Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Tensile Strength and Hardness Behaviour of Hardox500 – St52 Specimen Joined by GMAW Method

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 300 - 317, 03.06.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.610889

Öz

In mechanical construction, meeting different industrial requirements such as high strength,
wear and corrosion resistance can be achieved by using different materials together. Especially the usage
of metallic materials together is important for sustainability. The use of different metallic materials
together depends on the joining ability of the materials andexperimental studies are needed for the
analysis of joining ability.In this study, the weldability of Hardox500 and St52 (S355) steel by GMAW (Gas
Metal Arc Welding) method was investigated using different current and voltage parameters. Weldability
of two different steel alloys were examined by tensile test, micro hardness measurement, SEM and
microstructure imaging techniques. Tensile tests were applied to the welded samples and the critical
points and deformation characteristics of the samples were evaluated according to the determined input
parameters. Micro hardness values of the samples were determined by Vickers (HV) hardness
measurement method. According to the results, it was determined that the welding capability of
Hardox500 and St52 material was low at low current and voltage values and that the hardness distribution occurred irregularly. It was determined that the tensile curves at high current and high voltage values exhibited more stable behaviour and a homogeneous hardness distribution occurred.

Kaynakça

 • Abioye, T. E., Ariwoola, O. E., Ogedengbe, T. I., Farayibi, P. K. ve Gbadeyan, O. O. (2019). Effects of Welding Speed on the Microstructure and Corrosion Behavior of Dissimilar Gas Metal Arc Weld Joints of AISI 304 Stainless Steel and Low Carbon Steel. Materials Today: Proceedings, 17, 871–877. doi:10.1016/j.matpr.2019.06.383
 • Bertrand, R., Robe, H., Texier, D., Zedan, Y., Feulvarch, E. ve Bocher, P. (2019). Analysis of AA2XXX/AA7XXX friction stir welds. Journal of Materials Processing Technology, 271(November 2018), 312–324. doi:10.1016/j.jmatprotec.2019.03.027
 • Brezová, E., Mäsiar, * -Harold ve Radič, -Pavol. (2014). Welding of High Strength Materials Used in the Manufacture of Special Equipment. University Review, 8(4), 51–61.
 • Çam, G., Erim, S., Yeni, C. ̧ ve Koçak, M. (1999). Determination of mechanical and fracture properties of laser beam welded steel joints. Welding Journal (Miami, Fla), 78(6).
 • Çam, G., Yeni, Ç., Erim, S., Ventzke, V. ve Koçak, M. (1998). Investigation into properties of laser welded similar and dissimilar steel joints. Science and Technology of Welding and Joining, 3(4), 177–189. doi:10.1179/stw.1998.3.4.177
 • Çetin, A. (2019). Martensit dönüşümünün mikroskobik ölçekteki işleyişi. https://muhendishane.org/kutuphane/malzeme-biliminin-fiziksel-temelleri/martensitdonusumunun- mikroskobik-olcekteki-isleyisi/ adresinden erişildi.
 • Çetin, M. H., Korkmaz, Ş., ELGADDAFI, K. A. B. ve Çuğ, H. (2018). Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 1068–1081.
 • Dudziński, W., Konat, Ł. ve Pękalski, G. (2008). Structural and strength characteristics of wear-resistant martensitic steels. Archives of Foundry Engineering, 8(2), 21–26.
 • http://www.afe.polsl.pl/index.php/en/404/structural-and-strength-characteristics-of-wearresistant- martensitic-steels.pdf adresinden erişildi.
 • Emre, H. E., Kaçar, R., Bülbül, A. ve Manisalı, B. (2017). AISI 316L-AISI 2205 Farklı Paslanmaz Çelik Çiftinin Kaynak Kabiliyeti. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 244– 256.
