Cilt: 2 Sayı: 3, 31.12.2021

Yıl: 2021
Prof. Dr. Banu BAYAR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 0000-0001-6369-8416
Fizyoterapi, Rehabilitasyon
Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Dilbilim
Doç. Dr. Eralp DOĞU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8256-7304
Makine Öğrenme, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, İstatistik, Biyoistatistik, İstatistiksel Kalite Kontrol
Doç. Dr. Saffet OCAK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6804-9201
Sağlık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış, Hastane İşletmeciliği, Kalite Yönetimi, Strateji
Doç. Dr. Ayşe KACAROĞLU VİCDAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7486-9396
Hemşirelik, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Esasları
Dr. Öğr. Üyesi Oktay KURU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tıbbi Fizyoloji, Tıbbi Fizyoloji (Diğer), Egzersiz Fizyolojisi
Doç. Dr. Elif DÖNMEZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi 0000-0001-5030-3411
Onkoloji ve Karsinogenez, Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Halk Sağlığı Hemşireliği

Karya Journal of Health Science sağlık bilimlerinin her alanında güncel, kanıt değeri yüksek, etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılmasını, alana katkı sağlamasını ve yapılacak yeni çalışmalara ışık tutmasını amaçlar.

Karya Journal of Health Science beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmetler, spor bilimleri, temel ve klinik tıp bilimleri gibi sağlık alanında araştırma makaleleri, olgu sunumları, derleme ve editöre mektup türünde makaleler yayınlar. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin daha önce yayımlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması veya yayınlanmak için değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Ayrıca yayımlanmış tam metin bildiriler makale olarak gönderilmemelidir. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış yazılar değerlendirme için kabul edilmez.

Dergi Yazım Kuralları Mayıs 2021 tarihi itibari ile güncellenmiştir.
YAZIM KURALLARI

Dergiye sunulacak makaleler orijinal olmalı, başka bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.) yazar/yazarlara aittir. Editör, editör yardımcıları ve yayıncı, dergide yayımlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
ETİK
Karya journal of Health Science; yazarlar, hakemler ve editörler için rehber olarak hazırlanmış Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors/ICMJE) ve Yayın Etiği Komisyonu (Committee on Publication Ethics/COPE) kılavuzlarını temel almaktadır.
İnsanlar üzerinde yapılan araştırma makalelerinde, araştırmanın ilgili Etik Kurul tarafından onaylandığı, çalışmanın Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uyularak gerçekleştirildiği, çalışmaya dahil edilen gönüllülerin onamlarının ve kurum izinlerinin alındığı bilgisi “Yöntem” bölümünde açıkça belirtilmelidir. Olgu sunumlarında imzalı onam alınmalı ve “Olgu Sunumu” bölümünde açıkça belirtilmelidir. Karya Journal of Health Science’a gönderilen makalelerdeki çalışmaların Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na uygun olarak yapıldığı, kurumsal, etik ve yasal izinlerin alındığı varsayılarak bu konuda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, araştırmada hayvan hakları Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda korunduğu, araştırmanın ilgili Etik Kurul tarafından onaylandığı bilgisi “Yöntem” bölünde açıkça belirtilmelidir.

