Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3, 240 - 261, 31.12.2020
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.689976

Öz

Bu günün öğretmenlerinin kendilerini yetiştiren öğretmenleriyle benzer becerilere sahip olmaları yüzyılın insan gücü ihtiyacını karşılamada yeterli olmamaktadır. Gerek kurumların gerekse bağımsız araştırmacıların yaptığı çalışmalar 21. yüzyılda (yy.) öğrenen nüfusta yepyeni ya da gelişmiş bazı özelliklere gereksinim duyulduğuna işaret etmektedir. Farklı araştırmalarda yaklaşık sonuçların elde edildiği bu özellikler daha çok öğrenme ve yenilik, dijital okuryazarlık, kariyer ve yaşam becerileri gibi beceriler etrafında sınıflanmaktadır. Geleceğin insan gücü niteliğinin büyük ölçüde bugünün öğretmen niteliğinden etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin hem bir öğrenen hem de bir öğreten olarak 21. yy. becerilerini kullanma düzeyleri; bu beceri kullanma düzeyinin cinsiyete, pedagojik formasyon kaynağına, öğrenim durumuna, yaşa, mesleki kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve sınıf öğretmenlerinin 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ile öğreten becerileri kullanımları arasında ilişki olup olmadığı incelenmektedir. Öğretmenlerin 21. yy. öğrenen ve öğreten becerilerini kullanma düzeyleri ve bunları etkileyen faktörler belirlendiğinde mevcut durumu değerlendirmek, öğretmen seçiminde ya da yetiştirilmesinde nelere dikkat edileceğini anlamak ve çözümler sunmak mümkündür. Tarama modelindeki araştırmada tekil ve ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma kullanılmıştır. Marmara Bölgesi’nde bir büyük şehrin ilçe merkezinde sınıf öğretmenleriyle yürütülen araştırmada ilçedeki tüm sınıf öğretmenlerine (470) ulaşılmıştır. Veri toplamada 21. yy. öğrenen ve 21. yy. öğreten becerileri ölçekleri kullanılmıştır. Veriler (415), betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda lisansüstü eğitim seviyesine sahip sınıf öğretmenlerinin lisans ve ön lisans eğitim seviyesine sahip olanlara göre 21.yy. öğreten becerileri kullanım seviyesinin daha yüksek olduğu; 21. yy. öğreten becerileri alt boyutlarından yönetsel, onamacı ve üretimsel beceriler alt boyutlarının kullanım seviyesinin kadınlar lehine daha yüksek olduğu; 21. yy. öğrenen ve öğreten becerileri arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Sınıf öğretmeni seçimine ve yetiştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • American Association of School Librarians [AASL]. (2007). Standards for the 21st-century learner. Retrieved from: https://standards.aasl.org/wp-content/uploads/2017/11/AASL-Standards-Framework-for-Learners-pamphlet.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkun, Y. D. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı [ÇSGB].(2016). Beceriler Ö nemlidir: Yetişkin Becerileri Araştırmasının Kapsamlı Sonuçları Türkiye Ülke Notu. Erişim adresi: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Turkey-Turkish-version.pdf Evin Gencel, İ.(2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252. Erişim adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1847/558
 • George, D., and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Günüç, S., Odabaşı, H.F.,ve Kuzu, A.(2013).21.Yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4),436-455.
 • Karasar, N. (2003). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: SeçkinYayınları. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi:10. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf
 • Köğce, D., Özpınar, İ., Mandacı-Şahin, S. ve Aydoğan Yenmez, A. (2014). Öğretim elemanlarının 21. Yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213.
 • Mardis, M. and Dickinson, G.K. (2010). Far Away, So Close: Preservices School Library Media Specialists’ Perceptions of AASL’s Standards for the 21st-Century Learner. American Library Association.Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/a47d/af2df22a3fe8524612f328e93a01c126a797.pdf
 • Şahin,M.C.(2010). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yeni binyılın öğrencileri (OECD-New Mıllennıum Learners) ölçütlerine göre değerlendirilmesi. (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Schleicher, A.(2019). Dünya okulu. 21. yüzyılın okul sistemi nasıl kurgulanmalı. (Çev. Ş.Karadeniz).Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 • Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK]. ( 2019). Geleceğin Meslekleri Çalışmaları. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf
