Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin pandemi sürecindeki matematik öğrenme ve öğretme deneyimlerine bir bakış

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 20 - 50, 22.03.2022
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.990761

Öz

Öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin pandemi dönemindeki matematik öğrenme ve öğretme sürecinin öğretmen ve veli deneyimleri doğrultusunda ortaya konulmasını amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, sınıfında öğrenme güçlüğü tanılı öğrencisi bulunan sınıf öğretmenleri ile öğrenme güçlüğü tanılı çocukları olan velilerden oluşmaktadır. Bu araştırmaya katılan 15 sınıf öğretmeni ve dört öğrenci velisi gönüllülük esasına göre amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veriler, görüşme ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak, sınıf öğretmenlerinin ve velilerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin pandemi sürecinde matematik öğrenimlerine ilişkin deneyimleri ortaya konulmuştur. Veriler Nvivo 9.0 programı kullanılarak, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin matematik öğrenme ve öğretme sürecine yönelik, sınıf öğretmenleri ve velilerin destek eğitimi alamadıkları, öğretmenlerin velileri destekledikleri ancak velilerden herhangi bir destek alamadıkları, matematik öğretiminde öğretmenlerin somut materyallerden yararlandıkları velilerin ise öğrencilere özel ders aldırdıkları tespit edilmiştir. Ayrıca matematik öğretiminde hem velilerin hem de öğretmenlerin teknoloji destekli eğitimden yararlandıkları, velilerin EBA’dan sadece dersleri takip etmek için yararlandıkları öğretmenlerin ise öğrencilerin seviyelerine uygun bireysel etkinlik hazırlamak ve anlaşılmayan konuları desteklemek için yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Son olarak, matematik öğretim sürecinde, öğretmen ve velilerin dijital okuryazarlık düzeylerinin yetersiz kaldığı, internet altyapısının zayıf ve yetersiz olduğu, teknolojik araç-gereç ve altyapı eksikliği gibi sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Pandemi döneminde, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin matematik öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin elde edilen sonuçlar dikkate alındığında uzaktan ya da yüz yüze destek eğitim odalarında eğitimlerinin devam etmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kaynakça

 • Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: The challenges and opportunities. Interactive Learning Environments, 1-13. doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statical manual of mental disorders: DSM-5 (5. Basım). Washington, D.C: American Psychiatric Association.
 • Anadolu Ajansı. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan-egitime-31-mayisa-kadar-devam-edilecek/1822357 adresinden alınmıştır.
 • Asbury, K., Fox, L., Deniz, E., Code, A., & Toseeb, U. (2020). How is covid-19 affecting the mental health of children with special educational needs and disabilities and their families?. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-9. doi.org/10.1007/s10803-020-04577-2
 • Ayda, N. K., Bastas, M., Altinay, F., Altinay, Z., & Dagli, G. (2020). Distance education for students with special needs in primary schools in the period of covid-19 epidemic. Propósitos y Representaciones, 8(3), 587.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Becker, S. P., Breaux, R., Cusick, C. N., Dvorsky, M. R., Marsh, N. P., Sciberras, E., & Langberg, J. M. (2020). Remote learning during covıd-19: examining school practices, service continuation, and difficulties for adolescents with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Adolescent Health, 67(6), 769-777.
 • Bender, W. N. (2016). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri: Özellikleri, tanılama ve öğretim stratejileri (H. Sarı, çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to covid-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126.
 • Börnert-Ringleb, M., Casale, G., & Hillenbrand, C. (2021). What predicts teachers’ use of digital learning in Germany? Examining the obstacles and conditions of digital learning in special education. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 80-97.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Chang, G.C.& Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ adresinden alınmıştır.
 • Cobo, S. & Ciarrusta, I. S. (2020). Successful examples of scaling up teaching and learning in response to COVID-19. https://blogs.worldbank.org/education/successful-examples-scaling-teaching-and-learning-response-covid-19 adresinden alınmıştır.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri, beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün & S. B. Demir, çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Çelik, Zafer. (2020). Covid-19 salgınının gölgesinde eğitim: riskler ve öneriler. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Covid19_Salgini_Golgesinde_Odak_Analiz5_Egitim_Riskler_Oneriler.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Yazarın kendi yayını.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227-240.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Diken, İ. H. (Ed.). (2015). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: Pegem Akademi yayıncılık.
 • Doğan-Temur, Ö. D., & Korkmaz, N. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların matematik öğrenme sürecine ilişkin veli deneyimleri: Bir durum çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-19. doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.729195
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü [OECD]. (2016). Equations and ınequalities: Making mathematics accessible to all. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264258495-en.pdf?expires=1620037918&id=id&accname=guest&checksum=3A203121E45180B337605EF46C23D2F5 adresinden alınmıştır.
 • Ersan, D. T. (2015). Öğrenme güçlüklerinde yetişkin ve aile. S. Sunay Yıldırım-Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri içinde (s. ). Eğiten Kitap Yayınları.
 • ETF. (2020). Coping with COVID-19: Mapping education and training responses to the health crisis in ETF partner countries. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-04/mapping_covid_060420_0.pdf adresinden alınmıştır.
 • Fletcher, J., Lyon, G. R., Fuchs, L., & Barnes, M. A. (2019). Learning disabilities: From identification to intervention (Second edition). The Guilford Press.
 • Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed). Pearson/Allyn & Bacon.
 • Giannini, S. & Lewis, G.S. (2020). Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-for-equity-during-the-coronavirus-school-closures/ adresinden alınmıştır.
 • Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system?. https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-education-system/1771350 adresinden alınmıştır.
 • Girli, A. (2019). Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri ve ebeveynleri. E. R. Özmen ve A. Ataman (Ed.). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. ). Maya Akademi.
 • Goldschmidt, K. (2020). The COVID-19 Pandemic: Technology use to support the wellbeing of children. Journal of Pediatric Nursing, 53, 88-90. doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013
 • Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H., & Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/EgitimeBakis2018_Izleme_degerlendirme_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gürsel, O. (2017). Matematik öğretiminde öğrenme alanları ve temel beceriler. O. Gürsel (Ed.), Özel gereksinimli öğrencilere matematik beceri ve kavramlarının öğretimini planlama ve uygulama içinde (s. 1-15). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi yasa tasarısı = Reform mu?. İlköğretim Online, 11(3), 1-22.
 • Güzel-Özmen, R. (2015). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. İbrahim H. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 335-361) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Iivari, N., Sharma, S., & Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?. International Journal of Information Management, 55, 102183. doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183
 • Kirk, S. A., Gallagher, J., Coleman, M. R. (2017). Özel gereksinimli çocukların eğitimi (A. Kurnaz vd., çev.). Nobel Akademi Yayıncılık. Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Kucian, K., & von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174 (1), 1–13.
 • Kuzu, Ç. İ. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (Eba Tv) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 505-527.
 • Küçükalkan, K., Beyazsaçlı, M., & Öz, A. Ş. (2019). Examination of the effects of computer-based mathematics instruction methods in children with mathematical learning difficulties: A meta-analysis. Behaviour & Information Technology, 38(9), 913-923.
 • Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(6), 421.
 • Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. (2016). Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler. (A. Kızılaslan vd., çev.). Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Melekoğlu, M. A., & Sak, U. (Ed.). (2020). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation (Fourth edition). John Wiley & Sons. Millî Eğitim Bakanlığı. (2020a). Bakan Selçuk, koronavirüse karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020b). Okul öncesi eğitim ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. https://www.meb.gov.tr/okul-oncesi-egitim-ve-1-siniflar-yuz-yuze-egitime-basliyor/haber/21614/tr adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020c). Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/08134508_19.pdf adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020d). Uzaktan eğitim kararı. http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?catNo=18 adresinden alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı. (2020e). Eba.gov.tr. Dünyanın en çok ziyaret edilen birinci eğitim web sitesi. http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?catNo=18 adresinden alınmıştır.
 • Nusser, L. (2021). Learning at home during COVID-19 school closures – How do German students with and without special educational needs manage?. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 51-64.
 • Ok, M. W., Bryant, D. P., & Bryant, B. R. (2020). Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematics Performance of Students with Learning Disabilities: A Synthesis of the Research. Exceptionality, 28(1), 30-44.
 • Ortiz, K., Rice, M. F., Deschaine, M. E., & Lancaster, S. (2020). Providing special education services in fully online statewide virtual schools: A policy scan. Journal of Special Education Leadership, 33(1), 3-13.
 • Özer, M. (2020). Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Özkan, A., & Deniz, D. (2014). Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi’ne ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 161-175.
 • Page, A., Charteris, J., Anderson, J., & Boyle, C. (2021). Fostering school connectedness online for students with diverse learning needs: İnclusive education in Australia during the COVID-19 pandemic. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 142-156.
 • Papagiannidis, S., Harris, J., & Morton, D. (2020). WHO led the digital transformation of your company? A reflection of IT related challenges during the pandemic. International Journal of Information Management, 55, 102166. doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102166
 • Parmigiani, D., Benigno, V., Giusto, M., Silvaggio, C., & Sperandio, S. (2020). E-inclusion: Online special education in Italy during the Covid-19 pandemic. Technology, Pedagogy and Education, 1-14. doi.org/10.1080/1475939X.2020.1856714
 • Pınar, M. A., & Akgül, G. D. (2020). Covid-19 salgını sürecinde fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486.
 • Reimers, F.M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_126_126988-t63lxosohs.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sezer, S., & Akın, A. (2011). 6-14 yaş arası öğrencilerde görülen matematik öğrenme bozukluğuna ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 757-775.
 • Şenol, F. B., & Yaşar, M. C. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmen ve ebeveyn gözünden “özel eğitim”. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 439-458.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/download/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri?wpdmdl=3411&refresh=607d63efd57a81618830319 adresinden alınmıştır.
 • TEDMEM. (2021). 2020 eğitim değerlendirme raporu. https://tedmem.org/download/2020-egitim-degerlendirme-raporu?wpdmdl=3644&refresh=607d390c56f201618819340 adresinden alınmıştır.
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden alınmıştır.
 • UNESCO. (2020b). Distance Learning Strategies, What do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar adresinden alınmıştır.
 • UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education adresinden alınmıştır.
 • WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 adresinden alınmıştır.
 • Wikipedia. (2020). 2019-20 koronavirüs pandemisi. https://tr.wikipedia.org/wiki/2019-20_koronavir%C3%BCs_pandemisi adresinden alınmıştır.
 • World Bank. (2020). The Covid-19 Pandemic: Shocks to education and po¬licy responses. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.pdf?sequence=4&isAllowed=y adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (Fifth edition). SAGE.
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: china’s education emergency management policy in the Covid-19 outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 55.