Yazar(lar) makale içerisindeki şekil, resim, fotoğraf, çizelge ve diğer tamamlayıcı materyalin orijinal olduğunu garanti etmelidir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış, başkalarına ait; alıntı yazı, tablo, resim, ölçek ve benzeri materyal kullanıldı ise yazar(lar), yayın hakkı sahibi ve yazar(ların)dan yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmekle yükümlüdür. Bu konuya ilişkin hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Makalede ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum (doğrudan veya dolaylı) mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar vs.), başlık sayfasında bildirmek zorundadır.
Makale yazarlar tarafından akademik intihal programından geçirilmeli ve intihal raporu sunulmalıdır. Benzerlik oranı %25'i geçmemelidir. Benzerlik raporu sonucuna göre makale; değerlendirilmek üzere alan editörüne gönderilebilir, düzeltme talebiyle yazara geri gönderilebilir veya değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilir (benzerlik oranı %25'den fazla olan makaleler).
Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına yazının son halinden sorumludur. Yazıların bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir. (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/).Yazar(lar) "Etik ilke ve Yayın Politikası" içeriğini okumakla yükümlüdür.
MAKALE YÜKLEME
Makaleler DergiPark üzerinden yüklenir. Makalede yer alan tüm yazarların http://orcid.org adresinden bireysel ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası alması ve bu numarayı makalenin başlık sayfasında belirtmesi gerekmektedir. Sorumlu yazar, makalesini gönderirken tüm yazarları DergiPark sistemine eklemelidir.
HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Karya Journal of Health Science’a gelen her yazı, ilk olarak editörler tarafından yazım, bilimsel değer, özgünlük, intihal ve etik açıdan değerlendirilir. Bu kriterlere uygun olmayan yazılar hakem değerlendirmesine alınmaksızın gerekçeleri ile reddedilir. Uygun bulunan yazılar önce sekretarya tarafından makale yazım kuralları açısından incelenir. Daha sonra yazı, türüne göre istatistik ve dil editörüne gönderilir. Bu süreci tamamlayan yazılara alan editörleri atanır. Alan editörleri yazıları, alanında uzman bağımsız iki hakeme gönderir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirip değerlendirmeyeceklerini bildirme süreleri 5 gündür. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin değerlendirme süreleri 15 gündür. Bu süreç alan editörleri tarafından takip edilerek yürütülür. Hakemlik kabul edilmez ise, alan editörleri yazı için yeni bir hakem ataması yapar. Hakemlerden ikisinin olumlu görüş bildirmesi ve alan editörü oluruyla yazı editör kuruluna “yayına kabul” sürecine alınır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması durumu üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Major revizyon alan ve/veya hakemlerin düzeltme sonrası tekrar görmek istemeleri durumunda yazı mutlaka ikinci tur hakem değerlendirmesine gönderilir. Hakemlerin ikisinin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda öneriler yazara bildirilerek yazı reddedilir. Yazarlardan istenilen düzeltmeler için süre 15 gündür. Yazarların istenilen düzeltmeleri zamanında yaparak DergiPark üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yayın inceleme süreci ortalama 3 ay içinde sonuçlandırılır. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilir. Kabul edilen yazının derginin hangi sayısında basılacağına yayın kurulu karar verir.
GENEL KURALLAR
Makale sisteme sorumlu yazar adı-soyadı ile yüklenmelidir.
Makale “Microsoft Word” formatında, çift satır aralıklı, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, satır arası boşluk bırakmadan ve her sayfada satır numarası yeniden başlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayfalar özet sayfasından itibaren numaralandırılmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır (örnek makale şablonu dergi web sayfasında bulunmaktadır).
Makalede “System International” (SI) unitler kullanılmalıdır. Şekil, tablo ve grafikler metin içinde belirtilmelidir. Kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Türkçe makalelerde %X bitişik yazılmalı, aynı şekilde İngilizcelerde de X% bitişik olmalıdır. Ondalık sayılarda nokta (55.78) kullanılmalıdır.
YAZI TÜRLERİ
Araştırma Makalesi
