Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 23, 23.06.2023
https://doi.org/10.35207/later.1232299

Öz

Kaynakça

 • Akyol, H. (1997). Kelime öğretimi, Millî Eğitim, (134), 46-47. [Vocabulary teaching]
 • Akyol, H. (2001). Dil bilgisi ve imlâ. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (s.15-17). Ankara: Nobel. [Grammar and spelling][Subject area textbook review guide]
 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A. [Turkish primary reading and writing teaching]
 • Alenezi, H. (2014). Vocabulary instruction practices of highly efective kindergarten teachers. Doctor of Philosophy, Kuwait University.
 • Baumann, J. F., Kame’enui, E. J., & Ash, G. E. (2003). Research on vocabulary instruction: Voltaire redux. In J. Flood, D. Lapp, J. R. Squire, & J. M. Jensen (Ed.), Handbook of research on teaching the english language arts (pp. 752-785). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Berne, J. I., & Blachowicz, C. L. Z. (2008). What reading teachers say about vocabulary instruction: Voices from the classroom. The Reading Teacher, 62(4), 314-323.
 • Blachowicz, C. L. Z., & Fisher, P. (2010). Teaching vocabulary in all classrooms (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Butler S., Urrutia K., Buenger A., Gonzalez N., Hunt M., & Eisenhart C. (2010). A review of the current research on vocabulary instruction. Portsmouth, NH: National Reading Technical Assistance Center, RMC Research.
 • Coyne, M. D., McCoach, D., Loftus, S., Zipoli, J., & Kapp, S. (2009). Direct vocabulary instruction in kindergarten: Teaching for breadth versus depth. Elementary School Journal, 110(1), 1-18.
 • Çetinkaya, Ç. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kelime kullanım sıklıkları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [A research on the frequency of word usage of primary school 4th and 5th grade students. Unpublished PhD Thesis]
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. (3. Baskı). Ankara. [Turkish teaching for Turkish and classroom teachers (3rd edition)]
 • Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe öğretiminde sözcük öğretme yöntemlerinin yeterliliği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 233-258. https://doi.org/10.14520/adyusbd.771. [Adequacy of vocabulary teaching methods in Turkish teaching]
 • Goodson, B., Wolf, A., Bell, S., Turner, H., & Finney, P. B. (2010). The effectiveness of a program to accelerate vocabulary development in kindergarten (VOCAB): Kindergarten final evaluation report. NCEE 2010-4014. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. (Sözlük Özel Sayısı), 4(4), 1025-1055. [Vocabulary development activities and dictionary use of students in Turkish education]
 • Justice, L. M., Meier, J., & Walpole, S. (2005). Learning new words from story books: An efficacy study with at-risk kindergartners. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 36(1), 17-32.
 • Karadüz, A., & Yıldırım İ. (2011). Kelime hazinesinin geliştirilmesinde öğretmenlerin görüş ve uygulamaları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 961-984. [Opinions and practices of teachers in the development of vocabulary]
 • Boyacı-Altınay, Y., & Akyol, H. Language Teaching and Educational Research, 2023-1, 1-23 23
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri (şekil bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu. [Türkiye Turkish grammar (shape information)]
 • Lundmark, C. (2009) A study of learning styles, teaching styles and vocabulary teaching strategies in Chinese primary school. D-essay in English Didactics, Jie Fu Kristianstad University College, The School of Teacher Education, English IV.
 • Maden A. (2020). İlkokul Türkçe ders kitaplarının söz varlığını zenginleştirme açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler dergisi, 19(76), 1631-1650. DOI:10.17755/esosder.711074. [Examination of primary school Turkish textbooks in terms of enriching the vocabulary]
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara. [Turkish lesson curriculum (primary and secondary school grades 1-8]
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California.
 • Nagy, W. E., & Hiebert, E. H. (2011). Toward a theory of word selection. M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje, and P. P. Aflerbach (Eds.), Handbook of reading research, Volume IV. (pp. 388-404). New York, NY: Routledge.
 • Stahl, S. A., & Nagy, W. E. (2006). Teaching word meanings. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Tağa, T. (2018). Yazma etkinlikleriyle bütünleştirilmiş kelime öğretiminin kelime öğrenme, hatırlama ve farkındalığına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [The effect of vocabulary teaching integrated with writing activities on vocabulary learning, recall and awareness. Unpublished PhD Thesis]
 • TDK (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. [Turkish dictionary]
 • Uğur, F. (2014). Türkçe öğretmenlerinin kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. [A study on the level of Turkish teachers' use of vocabulary teaching methods and techniques (Afyonkarahisar province example). Unpublished Master Thesis]
 • Wright, T. S. (2011). What classroom observations reveal about oral vocabulary instruction in kindergarten. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Michigan. Retrieved from https://www.proquest.com/pagepdf/873360189?accountid=16935
 • Yağcı, E., Katrancı, M., Erdoğan, Ö., & Uygun, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları yöntem-teknikler. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4). [Problems faced by classroom teachers in teaching vocabulary and the methods-techniques they use]
 • Yalçın, S. K. (2005). İlköğretim 1. ve 5. sınıf ders kitaplarındaki söz varlığı unsurlarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Educational evaluation of vocabulary elements in primary school 1st and 5th grade textbooks. Unpublished Master Thesis]
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Qualitative research methods in the social sciences]
 • Yıldız, M. (2019). Kelime hazinesi ve anlama becerilerinin geliştirilmesi. H. Akyol ve A. Şahin (Ed.) Türkçe öğretimi. Öğretmen adayları ve öğretmenler için (s. 129-181) Ankara: PegemA. [Developing vocabulary and comprehension skills][Turkish teaching. For teacher candidates and teachers]
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and Methods. (5th edition). Los Angeles: Sage.