A view at the experiences of primary school students with learning disabilities in learning and teaching mathematics in the pandemic process

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 20 - 50, 22.03.2022
https://doi.org/10.30900/kafkasegt.990761

Öz

This study, which aims to reveal the mathematics learning and teaching process of primary school students with learning disabilities in the pandemic period, in line with the opinions of teachers and parents, was carried out with the phenomenology method, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of classroom teachers who have students with learning disabilities in their classes and parents who have children with learning disabilities. 15 classroom teachers and four parents of students participating in this research were selected on a voluntary basis using purposive sampling method. Data were collected using interview and document review methods. By using semi-structured interview questions, the opinions of classroom teachers and parents on the learning of mathematics of students with learning difficulties during the pandemic were taken. The data were analyzed by content analysis method using Nvivo 9.0 program. It has been determined that the students with learning disabilities cannot receive support training for the mathematics learning and teaching process, the teachers support the parents, but they can’t get any support from the parents, the teachers use concrete materials in mathematics teaching, and the parents give the students private lessons. In addition, it has been revealed that both parents and teachers benefit from technology-supported education in mathematics teaching, parents use EBA only to follow the lessons, and teachers use it to prepare individual activities suitable for students' levels and to support subjects that are not understood. Finally, it has been determined that the digital literacy levels of teachers and parents are insufficient, the internet infrastructure is weak and inadequate, and they experience problems such as lack of technological tools and infrastructure in the mathematics teaching process. Considering the results of the mathematics learning and teaching process of students with learning difficulties during the pandemic period, necessary measures should be taken to continue their education in distance or face-to-face support training rooms.