Her türlü deneysel ve tanımlayıcı çalışmaları kapsayan yazılardır. Öz (Türkçe ve İngilizce olmak üzere amaç/objective, yöntem/method, bulgular/results ve sonuç/conclusion başlıklarını içeren, maksimum 350 kelime), Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Kelime sayısı 6000’i (öz, kaynaklar ve tablolar hariç), tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısı toplamda 5’i, kaynak sayısı 40’ı geçmemelidir.
Derleme
Davet edilen yazarlar tarafından veya doğrudan yazılabilir. Derginin yayın politikasına uygun derlemeler Öz (Türkçe ve İngilizce olmak üzere maksimum 300 kelime ve bölümsüz), Giriş (konuya ilişkin alt başlıklar) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Kelime sayısı 7000’i’, kaynak sayısı 60’ı geçmemelidir.
Olgu Sunumu
Tanı ve tedavide farklılık gösteren veya nadir görülen olguların, klinik deneyimlerle birleştirildiği, fotoğraf, şekil gibi görsellerle desteklendiği yazılardır. Öz (Türkçe ve İngilizce olmak üzere maksimum 200 kelime ve bölümsüz), Giriş, Olgu sunumu, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar olarak düzenlenmelidir. Kelime sayısı 4000’i, tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısı toplamda 5’i, kaynak sayısı 20’yi geçmemelidir.
Editöre Mektup
Karya J Health Sci’de son bir yıl içinde yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Başlık ve Öz bölümleri içermemelidir. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir. Kelime sayısı 500’ü, kaynak sayısı 5’i geçmemelidir.
YAZININ BÖLÜMLERİ
Başlık Sayfası
Başlık sayfası ayrı bir sayfa olarak yüklenmelidir.
Makalenin türü (araştırma, derleme, olgu sunumu, vb) belirtilmedir.
Makale başlığı büyük harflerle, açık, kısa ve çalışmayı tanımlar nitelikte Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
Yazar bilgileri açık ad ve soyad kullanılarak, üst simge ile 1’den itibaren numaralandırılıp, akademik unvan, çalışılan kurum, klinik, bölüm, şehir, ülke, ORCID (Open Researcher and Contributor ID) no bilgisi ve e-posta adresi ile yazılmalıdır. Tüm kurum isimleri Türkçe veya İngilizce (İngilizce makaleler için geçerli) olarak yazılmalıdır.
Sorumlu yazarın adı- soyadı, güncel adresi, e-posta adresi, ulaşılabilir telefon numaraları (GSM telefon numarası mutlaka verilmeli) ayrıca belirtilmelidir.
ÖZ
Öz; Türkçe ve İngilizce ayrı sayfalar halinde hazırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler minimum 3, maksimum 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler birbirlerinden virgül ile ayrılmalıdır. Türkçe Anahtar Kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne (www.bilimterimleri.com), İngilizce Anahtar Kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)’e (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) uygun olarak verilmelidir. Türkçe öz ve anahtar kelimeler ile İngilizce öz ve anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.
Metin
Metin içinde kısaltılacak tüm terimler, daha önce “öz” de kısaltılmış olsa bile, ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Metin içinde yer alan ana başlıklar büyük harf ve bold, alt başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük harf ve bold, alt başlığa ilişkin başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük harf ve italik olacak şekilde düzenlenmelidir.
Şekil, fotoğraf, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerlerde ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir.
GİRİŞ/INTRODUCTION: Çalışma konusuna ilişkin literatür bilgisi, gerekçe ve çalışmanın amacı sunulmalıdır.
YÖNTEM/METHOD: Çalışmanın tasarımı, örneklem büyüklüğü ve özellikleri, teknik yöntemleri, gereç ve prosedürler kaynak gösterilerek, açık, sade ve anlaşılır tanımlarla, verilerin nasıl toplandığını kapsayacak şekilde yazılmalıdır. Yöntem ve bulgular kısmında "di"’li geçmiş zaman kullanılmalıdır. Makalenin etik hususlara ilişkin durumu, etik kurul ve kurum izinleri “Etik Onay” alt başlığı ile sunulmalıdır. Verilerin hangi istatistiksel yöntemlerle değerlendirildiği “İstatistiksel Analiz” alt başlığı ile verilmelidir.
BULGULAR/RESULTS: Çalışmanın istatistiksel sonuçları verilmelidir. Veriler mümkün olduğunca anlaşılır, açık, tablo, grafik veya şekillerle desteklenerek sunulmalıdır.
TARTIŞMA/DISCUSSION: Bulgulardan çıkarılan sonuçlar güncel literatür eşliğinde tartışılmalı ve yorumlanmalıdır. Bulgularda kullanılan istatistiksel sonuçlar bu bölümde tekrar edilmemelidir. Kullanılan literatürün, çalışmanın bulguları ile doğrudan ilişkili olmasına dikkat edilmelidir. Tartışma bölümünün sonunda çalışmanın limitasyonları “Limitasyonlar” alt başlığı ile sunulmalıdır.
SONUÇ/CONCLUSION: Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve alana katkısı açık bir dille anlatılmalıdır.