Examining the Fourth Grade Turkish Textbook and Classroom Teachers’ In-class Practices in Vocabulary Teaching

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 23, 23.06.2023
https://doi.org/10.35207/later.1232299

Öz

This study was conducted to identify the activities aimed at improving vocabulary included
in the fourth grade Turkish course and textbook, the opinions of classroom teachers in this
regard, the strategies, practices and activities they used for this purpose, and the time they
spent on this in the teaching-learning process. The research was carried out as a case study,
one of the qualitative research designs. In the data collection process of this study, an
activity identification table was used for examining the Turkish textbook, a structured
observation form was used for classroom observations, and a semi-structured interview
form was used for interviews with the participants. Descriptive analysis and content
analysis techniques were used for data analysis. As a result of the study, it was determined
that the distribution of activities in the textbook, which is acknowledged as one of the
important tools for supporting the development of vocabulary, varied depending on basic
language skills. It was concluded that in the Turkish course teaching process, teachers
included 14 different activities related to vocabulary instruction, using 19 different
methods, techniques and strategies, in line with the textbook. The results obtained from the
observations and interviews revealed that teachers did not have adequate knowledge about
the methods, techniques and strategies that they used to improve vocabulary, and that
therefore, they were unable to appropriately use the implementation steps required for the
strategies.