Kaynakça

 • Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: The challenges and opportunities. Interactive Learning Environments, 1-13. doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statical manual of mental disorders: DSM-5 (5. Basım). Washington, D.C: American Psychiatric Association.
 • Anadolu Ajansı. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan-egitime-31-mayisa-kadar-devam-edilecek/1822357 adresinden alınmıştır.
 • Asbury, K., Fox, L., Deniz, E., Code, A., & Toseeb, U. (2020). How is covid-19 affecting the mental health of children with special educational needs and disabilities and their families?. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-9. doi.org/10.1007/s10803-020-04577-2
 • Ayda, N. K., Bastas, M., Altinay, F., Altinay, Z., & Dagli, G. (2020). Distance education for students with special needs in primary schools in the period of covid-19 epidemic. Propósitos y Representaciones, 8(3), 587.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Becker, S. P., Breaux, R., Cusick, C. N., Dvorsky, M. R., Marsh, N. P., Sciberras, E., & Langberg, J. M. (2020). Remote learning during covıd-19: examining school practices, service continuation, and difficulties for adolescents with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Adolescent Health, 67(6), 769-777.
 • Bender, W. N. (2016). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri: Özellikleri, tanılama ve öğretim stratejileri (H. Sarı, çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to covid-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126.
 • Börnert-Ringleb, M., Casale, G., & Hillenbrand, C. (2021). What predicts teachers’ use of digital learning in Germany? Examining the obstacles and conditions of digital learning in special education. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 80-97.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Chang, G.C.& Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ adresinden alınmıştır.
 • Cobo, S. & Ciarrusta, I. S. (2020). Successful examples of scaling up teaching and learning in response to COVID-19. https://blogs.worldbank.org/education/successful-examples-scaling-teaching-and-learning-response-covid-19 adresinden alınmıştır.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri, beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün & S. B. Demir, çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Çelik, Zafer. (2020). Covid-19 salgınının gölgesinde eğitim: riskler ve öneriler. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Covid19_Salgini_Golgesinde_Odak_Analiz5_Egitim_Riskler_Oneriler.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Yazarın kendi yayını.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227-240.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Diken, İ. H. (Ed.). (2015). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: Pegem Akademi yayıncılık.
 • Doğan-Temur, Ö. D., & Korkmaz, N. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların matematik öğrenme sürecine ilişkin veli deneyimleri: Bir durum çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-19. doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.729195
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü [OECD]. (2016). Equations and ınequalities: Making mathematics accessible to all. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264258495-en.pdf?expires=1620037918&id=id&accname=guest&checksum=3A203121E45180B337605EF46C23D2F5 adresinden alınmıştır.
 • Ersan, D. T. (2015). Öğrenme güçlüklerinde yetişkin ve aile. S. Sunay Yıldırım-Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri içinde (s. ). Eğiten Kitap Yayınları.
 • ETF. (2020). Coping with COVID-19: Mapping education and training responses to the health crisis in ETF partner countries. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-04/mapping_covid_060420_0.pdf adresinden alınmıştır.
 • Fletcher, J., Lyon, G. R., Fuchs, L., & Barnes, M. A. (2019). Learning disabilities: From identification to intervention (Second edition). The Guilford Press.
 • Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed). Pearson/Allyn & Bacon.
 • Giannini, S. & Lewis, G.S. (2020). Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-for-equity-during-the-coronavirus-school-closures/ adresinden alınmıştır.
 • Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system?. https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-education-system/1771350 adresinden alınmıştır.
 • Girli, A. (2019). Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri ve ebeveynleri. E. R. Özmen ve A. Ataman (Ed.). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. ). Maya Akademi.
 • Goldschmidt, K. (2020). The COVID-19 Pandemic: Technology use to support the wellbeing of children. Journal of Pediatric Nursing, 53, 88-90. doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013
 • Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H., & Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/EgitimeBakis2018_Izleme_degerlendirme_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gürsel, O. (2017). Matematik öğretiminde öğrenme alanları ve temel beceriler. O. Gürsel (Ed.), Özel gereksinimli öğrencilere matematik beceri ve kavramlarının öğretimini planlama ve uygulama içinde (s. 1-15). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi yasa tasarısı = Reform mu?. İlköğretim Online, 11(3), 1-22.
 • Güzel-Özmen, R. (2015). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. İbrahim H. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 335-361) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Iivari, N., Sharma, S., & Ventä-Olkkonen, L. (2020). Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?. International Journal of Information Management, 55, 102183. doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183
 • Kirk, S. A., Gallagher, J., Coleman, M. R. (2017). Özel gereksinimli çocukların eğitimi (A. Kurnaz vd., çev.). Nobel Akademi Yayıncılık. Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Kucian, K., & von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174 (1), 1–13.