Teşekkür/Acknowledgements: Çalışmaya destek olan kişi veya kuruluşa formal bir dille teşekkür edilmelidir.
Formlar
Online makale gönder bölümünde yer alan yazar katkı formu, telif hakkı devir formu ve çıkar çatışması beyan formunun doldurularak sisteme yüklenmesi zorunludur.İntihal Raporu
Makaleye ilişkin intihal raporu online makale gönder bölümündeki intihal raporu alanına yüklenmelidir.
İntihal Raporu
Makaleye ilişkin intihal raporunun (tercihen Turnitin ve Ithenticate raporları) online makale gönder bölümündeki intihal raporu alanına yüklenmesi zorunludur.
Etik Kurul Belgesi
Makaleye ilişkin etik kurul belgesinin online makale gönder bölümündeki etik kurul belgesi alanına yüklenmesi zorunludur.
KAYNAKLAR
Kaynaklar makalenin metin kısmından başlayarak, geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak gösterimi cümle sonunda, nokta işaretinden hemen önce, Arabik rakamlarla, köşeli parantez kullanılarak yapılmalıdır. Metin içerisinde yazar adı ile atıf yapılmak istendiğinde, yazım dili Türkçe makalelerde ilk yazarın soyadı ve “ark.”, İngilizce makalelerde ilk yazarın soyadı ve “et al.” kısaltması ile birlikte yapılmalıdır. Birden çok ve ardışık sayıyla yapılacak atıflar için; [10-15] şeklinde gösterim kullanılmalıdır. Kaynaklar arasına virgül konulmalı, virgülden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
Makale yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar yazılmalı, 6'dan fazla yazarın yer aldığı makalelerde ise ilk 3 yazar yazılarak sonraki yazarlar için “et al.” kısaltması kullanılmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan dergi kısaltmaları Cumulated Index Medicus’ta kullanılan stile uymalıdır (www.icmje.org). Kaynak listesinde yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilmiş veya doi numarası almış çalışmalar yer almalıdır. Yayınlanmamış gözlem ve kişisel görüşmelerin kaynak gösterilmesinden kaçınılmalıdır. Kitaplar çok gerekli ise kaynak gösterilmeli ve en fazla 2-3 kitap ile sınırlandırılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Yerli ve yabancı kaynakların sentezine önem verilmelidir. Kaynak yazımı “Vancouver” sistemine göre olmalıdır. Vancouver stilinde verilen bir referansta Yazar(lar) ad(lar)ı, - Makale adı, - Dergi adı (Cumulated Index Medicus’a göre kısaltılmış), - Basım yılı, - Dergi cilt ve sayısı, - Sayfa aralığı mutlaka verilmelidir.
Kaynak yazım örnekleri:
Dergi
Sonmezdag AS, Kesen S, Amanpour A, et al. LC-DAD-ESI-MS/MS and GC-MS profiling of phenolic and aroma compounds of sunflower oil during deep-fat frying. J Food Process Pres. 2019;43:1-9.
Dergi Eki
Braxton E, Wohlfeld BJ, Blumenthal S. Postoperative care pathways following lumbar total disc replacement. Spine. 2019;24(S):1-12.
Elektronik Ortamda Makale
Basımı beklenen çevrimiçi yayımlanmış makaleler için Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa DOI numarası sonuna eklenir:
Sonmezdag AS, Kelebek H, Selli, S. Characterization of aroma‐active compounds, phenolics, and antioxidant properties in fresh and fermented capers (Capparis spinosa) by GC‐MS‐Olfactometry and LC‐DAD‐ESI‐MS/MS. J Food Sci. 2019;doi: 10.1111/1750-3841.14777.
Kitap
Doherty RF, Purtilo RB. Ethical dimensions in the health professions. 6th ed. St Louis, Misouri: Elsevier; 2016.
Kitap Bölümü
Marrero DG. Diabetes Mellitus. In: Flanagan SN, Zaretsky H, Moroz A, eds. Medical aspects of disability: A Handbook for the rehabilitation professional. 4th ed. New York: Springer Publishing Company; 2011:159-176.
Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler
Tüm tablo, şekil, grafik ve resimler ayrı ayrı sayfalar halinde hazırlanarak kaynaklardan sonra eklenmelidir. Yazı içinde kullanılan tüm şekil, grafik ve resimler “Şekil” olarak, tablolar ise “Tablo” olarak adlandırılmalıdır. Kullanılan tüm şekiller ve tablolar metin içinde belirtilmelidir. Her birine metinde geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa bir başlık yazılmalıdır. Tabloların başlıkları anlaşılır şekilde tablonun üzerine, şekillerin başlıkları ise şeklin altına yazılmalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır. Tablolarda alt çizgi, üst çizgi ve ara başlıklar vurgulanmalıdır. Görsel başka bir yayından alıntılanıyorsa yazılı basım izni ayrıca gönderilmelidir. Şekiller “jpeg” sıkıştırma tekniği ile her bir şekil ayrı bir dosyada olacak şekilde kaydedilmelidir. Şekiller en az 9×13 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. 