 • Eryürek, B. ve Odabaş, C. (2007). Çelikler İçin Örtülü Elektrot Seçimi, Gazaltı Kaynağı, Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı (ss. 109–113). İstanbul: Askaynak Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticareti A.Ş. Yayını.
 • Fei, Z., Pan, Z., Cuiuri, D., Li, H., Van Duin, S. ve Yu, Z. (2019). Microstructural characterization and mechanical properties of K-TIG welded SAF2205/AISI316L dissimilar joint. Journal of Manufacturing Processes, 45(July), 340–355. doi:10.1016/j.jmapro.2019.07.017
 • Kaçar, R., Emre, H. E., İşineri, A. Ü. ve Najafigharehtapeh, A. (2018). Effects of welding methods on the mechanical properties of joining dissimilar steel couple. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(1), 255–265. doi:10.17341/gazimmfd.406797
 • Kaya, Y. (2010). An Investigation on Joinability of the AISI 304 and AISI 430 Stainless Steel by TIG, MIG and Shielded Metal Arc Welding Methods. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25(3), 549–557.
 • Konat, Ł., Pękalski, G. ve Oskwarek, M. (2006). Macro and Microstructural Properties of Welded Joints of Hardox 400 and Hardox 500 Steels. In XIX Scientific Conference “Development Problems of Working Machines” içinde (ss. 15–27).
 • Konat, Ł. (2019). Structural aspects of execution and thermal treatment of welded joints of hardox extreme steel. Metals, 9(9). doi:10.3390/met9090915
 • Konat, Ł., Białobrzeska, B. ve Białek, P. (2017). Effect of welding process on microstructural and mechanical characteristics of Hardox 600 steel. Metals, 7(9). doi:10.3390/met7090349
 • Küçükyıldırım, B. O. (2019). Mikro Yapı İncelemeleri Numune Hazırlama.
 • Nalbant, M., Gökkaya, H. ve Sur, G. (2007). Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning. Materials and Design, 28(4), 1379–1385.
 • Nie, F., Dong, H., Chen, S., Li, P., Wang, L., Zhao, Z., … Zhang, H. (2018). Microstructure and Mechanical Properties of Pulse MIG Welded 6061/A356 Aluminum Alloy Dissimilar Butt Joints. Journal of Materials Science and Technology, 34(3), 551–560. doi:10.1016/j.jmst.2016.11.004
 • Okay, T., Najafigharehtapeh, A., Ertek Emre, H. ve Kaçar, R. (2015). S235JR – HARDOKS400 Çelik Çiftinin Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması. 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu içinde . Karabük.
 • Özen, M., Emre, H. E., Najafıgharehtapeh, A. ve Kaçar, R. (2016). HARDOKS400 Çeliklerin Elektrik Ark Kaynak Kabiliyeti, (November).
 • Sarıgün, C. (2016). Hardox - Aşınma Direnciyle Öne Çıkan Özel Bir Çelik. 31 Ekim 2019 tarihinde https://malzemebilimi.net/hardox-asinma-direnciyle-one-cikan-ozel-bir-celik.html adresinden erişildi.
 • Sharma, P. ve Dwivedi, D. K. (2019). A-TIG welding of dissimilar P92 steel and 304H austenitic stainless steel: Mechanisms, microstructure and mechanical properties. Journal of Manufacturing Processes, 44(January), 166–178. doi:10.1016/j.jmapro.2019.06.003
 • Vijay, S., Rajanarayanan, S. ve Ganeshan, G. N. (2019). Analysis on mechanical properties of gas tungsten arc welded dissimilar aluminium alloy (Al2024 & Al6063). Materials Today: Proceedings, (xxxx). doi:10.1016/j.matpr.2019.06.136
 • Vural, M., Piroğlu, F., Çağlayan, Ö. ve Uzgider, E. (2003). Yapı Çeli̇kleri̇ni̇n Kaynaklanabi̇li̇rli̇ği̇. TMHTürkiye Mühendislik Haberleri, 426, 47–51.
 • Wang, X., Mao, S., Chen, P., Liu, Y., Ning, J., Li, H., … Han, X. (2016). Evolution of microstructure and mechanical properties of a dissimilar aluminium alloy weldment. Materials and Design, 90, 230– 237. doi:10.1016/j.matdes.2015.10.134
 • Yılmaz, T. (2010). Masif ve özlü kaynak telleri ile birleştirilen Hardox 400 çeliklerinin mekanik ve mikroyapı özellikleri. Sakarya Üniversitesi.

GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 300 - 317, 03.06.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.610889

Öz

Makine konstrüksiyonunda yüksek dayanım, aşınma ve korozyon direnci gibi farklı endüstriyel
gereksinimlerin karşılanması farklı malzemelerin birlikte kullanımı ile sağlanabilir. Özellikle metalik
malzemelerin birlikte kullanımı sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Farklı metalik
malzemelerin birlikte kullanımı, her iki malzemenin birleştirilebilme kabiliyetine bağlıdır ve
birleştirilebilirlik kabiliyetinin analizi için deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada,
Hardoks500 ve St52 (S355) çeliğinin farklı akım ve voltaj parametreleri kullanılarak GMAK (Gaz Metal
Ark Kaynağı) yöntemiyle kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. İki farklı çelik alaşımının kaynak
edilebilirliği çekme testi, mikro sertlik ölçümü, SEM ve mikro yapı görüntüleme teknikleri ile
incelenmiştir. Kaynaklanmış numunelere çekme deneyleri uygulanmış, elde edilen grafiklerde oluşan
kritik noktalar ve numunelerin deformasyon karakteristikleri, belirlenen giriş parametrelerine göre
değerlendirilmiştir. Numunelerin mikro sertlik değerleri Vickers (HV) sertlik ölçme yöntemine göre
ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; düşük akım ve voltaj değerlerinde Hardoks500 ile St52
malzemesinin kaynak edilebilirlik kabiliyetinin düşük olduğu ve sertlik dağılımının düzensiz bir şekilde
gerçekleştiği belirlenmiştir. Yüksek akım ve yüksek voltaj değerlerinde çekme eğrilerinin daha kararlı
davranış ortaya koyduğu ve homojen bir sertlik dağılımı gerçekleştiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Abioye, T. E., Ariwoola, O. E., Ogedengbe, T. I., Farayibi, P. K. ve Gbadeyan, O. O. (2019). Effects of Welding Speed on the Microstructure and Corrosion Behavior of Dissimilar Gas Metal Arc Weld Joints of AISI 304 Stainless Steel and Low Carbon Steel. Materials Today: Proceedings, 17, 871–877. doi:10.1016/j.matpr.2019.06.383
 • Bertrand, R., Robe, H., Texier, D., Zedan, Y., Feulvarch, E. ve Bocher, P. (2019). Analysis of AA2XXX/AA7XXX friction stir welds. Journal of Materials Processing Technology, 271(November 2018), 312–324. doi:10.1016/j.jmatprotec.2019.03.027
 • Brezová, E., Mäsiar, * -Harold ve Radič, -Pavol. (2014). Welding of High Strength Materials Used in the Manufacture of Special Equipment. University Review, 8(4), 51–61.
 • Çam, G., Erim, S., Yeni, C. ̧ ve Koçak, M. (1999). Determination of mechanical and fracture properties of laser beam welded steel joints. Welding Journal (Miami, Fla), 78(6).
 • Çam, G., Yeni, Ç., Erim, S., Ventzke, V. ve Koçak, M. (1998). Investigation into properties of laser welded similar and dissimilar steel joints. Science and Technology of Welding and Joining, 3(4), 177–189. doi:10.1179/stw.1998.3.4.177
 • Çetin, A. (2019). Martensit dönüşümünün mikroskobik ölçekteki işleyişi. https://muhendishane.org/kutuphane/malzeme-biliminin-fiziksel-temelleri/martensitdonusumunun- mikroskobik-olcekteki-isleyisi/ adresinden erişildi.
 • Çetin, M. H., Korkmaz, Ş., ELGADDAFI, K. A. B. ve Çuğ, H. (2018). Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 1068–1081.
 • Dudziński, W., Konat, Ł. ve Pękalski, G. (2008). Structural and strength characteristics of wear-resistant martensitic steels. Archives of Foundry Engineering, 8(2), 21–26.
 • http://www.afe.polsl.pl/index.php/en/404/structural-and-strength-characteristics-of-wearresistant- martensitic-steels.pdf adresinden erişildi.
 • Emre, H. E., Kaçar, R., Bülbül, A. ve Manisalı, B. (2017). AISI 316L-AISI 2205 Farklı Paslanmaz Çelik Çiftinin Kaynak Kabiliyeti. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 244– 256.