Kaynakça

 • Akyol, H. (1997). Kelime öğretimi, Millî Eğitim, (134), 46-47. [Vocabulary teaching]
 • Akyol, H. (2001). Dil bilgisi ve imlâ. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (s.15-17). Ankara: Nobel. [Grammar and spelling][Subject area textbook review guide]
 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A. [Turkish primary reading and writing teaching]
 • Alenezi, H. (2014). Vocabulary instruction practices of highly efective kindergarten teachers. Doctor of Philosophy, Kuwait University.
 • Baumann, J. F., Kame’enui, E. J., & Ash, G. E. (2003). Research on vocabulary instruction: Voltaire redux. In J. Flood, D. Lapp, J. R. Squire, & J. M. Jensen (Ed.), Handbook of research on teaching the english language arts (pp. 752-785). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Berne, J. I., & Blachowicz, C. L. Z. (2008). What reading teachers say about vocabulary instruction: Voices from the classroom. The Reading Teacher, 62(4), 314-323.
 • Blachowicz, C. L. Z., & Fisher, P. (2010). Teaching vocabulary in all classrooms (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Butler S., Urrutia K., Buenger A., Gonzalez N., Hunt M., & Eisenhart C. (2010). A review of the current research on vocabulary instruction. Portsmouth, NH: National Reading Technical Assistance Center, RMC Research.
 • Coyne, M. D., McCoach, D., Loftus, S., Zipoli, J., & Kapp, S. (2009). Direct vocabulary instruction in kindergarten: Teaching for breadth versus depth. Elementary School Journal, 110(1), 1-18.
 • Çetinkaya, Ç. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kelime kullanım sıklıkları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [A research on the frequency of word usage of primary school 4th and 5th grade students. Unpublished PhD Thesis]
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. (3. Baskı). Ankara. [Turkish teaching for Turkish and classroom teachers (3rd edition)]
 • Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe öğretiminde sözcük öğretme yöntemlerinin yeterliliği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 233-258. https://doi.org/10.14520/adyusbd.771. [Adequacy of vocabulary teaching methods in Turkish teaching]
 • Goodson, B., Wolf, A., Bell, S., Turner, H., & Finney, P. B. (2010). The effectiveness of a program to accelerate vocabulary development in kindergarten (VOCAB): Kindergarten final evaluation report. NCEE 2010-4014. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. (Sözlük Özel Sayısı), 4(4), 1025-1055. [Vocabulary development activities and dictionary use of students in Turkish education]
 • Justice, L. M., Meier, J., & Walpole, S. (2005). Learning new words from story books: An efficacy study with at-risk kindergartners. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 36(1), 17-32.
 • Karadüz, A., & Yıldırım İ. (2011). Kelime hazinesinin geliştirilmesinde öğretmenlerin görüş ve uygulamaları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 961-984. [Opinions and practices of teachers in the development of vocabulary]
 • Boyacı-Altınay, Y., & Akyol, H. Language Teaching and Educational Research, 2023-1, 1-23 23
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri (şekil bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu. [Türkiye Turkish grammar (shape information)]
 • Lundmark, C. (2009) A study of learning styles, teaching styles and vocabulary teaching strategies in Chinese primary school. D-essay in English Didactics, Jie Fu Kristianstad University College, The School of Teacher Education, English IV.
 • Maden A. (2020). İlkokul Türkçe ders kitaplarının söz varlığını zenginleştirme açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler dergisi, 19(76), 1631-1650. DOI:10.17755/esosder.711074. [Examination of primary school Turkish textbooks in terms of enriching the vocabulary]
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara. [Turkish lesson curriculum (primary and secondary school grades 1-8]
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California.
 • Nagy, W. E., & Hiebert, E. H. (2011). Toward a theory of word selection. M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje, and P. P. Aflerbach (Eds.), Handbook of reading research, Volume IV. (pp. 388-404). New York, NY: Routledge.
 • Stahl, S. A., & Nagy, W. E. (2006). Teaching word meanings. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Tağa, T. (2018). Yazma etkinlikleriyle bütünleştirilmiş kelime öğretiminin kelime öğrenme, hatırlama ve farkındalığına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [The effect of vocabulary teaching integrated with writing activities on vocabulary learning, recall and awareness. Unpublished PhD Thesis]
 • TDK (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu. [Turkish dictionary]
 • Uğur, F. (2014). Türkçe öğretmenlerinin kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. [A study on the level of Turkish teachers' use of vocabulary teaching methods and techniques (Afyonkarahisar province example). Unpublished Master Thesis]
 • Wright, T. S. (2011). What classroom observations reveal about oral vocabulary instruction in kindergarten. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Michigan. Retrieved from https://www.proquest.com/pagepdf/873360189?accountid=16935
 • Yağcı, E., Katrancı, M., Erdoğan, Ö., & Uygun, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları yöntem-teknikler. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4). [Problems faced by classroom teachers in teaching vocabulary and the methods-techniques they use]
 • Yalçın, S. K. (2005). İlköğretim 1. ve 5. sınıf ders kitaplarındaki söz varlığı unsurlarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Educational evaluation of vocabulary elements in primary school 1st and 5th grade textbooks. Unpublished Master Thesis]
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Qualitative research methods in the social sciences]
 • Yıldız, M. (2019). Kelime hazinesi ve anlama becerilerinin geliştirilmesi. H. Akyol ve A. Şahin (Ed.) Türkçe öğretimi. Öğretmen adayları ve öğretmenler için (s. 129-181) Ankara: PegemA. [Developing vocabulary and comprehension skills][Turkish teaching. For teacher candidates and teachers]
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and Methods. (5th edition). Los Angeles: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin BOYACI ALTINAY
Milli Eğitim
0000-0001-6441-442X
Türkiye


Hayati AKYOL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4450-2374
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2023
Kabul Tarihi 8 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BOYACI ALTINAY, Y., & AKYOL, H. (2023). Examining the Fourth Grade Turkish Textbook and Classroom Teachers’ In-class Practices in Vocabulary Teaching. Language Teaching and Educational Research, 6(1), 1-23. https://doi.org/10.35207/later.1232299