Karya Journal of Health Science; yazarlar, hakemler ve editörler için rehber olarak hazırlanmış Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors/ICMJE) ve Yayın Etiği Komisyonu (Committee on Publication Ethics/COPE) kılavuzlarını temel almaktadır.
Bilimsel bir çalışmayı ortaya koyan tüm paydaşların, bilimin tarafsız ve doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sunması beklenir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tüm bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk son derece önemlidir. Tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi gereken ilkeler aşağıda sunulmuştur.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
1. Derginin yayın niteliğinin sürekli geliştirilmesi ve yükseltilmesi için çalışmak,
2. Derginin yayın politikasını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
3. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yazım kuralları, bilimsel değer, özgünlük, intihal ve etik açıdan ön değerlendirmesini yapmak,
4. Derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan makaleleri reddetmek,
5. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin uygun alan editörleri tarafından değerlendirilmesini sağlamak,
6. Etik olmayan davranışlara ilişkin önlem almak,
7. Etik ihlal niteliğindeki şikayetle karşılaşılması durumunda, derginin yayın politikasına bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamaktır.

Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
1. Uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmek için kabul etmek,
2. Hakem değerlendirmelerinin objektif, tarafsız ve zamanında yapılmasını garanti etmek,
3. Yayınlanmak üzere gönderilen makalenin farklı kurumlardan iki hakem tarafından, çift taraflı kör hakemlik ile değerlendirilmesini sağlamak,
4. Yayınlanmak üzere gönderilen makalenin tüm değerlendirme sürecini tamamlamak,
5. Yayınlanmak üzere gönderilen makalede herhangi bir çıkar çatışması tespit etmesi halinde makaleyi gerekli açıklamaları yaparak reddetmek,
6. Makalenin yayına çıkmasını geciktirecek durumlara ilişkin önlem almaktır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
1. Uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmek için kabul etmek,
2. Kör hakemliğe aykırı bir durum varsa alan editörüne bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek,
3. Çıkar çatışması olan makaleyi reddederek, alan editörüne bildirmek,
4. Değerlendirmeyi kabul ettiği makaleye ilişkin bilgileri gizli tutmak,
5. Makale değerlendirmesini tarafsızlık ve gizlilik ilkesi içinde gerçekleştirmek,
6. Makale değerlendirmesini objektif ve herhangi bir çıkar gözetmeksizin tamamlamak,
7. Güçlü bir bilimsel gerekçe olmadıkça kendi makalelerine atıfta bulunulmasını istememek,
8. Makaleye ilişkin önerilerini Hakem Değerlendirme Formunda akademik yazım dilinde, yapıcı ve ayrıntılı olarak belirtmek,
9. Makale değerlendirmesini zamanında tamamlamak,
10. Değerlendirdiği makaleye ilişkin tüm dosyaları inceledikten sonra imha etmektir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
1. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makalenin özgünlüğünü garanti etmek,
2. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleyi aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulundurmamak,
3. Yayımlanmak üzere gönderdikleri çalışmanın daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını garanti etmek,
4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet etmek,
5. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makalede haksız yazarlığa izin vermemek,
6. Yayınlanmak üzere gönderdikleri makalede çıkar çatışması teşkil edebilecek durum ve ilişkileri açıklamak,
7. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makalede araştırmanın ilgili Etik Kurul tarafından onaylandığını, çalışmanın Helsinki İlkeler Deklarasyonu'na https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uyularak gerçekleştirildiğini, çalışmaya dahil edilen gönüllülerin onamlarının ve kurum izinlerinin alındığını garanti etmek ve makalenin yöntem bölümünde açıklamak,
8. Olgu sunumlarında imzalı aydınlatılmış onam almış olmak ve makalenin yöntem bölümünde açıklamak,
9. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, hayvan haklarının Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda korunduğunu ve araştırmanın ilgili Etik Kurul tarafından onaylandığını, kurum izinlerinin alındığını garanti etmek ve makalenin yöntem bölümünde açıklamak,
10. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makalede doğru ve yazım kurallarına uygun şekilde atıf yapmak ve bunlara kaynaklar bölümünde eksiksiz yer vermek,
11. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, şekil, anket ve ölçek gibi materyallere yer verdi ise telif hakkı sahibinden ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek,
12. Değerlendirme sürecinde yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleye ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda; istenilen bilgi ve verileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmak,
13. Yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleye ilişkin düzeltmeleri karşılamak,
14. Yayımlanmak üzere kabul edilen veya yayımlanan makalede yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme gibi taleplerde bulunmamak,
15. Yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörlerini bilgilendirmek, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapmak,
16. Makaleye ilişkin herhangi bir çıkar çatışması ve/veya etik ihlal tespiti durumunda, bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak, gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmektir.