 • Eryürek, B. ve Odabaş, C. (2007). Çelikler İçin Örtülü Elektrot Seçimi, Gazaltı Kaynağı, Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı (ss. 109–113). İstanbul: Askaynak Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticareti A.Ş. Yayını.
 • Fei, Z., Pan, Z., Cuiuri, D., Li, H., Van Duin, S. ve Yu, Z. (2019). Microstructural characterization and mechanical properties of K-TIG welded SAF2205/AISI316L dissimilar joint. Journal of Manufacturing Processes, 45(July), 340–355. doi:10.1016/j.jmapro.2019.07.017
 • Kaçar, R., Emre, H. E., İşineri, A. Ü. ve Najafigharehtapeh, A. (2018). Effects of welding methods on the mechanical properties of joining dissimilar steel couple. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(1), 255–265. doi:10.17341/gazimmfd.406797
 • Kaya, Y. (2010). An Investigation on Joinability of the AISI 304 and AISI 430 Stainless Steel by TIG, MIG and Shielded Metal Arc Welding Methods. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25(3), 549–557.
 • Konat, Ł., Pękalski, G. ve Oskwarek, M. (2006). Macro and Microstructural Properties of Welded Joints of Hardox 400 and Hardox 500 Steels. In XIX Scientific Conference “Development Problems of Working Machines” içinde (ss. 15–27).
 • Konat, Ł. (2019). Structural aspects of execution and thermal treatment of welded joints of hardox extreme steel. Metals, 9(9). doi:10.3390/met9090915
 • Konat, Ł., Białobrzeska, B. ve Białek, P. (2017). Effect of welding process on microstructural and mechanical characteristics of Hardox 600 steel. Metals, 7(9). doi:10.3390/met7090349
 • Küçükyıldırım, B. O. (2019). Mikro Yapı İncelemeleri Numune Hazırlama.
 • Nalbant, M., Gökkaya, H. ve Sur, G. (2007). Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning. Materials and Design, 28(4), 1379–1385.
 • Nie, F., Dong, H., Chen, S., Li, P., Wang, L., Zhao, Z., … Zhang, H. (2018). Microstructure and Mechanical Properties of Pulse MIG Welded 6061/A356 Aluminum Alloy Dissimilar Butt Joints. Journal of Materials Science and Technology, 34(3), 551–560. doi:10.1016/j.jmst.2016.11.004
 • Okay, T., Najafigharehtapeh, A., Ertek Emre, H. ve Kaçar, R. (2015). S235JR – HARDOKS400 Çelik Çiftinin Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması. 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu içinde . Karabük.
 • Özen, M., Emre, H. E., Najafıgharehtapeh, A. ve Kaçar, R. (2016). HARDOKS400 Çeliklerin Elektrik Ark Kaynak Kabiliyeti, (November).
 • Sarıgün, C. (2016). Hardox - Aşınma Direnciyle Öne Çıkan Özel Bir Çelik. 31 Ekim 2019 tarihinde https://malzemebilimi.net/hardox-asinma-direnciyle-one-cikan-ozel-bir-celik.html adresinden erişildi.
 • Sharma, P. ve Dwivedi, D. K. (2019). A-TIG welding of dissimilar P92 steel and 304H austenitic stainless steel: Mechanisms, microstructure and mechanical properties. Journal of Manufacturing Processes, 44(January), 166–178. doi:10.1016/j.jmapro.2019.06.003
 • Vijay, S., Rajanarayanan, S. ve Ganeshan, G. N. (2019). Analysis on mechanical properties of gas tungsten arc welded dissimilar aluminium alloy (Al2024 & Al6063). Materials Today: Proceedings, (xxxx). doi:10.1016/j.matpr.2019.06.136
 • Vural, M., Piroğlu, F., Çağlayan, Ö. ve Uzgider, E. (2003). Yapı Çeli̇kleri̇ni̇n Kaynaklanabi̇li̇rli̇ği̇. TMHTürkiye Mühendislik Haberleri, 426, 47–51.
 • Wang, X., Mao, S., Chen, P., Liu, Y., Ning, J., Li, H., … Han, X. (2016). Evolution of microstructure and mechanical properties of a dissimilar aluminium alloy weldment. Materials and Design, 90, 230– 237. doi:10.1016/j.matdes.2015.10.134
 • Yılmaz, T. (2010). Masif ve özlü kaynak telleri ile birleştirilen Hardox 400 çeliklerinin mekanik ve mikroyapı özellikleri. Sakarya Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şeyma KORKMAZ> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Türkiye