 • Kuzu, Ç. İ. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (Eba Tv) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 505-527.
 • Küçükalkan, K., Beyazsaçlı, M., & Öz, A. Ş. (2019). Examination of the effects of computer-based mathematics instruction methods in children with mathematical learning difficulties: A meta-analysis. Behaviour & Information Technology, 38(9), 913-923.
 • Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(6), 421.
 • Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. (2016). Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler. (A. Kızılaslan vd., çev.). Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Melekoğlu, M. A., & Sak, U. (Ed.). (2020). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation (Fourth edition). John Wiley & Sons. Millî Eğitim Bakanlığı. (2020a). Bakan Selçuk, koronavirüse karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020b). Okul öncesi eğitim ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. https://www.meb.gov.tr/okul-oncesi-egitim-ve-1-siniflar-yuz-yuze-egitime-basliyor/haber/21614/tr adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020c). Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/08134508_19.pdf adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020d). Uzaktan eğitim kararı. http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?catNo=18 adresinden alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı. (2020e). Eba.gov.tr. Dünyanın en çok ziyaret edilen birinci eğitim web sitesi. http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?catNo=18 adresinden alınmıştır.
 • Nusser, L. (2021). Learning at home during COVID-19 school closures – How do German students with and without special educational needs manage?. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 51-64.
 • Ok, M. W., Bryant, D. P., & Bryant, B. R. (2020). Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematics Performance of Students with Learning Disabilities: A Synthesis of the Research. Exceptionality, 28(1), 30-44.
 • Ortiz, K., Rice, M. F., Deschaine, M. E., & Lancaster, S. (2020). Providing special education services in fully online statewide virtual schools: A policy scan. Journal of Special Education Leadership, 33(1), 3-13.
 • Özer, M. (2020). Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Özkan, A., & Deniz, D. (2014). Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi’ne ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 161-175.
 • Page, A., Charteris, J., Anderson, J., & Boyle, C. (2021). Fostering school connectedness online for students with diverse learning needs: İnclusive education in Australia during the COVID-19 pandemic. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 142-156.
 • Papagiannidis, S., Harris, J., & Morton, D. (2020). WHO led the digital transformation of your company? A reflection of IT related challenges during the pandemic. International Journal of Information Management, 55, 102166. doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102166
 • Parmigiani, D., Benigno, V., Giusto, M., Silvaggio, C., & Sperandio, S. (2020). E-inclusion: Online special education in Italy during the Covid-19 pandemic. Technology, Pedagogy and Education, 1-14. doi.org/10.1080/1475939X.2020.1856714
 • Pınar, M. A., & Akgül, G. D. (2020). Covid-19 salgını sürecinde fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486.
 • Reimers, F.M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_126_126988-t63lxosohs.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sezer, S., & Akın, A. (2011). 6-14 yaş arası öğrencilerde görülen matematik öğrenme bozukluğuna ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 757-775.
 • Şenol, F. B., & Yaşar, M. C. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmen ve ebeveyn gözünden “özel eğitim”. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 439-458.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/download/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri?wpdmdl=3411&refresh=607d63efd57a81618830319 adresinden alınmıştır.
 • TEDMEM. (2021). 2020 eğitim değerlendirme raporu. https://tedmem.org/download/2020-egitim-degerlendirme-raporu?wpdmdl=3644&refresh=607d390c56f201618819340 adresinden alınmıştır.
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden alınmıştır.
 • UNESCO. (2020b). Distance Learning Strategies, What do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar adresinden alınmıştır.
 • UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education adresinden alınmıştır.
 • WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 adresinden alınmıştır.
 • Wikipedia. (2020). 2019-20 koronavirüs pandemisi. https://tr.wikipedia.org/wiki/2019-20_koronavir%C3%BCs_pandemisi adresinden alınmıştır.
 • World Bank. (2020). The Covid-19 Pandemic: Shocks to education and po¬licy responses. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.pdf?sequence=4&isAllowed=y adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (Fifth edition). SAGE.
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: china’s education emergency management policy in the Covid-19 outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 55.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tunahan FİLİZ> (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3149-8783
Türkiye


Gönül GÜNEŞ>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3223-8163
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 3 Eylül 2021
Kabul Tarihi 1 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Filiz, T. & Güneş, G. (2022). Öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul öğrencilerinin pandemi sürecindeki matematik öğrenme ve öğretme deneyimlerine bir bakış . e-Kafkas Journal of Educational Research , 9 (1) , 20-50 . DOI: 10.30900/kafkasegt.990761

19190   23681     19386        19387