YAYIN POLİTİKASI

YAYIN DEĞERLENDİRME VE KABUL SÜRECİ
Karya Journal of Health Science’a gelen her yazı, ilk olarak editörler tarafından yazım, bilimsel değer, özgünlük, intihal ve etik açıdan değerlendirilir. Bu kriterlere uygun olmayan yazılar hakem değerlendirmesine alınmaksızın gerekçeleri ile reddedilir. Uygun bulunan yazılar önce sekretarya tarafından makale yazım kuralları açısından incelenir. Daha sonra yazı, türüne göre istatistik ve dil editörüne gönderilir. Bu süreci tamamlayan yazılara alan editörleri atanır. Alan editörleri yazıları, alanında uzman bağımsız iki hakeme gönderir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirip değerlendirmeyeceklerini bildirme süreleri 5 gündür. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin değerlendirme süreleri 15 gündür. Bu süreç alan editörleri tarafından takip edilerek yürütülür. Hakemlik kabul edilmez ise, alan editörleri yazı için yeni bir hakem ataması yapar. Hakemlerden ikisinin olumlu görüş bildirmesi ve alan editörü oluruyla yazı editör kuruluna “yayına kabul” sürecine alınır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması durumu üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Yazarlardan istenilen düzeltmeler için süre 15 gündür. Yazarların istenilen düzeltmeleri zamanında yaparak DergiPark üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yayın inceleme süreci ortalama 3 ay içinde sonuçlandırılır. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilir. Kabul edilen yazının derginin hangi sayısında basılacağına yayın kurulu karar verir. Yayımlanmaya kabul edilen yazıların mizanpajı sırasında yapılan son kontrollerde yazım ve dil bilgisi hataları makalenin içeriğine dokunulmaksızın yayın kurulu tarafından düzeltilebilir.
Yayın Geri Çekme
Yazı, ön değerlendirme adımında sorumlu yazar tarafından geri çekilebilir.
Yazı, değerlendirme veya yayın aşamasında ise geri çekilemez.
Yazı, yayınlandıktan sonra yazarların geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yayınlanmış bir yazıyı geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), makale adını, geri çekme nedenlerini, her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış bir dilekçe ile Dergi Baş Editörü' ne kilichanbayar@gmail.com adresi üzerinden e-posta aracılığıyla iletmekle yükümlüdür. Editör Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç 15 gün içerisinde dönüş sağlar.
Ücret Politikası
Yazıların değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.

TELİF HAKKI
Karya Journal of Health Science’da yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm telif hakları 1976 Telif Hakkı Yasasına göre yayıncıya aittir. Dergiye ait yayın hakları sözleşmesi formu yazarlar tarafından imzalanarak pdf formatında dosya şeklinde sunulmalıdır.

Karya Journal of Health Science Dergisi yazıların değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep etmez. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödemez. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/kjhs adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.