheldon, S. B., & Epstein, J. L. (2005). Involvement counts: Family and community partnerships and mathematics achievement. The Journal of Educational Research, 98(4), 196-207.Epstein, 1995
 • Şahin, F. T., & Özbey, B. U. S. (2007). Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile Eğitim Programları Neden Önemlidir?. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 12(12).
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Pegem A Yayınları.
 • Yenilmez, K. (2006). İlköğretimde Velilerin Matematik Eğitimine Katkı Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Yenilmez, K., ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 132-146.
 • Yıldırım, İ. (2010). Anne baba desteği ve başarı: Anne babalar çocuklarına nasıl destek olabilirler. Anı Yayıncılık.
 • Yılmazer, Y. (2007). Anne-baba tutumları ile ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul başarısı ve özerkliklerinin gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankar

Ortaokul öğrencilerinin matematik ders başarılarının ebeveyn desteği açısından incelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 16 - 27, 29.04.2020
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.680563

Öz

Ebeveyn desteğinin genel olarak eğitimde etkili olduğu kadar özelde de matematik eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken bir konu olduğu artık araştırmalarca desteklenmektedir. Ancak bu desteğin nasıl olması gerektiği konusunda sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Araştırmalar genelde korelasyonel çalışmalar olup uygulamaya dönük az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Bu bakımdan bu çalışmada uygulama destekli akademik başarı incelemek istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, ebeveyn desteğinin ortaokul öğrencilerinin matematik ders başarısına ne derece etki ettiğini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmaya, ortaokul 6. sınıfta çocukları olan ebeveynler ve bu ebeveynlerin çocukları ile bu çocuklarla eş değer öğrenim gören benzer sayıda sınıf arkadaşları çalışmaya seçilmiştir. Çalışmanın örneklemi gönüllülük esaslı belirlenmiştir. Çalışmaya dair uygulama iki dönemde yedi hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Çalışma yarı deneysel olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın veri toplama araçları, matematik ders öğretmenlerinin uyguladığı yazılı sınav sonuçları, araştırmacının hazırladığı başarı testleri ve araştırmacının hazırladığı açık uçlu sorulardan oluşan ünite değerlendirme sınavlarından oluşmaktadır. Uygulamadan elde edilen verilerin analizi ise SPSS 15 istatistik programından yararlanarak yapılmıştır. Sonuç olarak, uygulamanın ilk döneminin sonunda ebeveyn desteği alan öğrencilerle ebeveyn desteği almayan öğrencilerin başarı durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken ikinci dönemin sonunda ebeveyn desteği alan öğrencilerle ebeveyn desteği almayan öğrencilerin başarı durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durum bu tür bir uygulamada çalışmanın süresinin önemini düşündürmüştür.

Proje Numarası

1. yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Kaynakça

 • Kaynakça Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-107.
 • Anderson, A. (1997). Families and mathematics: A study of parent-child interactions. Journal for Research in Mathematics Education, 484-511.
 • Bratton, J., Civil, M., & Quintos, B. (2005). Engaging with parents on a critical dialogue about mathematics education. In Proceedings of the fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1182-1192).
 • Bratton, J., Quintos, B., & Civil, M. (2004). Collaboration between researchers and parents for the improvement of mathematics education. In 1st Annual Binational Symposium of Education Researchers, Mexico City, Mexico.
 • Civil, M. (2006). Working towards equity in mathematics education: A focus on learners, teachers, and parents. In Proceedings of the Twenty Eighth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, s. 30-50).
 • Civil, M., Bratton, J., & Quintos, B. (2005). Parents and Mathematics Education in a Latino Community: Redefining Parental Participation. Multicultural Education, 13(2), 60-64.
 • Civil, M., Quintos, B., & Bernier, E. (2003). Parents as observers in the mathematics classroom: Establishing a dialogue between school and community. In annual conference of NCTM: Research Pre-session, San Antonio, USA, April.
 • Civil, M., Quintos, B., & Bernier, E. (2003). Parents as observers in the mathematics classroom: Establishing a dialogue between school and community. In annual conference of NCTM: Research Pre-session, San Antonio, USA, April.
 • Civil, M. (2001). Redefining parental involvement: Parents as learners of mathematics. NCTM research presession, Orlando, FL.
 • Civil, M. (1999, July). Parents as learners of mathematics. In Proceedings of the sixth international conference of Adults Learning Mathematics-A Research Conference, Sheffield Hallam University, England (s. 141-147).
 • Civil, M. (1998). Bridging In-School Mathematics and Out-of-School Mathematics.
 • Cobb, P., Yackel, E., & Wood, T. (1989). Young children’s emotional acts while engaged in mathematical problem solving. Affect and mathematical problem solving, 117-148.
 • Cotton, K., & Wikelund, K.R. (1989). Parent involvement in education. 05.08.2017 tarihinde; http://educationnorthwest.org/sites/default/files/parent-involvement-in-education.pdf, adresinden ulaşılmıştır.
 • Ernest, P. (1996). Varieties of constructivism: A framework for comparison. Theories of mathematical learning, 335-350.
 • Halat, E. Ve Kay, O. (2009). Yeni 2005 ilköğretim matematik öğretim programının veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Eğitim düzeyi. The assessment of the new elementary school mathematıcs teaching program through parents. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children’s education?. Review of educational research, 67(1), 3-42.
 • Karsli, E., & Allexsaht-Snider, M. (2015). Video-Cued Parental Dialogs: A Promising Venue for Exploring Early Childhood Mathematics. Eğitim ve Bilim,40(179).
 • Karaca, D., ve Gür, H. (2004). Köy ve şehir yerleşim yerlerindeki ailelerin matematik öğretimine katılımı.
 • Kesicioğlu, O. S., ve Alisinanoğlu, F. Okul öncesi dönem çocukların okul dışı (informal) matematik öğrenme süreçlerine ilişkin aile görüşleri.
 • Kutluca, T., ve Aydın, M. (2010). Velilerin Matematik Eğitimine Yönelik İlgileri, Tutumları ve Destekleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22(22).
 • OECD Report (2012). Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education. 05.08.2017, tarihinde; https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Parent%20 Factor_e-book new%20logo_FINAL_new%20page%2047.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Sheldon, S. B., & Epstein, J. L. (2005). Involvement counts: Family and community partnerships and mathematics achievement. The Journal of Educational Research, 98(4), 196-207.Epstein, 1995
 • Şahin, F. T., & Özbey, B. U. S. (2007). Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile Eğitim Programları Neden Önemlidir?. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 12(12).
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Pegem A Yayınları.
 • Yenilmez, K. (2006). İlköğretimde Velilerin Matematik Eğitimine Katkı Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Yenilmez, K., ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 132-146.
 • Yıldırım, İ. (2010). Anne baba desteği ve başarı: Anne babalar çocuklarına nasıl destek olabilirler. Anı Yayıncılık.
 • Yılmazer, Y. (2007). Anne-baba tutumları ile ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul başarısı ve özerkliklerinin gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankar
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekiye Morkoyunlu 0000-0002-1978-4525

Alper Konyalıoğlu 0000-0002-6009-4251

Proje Numarası 1. yazarın doktora tezinden üretilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Morkoyunlu, Z., & Konyalıoğlu, A. (2020). Ortaokul öğrencilerinin matematik ders başarılarının ebeveyn desteği açısından incelenmesi. E-Kafkas Journal of Educational Research, 7(1), 16-27. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.680563

19190   23681     19386        19387