Muhammet Hüseyin ÇETİN> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Türkiye


Muhammed ADAR>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Türkiye


Abdulkadir ORAK>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { konjes610889, journal = {Konya Journal of Engineering Sciences}, eissn = {2667-8055}, address = {Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE}, publisher = {Konya Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {2}, pages = {300 - 317}, doi = {10.36306/konjes.610889}, title = {GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Şeyma and Çetin, Muhammet Hüseyin and Adar, Muhammed and Orak, Abdulkadir} }
APA Korkmaz, Ş. , Çetin, M. H. , Adar, M. & Orak, A. (2020). GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ . Konya Journal of Engineering Sciences , 8 (2) , 300-317 . DOI: 10.36306/konjes.610889
MLA Korkmaz, Ş. , Çetin, M. H. , Adar, M. , Orak, A. "GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ" . Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 300-317 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/610889>
Chicago Korkmaz, Ş. , Çetin, M. H. , Adar, M. , Orak, A. "GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ". Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 300-317
RIS TY - JOUR T1 - GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ AU - ŞeymaKorkmaz, Muhammet HüseyinÇetin, MuhammedAdar, AbdulkadirOrak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36306/konjes.610889 DO - 10.36306/konjes.610889 T2 - Konya Journal of Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 317 VL - 8 IS - 2 SN - -2667-8055 M3 - doi: 10.36306/konjes.610889 UR - https://doi.org/10.36306/konjes.610889 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ %A Şeyma Korkmaz , Muhammet Hüseyin Çetin , Muhammed Adar , Abdulkadir Orak %T GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Konya Journal of Engineering Sciences %P -2667-8055 %V 8 %N 2 %R doi: 10.36306/konjes.610889 %U 10.36306/konjes.610889
ISNAD Korkmaz, Şeyma , Çetin, Muhammet Hüseyin , Adar, Muhammed , Orak, Abdulkadir . "GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ". Konya Journal of Engineering Sciences 8 / 2 (Haziran 2020): 300-317 . https://doi.org/10.36306/konjes.610889
AMA Korkmaz Ş. , Çetin M. H. , Adar M. , Orak A. GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. KONJES. 2020; 8(2): 300-317.
Vancouver Korkmaz Ş. , Çetin M. H. , Adar M. , Orak A. GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Konya Journal of Engineering Sciences. 2020; 8(2): 300-317.
IEEE Ş. Korkmaz , M. H. Çetin , M. Adar ve A. Orak , "GMAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HARDOKS500 - ST52 NUMUNENİN ÇEKME DAYANIMI VE SERTLİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ", Konya Journal of Engineering Sciences, c. 8, sayı. 2, ss. 300-317, Haz. 2020, doi:10.36306/konjes.610889