 • OECD. (2012). Connected minds: Technology and today’s learners, educational research and innovation. OECD Publishing. Retrieved from: http://www.oecd-ilibrary.org/education/connectedminds_9789264111011-en
 • OECD (2015). The Survey of Adult Skills (PIAAC). Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/connected-minds_9789264111011-en
 • OECD (2019), OECD Skills Strategy 2019: Skills Strategy: Turkey, Retrieved from: http://www.oecd.org/turkey/Skills-Strategy-Turkey-EN.pdf
 • Orhan Göksün, D.(2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özdemir Özden, D, Karakuş Tayşi, E.,Kılıç Şahin, H., Demir Kaya, S.ve Bayram, F.Ö.(2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: kütahya örneği. 13(27), 1163-1184. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14298
 • Özgen, K. ve Obay, M. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim teknolojisine ilişkin tutumları. International Educational Technology Conference (IETC), May 06-08, Eskişehir, Turkey, 583-588.
 • Partnership for 21st Century Skills (P21). (2003). Learning for the 21st century: A report and mile guide for 21st century skills. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480035.pdf
 • Partnership for 21st Century Skills. (2009). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://www.p21.org/our-work/p21-framework
 • Partnership For 21st Century Skills [P21]. (2013). Framework For 21st Century Learning. Retrieved from: http://www.p21.org/about-us/p21-framework
 • Partnership for 21st Century Skills. [P21].(2015). P21 framework definitions. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_
 • Partnership for 21st Century Learning.(2019). P21 framework for 21st century learning definiations. Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf
 • Rivkin, S. G., Hanushek, E.A. and Kain, J.F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica 73(2), 417-458.
 • Saavedra, A. R. and Opfer, V.D. (2012). Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8-13.
 • Sirait, S. (2016). Does Teacher Quality Affect Student Achievement? An Empirical Study in Indonesia. Journal of Education and Practice. 7(27):34-41.
 • Şad, S. N., ve Nalçacı, Ö. İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177- 197. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/275333641_Ogretmen_Adaylarinin_Egitimde_Bilgi_ve_Iletisim_Teknolojilerini_Kullanmaya_Iliskin_Yeterlilik_Algilari_Prospective_Teachers'_Perceived_Competencies_about_Integrating_Information_and_Communication_Tech
 • TEDMEM (2019). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler. Türk Eğitim Derneği Analiz Dizisi:6. Türk Eğitim Derneği, Ankara.Erişim adresi: https://tedmem.org/download/talis-2018-sonuclari-turkiye-uzerine-degerlendirmeler
 • Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Francisco: Jossey-Bass. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (2016, 2 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29581). Erişim adresi: https://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf
 • Voogt, J. and Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.
 • Yücel, C. ve Karadağ, E.(2016). TIMSS 2015 Türkiye: Patinajdaki eğitim. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK]. (2019). Geleceğin Meslekleri Çalışmaları. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf
 • Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. NY:Basic Books.
 • World Economic Forum [WEF], (2016). The Future of jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
 • World Economic Forum[WEF].(2018). The future of jobs report 2018.Retrieved from: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertuğ KIYASOĞLU Bu kişi benim
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9964-0563
Türkiye


Şule ÇEVİKER AY (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9505-5105
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 17 Şubat 2020
Kabul Tarihi 30 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kıyasoğlu, E. & Çeviker Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi . e-Kafkas Journal of Educational Research , 7 (3) , 240-261 . DOI: 10.30900/kafkasegt.689976

19190   23681     19386        19387